O, «r *„•»«-,» JSiiSTSt WKTsf ALKMAARSCHE BUR G E M E E ST EREN df.r Stad A r j/tyta at> u 'ÊftolL, Ff""»» x™. dbS'dJ".as de„ pred Ne. 39. provincie noord-holland. cll?nLO0g,«riT.M,,e" j<w verwoestingen en *rdn3rW,JZe tsdh\girett' a,s Ka!1 ü£d' G- A- het voegzaamst en doelmatigst voor zal komen. Ao. i8sd. ver ft (lp( lud !nacs e de- r j l Jags nna- 10 6, aten Ge® erd en tee, edie vor- <n:h S, !:i, A. JBl- Ka- Ia- - ttï tin, san/ a 11 co. e ko or i tuit, oor- ziin ord G. eer dat hi'i- 8S. eattö Deze COUR ANT wordt vees- eene Stuiver en twee Penningen Uitgegeven. PROVINCIE NOORD-HOLLAND. p Woensdag den <iy September 1820, des namiddags tBn twee urenzalonder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouver- aeur der Provincie Noord-Hollandof bij deszeifs absentie door if" eden-van .de Gedeputeerde Staten, en in bijzijn van den Hoord-Ingenieufié het ie distrikt van den Waterstaat, aan het lo kaal van li t uouvernemeht der provincie te Haarlem, worden aanbesteed: Het driejarig onderhoud van het RIJS-en STÉENEN-HOOFD op het strand te Petten, eil van den daarachter liggende Zauddijk. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. Het bestekop het welk de bovengemelde aanbesteding zal plaats hebben, zal, boven en behalven aan het lokaal van het Gou vernement van Noord-Hoilandter lezing liggen te Haarlem in de logementen de Toelast en dc Halve Maan; aan den Helder en te Alkmaar in den Roodeh Leeuwte Hoorn in het Ongemaakte Schip; te Purmerende en te Muiden in den Doelen; te Amsterdam in het turfschip van Bredain de beide Neordhollandsche Koffijhuizenen bij C. Rode in 't s Gravelandsche Veerhuis. Zullende acht dagen voor de aanbesteding de noodige aanwijzing worden gedaan, en bi] den Hoofd-Ingenieiir van den Waterstaat D. Mentz te Amsterdam en bij den Ingenieur I'. T. Grinwis *e A.kraaarde noodige informatie» te bekomen zijn. De Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland Van TETS van GOUDRIAAN. AANBESTEDING. Op Woensdag den ap September i8so, des namiddags ten twee uren, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouver neut der provincie Noord-Holland, of bi) deazelfs absentie door eender leden van de Gedeputeerde Staten, en in bijzijn van den Hoofd-Ingeuieur in het ie nistrikt van den Waterstaataan het lo- kaal van het Gouvernement der provincie te Haarlem, worden aanbesteed: Het vernieuwen en onderhouden gedurende zes schterecrcvoU gende jaren van de RIJS- en PA DEN-HOOFDEN in ce Buitenzaan en in het IJ, almede van de Steenen Oeverwerkeu op het Wescxaaer-Buitenland es op de oevers van hét eiland clen Horn. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. Met Bestek, op het welk de bovengemelde aanbesteding zal piarts hebben zal, boven en behalven aan het lokaal van het Gou- vernement van Noord-Hollandter lezing liggen te Haarlem in de „ementen de Toelast en de Malve Maarte Aikmaarin Jen Rooden •Mw, te Ho'orn in het Ongemaakte Schip - (e Purmerende en te i„ itTw J' u V i A™terd«m in Turfschip van Breda m het Nootdatllandsehe Koffis huis; en bij C. Roode in 't 'sG/dvé- lardschc Teer,tuis; te Nnarrlen in de Kroon; te Weesp in den Ros- Utr^lu ln den Witten Engel; te Améide in de Fortuin; wllZV, 111 Snoeken, en te Werkendam in 's Landt Zullende acht dagen voor de aanbesteding de noodige aanwiizinr worden gedaan, en bij den HoofJ-Ingenieilr van den W.TEa® LüZ dïAmTd-mr S" biJ t!en r^'>ur ^nnrers k J -Haarlem, de noodige informanen t« bekomen zijn. Lc Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland, V a v TETS van GGUDR.I AAN. KENNISGEVING. "TfBBfi - - ««"VTEERDe missive van H. Fd Gr Achtb <W>ontva,*Sen hebbende eene Assen den 28 Augustus 1S2®, door''be^hoo'fH iT'fl" i!;,wIer,d den Gouverneur dezer provincie, ooi net hoofd des plaatselijken bestuurs, kennis eeg-ven d-r U dorpmSy Hec n" ri,gd°°r ^"u" onCzétte^en brand, het kerk- asch gelegd s urenv*n hier verw derdbijna geheel in «emeen e d, J geween dezer bloeijwide, zoo welgelegens rei^gebragt geworden!'1 UKer,t,B hulP^oevenden toestand wa- ni^slechts* j'\P"soon vertr?kkenvond mén deze akelige Hiding Van de ellende en men e?tl8c'» ma»r in de daad nog overtroffen, wei moMini P' verwoesting daar gezien en vevonden is het niet trouwens onL-'o- "j 1° f, beschrijving te kunnen geven. Dit is dat Beilen in £e!"akkel1' k te beseifen wanneer men considereertj punt leidende driesprong ligtdat de straten naar het midden- riet en strno is bfc'nImerd en de hiiizen over het geheel met juist aan de we rrbdt i' d® brand bi^ een hevigen wesnm wind, trum sremrii-H vf derPlaats' aanvang genomentot het cen- hoofdscraren tï»h - C"-,n°ordwaards '«"g' de tweede en derde droo" hooi en versaPre'd heelt: dat de woningen alleen met zeer ocevulH w-r 11 ?esteuook mec turf en heidescbalen waren w^nhnis houtstekken, eene branderij, o.detscbeide .e en menr'd.ro-Bi-u-eene" as,izienl'jken voorraad van olie, traan, teer nerkeiiïk hohhï voorh!1"derl wasde woede van de vlam, aan- binnen andlrh fr rm'er 6rdof düen toènênièn zoodanig, dat b nnen anderhalf uur na ontstane brand, van re 08 huize i 'oehs -7 fele6if va"ïoo velelh4ndf gievalleu Waren' De »meuie.uie overblijf- alien van steen erI^en e" a"dere aanzienlijke getimn.erten, schouwspel i ^erwekkei1 voorzeker een hartroerend rezLt van vieZ ,C ondoenlijkheid vermeerderde, door het van alles beroofd «nH, 5®"' die' 'n ee!1 enkel oogenblik steden met jcbrrifenOe Puinnoopen van hunne verwoeste haard ren wel vaart trach reden oSlvrnf-'l"^ V00rw"P.e" df den aannaderenden winter wanhopend re 70'lüer "a'c 0 won'ng ?c W°, M f" '""leu, het vee-voeder, boeren— .~reP(i*cu' n al. !n d 1 9fen G,eeiie rcddin« k0I)de geschieden .e wone'Vou'i- ten de plaats op de korenlanden zijnde, bevonden n overhaasts de eerste vor Ï„.,K V' 5 1re" "oodllj.ierdeo in dóeóp' W„X LorS5'' «el Dan dsar deze temporairé hulp niet kan bijdragen tot het weder r.PdérTnoodw-d het lgebn,nde dorp' tot hec "«"«chsffea van al het daX den1Z, S' J ver re" 5 en uit aanmerking, dat on- ee.Xde bffSt' ,ter volkomeue bereidvaardigheid, de ver ter hecrriidfi-il c_zer P'ovincie op verre na niet genoegzaam zijn dorpel*-p a r T6]'-'? f sommen, is, in naam der bedrukte orpeIiiiben, de vaderlijke hulp van onzen geëerbiedigden Konitï het gunstig besluit, waar van een afschrift hier nevens is gevoegd, mef denennnUt0rtd"beSlU^' neme" W<J de vrijheidUEd. Gr. Achtb. vsn h*'i0 igen hulpbehoevenden toestand der ingezetenen van Bedeni bekend makende, te verzoeken, dat ÜEd. Gr. Achtb. deelnemend gelieven mede te werken, tot ondersteuning en redding vani die ongelukkige landgenooten, door de toegestane collecte ia w^rf/rJT16 te §eschieden, en hec provenu daar van her- waards te doen overzenden, of anoers de verlangde inzameling op yirlrhgei!,S!b,!S! het °nS weze':' van de diipositfen door UEd. Gr. drt'wii'nuorrr" 'u ne.™e?..'' te rao£en worde* geïnformeerd; zullen- de der§elÜke onverhoopt voorkomeu- 1 de wel willende diensten van UEd. Gr. Achtb. naar ons v*riao£eii ti reciprocceren. De Gedeputeerde Staten van Drenthe, P. H O F S T E D E. Ter ordonnantie van dezelveu, J. COLLAR 1). o- s- (geteekend) (geteekend} En wijders gezien het koninklijk besluit van den 22e dezer N» aS m die missievè vermeld, waarbij, onder anderenhet doen eeter pAnrrfC.Hfv00r dc.0,,ge'ukkige inwoners van het dorp Bellen, iu de noordelijke provinciën wordt toegestaan. Hebben goedgevonden te bepalen: 1. Dat in alle steden en gemeenten dezer provincie eene aigemee- ne collecte ten behoeve der ongelukkige en noodlijdende "inge zetenen van het dorp Bellen, in de provincie Drenthe, zal plaats heboen. S' DJL™AKtn. Bursemeesteren_der steden en Schouten der ge- f--«-«.iv.ii .p UW1IUUICI neer,ten ten platten lande wordt overgelaten de noodi ennfran VA 1 - 7 HM 1 7 1 -.-...w v/.uguaicn uc IIUUUIK voor- schriften te geven, betrekkelijk den tijd en wijze waarop dj- ze collete zal geschieden. Wordende het aaH he eren Burgemeesteren d'er steden en Schou ten der gemeenten ten platten lande aanbevolen, de ingezet®, aea feHuusr gemeste vac het «iota dezer collecte behoorlijk te VAN MAANDAG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1