alkma arsciie Iets over de aanstaande Zon-Eklim yah den 7 September. 1820. COURANT AO. IÖ23. ;e!d No. 37, in- JS% Dn- /an de>* liét ?er- Et net xer Ju- TEi rd, A. den FAN it A A ff D A C BINNENLANDSCHE BERIGTÊN. NEDERLANDEN. MENGELINGEN. (Uit de Mlddelburgsckt Courant jVXijne nlgemeene en bijzondere omstandigheden en afbeeldingen van eit Verschijnsel, ten voorleden jare uitgegeven, welk stukje nog bij den Boekhandelaar vdn Bentkem et alom te bekomen is, hebben de aandacht van het publiek tot zich getrokken: de onge woonheid van daarover een boekje te schrijven, de vreemdheid der .afbeeldingen en zonderlinge lijnen op de wereldkaart, hebben bij vele onkundigen schrikbeelden verwekt, en doen hen het tijdstip der verschijning met eer.ige angstvalligheid te gernoet zien. Eenberigc uit Zwitserlanddat reen den plegtige bededag, welke aldaar jaar- Hjks op den 7 September wordt gehouden, alleen uit vrees voord® duisternis, die de Eklips kon veroorzaken tot 's anderen daags heeft Uitgesteld, (te vinden in de Nederl. Staats-Courant van der. 28 (u- Ilj dezes jsars) is niet geschikc om deze bekommering weg te ne men: ja sommigen vreezen, ik weet niet voor welke rampen en on gelukken aan den hemel en op aardeAnderen weder, en daaronder zelfs kundige en verstandige lieden, zijn beducht voor nood weder, stormen, orkanen, stortregens en wat al raeer! Ik wenschtedeze geheel ongegronde en bespottelijke vrees weg te nemen en beschouw dit eeu'germate als mijne pligtwijl mijn boekje er onschuldig toe heeft medegewerkt. Ik geloof dan niet beter te kunnen doèhdan hun den ware aard van dit verschijnsel, duidelijk, en zoo kortmo geliik te verklaren. |j De Maan loopt rondom de aardet dit kan iedereen gemakkelijk waarnemen. Na eenige dagen onzigbaar geweest te zijn, ziet men Ti,ur dps avonds, kort na .Zons ondergang, zeer laag ill het westen in een» oiR-nciTOTurrge geoMnte. ven vöigenaen avond is zij reeds merkbaar verder van .de Zon af, en breeder van licht ge worden. Zij neemt dus dagelijks toe; komt achtervolgens bij ande re sterren, en na 14 dagen, staat zij regt tegen over de Zon, is ge heel verlicht, en wij noemen het Folie Maan. Zij neemt vervolgens af nadert tot de Zou, en gaat, 14 dagen larer, tusschen haar en de aarde door; hetwelk man Nieuwe Maan noemt: dit gebeurt dus al le maanden. t Indien ntl tic loopkring der Maan in hetzelfde vak lag als de loop kring der Aarde, dan zoude Maan 2 malen in eiken maand lijnregt tusschen ons en de Zon of tegen over de laatste staatten wij zou den, Ui (Me Nieuwe Maaneene totale, of meer of min ringvor mige Eklips hebben, waarbij de Zon zich eenige oogenblikken als ten smalien helderlichtenden ring vertooi.en zou Jbij elke Folk Maan zoude men haar geheel zien verduisteren. Maar de loopkring der Maan staat een weinig schuins op die der Aarde, en-dit maakt de Eklipsen veel zeldzameromdat de Nieuwe Maan boven of onder de Zon, de Volle Maan boven of onder de schaduw der Aarde doorgaande, het zonnelicht niet kan onderschept worden. Wanneer echter de Nieuwe Maan zeer nabij of in die punten voor valt, waarin het vlak van de loopkringen der Aarde en der Maan, eikanderen snijden, en die men daarom knoopen noemt, dan alleen kan er eene Eklips voorvallen, die voor eene bepaalde plaats der Aarde, bij voorbeeld Middelburgmeer of min groot en aanmerke lijk wezen zalnaar gelang dat de gezigtsljjn, die men zich ver beelden moet, uit het middelpunt der Zon, door het middelpunt der Maan, naar de Aarde getrokken te zijn, meer of min nabij, of over Middelburg gaat. Dit heeft nu juist plaats bij onze Eklips; die gezigtsüjn zal dan over Bremen Hameien Cettingen enz. en dus Zeer nabij en langs de Oostelijke grenzen van ons vaderland loopen- De Zon is nagenoeg 30 milioenen uren gaans, of ongeveer 165 milioer.en nieuwe Nederlandsche mijlen (kilometers') van de aarde verwijderd De Maan is slechts 381 duizend zulke mijlen van ons sf, Zij is dus, ook dan wanneer zij ons, bijdeÊklips, toeschijnt voor of op de Zon te staan, nog vele milioenen mijlen vsn dat groo- ie hemellicht verwijderd, en bij gevolg kan er dan onmogelijk eenig ongeluk aan den hemel voorvallen. Men verbeelde zich eens op het vlakke strand, aan den Oever der zee te staan; dat er in de verte, een groot oorlogschip zeilt; en dat er nu een visscherspinkjeveel nader bij den oever, tusschen beide door komt varen. Het zal dan, in het oog des beschouwers, het oorlogschip voor eenige oogenblikken meer of min bedekken of on derscheppen en dit is alleS wat bij de Eklipsen plaats heeft. Doch wanneer de beschouwer op een hoogen duin staat, alsdan kan het kleine lage scheepje het oorlogschip niet meer voor zijn oog hedekken: het vaart er slechts onder door; en zoo is het omtrent aan de hemel, bij alle gewone nieuwe en voile Maneri. Maar, zegt men, het is bij de Eklipsen doorgaans slechts weder, het kan well'gt bil eet e zoo groote Eklips des te erger enonstuimi ger worden? Dit volgt geerszlnts- Ik erken dat het in ons klimaat, in onze luchtgesteldheid, bij elke Nieuwe en Volle Maan, doorgaans kritiek, en bij Eklipsen, gemeenlijk slecht weder wordt, maar het laatste gebeurt toch niet altijd; en ik kan my nog met ge- Boegen onderscheidene Eklipsen herinnerenwaarbij het zeer schoon weder wasonder anderen die van Augustus 1803, toen men het schoonste weder van de wereld had, en geen enkel wolkje aan deti geheel zuiveren hemel was te zien. Men heeft mij ook gevraagd of het bij de aanstaande Eklips njet meer of min donker zal worden? Dit is onmogelijk te bepalen, wijl bet zal afhangen van de meer of mindere helderheid, en zwaar of ligt betrokkenheid van den dambring op dien tijd. In allen ge valle, zal de vermindering van het licht, bij ons, zeer merkbaar zijn, omdat de Maan, hier, 83 honderdste deelen der Zonneschijf, en dus ook van haar licht zal onderscheppen. Geheel donker kati. hetbij deze Eklips, nergens worden: omdat de Maan, op dat tiidstip, zeer nabij haar vorste punt van de Aarde zijnde, zich on der een kleiner, middellijn dan de Zon zal vertoonen, en deze laat st® dus niet geheel kan bedekken. Indien zij, op dien tijd, in haar naaste punt ware, zoude zij schijnbaar grootst zijn en de Zon voor eenige oogenblikken geheel kunnen bedekken: in dat geval zoude» men eene sne' toenemende vermindering van het licht zien die plot seling in eene meer of min zware duisternis overging, waarbij ment eenige sterren aan den hemel, en mogelijk de Maan zelve, door de weeromgekaatste stralenmet eenen flaauwen rooden glans ver licht, koude zien, doch dat, na weinige oogenblikken weder even plotseling door den eersten lichtstraal en snel toenemende verlich ting zou gevolgd worden. Dit fraaije verschijnsel kan nu ergens op d® Aarde plaats hebben, en zal ook, zoo ver mijtte nasporingett gaan, in den loop van deze Eeuw, in ons Vadarlatid, niet kunnen voorvallen. B O U R J E. (Arnh. Cour. AfcNKEM, den 28 Augutus. De Engelsche dagbladen deelen de aanklagte van den procureur generaal tegen de Koningin in naar geheel mede, gelijk ook de ver klaringen der getuigen tegen dezelve, voor zoo ver die reeds ver hoord zijn. Wij zullen lien, 111 <ie opgave dezer b, Zo derhcdi met navolgen. Voor Engeland kan het, om meer dan eene reden, noodzakelijk zyn, die niet te verzwijgen, ofschoon te nette, aer wf. voegelij kheid zulks anders zouden vorderen maar, wat ons betretc wy zeilden ons niet kunnen verschoot,en wegens de eieeü.gin. van het zedeltlk gevoel onzer lezers, welke het gevolg van zt uatiige mededeelmg zouue wezen, Wij zullen ons derha' e bepalen bü,7n het algemeen, té berigten, dat, zoo de aanklagte geg oud is, de've.- klartngen dérgetuigen, zoo als die inde aangte vooikome op zuiver zyn, het bedrijven van overspel, door de Kon ngm, <e hoogst mogelijke morele zekerheid, die aan vergewiss.11 t -. bewezen ts en deze verhe- ene persoonaadje alsdan een treu. wijs oplevert, tot welke laagheid de mensch vervalt, „ie zien .,1- der de slavernij der dierlijke lusten begeeft, en de schaamte vear- wel Ztfgt. Bergamimet wien het overspel za! zijn bedreven, is, vo.'ge s de aanklagte, een persoon van lage afkomst. Voordat hij in d.e. <c bij de Koningin van Engeland kwam, was hij kamerdienarr bn e- keren ge eraal Pino. In 1314 werd hij korier bij de Koningin 1 nog 1 rinses van Walis.) Spoedig won hij het vertrouwen der P ia- se», verzelde haar, op hare reizen in Italienop de kuste va A- frika, in Griekenland, Turkijen, het Joodsche land, Duitschiaui enz Hij leetde op eenen zeer geraeenzatr.en voet met de Prinses,, werd aan haré tafel toegelaten, reeds toen hij nog koerier waswerd eerlang inden adel- en ridderstand verheven, werd kamerheer, et» was nu bijna onafgebroken in de tegenwoordigheid dèr Prinses. 'Ves gansche rij van voorvallen, die eene overspeliigegemeenschapdoent vermoeden, worden bij de aanklagte opgenoemd. Niet alleen Bergamimaak zijne g-eheeie familie verwierf de gunst' der Prinses. Onder deze telt men ook de gravin van Oldi dame d hoitneur der Prinses, welke men voor de zuster van Bergami hield, ofschoon zulks van zijne zijde sterk ontkent werd, gelijk ook: dat gij getrsnwd was. Een kind van hem, dat de Prinses mede iti hare bescherming namwerd gezegd door hem in onecht te zijn verwekt. Mén hield het echter daarvoor, dat zij Werkelijk getrouwd Een ander kind van Bergamivan het vrouwelijke geslacht in 1816 tusschen de a en 3 jaren oud, behandelde de Koningin met'ille blijken van ouderlijke toegenegenheid. Zij noemde het somwiliett Prinses, en het sprak haar, van zijnen kant, met den r.'aara vant mama aan. De persoon van Theodorus Majochimet Wien het verhoor der getuigen tegen de Koningin is begonnen, was br.echt in haren dienst Hij is te Napels aangenomen. Hij had kennis aan Bergamidoor dien hij als postillon bij den generaal Pino had gediend, toen Ber gami bij dezen kamerdienaar was. Hij heeft de Prinses bp harereïza verzeld. Het getuigenis, dathij nopens haar gedrag afgelegd heeft is 111 vollen nadruk ongunstig. Het doel der komst van de Koningin in het hoogerhuis, op deu 21 dezer, was, om bij de verhooring der getuigen tegenwoordig te zijn. Door baren uitroep, gevolgd van een onmiddelijk heengaan, is gebleken, (de oorzaak daarvan laten wp onbeslist) dat het aanhooren van een getuigenis van dezen man, tegen haar, toer. boven de berekening harer krachten ging. (Zie dl nadere berigten onder de rubriek Londen CArnhCour.) Deze COURANT wordt veer eens Stuiver en twee Penningen Uitgegeven

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1