ALKMAARSCIIE COURANT B Ao, 182% Ht. 4a. ken; ou* J 35 des 'liet Vöf- IP ug. ifeja ié*- den »ii L. 3ix! COURAPJT writ voer eene Stuiver eu twee Penningen Uitgegeven. IURGEMÊESTERF.Nder STAD ALKMAAR, bréngen b!j di- 35.- ter kennisie van de goede Burgerij en Ingezetenen dezer Stad eu Jurisdictie. Dat het Kies-CoIIegie binnen deze Stad, het welk ingevolge Art. 79 van het Reg'eme. t voorde Regeering dezer Stad, bij besluit van Zijne Majesteit den 5 November 1815 N». 57 gearresteerd, als ook overeenkomstig let Kies-Reg'ement, door Hun Edel Achtba- ten de Heeren van den Raad dezer Stad, gearresteerd den Sep tember t*i6. op den 5 dezer maand October behoorlijk is gecon stitueerd g?w«e"t ter vervulling der vaceerende Rasdsplaats alh'er, door het overlijden van den Heer Mr. MAARTEN ADRIAAN DAIilJ, in dezen jare opeogëvalletsen dat feet xelve Kies-Colle- gie heeft benoemd Den Heer GERBRAND K L E IJ. Aldus gedaan ter Kamer van Heeren Bürgemeesteren voornoemd, den 7 October 1820, en ten zeiven dage gepubliceerd en geaffigesrdi C: van OOSTVEEN, v«. 7Vr Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren H. J. VONK, Secretaris. BÜRGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, adverteeren dat de plaats van FRANSCH- en ENGELSCH KÓST-SCHOOL HOUDER voor Jonge Heeren, nu onlangs alhier is vervuld door den Heer G. J. GERSEN, voorheen in diezelve betrekking te N' kerk op de Veluwe, Zij gelooven de verdiensten van dien Heer gerustélijk te durven aanbevelen, gelllk dezelve dan ook reeds ee iige Jongé Lieden van aanzien, herwaards heef: getrokken; terwijl Bürgemeesteren daarbij de verzekering voegen, dat tot het geven van verdere Léssen in alles, wat tot de Opvoeding van Jon ge Lieden behoort, dé beste gelegenheid ié, en dat zij de Jonge Lieden, wélke op dit Etablissement van Opvoeding worden gezon den, onder hun bijzóndere toezigt en bescherming nemen. Alkmaar, den 3 October 1820. Burgetheesteren voornoemd C». van OOSTVEEN, vt. Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren, Hi J. VONK, Secretaris. au BÜITENLAWDSCHE BERIGTEN. F R A N K R IJ K. i*ARYij den 29 September De Koning, verzeld va» de koninklijke familie, heeft zich, op den middag, naar de kapel van het kasteel begeven. Z. M heeft aldaar de mis gehoord, benevens het Te Deumhetwelk onmidde- lijk daarna gezongen is geworden. Bij het rerugkeereu naar zijne appartementen, is Z. M. het bal kon aan de galerij genaden. Eer.e ontzaggeiijke menigte vervulde den tuin en de levendige toejuichingen aldaar Waren de sprekendste bewijzen van de vreugde, welke de stad Parijs ondervond, en die het gehee'e franschë volk. wegéns de gelukkige gebeurtenis, waar door eet e nieöwe spruit aan het geliefkoosd geslacht onzer Konin gen gegeven iszal gevoelen. Z. M. een teeken gegeven hebbende, dat hij wénschte te spreken; werd het vreugde-gejuich door eene diepe stilte vervangen, en df Koning sprak, met eene genoegzaam srerke stem, om ir. den tuin gehoord te kunnen worden, de volgende woorden: Mijne kinderenuwe vreugde vcrhondcrdvuldigt de mijne; er is ons allen een kind geboren. Dat, kind zal eenmaal Uw vader zijn, hi) zal u beminnen zoo ais ik u bemin, zoo als alle de mij ne u beminnen." De Koning iu zijn kabinet teruggekeerd zllnde hoorde aldaar, omgeven van zijne familie, van zijne ministers, en van de groot officieren ven zijn hof, de voorlezing der akten, waarbij de geboor te van den hertog van Bordeaux geconstateerd wordt. Heden avond zijn alle de huizen van Parys geïllumineerd. De geest drift is, bij alle de inwoners der hoofdstad, ten top gestegen; in den tuin der Tuillerien wordt een vuurwerk afgestoken, en op de straten hebben vrolijke dansen plaats. In de schouwburgen heeft het i publiek het geliefkoosde lied vive Henry IE gevorderd. Overal zijn i toepasse'ijke coupletten gezongen, en, door het parterre en in do loges, als koor, herhaald- De jongeborene zal de namen van Henri Charles Dieudonniher. tog van Bordeaux, voeren. Volgens de berigten van de lieden van de kunst is hij volkomen we! gemaakt en met een buitengemeen sterk géstel begrafd Mevr. de hertcgin bevindt zich zoo wel mogelilk en ha-e toe tard leVert niet de geringste ongerustheid op. Zie hier twee bulletinswelke heden publiek gemakt zijn: Op het kasteel der Tuilerienten vier ure des morgens. lieden den 29»<"> september i8so, ten twee ure en vijf en twintig i atunuré» tn der morgen, is H. K. H. de hertogin vsn Berry van «enen welgeschapen en gezonden prins verlost- HH. KK. HH. be- VinnAn iz»K in /'oo Laso vinden zich in den besten staar. (g eteekend") Portal, Alibert, Dtstel, Guerin, Bougon, Baronj Deheux, vroedmeester. Op het kasteel der Tuilerienten acht ure des avonds. H. K. H, de hertogin van Berry lieefc, in den loop van den och- eijjeenige krimpingen gevoeld, die echter welhaast weder ver- *ijnlV"" dat °°£enblik af is H. K. H. steeds welvarend, geweesten h eefc tegen den avond verscheiden uren gerust. vii jt0£ van Bordeaux verrigt behoorlijk alle zijne za ken hij geniet de beste gezondheid CgeteekendT) Portal enz. prinst"1'21 n°® een,^e bijzonderheden betrekkelijk de bevalling der Den vorigen avond had de prinses nog hare gewone wandeling ge- daaaen niet» kondigde eene nabij zi)nde verloSsi g aan. Ten mid dernacht was H. K. H. nog in gesprek met de dames van haarhuis, «gen welke zij zeide: Zoodra ik eenen prins aan Frankrijk zal lieb»en geschonken, zal ik denzelven, in persoon, aan het leger x, en aan de Franschen toonen." De prinses heeft nooit getwijfeldof het kind, dat zjj in harea boezem droeg, zou een zoon zijn. Toen de prinses, omstreeks kwartier over twee ure, de eerste barensweëen gevoelde, belde zij, en hare vrouwen traden terstond binnen. Men zegt, dat, in het eerste oogenblik van verwarring, welke dergelijk eene gebeurtenis gewoonlijk verwekt, de soidast, die voor de appartementen van H. K. H. op schildwacht stond, meenendedat de prinses door eenig gevaar bedreigd werd, met de bajonet voorwaarts in de kamer trad. Binnen tien minuten wa» alles afgelopen cn de prinses zonder huip van iemand van de kunst, ve-iüst. Met eene beWónderingswaardige tegénWoordigheid van geest deed de prinses alle de personen ontbieden welke tot getuigen moesten strekken. Eenige nationale gtrdes, wélke bij toeval, aan.het kasteel lenst deden, werden terstond binnengelaten, en beschot wden dén jongeborene; ook de hertog de Coigny, de heer ile Ballainviliers en een groot aantal officianten van het huis dés Kg i> gs, ais mede verscheiden andere personen, werden in de kamer toegelaten. Des mettenrn wilde de prinses niet, dat de nave'sire g zoti "(gebonden worden, alvorens de maarschalk Sue heihertog /an Aibusera te genwoordig was. De masrschaik aa gekoifeeH zijnde, ei kende, even als alle de omstanders de kunne van de j-iggt oreneen a'stoert reide de prinses tot hem: Gij ziet het, minneer de maarschalk» het kind en ik zijn slechts een!" Een oogenblik daarna werd de prins aah zijné doorlucht ge moe der aangeboden; men wreel hem de lippén. met een stuaje knoflook en gaf hein eenige droppels wijn in. Er wordt gezegd d.-t het IKsch- je, hetwelk bij deze gelegendtteid gebruikt is, hetzelfde was, ,iat ten zelfden einde bij de geboorte van Hendrik 11'gebezigd werd, eu hetwelk de inwoners van Pau zorgvuldig bewaard hebben. Omstreeks drie ure begaf zich de heer Huedienstdoende kamer dienaar, met spoed naar den Koning en wekte Z. IVL, om hem dë groote tijding mede te deelén; de Koning zeer aangedaan zijndedeed zich tot twee malen herhalen, dat het een prins wasen kon s echts uitroepen: De Heere zij gelooft!" Z. M. stond dadelijk op, be- gaf zich korf daarna naar de prinses en ontmoette Monsieur; de twee doorluchtige broedej-s omhelsden elkander eu schreiden van vreugde. Reeds ten zes ure des morgens W3S eene ontzaggelijke menigte onder de vensters van de hertogin van Berry bijeengekomen, we ké de lucht van het geroep van: leve de Koot g, leve de hertog va Bordeaux! deed weergalmen. Men veroorloofde de doorluchtige en moedige prinses nietom haar aangekondigde voornemen reu uitvoer te brengen, om, in persoon, den jonggeborene aan het volk te vertoouendoch, om aan het dringend verlangen der me nigte, weike dranken van vreugde was, te voldoen, nam mevrouw de Gontaut den prins in haren armen en vertoonde denzelven as» het venster; De telegrafische correspondentie isheden echtend, zoo werk zaam geweest, dat de stad Bordeaux, ten acht ure, van de geluk kige bevalling onderrigt was; ten negen ure had men alhier het ant woord op deze depeche. Een der gewone edellieden des Konings is. hedén ochtend, naar Napel» vertrokken, met Ia«, om, namens Z. M. den Koning vara Frankrijk, a*n Z. M. den Koning van Napels en san diens door- lachtigen zoon t van de geboorte van Z. K. H. den hertog van Bor deaux kennis te geven. De kolonel Seussec, welke de eenige was die, ovcreenkoms- tig de wet van den 2 (Me» maart, gevangen zstis, eenige dagera geleden, ter beschikking van den prokureur des Koning; gesteld, De zaak van den eskadrons-overste Duvergier en andere per sonen, welke, ten gevolge der gebeurtenissen van de maand junij gearresteerd zijnzal esrst in de zitting van november voor het ho£ van assises dienen. Anekdote betreffende den Hertog van Berri. Bij gelegenheid dat de onlangs vermoorde Hertog van Berriruin» een jaar geleden in den omtrek van Parys met een zeer gering ge volg eene toer in een open rijtuig maakte, ontdekte hij op eens ee nen mandie met alle gewe'd zich van eenige menscbeii crachttelos- terukken, d'e hem vasthielden. - De onzinnige gebaarden, dieds- ze man maakte, en zijne heftige gemoedsbeweging, maakte de, Hertogs nieuwsgierigheid gaande; hij stapte uit zijn rijtuig, ver bood zijn gtvolg hem te vergezellen, en naderde zachtjes de groep; al naderende boorde hij den «aa tegen de^enenj, die hein vasthielden t VAN MA Ay9 AG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1