ïrêr betrekkingen Zwitserland zelve belang heeft, uit hoofde dat het grondgebied van het Kanton, zoodanig als hetzelve bestaat, bij de bondgenootschappelijke akte gewaarborgd is. Deze zoo vermogen- toe beweegredenen moeten zich steeds tegen eenen nieuwen afstand van dat klein grondgebied van Zwitserland verzetten, en reeds heb ben dezelve tot grondslag eener nota gediend, welke de landdag be sloten beeft, in antwoord aan hét frans'ch ministerie, hetzelva te doen toekomen- KERKELIJKE STAAT, Ancona, den i Augustus. Men gelooft, dat de verschillen tusschen Spanje en Algiers, on der bemiddeling van Frankrijk gullen vereffend worden. Naar men verneemt, wil Algiers cie tot heden toe jaarlijks geschonkene som v»n 150,000 spaansche piasters op 200,000 gebragt zien. Volgens andere berigten verlangt Algiers slechts een buitengewoon geschenk van 75,000 piasters, oewijl het de in Spanje voorgevallene veran dering- aiS Sê'«£ nieuwe troonsbeklimming bescnoiHVt en deze «f/céa onder dat beding erkennen -«til. Naar men verneemt, zou de Koning van Sardinië zich onlangs verklaard hebben, dat hij in zijne staten eene dergelijke constitutie als de napolitaansche wilde invoeren. Alle perSonen van het koningrijk der Beide—Sicilienwelke zich in Toskane mogcen bevinden, afwezig uit hun vaderland, we gens bijzondere gevoelenszullen thans in dea boezem hunner fa- milien mogen wederkeeren, als hebbende Z. M. de Koning hun ver- lol" geschonken om in zijne staten terug te komen. BEIDE-SIC1LIEN. Na-pels den 1 Augustus. Bij een decreet van den algemeene stedehoudervan den eonea dezer, wordt de penale alette, wegéns alie tot heden gepleegde mis daden van correctionneié politie, vernietigd. De straffen, tegende delïquanten uitgesprokenworden bij dat decreet geremitteerdenz. Wij vernemen, dat de deputatie vaii de drie orden van Sicilië in het vaarwater van het eiland Procida is aangekomen. Die deputatie is zamengesteld Uit twee geestelijken, twee edellieden en twee af gevaardigden var, corporaties!. Men verzekert, dat de vertegen woordigers der oude Constitutie van Sicilië aan Z. M het diepe leedwezen komen betuigen, hetwelk de inwoners van Palermo, op de tijding van den aanslag op den gehéiligden persoön des Konings, door de Carbonari gepleegd, ondervonden hebben, en om zich, in naam der getrouwe Sicilianen, wegens de noodlottige gebeurtenis van Palermo, te verontschuldigéndoor het blootleggen van deon- fiiagc, waarin men geweest Is, 0111 de Woede des volks te stillen, dat ten hoogste vergramd was bij het zien, dat éenige mannen, al leenlijk bekend door hunnen ijver, om Murat te dienen, onderno men hebben de constitutie, onder welke de Sicilianen gelukkig ge leefd hebben, en bestendig getrouw aan hunnen wettigen Souverein gebleven zijn, omver te werpen. Dezelfde afgevaardigden zijn, zoo men zegt, gelast, om eene uit wisseling voor te stellen tusschen de officieren en soldaten van het garnizoen van Palermo, welke op Sicilië gevangen zijn, en de si- Ciliaansclie edellieden, die zich alhier, op het kasteel St. Êhno, in hechtenis bevinden. Hei eskader, hetwelk, onder de bevelen van den hësr Bausan, van Napcis naar Palermo gezonden was, heeft in die haven niet kunnen binnenloopén. In hetgézigt vaif Palertrlö aangekomen zijn de, heeft men hetzelve aangezegd, dat het zich dadelijk moest ver wijderen. Het heeft Zich naar Messina begeven. Men spreekt op het oogenblik van niets dan van Messina, en van het gemak, hetwelk onze fovolutioflnairen ontmoet hebben, om aldaar de constitutie der cortes van Spanje te doen aannemen, Waarvan geen inwoner nog ooit had hooren spreken. De zaak is dat men die stad beloofd heeft; haar tot hoofdstad van Sicilië te verheffen, en allen invloed, alsmede den geheelen roof van een land, dat op de wijze der hedendaagsche constittitien bestuurd wordt, al daar te concentreren. P R U l S S E N, Bf.rlijn, den 17 Augustus. De koninklijke groot-britannische luitenant-géneraal Hope is, van Uresden, Z. Exc. de geheimraad in gewone) dienst, [graaf von Hatsfeldt, van Pijrmont, de koninklijk Saksische buitengewone gezant en gevolmagtiga minister van ons hof, de overste von Minck- witzvan Dresdenen de koninklijk groot-britannische kabinets- courier Daniel, van Londen, alhier aangekomen. Z. M. de Keizer van Rusland heeft aan den grootvorst Kon- stantijnuit hoofde van deszelfs vlijc eti aangewende zorgen bij het op nieuw organiseren der poolsche armee, de, in het Wai- woodschap Masovien, gelegen Lowiczer goederen (te voren, door Buonaparte aan Davousthertog van Eckmuhl, geschonken) als vrii eigendom toegekend. Ook aan cie gemalin des grootvorsten, Johanna van Grudzinskaheeft hij den titel van prinses van Lowicz geschonken, zullende deze titel op de, door haren gemaal, bij haar te verwekken kinderen overgaan. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. NEDERLANDEN. HANOVER. Hanover den 15 Augustus. Door de nieuwe militaire wetten voor ons koningrijk, is de vr- ording op de landweer afgeschaft en het onderscheid tusschen veld en landvveer-bataillons vervallen. De armee wordt voortaan alleen met inboorlingen voltallig gemaakt, engeene werving voor handgeld zal er meer plaats hebben. Ieder persoon, wélke 20 jareh bereikt heeft, is militair tot zijn 26ste, en, in tijd van oorlog, tot zijn 30ste jaar. Marktprijzen tp Alkmaar, den 25 Augustus 1820. De Kaas van 13 tot f i6| gl. de 100 fg. Den 26 Augustus 1820. De Boter 15 ƒ16 de 40 fg. HUWELIJKS-PROCLAMATIEN gedaan binnen Alkmaar op Zondag den 27 Augustus 18so. Eerste Gebod. Le entert OosterbaanJongman geboren te Harlingen en alhier woonagtig, en Magdalaine Henrietta de Hosjongedochter gebo ren te Oude Kerk en mede alhier woonagtig, Pieter Rijke, jongman en Maria Elisabeth Nieropjongedochter beide alhier geboreu en woonagtig. Aangiften van Geboor.tr te Alkmaar van dén 20 tot den 26 Augustus 1820. Susanna Aletta jElisabethdochtertje van de Heer Mr. Jan An dnes Klüppe! en Vrouwe Agatha Petronella Vonk. Nico/aas zoontje van Cornelis Elles en Trijntje Aukes.Gijsbertus, zoon tje van Arie Pater en Trijntje Balee. 1— Doodgeboren zoontje vatt jan Basie en Sara van Buren. Aangiften van Overledenen te Alkmaar van dén 20 tot den 2<> Augustus 1820. Gathartnadochtertje van Isaac Groen en Colobina Schoenma kers, oud ie| jaar. Cornelis dé Leeuw, oud 63 jaren. Ca- tharina, dochtertje van Joseph Lobach en Clasina Capitein, oud circa 3 maanden. Karei Joseph, zoontje van Joseph Antonié Agina en Joanna Koonich oud 6 jaren en ruim 4 maanden. Jo hanna Kenrerloongehuwd, oud 30 jaren en 8 maanden. Men is van meening op vrijdag den 8® September 1820 de- avonds ten vijf ure, in het Stads Logement te Alkmaar, publiés, te veilen en den volgenden avond aldaar teil Vijf ure finaal te ver- koopeti 10. Een hecht, sterk en weldoortimmerd HUIS en ERVE* aangegelegd toe een GRUTTERIJ en Mostaerdmaalderij waarin eerstgenoemde affaire zints onheugelijke jaren met succes is gedaan, en thans beide neringen worden geè'xer ceerd, staande en gelegen te Alkmaar op het Luttici Uu- dorp, in wijk C. No. 391. 20. Een_ hechtsterken wel ter nering staand HUIS en ERVE, waarin de Kruideniers - Affaire thans wordt geëxerceerd, staande en gelegen te Alkmaar, in de Langestraa°t in wiik A. No. 565. nadere informatien zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris A: P: de LANGE te Alkmaar. Op Dingsdag den 12 September 1820, des voormiddags ten 10 ure, zal men op het Luttik Oudorp, voor het buis van de Wedj KLAAS MAKKES, Verkooping houden van HUISRAAD en IN BOEDEL, etz. ets. Bij S. de WAIJ, op de hoek van de Kapelsteeg, is te be komen alderbeste ZALM, voor 18 Stuivers het pond. Wm. van ENTER, ii weder met zijne Kraam op de Oude Gracht over het Erf van Jb. WEIJMER, en heefc mede gebragt een extra mooi assortiment Brabandsche Mans en Kinier HOEDEN, de fatsoen na de laatste mode en de prijsen zoo civiel als mooglijk, de deugdzaamheid zijner Hoeden is bekend en behoeven daarom geen aanbeveling. Met Permissie van Hun Edele Groot Achtbare Heereh BUR- GEMEESTEREN der Stad Alkmaar. Zal er op Zondag den 3 Sep tember 1820. BAL gegeven worden ten Huize van D. van VEEN, in de Lange straatonder Directie van d^n Dansmeester J. DIRK- SEN. Men zal zorge voor eene prompte Bediening en behoorlijke Verlichtingen goed Orchest, verder zal er behoorlijke Verversinge te bekomen zijn, gemeld BAL begint des avonds on tien ure, het Antree is votir eeu Heer met of zonder Dame één Gulden. M^t Permissie van Hun Eedel Groot Achtbare Heeren BUL GE MEESTEREN der Stad Alkmaar, zal op Zondag den 3 Sep tember \%2o. BAL zijn, ten Huize van ANDRIES KLASING, op de Bierkade, onder een behoorlijke Directie. Er zal door acht Kinderen een Boogeda-ns ten uitvoer worden gebragten nog ver- sc'neidêa bijzondere Dansen tot vermaak van het Gezelschap. Men zal zorgen voor een goed Orcest en behoorlijke Verligcing. Men zal zich van alle Verversinge kunnen voorzien. De Antree voor ie der Persoon is it Stuivers, men zal des Avonds ten joure beginnen* Te Alkmaar bij ét E R. V N vaa A. STE&CÜ in dl Agc-fdam, Wijk C. N°. 589.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 2