binnen Land sc he berigt en. i SJ Inwoners van Palermo! Te AS.KMAA& b'i de ERYEN vaa A. STERCK in de Agfc'er*»», W|k C. N*. 5^» tfcval *99 vier jorge Heden, die zieh met zekeren Faure, eei oeinen- ide, bevondenHn hét kantoor van een huis, ten einde eemge goedere te redden in een oogeublik waren zij geheel van vuur omring men riep hun toe, dat zij zich redden zouden; de trap endede stonden in brand; Faure schoot naar buiten, terwijl men brandspuit het vuur van hem weerde, doch de vier )oirge g kwamen in de vlammen om. Gisteren hadden de ingezetenen de li j Rapée, door vermoeijenis afgemat, besloten zich ter rust ti_ 'ege Vea men zag weinig menschen in de nabijheid, het vuur go P tiieilw zicii aan twee buizen te verheffen; de brand zou erg ie kunnen worden indien hij niet spoedig geblusCht ware. ArnhemsLour,) BEIDÊ-SICILIEN. Napels den 24 Julij. Men verneemt, dat de ingezetenen van Messina de tijding, da.de Koning den consti-tutionelea eed heeft afgelegd, met de grootste Keestdrift ontvangen hebben. Het dagblad der Beide-Sicilien bevat nogd« volgende proclamaties Ferdinand enz. Francisco, hertog van Calabie, erfprins, vicaris-generaal, Gij, die ik mijne kinderen noemde, gij zljt de eerste geweest, om ti, tegen de edele grondbeginselswelke 11 We natie steeds ge- kenmerkt hebben, aan nuiicereij en oproer over te geven. Gij nebc in eeu oogenblik uwe pligten van burger en als natie verraden, uij zijt tegen uwe belangenpegen die der publieke zaait werkzaam ge weest. Het treurigste voor mij is 5 dat gij naauwlijks van_ mij ge- seheideu, vóór dat gij mijne ontwerpen voor de vermindering uwer belastingen, en voor de verbetering van uwen toestand wistmij tte bestendige toegenegenheiden de opofferingen, welke ik voor u gedaan heb, hebt vergeten. In plaatse van de betuigingen van Bet- de en getrouwheid; welke gij mij éteeds gegeven hebt, aan va scn- heid toe re schrijven wil ik liever UWe dwaling aan de trouweloos heid uwer opstokers wijten; doch er bestaat geen kwaadwaarvoor geen hulpmiddel is. Keert tot de orde, tot de eerbied voor de wet ten en tot de gehoorzaamheid aan den Koning terug. Mijn hart ge voelt zich eenigzins van de diepe smart, waarmede het doordrongen is geweest, bij het aanbieden van vergiffenis aan u, verligt. Wacht u, te volharden in de ijsselijkehedenëener revolutie. Be denk, dat zij u verder, dan gij zoude willen, wegslepen zal. Indien gij van gedachten zijt, dat ei iets aan uwge'uk ontbreekt, stelt dan vertrouwen 111 mijik heb zulks verdiend. Volgt het voorbeeld van Uwe napolitaansche broeders na: zij zullen u zeggen, of de voorne mens des Koning, of de mijne aan hunne wenschen beantwoorden. 3k wensch te weten, wat het best voor uwen toestand, voorde veiligheid en den roem der natie geschikt is. Doch mijn hart zal tot *il. niet wederkeeren indien gij de schandelijke rol Van rebellen met verlaat. Legt ds wapenen af.; noodzaakt mij niet, om tot maatre gelen over te gaan, die voor mijn hart smartelijk zouden zijn; on derwerpt u aan de wetten en aan de regeringwascht uwe misery ven in tranen van berouw af. Ik beloof u plegtig een algemeen pardon ik zal niemand voor daden van opstand, zelfs de aanstokers piett oen opsporen, Indien gij, zoodra gij mijne stem gehoord hebt, de wroe- ging gevoelt, van mijne liefde zoo slechts beantwot rd tehebta een. Bij een koninklijk decreet wordt de'luiteuant-generaal don Diego Nasslll tot andere ambtsbezigheden geroepen. Zonder zelfs het voedsel voör hun dagelïjksch onderhoud te be zitten, zonder voeder of berging voor hun vee tegen den aanstaan den winter, zonder ook de troost en het vooruitzicht te hebben., van hetzelve te zullen erlangen, en hunne woningen allen tegeu dien tijd weder opgebouwd te züllen zien zouden deze ongelukkiger, thans moeten omzwervenindien niet het medelijden der naburige ingeze tenen, en de goede orde, die de gouverneur dezer provincie, op da provisionele verpleging en ondersteuning dezer menschen gesteld had, daarvoor had gezorgd Dan dit alle; is slechts temporair, en de naderende winter levert voor dez® ongelukkige, van alles beroöfde ingezetenen, het akelig ste vooruitzigt op zij stellen echter hunne hoop op het bekende mededoogen hunner landgenooten, waarvan zü onlangs het treffend ste blijk, bij gelegenheid der overstroomingen in ons vaderland, heb ben gezien-, zij roepen, te dien einde, ook de weldadige hulp van alle gevoelige harten voor hun in; voor hun, die vóór weinige uren gelukkig en weltevreden hunne huisgezinnen tot het verrigten van hunnen veldarbeid verlieten, en een oogenblik daarna, met hunne dierbaarste panden moeten omzwerven, zonder een bed om te rus ten een kleed om zich te dekken, een dak om te schuilen, ja zon der'zelfs een bete broods of eeu enkele dronk, om zich te laven, te hebber, overgehouden. Dordrecht, den 14 Augustus. Het vloedwater in den Alblssserwaard is, in drie dagen, weder om maar een halve duim O de laatste 24 uren niets) gevallen. Allerbedroevendst, inderdaad, is en blijft de toestand van de on gelukkige ingezetenen van dezen Waard. Een ooggetuige, in deaf- gelooPeu week dien omtrek bezocht hebbende, gat ons daarvan het volgeed berigt Diep beklagenswaardig zijn deze raenschen, daar alles zien te- gen hen schijnt te kanten en niets opbeurends schier *an hem Yer- CGenoegz»am alle velden staan, in den Nederwaard, nog dras, zoo' dat er geen hooi noch veldvruchten hoegenaamd kunnen gewon nen worden, maar het vee alleen gevoed wordt met vermuft hooi, en met vlottend gras, of liever, met lies en biezen, die de grond, van onder het water opgeeft, en welke nog niet dan meL gestadig waden in den tnoerassigèn, vloed kunnen verkregen worden. Van daar dan ook, dat het nog overgebleven vee, dat echter noch van tijd tot tijd wegsterft, er dor en zeer vermagerd uit ziec. De huizen in dien noodlottigen waard zijn, voor zoo veel die nog staande zijn gebleven, het ii waar, boven water, maar zijn in waarheid nog de verblijven der ellende; want, behalve de menigvuldig benomen» breuken, door welke de wind en koude nachtlucht dringen, en dm, door onvermogen der meesteniet kunnen worden hersteld, zijn zij en door de opsiaar.de vocht, en de onzuivere uitdampingen v*u het'stilstaande vloedwater, en door het onbeschrijfelijk gekwel der mu"gen en andere insekten, alleen bewoonbaar voor menschen ais deze, die zich als het ware aan alle rampen prijs hebben moeten geven» NEDERLANDEN. *s Gravenkage den 13 Augustus. Wij zijn verzocht het volgende berigt te plaatsen. Assen, den 9'ie» augustus 1820. Wff ontvangen heden een naauwkeurig berigt van den ongelukkl- «èn brand te Bellen, een dorp in de provincie Drenthe, drie uren wan Assen gelegen, op den 8"®» dezer ontstaan, en haasten ons, ietzélve, in al deszelfs omstandigheden, aan onze landgenooten me de te deelen ten einde hunne alom bekende weldadigheid hier ook Wcüerom stöffe vinde, om zoo vele hunner ongelukkige landen na - tuurgetioóten in hunnen sllerbeklagenswaardigsten toestandte hef- 'ièri ei) op té beuren en daarvoor derzeG er altijd durende dankbaar heid en zegeningen in te oogtsen. 4." Des morgensongeveer negeii ure, van bovengemelde'!) dag, one- dekte zich de braiid aan het huis van een' hoefstait, aan de west kant van het dorp 5 da sterk® wind, die juist uit dien hoek woei, cn alzoo de geheel® plaats bestreek, 'deelde, als in één oogenblik het vuur aan de beiende gebouwen mede, en nu ontstond het pin- jnerlijkst en akeligst schouwspel, hetgeën dë menschelijke verbeel- din" zich voor kan stellen;- een volkomene vuur-regen verhief zich tiit de brandende huizen en schuren, en stortte zich^neder op de met stroo of riet gedekte woningen, stallen en verdere getimmertenzoo dat, in den tijd van anderhalf uur, reeds 77, vandepS boerderijen, waaruit het dorp bestond, door de vlam waren verteerd, en onder anderen ook de pastorij, waarin, van de vrij aanzienlijke boekver zameling van den predikant üoortnboschniets is overgebleven de kerk en schooi, met leijen en pannen gedekt, zijn behouden, doch de schoolmeesters woning is mede eetie prooi der vlammen gewor denaan geene redding was hier te denken, alles stort te gelijk 111 -vuur en gloed; de wind, en de drift van den vuurstroom, waren zoo hevigdat men, drie uren van het dorp, gedeeltelijk verbran de overblijfsels gevonden heeft. Meest alle mannelijke, en gedeel telijk ook de vrouwelijke inwoners, waren buiten de plaats op hun ne korenakkers, en vónden, bij hunne terugkomst, hunne woningen en bezittingendis zij* weinige uren te voren, wel te vreden had- lieu verlaten reeds in asch eh puin, zonder iets over te houden dan de grond, waarop dezelve hadden gestaan; bijna 400 ongelukki ge» verhieven, bi) dit schouwspel, hun jaramergeschrei teii hemel; zij hadden alles verloren; hu'nne inboedels papieren, goud, zilver, boerengereedschap, spijs en drank, al hun hooi, en wat zij verder tot winter-voorraad reeds hadden opgedaan, was in dien onblusba- len gloed, in een oogenblik tijds, geheel vervlogen. Marktprijzen te Alkmaar, den 18 Augustus 1820. De Kaas van f I3| tot 16J gl. de 100 0}. Den 19 Augustus 1820. De Boter f 15 9 f 16 de 40 fg. Aaugitlen van Geboorte te Alkmaar van den 13 tot den 19 Augustus 1820. Heter, zoontje van Albert Beljleveld en Hendriks Boot.Ma ria, dochtertje van Cornelis Stoel en Jannetje Conod Willem, zoontje van Jacob Swart en Binske Wijnstok. Marga; etka dochtertje vaii Jan de Nijs en Margarettia de Winter, Aangiften van Overledenen te Alkmaar van dén 13 tot den 19 Augustus 1S20. Adrian»dochtertje van Jan Henskes en Ariaantje Kamphuize»), oud 3-1 jaar. Aldert van B rederode, oud 58 jaren. Klaai 'i Kik/te", oud 67 jaren. Antje Vink, huisvrouw van Cornells Hartoud 42 'jaren. MattHijs Hutjbersoud 64 jaren. Ca- t kar in adochtertje van Isaak Groen en Colobina Schoenmakers. Men is van meening 'op vrijdag den 8e September 1820 des avonds ten vijf ure, in het Stads Logement te Alkmaar publiek te veilen en den volgenden avond aldaar ten vijf ure finaa! te verkoo- penEeu hecht, sterk en weldoortimmerd HUIS en ERVE, aan gelegd tot een GRUTTERIJ en MOSTAARD - MAALDERIJ waarin eerstgenoemde affaire zints onheugelijke jaren met succes is gedaan, en thans beide neringen worden geëxerceerd, staande en gelegen te Alkmaar op het Lutticq Oudorpen achter met de STAL en PAKHUIS uitkomende in het Achterfnidsen-, zijnde het Huis gemerkt met no. 391 in wijk C. nadere informatien zijn te bekomen ten Kantor* van de Notarissen L: VEER en A: P: d» LANGE te Alkmaar. Het Boelhuis gepiaatst tegen den 22 Augustus ten huize van de Wed: MAKKES,'zal geen'voortgang hebben, maar den 12 Sep tember daaraanvolgende gehouden werden. Alkmaar, A. SIMON NATHANS DENTZTandmeester van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins van Oranje en van Hoogst- deszelfs geheele Hof, enz. enz. enz., verwittigd zijne geabonneer- den en verdere begunstigers dat hij over alle gebreken inde mond, te spreken of te ontbieden zal zijn, van Dóuderdag middag den 24» toe Zondag middag den 27e Augustus 1820, bij F. H- UKENA in het Logement den Burgt, te Alkmaar is woonachtig te Amsterdam in de Hoogstraat N". 7. alwaar bij zijtï afwezigheid de affaire door deszelfs Broeder gecontinueerd wordt,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 2