v De ARRONDISSEMENTS-IJKER te ALKMAAR, adver- te"rd dat ter voldoening aan Art. 3 van de Publica-ie van Hun Pdet Groot Achcbarede Heeren Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, van den 31e Julii dezes jaars, binnen deze Stad, als Hoofdplaats van het Arrondissement der Regtbank, te beginnen met denmde- zer maand en vervolgens tot nader advertentiede Vier eerste Werkdagen Her week, des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 3 tot 5 uren, voor de Ingezetenen dezer Stad, in de St Anna- Straat, in het Hoekhuis van het Dronkenoord wijk C. Ne. 106, zal wo'rden gevaceerd, tot IJKING der Nederlandscke Lengtematen en Gewigten. Wr'he her U!?c op <?.*n volgenden dsg heeft ondergaan, keept deen e en, dat de oorzaak des doüds was gelegen in hen barsten van ce- e;. s gv.der, waardoor eene aanmerkelijke storting van bloed in da bo'-e des bnifes heeft plaats gehad. Het nader regeer lijk onderzoek zal moet i) doen Mi;!;en, in hoe verre dit verschijnsel zijt;: i grond kan hebben in de bedrijven des verdachten, die, in a'le gevalle, zoo men zegt, naar «a-leiding der reeds voorioopig irgewonnen iniotnutiienvan toegebragte feitelijkheden niet zal zijn vrij te spreken. i »4't« KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE LOTERIJ. Vierdï Klasse. ïide Lijst. N°. 37159, 670, 7461, 36806, ieder een prijs van f loeo. 12de Lijst* 13de Lijst, No. 16445, een premie van 5000. ZETTING VAN HET BROOD over hf. Stad ALKMAAR en DERZELVER JURISDICTIE. BUR GEMEESTEREN der Stad ALKMAAR, bepalen bij deze, dat te rekenen van den dag van heden, de prijzen en het ge- wigt van het llrood binnen deze Stad en derzelver Jurisdictiezul len zijn als volgt: Witte Brood van twee Stuivers moet wegen 20 Lood. Fijne Witte Broodsbal van één Stuiver 10 Lood. A sterling of Bollen schc voor een Stuiver 15 Lood. Gebuild Tarweubroóci van 16 Lood moet gelden. 2 Stniv. !2 Penn, Gebuild Tarwenbrood van 52 Lood5 Stuiv. 8 Penn. Gebuild Mastéluin van 38 Lood 4 Stuiv. 2 Penn. Ongelntüd Tarwenhrood van 2 Pond-4 Stuiv. o Penn. Ongebüild MastelaU van 3 Pond 6 Stuiv. 4 Penn. TG brood van 12 Pond12 Stuiv. o Penn. Bo u'brood van 75 Lood5 Stuiv. o Penn. Zullende alles g ir gebakken en met beneden de Zetting verkoge gorden, of in p t< van hetzelve enig Brood, klein Gebak of 'ets anders toegegeven, op de boeren daartoe staande. Actum Alkmaar den r! September 1S20. Burgemeesteren voornoemd C'. VAN O O'S T V E E N, yt. Ter Ordonnantie \'an Hun Edele Achtbaren H. J. VONK, Secretaris. Marktprijzen tp Alkmaar, den 2 September 1820. De Kaas van 12 tot 16 gl. de 100 £g. Den 9 September 1810. De Boter 15 a i6§ 5 de 40 [NB. In sommige Haarltmsche Couranten Is het nummer waarop ie prijs van f 40,000 gevallen is, verkeerdelijk opgegeven- te weten 18552,- moet zijn 18555; terwijl het rummer voor de prijs van ƒ1000, opgegeven als 35145, 35142 moet wezen.] Op Vrijdag den 8 en Zaturdag den 9 September 1820 is ten huize van den Kastelein George Philip Blom in het Stads-Logement in de Laigestraat wijk A. N°. 535 te Alkmaar, geveild en verkogt: K«. i. Een Huis en Erve, aan de zuidzijde van deLang-straat,zijnde N° 565 ij» wijk A. strijkgeld Jan Seelen ƒ1000 - 5 opgehouden 100 - s. Twee aan een verheelde Pakhuizen onder een dak aan de noordzijde van de groote Vij verst raatzijnde No. 207 in wijk A, strijkgeld Jan Seelen 150 - opgehouden 80 - Gecombineerd 1150 - Opgehouden 180 - j. Een Huis en Erve, op het Lutticq Ondorp met een Stal en Pakhuis daar achter, uitkomende in het Achterfnidsen zijnde het Huis gemerkt met N*. 391 in wijk C- strijkgeld Lourens Heer 1400 - verhoogd door Jan Bots 700 - s Aangiften van Geboorte te Alkmaar van den 3 tot den 9 September 1820. Cat har in a TVilhelminadochtertje van Johannes Augustus vafl den Berg en Helena Helling. Fijt je, dochtertje van Simon Klok en Nantje jacobcdr. de Vries. Alida, dochtertje van jan Beets en Cornelia Berkhout.Margarctha Jacobadochtertje van P eter Bonter en Cacharina van Meijer:k. Petrus, zoontje van Steven de Winter en Gezien Kluft. Caiharinadochtertje van Christiaan Meijer'en Hendriks de Ruijter. Hiske, doch- tsrtje van Riskes Hanses en Grietje Geerts. Elisabeth, doch- terrje van Jan Kolkman eu Anna Vreede, Gijshertinaochjért}^ van Klaas Dorst en Maartje Bakkers. Aangiften van Overledenen te Alkmaar van de» 3 tot den 6 September iBco. Cornelia Stroo huisvrouw 'tan Jan Brugge, oud 4» jaren en 8 toa.'mief». Clasina, dochtertje van Albert de Leur en Trnntje IManneveld, oud 4 jaren- Albertzoontje van Jacob Roos en Geertnüda van Fokkenherg, oud 4 jaren en circa 7 maanden. Piëta', zoontje van Albert PHs en Anna van Uum. oud it jaren en 3 maanden. Johannes Fredrik, zoontje van Klaas Wan en Jobaom Cathnrrna Bote, oud 6 jaren en circa 9 maanden. Hen- clrikzooitje van We berd Smit en Trijntje Kind, oud circa 5 maanden. Gerardus Willem van Nes, (Militair) oud 20 j...enj Tutje Blankcnberghweduwe. Jan Roodhoff. oud 65 jaren. Maria de Man, huisvrouw van Fredrik van Rijken, oud 71 jaren. ADHERTENTIE. Rn wva-schmvd de Oodergeteekendeelk die als Pabrikanr, Ge® wigten in het Koper of Ijzer maakt/ of Lengtematen Frabriceé'rd, Oude IJzeren Gew'gten verand r.lof die als' Winkelier M'iten en GewiGten verdebiteerendat geene Gewigten noch Lengtematen, welke bulten de Liimten van het bii de Wet geoorloofde Remedie zdn of die nier overee komstig de Wet zijn gemankt kunne 1 wor den geijkt, maar afgekeurd eu verworpen moeten worden. De ArrondtiScments-Tker voornoemd Alkmaar den 9 September 1820. J: CATENIUS, Publieke verkooping op Woensdag den se» Sep'ember 1820, des*voormidd gs ten tien ure voor het huis n». 565 in wijk A. staande in de T-angestraat binnen de stad Alkmaar, van ME(JUI LEN en HUISRAADbesaande onder andere in een gladhouten Ka bineteen staand Horologieeen Ledikant, ee 1 Gladmangsl, Ia- felsStoelenSchilderijen, welgevuldcB-dden. Dekens, Bed- tn Taveïli nr.cn Oosindisch en ander PorceleinHer laktKoper, tin, en het geen verder gepresenteerd zal worden. Alles op Dingsus/ den 19e September rtsao des vdormiddags van tien tot twaalf, a des namiddags van twee tot vijfmz, in het bovengemelde huigtoaleo. Op Dingsdag den 12 September 1820, des voormiddags ten to ure* za i riien op iet Luttik'Oudorpvoör het huis van de Wed: KLAAS MAKKES, Verkooping houden van HUISRAAD en IN. BOEDELetz. etz. Ingevolge autorisatie van Hun Ed: Groot Achtbare de Ge. deputeerde Staten van 'Noord-'bollandin dato 25 Augustus j|, 1 7 a b. 'M publiek verkocht worden te Egmond a.n 'Zee,- on Maandag den 18 September eerstkomende, das morge.'.s 10 fc 11 uren, de volgende CASERN-FOURNITURES, alst 14 MATRASSEN. 1 PÉULUW. 1 KUSSEN. 62 DEKENS. 49 LAKENS. Esmond aan Zee 5 September 1820. C. van EGMOND, Schout. V Op Woensdag den 27 September 1820, zal men in de BANK Van LEENING Boelhuis houden van Alle PANDEN die als dan verstaan ziju, doch Maandag den 18 September, de laatste Af- doeningsdsg, wordende naar dien dag geen Panden meer afgédaai:. De Erve B: BUTSSINK, in de Höutilstraatmaken hief mede aan hare geëerde begunstigers bekend, dat thans bij hun tt bekomen zijn Nieuwe keopere Gewigtenwelke behoorlijk zijn ge verifiëerd en geijkt; Verzoeken vriendelijk ieders Gunst en Recom mandatie, en beloven eene civiele behandeling. V JACOB van der DIJL, inde Langestraaris ré beko men Beste Nieuwe Zoute His, voor aj Stuiv, het fgen voor 2 Stuiv. het fg.en Beste Boodsmans Haring, voor 2 Stuiv. het strik, til, ij Stuiv. het stuk. Deu ondergeteekende Mr. Kastemaker van Amsterdam, voor nemens zijnde deze week alhier te Ecabliseren en provisioneel zijn intrek nemen bij C. DEITENBAQH op het Dronkenoord, brengt zulks door deze ter kennis der geëerde Burgerij, FREDRIK DANNENBERG. H. HOOIJ, Mr. Schrijnwerker en Kastemakerheeft de eer door der.en ter kenmsse van de Ingezetenen dezer Stad te brengen dat hij met den eersten Octoberdezes jaars zijne woonplaats'bin nen deze Stad zal nemen, op de Oude Hestwijk A. N°. 88. Verzoekende een ieders Gunsten Recommandatie, belovende een» prompte en civiele bediening.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 2