ALKM A ARSCIIE To!- Ao. 1820. ;sa- >rdt nen 45 ko- del err, '•'g. i an. OOli- S !•- >ers, an - Pie- ina, 4 j»- NU- Don- voor koo- be» Stot- •hen, wo r- van JAK- aar t tiei ER, 'hand oztn, nre, AS UIS- agt- 'rap- t. I» tent- )0(§, Deze COURANT wordt voor eene Stuiver en twee Penningen Uitgegeven. J")e RAAD en REKENKAMER der DOMEINEN* al» bij Zij ner MajesLeics Besluit van den 18 Januarij 1815 No. 20, en nadere Besluit van den 4e Januarij 1819 litt. N°. 2. No. 1. ten dezen ge autoriseerd, geeft aan de hier na genoemden reclamanten van Schor ren en Aanwassen te kennen dat de Constitutive titels van derzelver eigendom, met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de volgende Heeren Directeuren van de Registratie en de Domeinen m ooder derzelver onderhorige Ontvangers, naar gelang der woon plaatsen van de belanghebbenden te worden verdeeld, als: Borcharen (Jein Hubert Gerard van') prosé et qq 1 Helden (Adriaan van) Luitenant l Aan den Heer Directeur Generaal der Rigistratie en Dotnei- Mckern (Vrouwe Sara, Adriana Ber-J nenProvintie Zuid-Hol- trade Hanedoes Echtgenote van dan/ land. Heer Mr. Marlinus) Beets Muus Klaaszn.) BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, maken bij de ze aan de daarbij belanghebbenden bekend: Dat zij, ingevolge eene Raads-Resoiutie van den 12 Juli) 11. op den 31* Augustus aanstaande, des middags precies ten 12 ure, op het Raadhuis alhierten overstaan van eenë Commissie van vier Leden uit den Raad, geadsisteerd door den Secretaris en Thesaurier, en in het bijzijn der belanghebbende Schuldeischerswelke daarbij verkiezen tegenwoordig te zijn, zullen doen eene Uitloting van zoo vele aandeelen der gevestigde schulden ten iaste dezer Stad, als zullen kunuen worden afgelost, uit het montant, dac geprovenièerd zal worden uit den verkoop van zeker Kapitaal werkelijke schuld; Tot welke verkoop, uitlotiög en aflossing de Regering dezer Stad gemagtigd is, bij Besluit van Zijne Majesteit van den 24= Mei 11. N*. 28, terwijl een ieder, welke daarbij belang heeft, nadere in lichting kan bekomen ter Secretarie dezer Stad, alw r de stukken daartoe betrekkelijk ter lezing zullen liggen acht dagen voor de Uitloting (de Zondag uitgezonderd) van des morgens elf tot des na middags een ure. Bonninghousen (Jonkvrouwe E: M: A: filer de Pité, Echtgenote van denk Heer F: M; van) I Loon (Anna LouisaAgatha van\ Aan den Heer Directeur Winter, Echtgenote van den Heer Wil-\ der Registratie en Domei- Ze» van) Jneu, Provinciën Noórd-Höl- Önderberg(J: van Zanot,wed: vvaJ)Jland en Utrecht. Sweijs Hedrik1 Tff (Gerrit Pz.) Actum ter Kamer van Heeren Burgemeesteren voor- aoemd, den 15 Augustus 1820. C«. van OOSTVEEN, vt. J Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren H. J. VONK, Secretaris. BÜITENLANDSCHfc BERIGTEN. FRANKroRT, den s Augustus. In den Wurzburgschen ring des Koningrijks Beijéfën Oefs-it tegen woordig eene bende bedriegers haar handwerk uit. Ee i onlangs gevat zijnde, heeft zulks tot het navolgende w-arsc - bengt der regering aanleiding gegevenDoor het waakzam,- r.d gerigt van Hdfheim zijn eenige jóden in verzekerde bewarir? reno- men, die in schijn naar waren, b. v. naar wol, vragen, er, daar over onderhandelen, wanneer een bediende, of ander gewa--.de ~ei- ziger onverwachts aankomt, en den voor vermogend bekendt buur man een ,_zoo gewild, gouden horologie, gesfen kruis, met schijn baar echte steenen omzet, tér verkoop aanbiedt, omdat hij in nood is. Daar de buurman hiervan niets verstaat, zoo mengen zich de reeds vroeger aanwezigen in de zaak, verheffen de groote waarde en winst, die zij met den buurman deelen willen, betalen hiertoe dé helft, of, naar omstandigheden, meer of minder, daar zij het ove rige geld niet bij zich hebben, halen den buurman tot het bijleggen van het onbrekende over, en geven tot zekerheid de geheele kost baarheid in eigene bewaring, als zullende binnen kort met meergeld terugkomen om het verdere met hem te vereffenendoch laten zich niet meer zien, om de glinsterende kostbaarheid van messingen de glassteenen in te lossen. Meermalen is het gebeurd, dat dergelijke bedriegers een' zwaar beladenen geldgordel getoond hebben waarvan het boveuste met echte muntsoorten, het middelste en onderste ge deelte met lood aangevuld was. Om het oogmerk des bedrogs te be reiken, word de geldgordel, of reeds voor de aankomst van den ju- weelen-verkooper door den knecht of looper naar eene naburige ge meenten gezonden onder voorwendselom het kwanswijs reeds ge kochte te betalen, of dezelve wordt verzegeld en als onderpand ach tergelaten,, zonder dat men immer daarnaar weder komt vragen. iVan- neer het der regterlijke magt gelukt, deze bedriegers in handen te krijgen en hen eenigen tijd. onschadelijk te maken, zoo bevinden zif zich nogtans in zulk eenen armoedigen toestand (meest zijn het uic- landers) dat de bedrogenen slechts zeer zelden het hun ontvreemde geld terug kunnen bekomen." (Vermoedelijk zijn dit dezelfde bedrie gers tegen welke reeds vroeger.door de Zwitsersche en zuid-Duic- sche regeringen gewaarschuwd is, {Arnhems. Courant.) F R A N K R IJ K. Parts den 4 Augustus. Tot hiertoe hebben wij ons, bij het geven van verslag van det» brand, op de plaats de BerciJ, onthouden van eenige melding te ma ken van personen, die men meende, dat bij dit ongeval zouden om gekomen zijn. Ongelukkiglijk heeft men eene akelige zekerheid te? dien opzigte verkregen. Vele kleederen zijn op de verschillende kan toren de la Rapée nedergelegd door personen die gingen helpen zjj zijn nog niet gekomen, on? dezelve terug te eisschep. Vier grena diers der garde zijn in de put van eèn huis dood gevonden, waarin zij doer den val van balken gestort zijn. Een arbeider is door al te grooten ijver omgekomen,- het magazijn wss ingestort: herhaalde reiztn had men hem verzocht, zich te verwijderen- Onder andere betreurenswaardig» omstandigheden, moeLe* wjj nog opgevenbtt on- Jongh van Son(Sr de) Ambacht*^ Heer van Raamsdonk Lauto van Aijsma (J) en Hugo van Cent Pol (Gerrit van de Pol) Verdoom Bastiaan j Wouter sz: qq Verheij Margareth Von den Heuvel wed: van Bastiaan) Aan den lieer Directeur der Registratie cn Domei nen Provintie Noord-Bra band. Cc/s (Pipter Joseph) Gillis (Mevrouw J: P: J: de Gr et,} Aan den Heer Directeur wed, van den Heer L Mf der Registratie en Domei- lak Johanna Maria) neb te Antwerpen. Dat die stukken op de gemelde Domein-Kantoor verkrijgbaar zijn, tegen betaling van 50 Gents voor ieder Zegel van eiken Con stitutieven titel., en tegen behoorlijk reju van den eigenaar of des- zelfs gekwalificeerde!)., De voormelden eigenaren worden tevens gewaarschuwd, dat het voor hen van belang* iszich van die Constitutieve titels te voor zien, en dat ingeva], die Stukken niet binnen zes maanden, na dag- teekening dezer, afgehaald zijn, het Departement der Domeinen zich voor de bezorging van die bewijsstukken niet meer verantwoor delijk zal houden, dewijl de Eigenaren zoo door de.aan hen toe. gezonden kennisgevingen, als door deze bekendmaking, overvloe dig zijn verwittigd, en zich zeiven de nadeelen, te spruiten uit h«t verzuim van dezelven te ligten, zullen te wijten hebben. De Raad en Rekenkamer der Domeinen t FANNIUS SCHOLTEN, vt. Ter Ordonnantie Van denzelven, VAN MAANDAG Beenhackers (Maria Magdalenet Li- foiswed van Jan) Boom (Johannes van den) Brieïemans (Pieter) Hanedoes (Ad; taan Nicolaas Johan nes) Ambachts Heer van Almkerk Hanegraat Tennis) Liane graaf (Wouter) Hanegraaf (Cut har Ma Pols, wad: van Hendrik) Heuvel 1 Ar ie van den Jz: Houweningeh (Gerard van) Houweningen (Aa'rf van) Jong (Bart de) n den Heer Direfcttuf der Registratie en Domei nen, Provintie Noord-Bra- baud.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1