O, ALKMAARSCHE Büi 'odi.rir"",H"'bo"- ?e°™ Ac. 1820. PROVINTIE NOORD - HOLLAND» !£Snr-WelkC' in lSl'< lDd'e h eb beu p la at s ge- U !ls de officie.e rapporten, des wege publiek remaakt we ren deze documenten in dit land nog niet aangekomen* doch deTn ««WA i» Nc. 38, Deze COURANT wordt voor eene Stuiver en twee Penningen Uit gegeven. „'p Woensdag den 13 September des jaart i»2«, des namiddags ten 2 uren, zal onder nadere approbatie door den Staatsraad Gou verneur der provincie Noord-Holland, of bij deszelfs absentie door een der leden van de Gedeputeerde Staten, jen in bijzijn van den Hoofd Ingenieur in het 1. district van den Watertaal aan het Locaal van het Gouvernement der Provincie te Haarlem, worden aanbesteed De leverancie van de benodigde zware STEEN en BRIK voor het onderhoud der Zeeweringen, gelegen voor de kusten van Huis duinen en den Helder. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod De bestekken var; deze leverancie zullen ter lezing liggen aim het Locaal van het Gouvernement der Provincie Noord-Holland, en in de Logementen de Toelast en de Halve Maan te Haarlem aan den Heider en Alkmaar in de Roode Leeuw, te Hoorn in /J Ongemaakte Schtp te Purmerend en te Muiden in den Doelente Amsterdam in het Turfschip van Breda m de beide Noerdhollandsche Keffijhttix.cn en by G. Rode ir het t Gravenlandsche Keerhuis Zullende vier dagen voor de Aanbesteding de noodiee aanwifzino- worden gedaan, en bij den Hoofd-Ingenieur voornoemd te Amster? dam en den Ingenieur P. T. Grinwis te Alkmaar, de nodige infor- suatien te bekomen zijn. De Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland, Bij afwezendheid Het Lid der Gedeputeerde Staten, W. J A G E R. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. GROOT-BRITTANNIE, Lokden, den 1 September. Van Windsor wordt van den So>t» li» gemeld, dat de Koning, c m °r'Sen ciag' 111 het groote park en in ommestreken van Engle- iC d"Green' eene wandeling te paard gedaan had. Z. M. scheen - goeoe gezondheid te genieten. IVien zeide aldaar, dat de Ko- brengen". S V>n h" SCh°°n Ssiz?e" indl>^^zou door- vn~ i;er^s:eren is er een supplement op de London-Gazette vati den vurig en dag uitgegeven. Hetzelve behelsde kopten en extracten Uit verscheiden depeches rapporten en algem?éue bevelen omtrekt hevatterVoandeWraa ff* '"h8 f" Pub!iek'^^egede'eld. Dezelve j nJd^ het verblijf der Prinses, aldaar werkte en detwee je een opziener van den Vorstin aldaar; beider getuigenis loopt o 2Vl jiïeenZame Wij?e' Wa3r' P M. mat ^«/omging Peve, a s de v c klaring yan den derden die als kok een jaar lang t ij H M gediend heeft. Neg werd dien dag eene zwitsersche juffer Louis'e W lePHnse;fh00rdd' WeIke,Zieh a,Sferste tem. trad Tv fuif tr'en Bergami als courier in haren dienst ii omtrent hetgeen zij aldaar en op de reizen, b«. sprak onder" andf3''8 M P,r'"ses mer dezen man had gezien, en den Koningv-n kIZu °?r Sem".kerd bsldat H. K. H. aan Gisteren' wérd V f. P waar ZÜ. mec Bergami naar toe ging. leden is Zij door d C vf °nï--/fZer zelfde getuige voortgezet, en co™. i».«rro5"„t°,,h;,'|,'0SWl'" "Jd* K°"°s"' riercekeerritva's 't°"in»r,n' "srist zij wit fret Iloogerhuis rve- Zii i« piet in de fS ontvangen van de inwoners van Portsmouth die Jon vooZredeS'de?Koniiï,e-er Sc}'avi"i eu de kolonel Olivieri den aangekomen zijn. S'" Z" getlIISt,! dezer dagen te Lon- Lcdge tf huren" ziindfeffh "''derhi,ndeling om Easr-Cliff. H.M?, gedurende eenige maandén f hetwelk: en w aa r H 00 gs t dez e I v e voor n e m heJ lasr'803 bewoond heeft, 'e gebruikep. en herfstde zee-bad«n Zacurdag hebben de raadslieden o'er Koningin i„, ment eene additional» .«m ,J. koningin san het gouverne- vangen, welke K'zof mPnfi?,nd f,?nri!r uIt. Ita,fd oni- ^welke haar, zoo men ze belangrijke depeches uit ai r» k ran U I L' naar het land heefc aaugebragc. parlement begeven, den heer Co/ef een fjtfiim'aker Tn Poh" Sr°°te koetshuis vs|i gehouden van huisvaders eu irPlm Jrc-and street, eene vergadering bint-Msrythe Boae tVn eil l ti VroU?n der parochie va" den. De voor de dames bestemd» ni Sa" Konnlgm aan te bie- i zienlijke vrouwen bezet en dedrS'üWaren sPoediS aau- ring bjl te Wonpn l er heden, om deze verf'ade- I die op de plaats van den heer^at Z?'^s de daken der huizen, waren. Sir Gerard nZ w d'7„r hebbe" vo1 vo!k» na lang gesproken te hebben voor gekozea en 6Celde van den naam van H M ni'r rl» 'k n LUlten' om beC weglaten besloten, dat devergader'.'nar if keur2n verder werd door de ministers te^en ,u 1/ ,w;llg|ng en verontwaardiging, de onder anderen nam mL K°n,nS<" Stomen maatregelen zagt en. de Koningenécu ffiarlbkscn^inkn bij inschrljvin|', aatx te verschaffen, en om het bestuurmover0dVerHeenk0mSC'S haren ""Z* aan een commissie ran zcs aairü I, j te ontvanSeo 8'elde« te vertrouwen. P en zcs Ieder- van het Lagerhuis toe zeer v^H „l'IwsgSgen voorde"hui.^el'Keergi"eren terwiil er ren, eene aanspraak aan h»r ft Koningin vergaderd wa de vervolgingen tejren do K^n°: 10 welke hiJ hevig uitvoer over dag te zullen brengen ten einri^h"beloofde, den volgenden te scheiden, het proces re kem te ve[zoeket]het parlement beschuldiging te stelle» Gister "'d6" "s/ ministers itl staat vati blik, d a t d e v ol ksmeni'gt el! e t t a I r iK-sr*m '«ug op het oogen- personen in een open riLuir en hü WfS' Zat met viff of zes band; htj plaatste zich tegel) over hef huis if' £3pierea ii! de gon te zeggen, dat men in een land wïönH Y en be- voor iemand was, om anderen waann het gevaarlijk in dien trartt zijn voortbestaan w»r» Pr" '6 °Penenhij zou zeker den door een aanzienlijk decachernam-1C ple-C^ dat met zi-ne vrien- en, ondanks ktt giÏÏ riljoï,'j.',p0,,l1',e-|'»",l''« ««"nstctrj welke tot de expeditie om denVo^P PP" Vi" eene" Pers0°n van de maand jauuarij gedagteeke id° af deZe brieven zi-ia aangenaam de winterkwartieren tefümhPfTlT de re,zigers zeer De koude was aldaar zeer gestrenr en d„ P doerbragten. het vriespunt gedaald - doch H»7» n thermometer 30° beneden droog e der lucht, niet zoo onainf" V Uit i,00pde va" d« weder in ingeland Derivi>r#> fenaam als net koud en vochtisf zien van vissf en van a e hafdf meren Overvloedig voor2 eene onti.ggehfkc eroot e 2 l' fj1 VOoral vaR ^ell«v«8 uit de bosschen aangebragt' zoodf/ t l ?;eebokkf" en buffels woning, geen gebrek jf, u„„ - ln hunne tegenwoordige voornemei?, nog meer Noordelijk te stevenen en daar vb f" vfoorloven* voor zich hadden, hoopten zif L t, den geheele zomer te zullen maken; maar uit hoöfb»P "P re'Ze' vele vorderingen onderstelde noopzleliike'landen wasf groote'' afstand der ver- grootste gedeelte' van den zomer rmf waarschlJ»!',kdat zij hec klisten op te nemen. Zij zouden zich oolfT0" b",gc'"' 0111 d« wnuer, weder meer zuidelijk beaeven !Te'1 cn voleendei* zij zouden overwinteren dewiil wisten nog niet waar kunnen bekomen van her'ianb 1, ROff gcene kondschap hadden de handelaar, n pe ter feV bf; n°°ger Piegen da" dat doog Hike diensten fffirieren^nf h*dde" S''e W0^' aldaar e,„e 'liikh "liwort'5"''1' gevolge eener correspfndendf tusschen H»™0 fC Cr' Morille en Bolivareen wapenstilstand geslorenPisnf /t'ne"alf nen beklagen zich dat dn 0 - s^sioten is £»e Amerika- schcpen der Vercenigde Staten genomen heeff' koopvaardij- BINNENLANDSCIIE BERIGTEN. NEDERLANDEN. Zvtphen, den 2 September Dezer dagen is alhier van Doesborb trevanlrpf'ii» i - aan de justitie verder overgeleverd zefre-v binnengebrggt er» Hendrik Miertjes, die, op den raor«n v.n 1SPOrr?eWe ^fdaat, zijne huisvrouw, Hendrika Zwart', in eeifn .aUguscus zohde hebben geslagen of op eeiicre and.f - ":l".sseilJken twist, d,ld met ri.t .oor haar noodiouij w,„' ',fb™ ""»••- OEN ti SEPTEMBER.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1