o, Biw* s I|B m tS L^ m vm u f w lilt'ii it ALKMAARSCHE COURANT °S."°Lt'We"""" to 2ZSZ2Z£gat-rt- p if i' I f d7cZid- *'ie j-' 11 k \h t't Aa i8t». r A N M A A N D A C K*. 4»:, «5 StPTEMMZ*.. Deze COUR/INT vordt voor eene Stuiver twee PeK„iHgem Uitgegeven. PROVINCIE NOORD-HÓLLAND. aanbesteding. p Woensdag den 27 September 1S20, des niraiddags ten twee 'J5''L'01llder. "^ere approbatie, door den Staatsraad. Gouver- L,"dfr wir,n etN°^0rfHolIand' of b!^ dczèlfs absentie door if of1Jïn,"n.ce. Gedeputeerde St,ten, en in bijzijn van rieu Si? Jin r n ,n ,et ',e d'scnUt V3n dan Waterstaataan he: lo- aaubes teedGoUveriiement d" Provincie te Haarlem, worden liet driejarig onderhoud van liet RITS-en STÉENEN-HOOFD zLdd"k!trand Pc'Cten> en van den daarachter liggende Deze aanbesteding ral geschieden bij inschrijving en opbod, '"j t, *?P bct w?"f de bovengemelde aanbesteding zal tl lm-.', v, k j 5' e" beha,ven aa:1 '»et lokaal van het Gou- ^emeinnX No°rd-Holland ter lezirg liggen te Haarlem indé A k fi" f ff C/n Halve Maa" ,an den Helder en tft t ,,r - Z t r v, 'c Hü0rn in het Ontmaakte Schip; 7„li A.-„ v O je iVfu'den in den Doelen; te Amsterdam in hei l r ff V f 110 de beide Noordhollandsche kojSjhuiue 1. en J' Oravelandsche Veerhuis., w j it voor d.e aanbesteding de noodige aanwijzing L tl rJ':ü1' e" "?!J fle" Óoofd-Ingenieur van den Waterstaat Ahsm J6 Amsterdam> en biJ d!'n Ingenieur P. T. Crinuis te fluniaiirde noodige informatien te bekomen zijn. Dc Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland, Van TETS van GOUDRIAAN. ""W'"* "P'oi- ment van Noord-Holland,h"?" Gouverne menten ie Toelast en de IlalL mIg gg9~ te H"r,em in de loffe. Alkmaar in den RoZenLeell^uJ K ?Tdam in Ottert te te Purmtrende en te Muiden in' Je ?ori' ,n Ongemaakte Schip; /W,- te Enkhuizeo^dZ oosZZtn;rU Meden'bb* 7*r/ï,itó Bredafn het JvtldZ, a™! in C. in 3' GraveV.idsehe Vrrrt, df,Alamdschi Koffijhuisen bi? Ahmr; teWeesp in Roskam rJ'tu, te ?rdej' het Vliegende te A mei de in de Fortuir r» (-1 ótreent 'n den Witten Engel worden gedaan, °enL bij°de»d HoofieVedl'n? "oodige amwiizing D Ment» te Amsterdam, en b<i der i®CU f°r V,r> derl W3tersUPS Haarlemde ucodije informatie* te bekom^a^' c* Oe Staatsraad, Gouverneur van Noord-HoU«nd„ Vai» TETS van GOUDllIAAN. AANBESTEDING. Op Woensdag den 27 September i8ao, des namiddags ter, twe« «ren, zal, o der nadere approbatie, dooé den Staatsraad; Gouver neur der piovii.cie No.,rd-lioHa o, of bi deszelft absei.ths door eêp derdepeo va^de Uvotp-reerd* State», en in, btjzlin van den Uoid iBgeneur ui ..et te v stokt van den Waterstaataan bet lo aanbesteedtjCUver"iUie"£ Wï P»o»|j.cie te Haarlem, worden iiet vëtr.iei'weh en imc'erhouden gedurende zes s^eféSK"}!- ge,de t jaren van de HJS- ea P.ALEN-IIOGF 1 re Unite za.n en in., net Ij, aiJuiède van dv &i- i --a Geverwerkeii op Let W; stzarmr-Iiuiteuland e;i cp de oevet^ van het-eiland den Horn. - Deze 9»> besteding zal geschieden bij inschrijving en opbod; i. ,%?tek' "p. bet we!b d«ï bove •gemelde annbestedirg stl Lmo ove!! en behaiven aa» bet lokaal vanhetGon Z ToneZde 7 el"o~i °d"n\ ter'eitiï S ''^en .te ligarlem ir, ,d ',enMf Ai'öiw,- te Alkmaar ii Jeu Roeden tn ien tS j 0 r V3 hct Ongemaakte Schip- te Pnrmereode en t« Ü- a -'Ofirr; te.Amsterdam ir. hei Turfschip van B/eda k,Is •<"*>U'iMhe Kc^ !n/is, en bij C. R vJc ii, 't 'sC/ave'- im -Z "e v-;.rde" te iVéesp in den Ros ten'rdP i f/'tteu Engel; te Atneide in dc Fortuin; KhatZ mi te Werkendam ia '<Ws tBSflL,ehï da«e".f0« de aanbesteding de noodige aanwijzing ji/ e' r'<n bïoüfd-lngeriieur van den Waterstaat Lr Z'* l'* -*"" mr' <n '-9 d^' f'lenieur A. Kommer, ?z?tl a»»rlem, de noouige mlomatien te bekomen zijn. t De Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland Vav TETS van GOÜDRIAAN. PROVINCIE NOOR D-H O L L A K O, A A N B E I E D I N G.\ JZ yVo®''Sf!5rde" 27 September 1820, des namiddags ten twee ulteiS, Pfoviucie »„rdee; "V;;''!» k« "IJS- e. STERNEN OEVER. IINNENLAKDSCHE BERiGTEN- NËDERtANüEN. Brussel den 6 September* bre'genevan"e g'steren den afloop van bet bintierj tingla het dore doogr cava'«d« in alle rig. goede dorpbewoners hébben de'hé? *"erwege de vreugde. Defe met bewogen, om tvAVte ^ilrZ- zü he "be- Zcf !,eme:Uen eere bewezen, ailezins moeten toejuichen hu» o "a" 'es opend door sapretus, gevolgd van een V'eMtoXs^ en achter voigde.n twee jo ige Poeren, ieaer op ceezeï Z i houdende, de eeu, eeu* gieter, en de mder e mi" - deze werden -door ruiters gevolgd, waar acht*,' -i, ,„rtl,r '""Z sisrs en I.ndbouwera te paard gevonden, vow d n nagenoeg aldus luidende: Re-, e aan den luJbL?f ÏZ de trmmfwsgen» wiarop zich üe/cah'ge--do;psmeisjes n waad van herderinnenmelkverkoojMter* e c hc '(1Jv,Wr de ai ie de gereedschappen e «oodwenduhedenï- p"5 uc-u hunner sere zich op het veld bedienen. Vervolgens'ee'. v£r» L ue en groen gemaakte ploeg, met twee fraaijc pnrdên hesp w\-o geleid door een lardhsuwèf. en gevolgd door eene Toep uiSziikin! (NA rmln n "pt«gt gesloten dcor ee e andere insgelijks nc. groep, mc-t drapperljen en restomen opgesierde zegekar ruer andbouwers gr smaaijers, tuiniers euz.,^ bezet, alle van cót de™ landbouw behoorende gersedscbaopeo voorzien; op het achtersta bwm rfliar' was eeje van g''-"--» gemaakte tempel geplaatst, waar ds drie oudste landbouwers van het dorp op fauteuils tezcon waren; op iedere.^Jde van die kar was eenPe inscriptie te lezen houdende, de eene m het vlaamsch; de andere in het fransch: Zii i-Z' Wetsn te Vtcdcn 1 -"««.V* öc-I re ver de- Z[dCZ:h"wc!k herinnert, hoe zeer de landbouw in Ne- en- Mi J ue" SPeerd v'erd» beefc °P de aansehouwersdie GaoWNCENder. 11 September IS nog verrukt ovCr dit treffend, maar' bezwaard 1 5" u'- natuurverschijnsel; zelfs die lieden we'ie'in J beschrijven, beerden, dat "de zon cn dlZ elkander, mf/dali?"-':, h Vef" bijschuiven, en we! eens eene slSZZoZZZr V°?T' konden hebben, zijn genezen van hunne vocroórdcelen e"Sen in met den algemeenc lof. Ieder herinnert zich met he groo7sT«- noegen den schitterenden, zigtbaar aangroeijenden krLZr, Heb', die zich aan den hemel vertoonde, en, door de reflectieaan het biooce oog, geheel ringvormig scheen; het schitterend blaauw des hemels, verhoogd tot den reiuen tint van azuur; de koelere lucht die men, ten gevolge van de bedekking der zonneschijf, meende té ontwaren; de heldere'duisternis, die op de voorwerpen rustte?zou! der '-«elve, ge.ijk bij de avondschemeringen, te benevelen; hetpi- i|uante licht «1 bruin; de groote schoonheid van de kleuren op de vereischte partijen, terwijl op de uiterste toppen van bloemen e! kruiden een waas van goud en purper zweefde, scherp en rein gelijk de kleuren, d,e men, bij het reizemvan een' scLonen mo !ef, in de chambre-obacure ziet; eindelijk de eerbiedwekkende stilte, wel ke Zich over ds gebeale natuur uiibreiddc, en den zijbarts invloed, m B. 1 it» 1 SSn 1U —J X Jij f y vSfftin PROVINCIE NOOR D-HOL LAND, ui en o i\ 1 111 - 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1