ALKMAARSCHE Ac* 1820. Art. 5. Geen leerling kan tot de Lacijcsche Scholen worden toegela- nmWW.«.^am.n;..v," des k m ;oo- aan- A], :ces mde c ds het n tc ns •ster >gst- eer- ond, 24» in da in ioo£ 1} UN F.DTL, GROOT ACHTBARE de GEDEPUTEER- D.< bT.-.TEN v/iN NOORD-HOLLAND. Bij resumtie in overweging genomen hebbende de missive van den heer Opper-jagerrneester van M. Oppef-houtvestervoor de Noordelijke Provinciën van 17 julij II. N" 6£2, waarbij Z. E. G. A. aan zich gereserveerd hebben, in overweging der belangen van den landbouw, deepening der gewone jagt nader aan het pii- "bitèk kennelijk te maken- Brei gen ter kennisse van alle de belanghebbende, dat gewone jagt in eeze provincie geopend wordt, den 15 September aanstaanden. Haarlem den xo Augustus 1820. Be Gedeputeerde Staten voornoemd, Van TETS van GOUDRIAAN. Ter ordonnantie van dezelve. De Griffier der Staten van Holland J. JABOT, L. G, MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN EN WATERSTAAT. De Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat brengt ter kennisse van het publiek dat uit hoofde van de vernieuwing der Bruggen over de Capitale Gragtën der vesting te Naarden de Passage ioor'die Stad op den grooten Weg No. 4, te rekenen van den I Sep. terabcr aanstaande, zal zijn gestremd en dat gedurende dien tijd de bedekte weg aan de Zuid Oostzijde den Vesting gelegen, zal te- horen te worden gevolgd. De Minister voornoemd, Bij afwezigheid van Zijns Excelenti® De Secretaris Generaal, WENCKEBACH, KENNISGEVING. BURGEMEESTER EN der STAD ALKMAAR, maken bij de- ïe aan de daarbij belanghebbenden bekend: Dat zij, in, evo'ge ee; e Raads-Resolutie van den 12 Julij li. op den 31e Augustus aanstaande, des middags precies ten '12 ure, op het Raadhuis alhier, ten overstaan van eene Commissie van vier Leden uit den Raad, geadsiste rb door den Secretaris en Thesaurier, en in het bijzijn der belai ghebbenae bchuldeischers welke daarbij verkiezen tegenwoordig te xiin, zullen doen eene Uitloting van zoo vele sandeelèn der gevestigde schulden ten laste dezer Stadals zullen kunt en worde afgelost, uit hec montant, dat geproveniëerd ztl wórden uit den verko- p van zeker Kapitaal werkelijke schuld5 Tot welke verkoop, ultloting en aflossing de Regering dezer Stad gemagtigd is, bij Besiuit van Zijne Majesteit van den 24e Mei 11. K0.-28, 'terwi') een ieder, welke daarbij belang heeft, nadere in lichting kan bekomen ter Secretarie dezer Stad, alwaar de stukken daartoe 1 etrekhelfk ter lezing zullen liggen acht dagen voor de Uitloting (de Zondag uitgezonderd) van des morgens elf tot des na middags een ure. Actum ter Kamer van Heeren Burgcmeesteren voor noemd, den 15 Augustus 1820. C». van OOSTVEEN, vu Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren H. J. VONK, Secretaris. CURATOREN dfr LATIJNSCHE SCHOLEN te ALKMAAR, Gezien Art. 5 cn 6. vsn het Besluit van Z. M. van den s Augus tus 18:5. No'. 14. van den volgenden inhoud: j, ten, dan van wien, bij een voorgaand examen, zal geblekert zijn, dat hij wel bedreven is in het lezen, schrijven, rekerc de gronden der Hollandsche taal, en de beginselen vandesard- ri ks- en geschiedkunde. I11 gevallen echter, waarin de vorde- ring der kennis van laatstgemelde beginselen schijnen moge eenige hardheid te hebben, wordt aan de Curatoren vrijheid j> gegeven daaromtrent naar billijkheid te handelen. Art. 6. Tot het afnemen van dit examen zal, tweemaal 'sjaars, en 55 wê! kort vóór het begin van eiken halfjarigen cursus, moeten gevaceerd worden ebz:" Berigten dat zij tot het afnemen van dit examen op Vrijdag den i September 1820 des middags ten 12I ure in eene der beneden kamers op het Raadhuis dezer Stad zullen vaceeren; noodigende mitsdien zoodanige jongelieden, welke verlangen tnogten op de Latijrsche Scholen te worden toegelaten, bij deze uit, zich tot dat einde op bovengemelde n tijd en plaats aantebieden. Curatoren vertrouwen, dat daar de Ed: Achtb: Regering dezer Stad bij de aanvankelijke bloei dezer Scholen, dadelijz het gerat Onderwijzers vermeerderd heeft, door het beroepen van eenen Con rector de aankomende jongelingschap ook van haren kant, door de toetreding tot dat hoger onderwijs, en het ijverig gebruik maken van de lessen dier kundige mannen ten einde tot eenen meer be schaafden en geleerden stand In de Maatschappij te worden opgeleid» bewijzen zal geven van hare zucht tot de Letteren en weienschap pen, en het haar verleende voorregt in deze, zal weten te waardeu ren; waardoor alleen aan de Alkmaarsche Latijusche Scholen haar oude roem kan worden hergeven. Al km aas. den 25 Augustus 1820. Curatoren voornoemd T: H: BLOM Adz. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. ZWITSERLAND. Lucern, den 8 Augustus. De talrijke oneenigheden tusschen de verscheiden gedeelten vatt het kanton Unterwaid hebben den lardd g, gedurende dvszeifs te genwoordige zitting, lang bezig gehouden. Alle de afgevaardigden hebben de noodzakelijkheid gevóeld van eenmaal een et tie te iten aan twisten, vveike ja rltlks op nieuw ontstaan, en tot tuis verre m g niet hebben kunnen beslist worden. De wijl er, bij uie gil ge ..0.1, belangrijke punten van het birinenlansch publiek reg in Zwitserland behandeld zijn geworden, zijn de discussien zeer belangrijk geveest. De deliberatien hebben voornamelijk geioopen over ue qu s ie 1be- treklijk het etablissement van Zwij-sers in andere kantons ef distric ten. In de zaak van Unterwaid heeft deze uijzonderc omstandighe den plaats, dat dit kanton twee verschillende gouvernementen en wetgevingen heefc, en dat hec ten uiterste inoeijedjk is, 0111 een stemmigheid in die wetgevingen, onder de inwoners van een en het zelfde kanton te brengen. Onze stad is, in dit oogenblik, vol vreemdelingen. Daaron der bevinden zich vele, welke uit Italië teruggekomen zijn. aa - gezien de reizigers thans vrij groote zwarigheden ondervinden, ten minste zoo hunne paspoorten niet in de allerbeste orde zijn. Volgens brieven van Marseille zou, voor den voormaiigeti spaanschen prins de la Pazeen groot hote! aldaar gezocht wor den, hetgeen hij zou betrekken, bijaldien hij Rome en missctiien Italië zou willen verlaten. De napolitaai.sche schepen voeren, vol gens die zelfde brieven, nog onder de oude vlag. Dewiil de turkscnc vaste met den 2Östen dezer geëindigd is, zoo ziet men, binnen kort, gevvigtige tijdingen uit Albanië te ge- moet. Lausanne, den 11 Augustus. De landdag heeft zich, in derzelver zitting van den 1 «tea augustus, bij uitsluiting bezig gehouden met eene nota van Z. Exc. den mi nister van Frankrijk, betrekkelijk de valle:. van Dappes, in het kan ton Waadland, waarvan het fransch gouvei-lement ue teruggave re clameert. Het is algemeen bekend, dat de vallei van Dappes, se dert eeuwen, een gedeelte van Helvetic uitmaakte, en met deszelfs grondgebied vereenigd was tot op het oogenblikdat het Buonaparte behaagde om den afstand.van dat klein (grondgebied v4n Zwitserland te vorderen, op de stellige verzekering eener vergelding, dienimmer plaats heeft gehad. Men weet, insgelijks, dat, bij defakce va» het congres van Weenen de vallei van Dappes aan Zwitserland is rerug gegeven; dat de grenzen van Frankrijk, zoo als het traktaat vanParys dezelve heefc aangewezen, deze vallei niet bevat, en dat, door geene nadere akte hoegenaamd der mogeniïlie en de bepalingen van hec congres deswege zijn ingetrokken. Men weet, eindelijk, dat het kanton Waadland geene schadeloosstelling voor de talruke op offeringen, aan hetzelve, door de akte van het congres van Weenen, toegekend, bekomen beeftbehalve juist die zelfde vallei, bij wek Deze COURANT wordt voor eene Stuiver en twee Penningen Uitgegeven VAN MAANDAG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1