I !HUN edel groot acute, de gedeputeerde staten FAN NOORD-HOLLAND. AL KM A ARSCIIE L-.n r:zX FAN MAANDAG Deze COURANT wordt voor eer.e St" In overweging genomen hebbende, de wet van 21 Augustus 1S16, mitsgaders de verschillende Besluiten, betrekkelijk de nieuwe maten engewigten, derzelver wijze van invoering, eerste uitgifteveri ficatie en ijking, en meer bijzonder de Besluiten van 28 September i8r9, en 18 December (Staatse lad no. 49en 58) en nodig oordeelen- dede belanghebbenden de bepalingen daarin voorkomende, bij de h functie treding der Arrondissements-I [kers te herinneren. Brengen bij deeze ter kennis, van allen die bet zouden mogen aangran. 10. Dat door Z. M. zijn gedaan de navolgende benoemingen als tot ARRONDISSEMENTS-IJKERS te AMSTERDAM Theodorus Anthonie Nagel, Obbe Sicca Bangma, Simon Tolderwelke drie arrondissementsijkersgezamentiijk den ijk in het arrondissement Amsterdam zuilen verrigten. Tot ADJÜNCT - IJKERS te AMSTERDAM: J. Gr eve link J. van OortJ van Fianen J. Broers en AMULDER. Tot ARRONDISSEMENTSIJKER te HAARLEM: Pieter Moerbeek. Tot ARRONDISSEMENTS-IJKER te ALKMAAR: haak Ca- tenius. Tot ARRONEISSEMENTS-IJKER te HOORN: Peel Gerard Verweijde. co. Dat de verificatie der lengte-maten en gewigten, welke tot standaarts van den derden rang moeten strekken, ten overstaan van H. E. G. A. door den Hoogleeraar in de Wis en Natuurkunde de Heer van Swindcn plaats gehaa heeft, en dat deze standaarts 11a be hoorlijke stempeling, aan de arro,dissetnents-ijkers ter hand gesteld i Dat de arrondissemencs-ijkers op heden hunne functien hebben «\yward, en als u hunne werkzaamheden zullen beginnen, in de Hoofdplaats van hun arrondissementop de tijden en plassen door hun opentlijk aantekondigen 5 terwijl na afloop van den Ijk binnen de Hoofdplaats van het Arrondissement, de overige steden en plaat sen. alwaar het nodig zal zijn, dat door de arrondissements-ijkers gevaceerd worde nader bekend zullen gemaakt worden. C"- 4°. Dat de eerste verificatie welke het doe! der werkzaamheden van de arrondissements-ijkers in dit lopende jaar 1830 uitmaakt, zich al leen bep.a.d, wat de gewgte betreft, tot alle nieuwe vervaardigde gewigten, door de gemelde IVet van 21 Augustus 1816 verordend en tot die oud' ij sere gewigten, welke doorverzwaring van den looden kraag om den ring, ingevolge de vergunning vervat i, a;t. 4 van het Besluit ■•een 18 December 1819 tot de vereiscfite nieuwe Zwaarte zullen zijn geóragten wat de lengte- naton betreft, voor alle nieu we lengte- mater, zonder enderscheidzot we! voor die w.eike tot het meten van stoffen worden gebruiktais voor de zoogenaamde duim stekken enz. 50. Dst te rekenen vsn de dagtekening dezesin alle gedrukte pvi- biieke stukkenhet gewigten de lengte der voorwerpen welke in Ne derlandse!] gewigt of maat worden uitgedrtiü-nc bi) de wet en be sluiten te dezer materie verordende namen moeten voeren terwijl het echter vrijstaat, om ge'urende dit geheele j iarde oude bena- niit gen daarnévê s te voegei'i. do Dat alie ahtóriteiten hoe ook genaamd- onder welker bestuur, of toezigt, op Publieke plaatsen, van gewigten of let gte-maten ge bruik gemaakt word, behoren zor kt dragen, dst dezelve binnen den tfd van drie Maanden, na afkondiging dezer, vsn nieuwe ge wigten en lengte-m te voorzien wor.-'e gelijk racie, dat allen die hrure waren langs de wegén of straten uitventen, van geene andere, dan v':. de nieuwe lei g'e-m-ten en gewigten, zullen mogen voor zien zijn, of daarvan gebruik maken. 7". Dat het ti'dvak 1.innen welke de belanghebbenden zich van de nieuwe gewigten en maten behoren te Voorzien, begintmiet de dag- tekening dezer, en zal eindigen zoo mogelijk binnen de drie Maan den, 7.00 even vermeld, of aiders zoodra de omstandigheden dit zullen veroorloven, het welk door of van wege Z. M. zal wor den bekend gemaakt. Wordende (Ie belanghebbenden en vooral nering en handel doende lieden en fabrikeurs, gelijk mede alle ambachtslieden die eenige ma ten of gewigten gebruiken, geadhorteerd zien het hiervoor bedoelde tijdvak ten nutte te maken, om zich van nieuwe gewigten en lengte maten re voorzien, alzoo allen die na het tijdstip het welk nader door 7 M. zal worden bepaald, mogten bevonden worden, ydich van oude gewigten en maten te bedienenzouden vervallen in de straf fen en poena! teiten vermeld in art. 423, 424, 479, 480, 481611482 van het lijfstraffelijk wetboek, luidende als volgt: Art". 423. Al wie door valsche maat of gewigt te gebruiken, den konper in de hoeveelheid van het verkogte zal bedrogen hebben zal gestraft worden, met gevangen zetting van ren minste drie maanden, ten hoogste een jaar, en een geldboete die niet boven het vierdedeel der teruggave en schaden en iniressen, nog beneden de vijftig fran ken zal mogen ziin. 1 De voorwerpen waar het wanbedrijf jn gepleegd is, of derzelver waarde, ingeval zij nog na: den verkooper toebehoorenzullen ver beurd verklaard worden, de valsche maten en gewigten zullen ook verb- urd verklaard, en bovendien aan stukken gebroken worden. Arr. 424. Ingeval de verkooper en konper bij het aa gaan afslui ten 1 an hun k<>op andere maten of gewig eri gebruikt hebben dan jl die'bij de Staatswetten vast: esteld zijn, zal den kooper verstoken 2ijn, van alle .inspraak icgeu den verkooper, die hem met de ver- iver en twee Penningen Uitgegeven. boden maten of gewigten bedrogen heeft. Onverminderd de strafvordering zoo wegens dit bedrog, ais we gens het gebruiken zelf van verboden maten en gewigten. De strar ter zake van het bedrog zal zijn als bi) het vorige artikel. Art. 479. Met eene geldboete van 11 tot 15 franken ingesloten, zuilen gestraft worden, die in hunne pakhuizen, winkels, werk plaatsen of handelhuizen of in de hallen, op de markten, of ver koopplaatsen, valsch gewigt of valsche maten zullen hebben; on verminderd de straffen die bij de boetgeregten tegen de venen die van dit valsch gewigt of die valsche maat gebruik gemaakt mogten heb ben gewezen zullen worden. 9- Die gewigten of maten gebruiken zullen, verschillende van die bij de krachthebbende wetten vastgesteld zijn. Art. 480, De straf van gevangenis voor ten hoogste vijf dagen, zal naar de omstandigheden uitgewezen mogen worden, teger de be zitters van valsche gewigten en maten tegen de genen die zich van andere maten of gewigten bedienen, dan bij de kragthebbende wet vastgesteld zijn. Art. 481 Bovendien zullen aangehouden en verbeurd verklaard worden, de valsche gewigten of valsche maten gelijk oök ce gewig ten en maten die van die genen verschelen, die de wet vastgesteld heeft. Art. 482. De straf van gevangecis voor vijf dagen zal altijd H? herhaal van overtreding stand grijpen, tegen de personen bij art 479 vermeld. u.n op dat niemand hiervan eenige ignorantie zoude kunnen voo~J' wenden, zal deze worden gepubliceerd en genffigeerd.t r plaatse 1 waar men gewoon is in deze Provincie Publicatieu en afficcien c-e doen. Gedaan te Haarlem, den 31 Ju lij 1820. De Gedeputeerde Stiten voornoemd, Van TETS van GOUDRIAAN, Ter ordonnantie van dezelvén, De Griffier der Staten van Holland, bij afwezigheid vsn denzelve, Het Lid der Gedeputeerde Staten, W. J A G -E R. 4 PROVINCIE NOORD -HOLLA ND. AANBESTEDING. Öp Woensdag den negende Augustus des Jaars 1820 des namiddags ten 2 uren Zal onder nadere approbatie door den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland, of bij deszelfs absentie door ecu der leden van de Gedeputeerde Staten, en in bijzijn van den Hoofd ingenieur in het i district van den Waterstaat, aan het locaal va» het Gouvernement te Haarlem worden aanbesteed. 10. Het onderhond tot ultima December 1820 van het gedeelte der groOten wegs N°. genaamd bet kanton Zand, beginnen de aan de haven het Nieuwe diep en strekkende tot het Post huis het -Zand in den polder de Zijpe. 2® Het onderhoud tot ultimo December 1820 van het gedeelte des bovengem. wegs, genaamd het. kanton Alkmaar, beginnende aan het posthuis het Zand en strekkende tot de Zes wielen bij dc stad Alkmaar. 30. Het Onderhoud tot ultimo December 1820 van het gedeelte des bovengen*. wegs, genaamd het kanton Haarlem, strekkende van de Beverwijk tot de Kleverlaan bij de stad Haarlem. 4. Het onderhoud tot ultimo December 1820 van het gedeeltedes grooten wegs No. 4, strekkende van de Urrechtsclmpoort der stad Nanrden tot de limietscheiding tusschen .de provinciën Noord-Holland en Utrecht boven het dorp Lat an. 5. Het onderhoud tot ultimo December 1820 van het gedeelte des grooten Wegs N». 9, genaamd het kanton Amsterdam begre pen tusschen de Hartsvelderbrug en de grensscheiding der pro vinciën Noord-Holland en Utrecht op de abcouder meerkade. 6. Het vernieuwen van eenen duiker in Jaatstgei c- wei weg bij de Roomsch Catholfke Kerk onder Duivendrecht. Deze aanhesteedirg zal geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken van dezen werken zullen ter lezing liggen aan het locaal van het Gouvernement der provincie voogd Holland ce Haar lem, en voorts bij de geëmployeerden van de' Waterstaat sis; dat van hec kanton Zand bij den Condicteur AJ: Swaets aan den Hel der, dat van het kanton Alkmaar bij een Ingenieur P: T: Grinwit te Alkmaar, en de overigen onder N°. 3, 4, 5, en 6. opgegeven! bi' den Pikeur IFva-n den Bock te Amsterdam. Zullende acht dagen voor de aanbesteding de nodige aanwijzing worden gedaan, en bij den 1 loold-Ingenieur in het 1 district De Mentz te Amsterdam, den logedeur P: T: Grinwis te Alkmaar ent A: Hommers Pz. te Haarlem de nodige informatiea te bekomen zijn» Haarlem den 24 Julij 1820. De Star rosd Gouverneur v-n Noord-HöHatid Van TETS Van GOUDRIAAN-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1