I ALKMA ARSCIIE COURANT I. h0fZr^ °f gewigten bedrogen heeft, domeinen. Ac. 1820. en ilhier i Pe- Ber- .pen, vmst e op te>-ke i.sm eh in ooi» )ude. E. 820, if Ai 'EL, i hec 'n de door 'ng» i l. issie S «n en te -10 Ihu- n en n ]de of ;n e:i ip:jn 7' ij n :ei v® 1-90, prijs 10974 1000. Deze COUR/INT wordt voor eene Stuiver en twee Penningen Uitgegeven. HUN EU)EL GROOT ACIITB. DE GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND. Ij1 overweging genomen hebbende, de wet van si Augustus 1816, mitsgaders de verschillende Besluiten, betrekkelijk de nieuwe maten en gewigten, derzelver wijze van invoering,, eerste uitgifte, veri ficatie en ijking en meer bijzonder de Besluiten van 28 September 1819, en 18 December (Staatsblad no. 4901158) en nodig oordeelen- dede belanghebbenden de bepalingen daarin voorkomende, bij de in functie treding oer Arrondisséments-Ijkers te herinneren. Brengen bij deezé ter kennis, van allen die het zouden mogen aangaan. 1°. Dat door Z. M. zijn gedaan de navolgende benoemingen als; tot ARR ONDISSEMENTS-I [KERS te AMSTERDAM Theodoras Anthonie Nagel, Obbe Sicco BangntaSimon Tolderwelke drie arrondissements-ijkersgezamentlijk den ijk in het arrondissement Amsterdam zullen 'verrigten. Tot ADJUNCT- IJK i'RS te AMSTERDAM: J. Grevelink J. van Ooit, J. van Vinnen J. Broers en A. MULDER. Tot ARRONDISSEMENTS-IJKER te HAARLEM: Piettr Moerbeek. Tot ARRONDISSEMENTS-IJKER te ALKMAAR: Isatk Ca- tenia s. Tot ARRONEISSEMENTS-IJKER te HOORN: Peel Gerard Verweijde. 20. Dat de verificatie der lengte-maten en gewigten, welke tot standaarts van den derden rang moeten strekken, ten overstaan van H. E. G. A. dour den Hoogieeraar in de Wis en Natuurkunde de Heer van Swinden plaats gehaa heeften dat deze standaarts na be hoorlijke stempeling, aan de arro,dissements-ijkers ter hand gesteld Zijn. 3. Dat dè arrondissements-ijkers op heden hunne fuuctien"hebben aanvaard, en als u hunne werkzaamheden zullen beginnen, in de Hoofdplaats van hun arrondissementop de tijden en plassen door tun open tl ijk aantekondigen terwijl na afloop van den Ijk binnen de Hoofdplaats van het Arrondissementde overige steden én plaat sen, alwaar het nodig zal zijn, dat door de arrondissements-ijkers ^gevaceerd worde nader bekend zullen gemaakt worden. 40. Dat de eerste verificatie welke het doel der werkzaamheden van de arrondissements-ijkers in dit lopende jaar 1820 uitmaakt, zich al leen bep a d wat de gewigte betreft, tot alle nieuwe vervaardigde gewigten door dc gemelde ipet van 21 Augustus 181<5 verordend tn tot die oude ijzere gewigten, welke door verzwaring van den looden kraag om (Len ringingevolge de vergunning vervat in art. 4 van het Bes/u Vuil 18 December j81 p tot de vereischts nieuwe Zwaarte tulen zijn gebragten wat de lengte-maten betreft, voor alle nieu we lengte maten zonder onderscheidzoo wel voor die welke tot het meten van stoffen wora'en gebruiktahfvoor de zoogenaamde duim stokkin enz. 5°. Dat te rekenen vsn de dagtekening dezes, in alle gedrukte pu- blie. e turken, het geu'igten de lengteder voorwerpen welke in Ne- derla.dsch gswigt of maat worden uitgedrukt, de bi) de wet en be sluiten te dezer materie verordende namen moeten voeren terwijl het echter vri,staatom gedurende dit geheele jaar, dè oude bena- nurgen daarnevens te voegen. 6° Dat alle autoriteiten hoe ook genaamd, onder welker bestuur, of toezigtop Publieke plaatsen, van gewigten of lengte-maten ge bruik gemaakt vvord behoren zorg' te dragen, dat dezelve binnen ce'i ti/d van drie Maarden, na afkondiging dezer, van nieuwe ge wigten en lengte-maten voorzien worden; gelijk mede, dat allen die hunne warn langs de wegen of straten uitventen, van geene andere, van "e "jeflwe lergrc-mnten en gewigten zullen mogen voor zie- zpn, of daarvan gebruik maken. Dat het tijdvak binnen welke de belanghebbenden zich van de nieuwe gewigten en maten behoren te voorzien, begint met de dag- Mening dezer, en zal eindigen zoo mogelijk binnen de drie Maan den zoo even vermeldof anders zoodra de omstandigheden dit zullen veroorloven, het welk door of van wege Z. M. zal wor den bekend gemaakt. Wordende allo belanghebbenden en vooral neringen handel doende er1 en tabrikeurs, gelijk mede alle ambachtslieden die eenig* ma- en of gewigten: gebruiken, ge.idhorteerd zich het hiervoor bedoelde vak ten untie te maken, om zich van nieuwe gewigten en lenster dn irV6 m°0T9\ 'en,slzo° al,en die na het tijdstip het welk nader door 7 M, zal worden bepaald, mogten bevonden worden zich van oude gewigi en en maten te bedle' en zouden vervallen in dè straf fen en poenal letten vermeld in art. 42- ,7g ,0* .n0"1"1* «nhet lijfstraffelijk wetboek, luide de afs tof' 4 481 en 482 Art. 423. Al wie door valtche maat of gewigt te gebruiken, den «««ft 10 5 ll08veeIheld van het verkegte zat bedrogen hebben zal h nWf° -nia gevangen zetting van ten minste drie maanden te hoogste een jaar, en eengeldboete die niet boven het vierdedeel" ken zal moVgen>Pzijn 'mreSSen' n°g beneden dc v«ftiS rra"- De voorwerpen waar het wanbedrijf in ffenipocrd „c j, ingeval zij nog aan den verklper^ beert verklaard worden, de valsche maten en rewlsteiwmllen ItT verbeurd verklaard en bovendien aan stukken gebroken worden Art. 424. Ingeval de verkooperen feooper bi) het aangaan af sin! ten van hun koopandere maten of gewïgien gebruikt hebben ,1 Zlln vaneafle,CSWettenr vast!reste,d zb'U Ml den kooper verstoken viö alle aacsPraak tegen den verkooper, die hem met «e ver" gens hetrgebruiUt%eTafv^lrdv?iSri0° Wege"S dit bedroS» 8,3 we- Dp 7 e t ,van verboden maten en gewieten 'h bÜ hec vorige artikel, zullen gestraft: worden 11" 1 Van 11 15 franken ingesloten, plaatsen of handelhuizen ofindl"^?! ptkbu,zen> winkels, werk-" koopplaatsen vaUrh n-^r hallen, op de markten, of ver- verminderd dc straffen die hi\ d°o ?alsche maten zuilen hebben; on- dit valsch gewigt of die lalLh boetSereScerl tege" de genen die van ben, gewezen zullen worden SebfU,k gemaakt mugten heb- vettchlUende v,a die biJ zmia!|^^""Sezen mo^ £°oX, andere maten nf o-on u" lrn macen tegen de genen die z'cn van vastgesteld zijn. 'Ste" ellen» dai1 bij de kragthebbenüe wee wordeinde valsehl'611 z.u"en aingehouden en verbeurd verklaard ten en mVa,tcbe "l«k ook dcgcwig. heeft. genen verschelen, die de wet vastgesteld hefhaVvaè ovJtr!^TJ?y/hg^U voor vijf da«en zal aItijd bi^ vermeld. reding stand grijpen tegen de personen bij art. wenden*! zal deze^nr^'erVS" "n!Se ignorantie zoude kunnen voor waar men gewoon is in de/fp?UbI.'"erd en geaffigeerd ter plaatse al- 1 deze 1 rovlntie Publicatien en aificcien te doen. Gedaan HaArLEM, den 3I Julij De Gedeputeerde Staten voornoemd, V a n T E T S van G'O UDRI AAN. Ter ordonnantie van deze!ven, De Griffier der Staten van Holland, bij afwezigheid van denzeive, Het Lid der Gedeputeerde Staten, W. JAGER. De RAAD en REKENKAMER der DOMEINEN, als bij 77- ner Majestetts Besluie van den 18 januari! 1815 No. 20, en nade e Besluit van den 4. Januarij 1819 litu». No. a. 'N..,. ten dezen ge autoriseerd, geeft aan de hier na genoemdeu reclamanten van Schor ren en Aanwassen te kennen dat de Constitutive titels van derzelver eigendom, met de door hen ingeleverde bewijzengezonden zün aan de volgende Heeren Directeuren van de Registratie en de Domeinen om ouder derzelver onderhorige Ontvangers, naar gelang der woon- j>1 aatsen van de belanghebbenden te Worden verdeeld, als Borchar-en (Jan Hubert Gerardvan)\ prosé et qq Helden Adriaan van) Luitenant Generaal Mekern (Vrouwe Sara, Adriana Ber- trade HaneJoes Echtgenote van deni Heer Mr. Martinns Beets (Mitus Klaaszn Bonninghouscn (lonkvrouwe E: M: A; Viler de PitéEchtgenote van den) Heer F: M: van Loon Anna Louisa, Agatha van\ Winter, Echtgenote van den Heer Wil lem van1iiuviimein Onderberg (J: vqn Zanot,wed: van^)? land en Utrecht. S wei is Hedrik Tjf (Gerrit Pz Beenhackers (Maria Magdalena Li go iswed van Jan Boom (Johannes van den Brielemans (Ei et er) Hanedoes (Adriaan Nicolaas Johan nes) Ambacht» Heer van Almkérk Hanegraaf (Teunis) Hanegraaf (tVoutcr) Hanegraaf (Catharina Pols, wed:i van Hendrik) Heuvel (At ie van den Jz: Houwcningen (Gerard van) Htuweningen (Aart van) Jong (Aart de Jongh van Son (S de) Ambacht» Heer van Raamsdonk Lautovan Aijsma (J) en Hugo vanf Gent Pol (Gerrit van de Pol) Verdoom C BestiaanEVoutersz: qq Verheij (Margareth von den Heuvel) wed: van Bastiaan) Aan den Heer Directeur der Rigistratie en Domei nen, Provintie Zuid-Hol land. Aan den Heer Directeur der Registratie en Domei- laèb Provintien Noord-Hol- Aan den Heer Directeur der Registratie en Domei nen Provintie Noord-B ri band. Aan den Heer Direcfeus der Registratie en D'orncL nen, Provincie Norrd-B'*- band. Nc. 34, VAN MAANDAG 0 E N AUGUSTUS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1