s' IM mm. S' '1 wmll n I è:r I COURANT S ij 1 jjp 1 ill iM j é- - V I ij ,V 1 li 1 Wr n II n r INTc. 41. ij.' i -o w' w- j alkmaar scite FAN MAANDAG DEN 9 OCTOBER. Deze COURANT wordt veer eerie Stuiver en twee Penningen Uitgegeven. PROVINCIE NOORD-HOLLAND'. AANBESTEDING. 'p Woensdag den 4 October 1820, des namiddags ten twee iirïn zal, onder nadere approbatie, door deii Staatsraad, Gouver reur van Noord-Holland, of bi] deszelfs absentie door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, en in bijzijn van den Hoofd ingenieur 'ti het 1e District van den Waterstaat, aan het lokaal van liet Gütivernethent der Provincie, te Haarlèm, worden aanbesteed: Het beplanten met HELM, BERKHOUT en STROO van de Duinen en Zanddijken langs de kusten van de Noord zee, strekkende van Wijk-aan-Zee af tot en met eiland Tex el en annexe Eijerlanden. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. Het bestek op net welk de bovengemelde aanbesteding zal plaats hebben, zal, boven en bekalven aan het lokaal van het Gouverne ment van Noord-Holland, ter lezing liggen in de voornaamste lo gementen en KofHjhuizen, te Haarlem in de Toelast en de Halve Maait} te Petten, te Wijk-aan-Zee en te Egmond aan-Zee, in de Dorps Logementen-, op Texel in den Moriaan-, aan het oude Schild, te Alkmaar en aan den Helder in den Roede Leeuw-, te Amsterdam in hst Turfschip van Breda, in de beide Noord Hollandsche Koffij- buizen en in het 's GravelanJsche Veerhuis} te Pnrmerende en te Muiden in den Doelen-, te Naarden in de Kroon} te Weasp in de '.oskam-, te Utrecht iu den IFitten Engel en te Ameide iu de Tuf 'tin. Zullende acht dagen voor de aanbesteding de noodige aanwijzing worden gedaan, en bij den Hoofd-lngetiieur van den Waterstaat, D. Mentz, te Amsterdam, en bij den Ingenieur, P. F. Grinwis te Alkmaar, de noodige informatica te bekomen zijn. De Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland Van TETS van GGUDRIAAN» BUITENLANDSCHE B E R I G T E N. OOSTENRIJK. Inspruck den id September. Mei spreekt te Milaan vati verscheiden ontdekte 2 am enz weringen, welke haren oorsprong hebben ui: de gevaarlijke verbintenissen tus- schen de Carbonari van Napels en hunne! aanhangers in Oppcr-Itale. Alle deze ontdekkingen worden zeer geheim gehouden, liét gerucht loopt, dat men zelfs eenige magézijneri met wapenen gevonden heeft. Men verzekert, dat er in Opper-Itaiie een agent der Carbonari van Napels is gearresteerd, en dat men belangrijke papieren bij hem heefc gevonden. De voorpöstea vaa het Oostenrijksche leger waren Milaari eeds gepasseerd. KONINGRIJK SARDINIË. Genua, den ij September. Deze stad wordt, door het aanleggen van publieke wandelwegen, net opbouwen van huizen, en het wijder maken der enge straten, zeer opgesierd De regering laat het koninklijk slot eii vele an- lere puolieke gebouwen verfraailen en geert daar door aan vele ambachtslieden arbeid. De haven ligt Vol mét vreemde vaartuigen, die echter grootetideels Zonder vracht moeten Vertrekken, vermits eene groote menigte genueesche schepen de artikelen van uitvoer zelve wegbrengen- Vele onzer vaartuigen bezoèken de Antilies en de Moluksche eilanden, en halen van daar p oducten. De koop lieden aldaar k'agen over de stilstand des handels j de magazijnen aan de haven zijn opgevuld met koopwaren. Het voornaamste artikel waarop de italiaansche handel speculeert, zijn granen uit Odessa. Genua alleen verwacht veertig scheepsladingen uit die russische haven. De Carbonari alhier hebben een adres aan den directeur der politie aangeboden, waarin zii hunne hoogachting voor den Koning, en hunnen afkeer voor alle revolutien te kennen geven. ROME, den 6 September. In den nacht van den 4 op den 5 dezer, Is het volgende te Civi- ta Vecchia gebeurd: In vier gevangenissen te Civita-Vecchia bevinden zich igoo mis dadigers die tet de ijzers veroordeeld zijn. Den 4 dezer vernam men dat deze gevangenen het ontwerp gevormd hadden, n et al leen ona uitte breken, maar ook om zich in He stad te versprei den, de regering weg te jagen, en er eene republiek op te rigten. De nacht van den 4 op den 5 was, z00 het schijnt, tot de uitvoe ring van dit ontwerp bestemd. Het gouvernement nam dadelijk tl. ie noodige maatregelen; de onderscheiden posten werden verdub', held, eQ de gekaserneerde troepen hacdtn oider, om op het eerst® berigt gereed te zijn. Nogtans scheen de grootste rust in de ver trekken der geleiooeven te heerschen en men vleide zich nog, dac het kwaad met zoo groot zou zjjn als men gedacht had: ten zeven ure hoorde men een dof gemompel in de voornaamste kamerets ontijïddelijk daarna ontstond er een algemeen gewoel. De ijzers werden verbroken, de oproerige maakten zich meester van'alles wat bun in het oog viel, en baanden zich eeneu doortogt. Detroe- pen gingen op hen af, vuurden, en overweldigden de dolzinnigen, van welke er velen gekwetst werden. Gedurende deze poging tot opstand der geleiboeven van Civica- Vecehia is deze Stad niet alleen volkomen rustig gebleven, maar een gtoot aantal ingezetenen heeft de wapenen opgevat, om zich. bij de troepen ce voegen. Het oproer is 's morgens ten zeven ure. van cien 5 eerst gestild. Zoo lang hetzelve duurde, hoorde men de gelei boeven roepen Leve de republiek! Anderen zerten de soldaten, atn om gemefeae zaak met hem te maken, en zeiden: voegt u bij ens. Morgen zullen wij van Civita-Fecchia eene republiek maken en wij zullen allen tevrede zijn. De goede geest der troepen en in gezetehen is onder deze inoeijeijjke omstandigheid voldoende genie- ken. Naarmate men zich van de muiters meester maakte, bragt men nen op het plein van, St. Bartholomeus bij eikanderen, waarop troe pen en artillerie geschaard stónden. Zij zijn vervolgens naar büh ne vertrekken teruggeleid en de ijzers gesloten. Da hooiden van dit komploc zijn ten getale van vijftien. {Arnh. Cour.' F R A N K R IJ K. Parts, den 33 September De deputatie der visehvrouwen van Bordeaux heeft zich gliterea na.r het kasteel der Tuillerie.i begeren, alwaar zij ontvangen zyn geworden door de hertogin van Kiggiodewelke, van wege U.K. H.- de .ertogin van Berry gelast was, om aav iedere persoon der de- putaue esne traaije gouden medaille; aan een© ketctv van hetzelfde d-yaa, iiaugeflde, aan dei? eeoen kant het beeid van den hertog vaa berry, en aan den anderen kant dat der hertogin voerenae, te be- nandtgen. Men kan zich geen denkbeeld vormen vati de blijdschap dezer neden, toen zij, op de: kant der medaille, ieder haren mu- en de dagteekening harer zending ontwaarden.. Zij hebben ook de toezegging besome.;, dat ieder der genen, welke roc he- reiuin den.toeeld, om eene wieg aan H. K. H. aan te bieden, heb', en bu geuragen, eene dergelijke medaille in brons zou bekome.-:. Ds procureur des Konings heeft de brochure, onder dei tlit-l van Aanspraak van den generaal Tarayre, in de zitt.ng van den jtden junti igao gedaan," doen ophalen. TL L. H. n evt;. de. hertogin van Berry heeft beden p het terras tan den waterkant gewandeldhoogstdezelve was verzeld van den nertog 'de Levis, haren chevalier d'hohneur, en van mevr. de her- leg rc etan Pr'nses w6td met algemeene toejuichingen Mjn er twee nieuwe wachthuizen binnen den tuiu deb Tuiileneh geplaatstdezelve liggen aan het einde der beide terras sen, dat aan den kant van het water en dac aan ce zijde van da staat van Rivoli namelijk. - Va" ^«gekomen reizigers verhalen, dat tje kolom in de nabijheid dier stad, ter eere der iiourbons opgerigt, tegen- woördig reeds 106 voeten hoog is. Zij zal 130 140 voeten hoogt wordenhet kapiteel er onder begrepen. - Wij vernemendat er oproerige bewegingen, op den i2ds« de zer,^ te Saarbriièkhebben plaats gehad. Men heeft de grootste moeite gehad, om het volk te beteuge'en, hecwelk de heeren Be- kenger en Lochard, afgevaardigden in 1815, srerk bedreigde, uiC hoofde van een verzoek, om die stad met Pruissen te vcreenigen. Da oorzaak dezer volksbeweging schijnt aan het leggen van eene belasting op het brood en op het vleesch toe te schrijven te wezen. De gezondheid van den prins 1 on Hardenberg is te Pyrmonc zeer versterkt, van waar hij, den i5d«n dezer, is vertrokken, ver zeld van He heeren Schoell en Schau/nayerten einde zich naar hen- kasteel van Hardenberg, nabij Gottingén, te begeven. Van het Museum der vermaarde Protes-antenwe'ke, sints de reformatietot op den tege woordigen tijd geleefd hebben, is- heden het eerste rummer uitgekomen. j— De maarschalk hertog van Treviso Mortierbézit thans, op zijn fraai buue goed te Plnssis- la-Landetwee rendieren een man netje en een wijfje, de eenige in hunne soort, welke ;n ons klimaat: levendig gezien zijn, en waarvan heide de geslacht*!!in de söör-" ten van herten met hoornen voorzien zijn. Deze dieren zijn dea maarschalk toegezonden dóór deszelfs schóonióon den franschen gezant in Zweden, welke dezelve van een gezin l.aplanders, dat, in den lsatsten winter, te Stockholm geweest is, gekocht hevft. Hoezeer deze dieren, door de benaauyvdheid tusschen deits en aata gebrek vari behoorlpk voedsel, aan board, w araan zij omtrent twee, en een halve maand hebben moeten doorbrengen, zeer veel ge^eded hadden, schijnen zij tegenwoordig in de die gmrdg des maarschalks zeer in hunnen schik te zijn. Zij eten bijzonder gaarne eene zekere soort van mös, die aan den voet der hoornen gr- eitook bappe® Ml gretig naar brood. In weerwil, dat zii zeer raak zón, zjn zij éven dapper als in hun iand, alw ar zij zich, geluk bekendis, zeer wc! tegen den wolf weten te verdedigen. öerzelve heeft on- langs een' dog vin de grootste soort, welke hen wilde ver ,'olg«n j deerlijk gehavend ea buiten gevecht geste.d. Hst nat, hecwelk de m 11 w ml 'mM n ii "H ijH I? 1*1 I 1 X «V t UÜ1 1 V. vf v r k X

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1