ALK MAARSCHE Ao. 1-20. Nc. 32. PUBLICATIE. Hun edel GROOT ACHTBARE de gedeputeerde HUN EDEL GROOT ACHTBARE de GEDEPUTEER DE STATEN van NOORD-HOLLAND. VAN MAANDAG Deze COURANT wordt voor eene Stuiver en twee Penningen Uitgegeven. STATEN van NOORD-HOLLAND, in overweging geno men hebbende, dac bij art. 2 van hec Koninklijk besluit van 3$ September 1819 (Staatsblad No. 49) js bepaald: Dat er geene nieuwe Maten of Gewigten uitgegeven of in den handel gebruikt mogen Worden, dan na dat dezelve be- ,,h oorlij k zullen zijn geverifieerd en geijkt." E11 in ervaring gekomen zijnde, dat reeds vele nieuwe Maten en Gewigten in omloop zijn gebragt, schoon dezelve nog niet aan de bepaalde verificatie en ijking onderworpen hebben kunnen worden. Wijders in overweging genomen hebbende, dat de préparatoire werkzaamheden, betrekkelijk de eerste uitgiften der nieuwe Maten en Gewigten, derzelver Verificatie en ijking zo ver zijn gevorderd, dat de arrondissements—ijkers hunne functien in het begin der maand Atigusus aanstaande zlillen kunnen aanvaarden, van welk juiste tijd stip echter door tlun Ed. Gr. Achtb., ingevolge art. 8 van het be sluit van 28 September 1819, nader openlijk kennis zkl worden ge- geven. Hebben noodig geoordeeld allen die het zoude mogen aangaan tegen het uitgeven, koopen, verkoopen, of in omgang brengen van n euwe ongeverifiëerde Maten en Gewigten bij deze te waarschu wen en dezelve tevens te informeren, dat alle de nieuwe Maten en Gewigten, welke bereids door sommige neringdoende personen, winkeliers of anderen mogten zijn aangebragt of verkregen door aan de voorschreve arrondissements-ijkerster verificatie en ijking moeten worden aangeboden Dat, ten einde de belanghebbende daar toe gelegenheid te geven, en te weten in Welké gemeenten de arrondissements-ijkers tot het werk der eerste ij king zullen moeten vaceeren 5 alle de ingezetenen welke bereids nieuwe ongeijkte Maten en Gewigten bezitten, of ten aanzien der oude ijzere Gewigten gebruik willen maken vau de vergunning vermeld in art. 4 van het besluit van den 18 Decelnber 1819 (Staatsb.ad No. 58), daarvan, uiterlijk voor het uiteinde de zer maandaangiften zullen moeten doen aan het bestuur hunner gemeentehet welk alsdan den dag en de plaats Zal bekend maken waarop de arrondissements-ijkers tot het doen der verificatie en -„j'~ van cie Maren en Gewigten zuilen vsceerm bHj-er.cn- crcir- terJ^iiiwowrsdcrnedei] Amsterdam. Haarlem, Alkmaar en Hoorn van het doen dezer aangiften ontheven, alzoo de arrondissements ijkers, naar derzelver in functie rreding. met hunne werkzaamheden in de voorn, steden als hoofdplaatsen der arrondissementen een aan vang zullen maken. En op dat niemand hiervan onkundig blijvezal deze worden ge publiceerd en geaffigeerd alwaar men in deze provincie gewoon is publicatie en affictie te doe-n. Haarlem, den 13 Julij 1820. De Gedeputeerde Staten voornoemd, Van TETS van GOUDRIAAN. Ter ordonnantie van dezelvenj De Griffier der Staten van Holland, J. A. VAN ZUYLEN VAN NYEVE LT. PROVINCIE NOORD-HOLLAND. AANBESTEDING. Op Woensdag den negende Augustus des Jasrs 1820 des namiddags ten 2 uren, zai onder nadere approbatie door den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland, of bij deszelfs absentie door °en der leden van de Gedeputeerde Staten, en in bijzijn van den Hoofd ingenieur 111 het 1 district van den Waterstaat, aan het locaal van het Gouvernement te Haarlem worden aanbesteed, 10. Het onderhoud tot ultimo December 1820' van het gedeelte dergrooten wegs No. genaamd hec kanton Zand, beginnen de aan de haven net Nieuwe diep en strekkende tot het Post huis bet Zand 111 den polder de Zijpe. 2». Het onderhoud tot ultimo December'1820 van het gedeelte des «0nTJPnn.rT?ïV ge"s"^d het Vnton Alkmaar- beginnende de stad Lkïar! 1" Strekkende tot d2 Z« wielen bjj 30. liet onderhoud tot ultimo December 1J20 van het gedeelte des bovengen». wegs, genaamd het kanton Haarlem strekkende van de Beverwijk tot de Kleverlaan bi) de stad Haarlem - 4. Het onderhoud tot ultimo December 1820 van hec gedeelte des groeten wegs No 4, strekkende van de Utrechtschepoort der Wï J" rn 1,m'etre' eidirg tusschen de provinciën Noord-Holland en Utiechc boven het dorp Lartu /ronton December 182c vat: het gedeelte des fram,!?: V' genaamd het kanton Amsterdam, begre- vfncièn Nnn ,de„Hf|rt"elderbrug en de grensscheiding der pro- P H« verl Urrecht °P de abcouder meerkade. Het vernieuwen van eenen duiker in laatstgen». wei weg bil de Roomsch Cat h olijke Kerk o .der Duivendrecht. g J Tr!Zu/rnfcif"esdlns/al geschieden 'dB inschrijving en epbod. De bestekken^van dezen werken zullen ter lezing liggen aan het locaal van het Gouvernement der provincie Moord Holland te Haar lem, en voorts bij de geëmployeerden van den Waterstaat als; dat d,r ÜLKOu u biJ den Condlcte"r J: Swaen aan den Hel- a'u net kanton Alkmaar bij den Ingenieur P: T: Grinwis te Alkmaar, en de overigen onder No. 3, 4, 5 en 6. opgegeven t fi" j 'r van Bosch te Amsterdam. ne acht dagen voor de aanbesteding de nodige aanwijzing worden gedaan, en bij den Hoofd-Ingenieur in het 1 district D: Ment* te Amsterdam den Ingenieur P: T: Grinwis te Alkmaar en A. Kommen Pz. te Haarlem de nodige informatieu te bekomen zijn» Haarlem den 24 Julij 1820. De Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland Van TETS van GOUDRIAAN. _„?E STAATSRAAD, GO VERNEUR van NOORD-HOLLAND, fn j ^S^!ve van den ^eer Directeur der Directe Belastingen "I j "^l,,yan den 21 Jül!Ü *820 ^T°- 72°' daarbij kennis f 1 n e«/r ,c., Cohieren der Grondlasten, belasting op het Perso- en Mobilair, en die op de Deuren en Vehgstersin alle steden n gemeenten van Noord-Holland zijn ontvangbaar gesteld. **C deze ter kennisse van een iegelijk, die zulks zoude o °ff ,-ai"goai1dat alle reclamatien, om ontheffing of vermindnring in de Grondlasten, belasting op het Personeel en Mobilair, mits- gaoers up de Deuren etiVengsters.over deze loopenden jara 1820, moe ten worden ligeaiend vdir den 15 October aanstaandezullendea na iet verioopen van dien termijngeene reclamaties" ook ge naamd.. .-tegenin^e-n-vn wr^ftT^y-r. voleeeel sTc'at^" ï?«be"de W's gestaa"> voige eene spec a!e aanschrijving van Zijne Kxcoli^nrï^ ri^n nJ3 Minister van Hnancien van den 30 Mei 1817 N». 28 niec dan na expiratie van het par, wa,rover gedoleett wordt, en ,£oo van r Januaitj 1821 tot utter lijk voor of cp den i sibril 1821 ytiliAn m ten ingediend worden. J F p U ™21 zul,en moe- En herinnert bij deze herbaalr'el! k een iegeli'k, dat deze recla manen op behoorlijk Zegel gescli eve-voorzien van een bewij, dat cie verschenen termijnen zijn betaald en met alle verdere benoo* digcle extracten en documenten door de I el.ngh.bbenden«fn ded Gontiol-ur der Directe Belastingen, in wie,, Li,ie van controle de belastingschuldigen beschreven zijn, tegen, reen mneten worden ingeleverd ten einde door denzelven, volgens de wetten geissrru eerd, en daarna door den Heer Directeur der Directe Bel sti *en Hol,»'CJS'er aan A' de GedePU!ee:de Staten van No°ordl Holland, te worden toegezonden. E11 eindelijk, dat alle reclamatien tegen meergemelde belastinp-en welk «ra den October aanstaande, en voor deTed g <Staan heb* bende perceelenma den i April 1821 zullen worden ingezonden, of die binnen den hier voor bepaalden termijn ingediend," niec van de verei.cl.te bescheiden voorzien, of ook aan eene andere Autor"^ dan den Controleur der Directe Belastingen ingeleverd zijn, ten kos te der reclamanten aan dezelven zullen worden terug gezonden. En op ast niemand hiervan eemge ignorantie zoude kunnen pre tenderen, zal deze alomme .11 Noord-Holland worden gepubliceerd en geaffigeerd, alwaar zulks te doen gebruikelijk ie Én zal dezelve wijders, door den Heer Directeur'der Directe Be lastingen, worden gebragt ter kennisse van de Hecren Controleur, dier Belastingen, tot derzelver informatie en narigt. Gedaan te Haarlem den 21 Julij 1820. De Staatsraad, Gouverneur Voornd. Vav TETS van GOUDRIAAN. Gede" hebbende de missive van den Heer Opper-Iagermeesfep van Z. M Opper-Houtvester voor de Noordelijke Provi.ntien vat» den 17 Julij 1820 No. T betrekkelijk het openen der Tagt. rAnrvL8enpren kennre van. al,e belanghebbenden dat de Jagr op Ganzen, Eenden en Watersnippen wat de publieke Jagt aanbelangt op het water, langs de strandenoevers van tneeren veenplass ui en rivieren, mitsgaders op lage moerassige landen, met den 1 Augus tus aanstaande wordt geopend, maar bepaaldelijk gesloten Me ft tn eu langs bosschen, als mede op bouw- en weilanden, tot hec

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1