C O U R A N ALKMAARSCHE flfr» 4I. NEDERLANDEN. Ao, IÖ23. L I I—M„ Deze COURANT werdt vttr eene Stuiver en twee Penningen Uitgegeven. ■DuRGEMEESTEREN be* STAD ALKMAAR, aaverteeren, dat de plaats va,, FRANSCH- en ENGELSCH KOST-SCHOOL- HOUDER voor Jonge Heeretinu onlangs alhier is vervuld door den Heer G. J. GERSEN, voorheen in diezeive betrekking te Nijkerk op de Veluwe Zij gelooven de verdiensten van dien Heer gerustelijk te durven aanbevelen, gelijk dezelve dan ook reeds eenige Jonge Lieden van aanzien, herwsards heeft getrokken; terwijl Burge.neesteren daarbij de verzekering voegen, dat tot bet geven van verdere Lessen in alles, wat tot de Opvoeding van Jon ge Lieden behoort, de beste gelegenheid is, en dat zij de Jonge Lieden, welke op dit Etablissement van Opvoeding worden gezon den, onder hun bijzondere toezigt en bescherming nemen. Alkmaar, den 3 October 1820. Burgemeesteren voorneem d C». van OOSTVEEN, vt. Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren H. J. VONK, Secretaris. IINNENLANDSCHE BERIGTEN. "V Brussel den 8 October. Frarifois Bezie, timmermans knecht, geè'niploijeerd aan de for tificatie werken van Mons, beeft van Z. M. eene gratificatie van 5e guldens bekomen, ter belooning der zelfsopoffering, welke bij heeft doen biyken, door het springen van cenen hoogen muur in de ötepe gracht der fortificatiën, ten einde eene jonge docater die in bet water gevallen was, en haren broeder, welke zich in hetzelve geworpen had, om haar daaruit te halen, te redden. Hij ontrukte beide aan «enen gewissen dood. Gent den 9 October. Z. M; dl Koning en Prins Frederik hebben, gisteren den gods dienst in de protestanscbc kérk bijgeWöo.d; de dienst begon vroe ger dan gewoonlijk, uit hoofde van het vertrek Zr. M.welke door eene commissie uit het consistorie ontvangen werd, bestaande uit de heeren Schuretnam kolonel, Ma/ine, professordes universiteit en van Di;ck, majoor. De Ieeraar Goedkoop heeft,- na het gebed, eere redevoering gehoudenin welke hij de weldaden der Ronings geschetst, en de gevoelen van dankbaarheid van zijn Volk benevens den algeroeenen wensch. voor de voortduring der gezondheid van Z. M.[, uitgedrukt heeft. De muzijk van de militaire divisie heeft ce godsdienstige gezangen geaccompagneerd. Z. M. en zijn oorluchtige zoon werden, na de ceremonie, door dezelfde commissie uitgeleid; Hoogstciezelvë heeft zijne tevreden heid aan den leernar en de leden van het consistorie, welke de eer gehad hebben, floogstdenzelven te ontvangen, gelieven te betuigen, Even na den middag vertrok de Koning naar Yperen. Breda, den 5 October. Zondag, dén jstea dezer, beeft de uitdeeling der Vaandelsaan de 5 en !5<i« afdeeling infanterie, op de Ravëlsche Heljde, roet groo ve pieg'igheid piaats gehad. Na het eindigen van op de omstandig heid toepasselijke godsdienst oefeningen, werden de overdekte vaan dels, door twee keur-kompsgnien, in het hoofdkwartier te Ravel afgehaald. De luitenant-generaal baron Chassivan zijnen staf e:i een detachement lar ciers vcrzeld, geleidde deze kompngnien naar de cp de heide geschaard staande divisien, die weldra een quarre for meerde, waarin de vaandels ontrold en op van de trommen gefor meerde:) pijramiden gelegd wérden. De generaal Ghassé de om hun ne vaandels geschaarde officieren, na eene korte doch krachtige aan spraak, den eed afgenomen hebbende, defileerde de geheele divisie,- en werd op eenen buitengewonen maaltijd onthaald,"bij welke gele genheid toepasselijk toasten mc-t geestdrift gedronken werden. "Het overige van dien dag werd, zoo door de burgers, als door de mili tairen, met vreugde ten einde gebragt- 's Gratenhage den 10 October. De dag van heden bestemd zijnde tot de uitdeeliag van het vaan- de! aan de infanterie van de 9de afdeeling, als ook oer standaarden aan de kurassiers van de 2de en tpls afdeeling, rukten, ten halftien ure, al'e ceze troepen van hier en omliggende plaatsen naar de vlak te Mi Vvaalsdorp uit. Aldaar in eene linie geschaard zijnde, ver scheen Z. E.tc. de luitenant-generaal Tripvan den gouverneur de zer refill, ut ie van een aantal opper- en staf-officieren, alsmede van een stafgofficier der Iiaagsche Schutterij, verzeld. De troepen geïnspecteerd en vervolgens in quarré geformeerd zijn de, plaatsten zich de officieren In het midden van hetzelve, endeed de generaal Tirp eene treffende, op de omstandigheden toepasselij ke, aanspraak, waarna de officieren den eed van getiouwheid nan den Koning, gehoorzaamheid aan de wettenen onderwerping aan de krijgstucht aflegden. Vervolgens in hunne gelederen terug gekeerd zijnde,' werd hec vaandel voor elk bataillon gebragt, en door de soldaten denzelfdeu eed gezworen. Zulks had insgelijks plaats bij de kavallerie. Bij het inrukken van het vaandel en de standaarden werd door de muzijk van de verschillende korpsen, het bekende Wilhelmus aangeheven. j ffSCÏ1Jet* z^R^e' herstelde zich de troepen in linie van batail- 1 e defileerden, onder kommando van den provincialen kammandant den generaal-niajoor Detmersvoorbij gemelden luitenant-generaal Trip, en verlieten het veld. lieden namiddag zijn de officieren op een diner in den Ouden Doe len genoodigd, terwijl de soldaten in hunne kazerne op een buiten- gewonen maaltijd onthaald worden. De kazernen zullen hedenavond geïllumineerd zijn. Arnhem den 9 Octeber. Vrijdag 11. had alhier een droevig ongeluk plaats. De huisvrouw van den verwersknecht Grundelerwonende inde halvemaansteeg, was, omtrend den middag, uitgegaan om in de buurt eet) emmer water tc flaien; zij had een takKeoos aan het vuur gelegd, en hare kinderen, onder welke een meisje van ongeveer 7 jaien, te huis gelaten, Men verbeelde zich de schrik der raoed.i loan zij tehuis komende, dit kind geheel in vlam zag. Het eersic wat zij deeu feu dit was zeker het beste wat zij in dat oogenblik uuen koude) «v.sr dat zij den emmer 11 et water over het kind stortte, en zoocoenüe ue viam blusctite. er werd dadelijk alle geneeskundige nulp toegebragi maar de teederste deeien van het ligebaam hadden zoo veel geieceu, dat er weiuig hoop op redding overbleef ilet kind :s dan ook oen volgenden nacht, ouuer de hevigste smartenuezWeken. (Arn/i. Cour J-fPHAAs, den 10 October. zecr^v Ilde° aPn"l dezes jairs, had Martinus Spinhoveneen buuwm i!'S. e" 'uilS landman en lid der commissie van land- dPrs Ltrecntwonende onder de gemeente van Vreeswijk an ders ge.marnd de Vaart), net ongeluk, van, bij het omwc.xen van j de nieuw gemaakte sluis akia.,r, „1 de kolk eer sc.iuisluis te vallen; naauwelijks faad zich deze droeve mare verspreid, L 4 edelmoedige jongeling, „ie, i„ bet vorige jaar, voorliet 1-ten van een negenjarig meisje, de gewone zilveren eei-medaiiie dfc maatsenappy nad verkregen, diezelfde Arie van der Kaaioud 9 'aren, schoon op dien tyd met zware koortsen bezocht, vlieg: naa,ue plaats van oen ongeiukkigen, stort zich, met alle zijne kieedeieu aan, van boven ,.eder 111 de kolk der sluis, en hoezeer hij frh,,feho'j-ma" va" meer dan gewone zwaarte te worste en had; grijpt n.j hem, en kiemt hem tot zoo lange tegen den muur der sciiut- suis, tot dat, door toewerpirig vaa touwen en hulp van anderen, eincienjk beiden werden gered. Das anderen daags viel weder in het water eene vrouw, met na- ma Mlia de Knotzeoud 40 jaren hoe gaarne had hij niet op nieuw -ei ..-ter huipe toegevlogen; doch de schoone daad, clen vor'geu dag door hem verr.gt, had zijne koorts zoodanig verergerd, dat, >ii cien grootscen tweestrijd tussehen onvermogen en de zucht tot nieuwe edelmoedige zélfsopcfferingbeta zulks niet doenlijk was. De ongelukkige yrouw vond dan ook aldaar haar graf. Doch, toen eenige dagen later, een jood, met name J. A. For., tain, oud 20 jaren, bet ongeluk had van aldaar in het water te val len reeds weggezonken en voor verloren werd geachtalstoeni stortte dezelfde Arte van der Kaai zich in het water, en bragthem, door onderduiking, yan eenen nabijzijnde dood, als tot hst leven terug. Ook o'p den 4<Jen mei dezes iaars viel een vijfjarig kind van Tcu. nis van Oostrom, te Montfoort, in de gracht van het kasteel dier stad men vernam al ras, dnc die kind aldaar reeds een' geruimen tijd in het water moest ge'egcn hebben, zonder echter van iemand gezien te zijntot dat eindelijk eene daar toevallig voorbijgaande vrouw hetzelve ontdekte; deze om hulp roepende, kwam Johannes Romijndcrs mr. smir, vader van een talrijk huisgezindadelijk uit zijnen werkwinkel toeloopen en sprorg hoezeer door zijnen zwa- ren arbeid zeer bezweet zijnde, zonder zich een oogenbük t« beden ken of zich om zijne eigene gezondheid te bekreunen, in aller ijl in de gracht; het gelukte bem het kind te redden, doch niec zonder wezenlijk gevaar van zijn eigen leven, daar hij, door den derrieachtigen grond, zeker met hetzelve zou zijn omgekomen» indien Biet anderen ter zijner hulpe waren toegeschoten. Het Departement der maatschappij: Tot Nut Pan Algemeen j alhier gevestigd, van deze edelmoedige daden hebbende kennis be komenheeft niet nagelaten, daarvan aan het hoofdbestuur der maatschappij de noodige aanscbrïjvihg te doen, die dan ook, op de edelmoedigste wijze, de vereerende blijken van erkentenis der maatschappij hebben toegewezen, met eene dubbe'de zilvere me daille aan Arte van der Kaai, ea aan J. Reminders de gewonen zilveren medaille. n. Jan e- eije. oii f h -f we- des iliefc «er- OP, mg, ukje ries- dei» es Alk-- 'iing l- S Ce e tijd iron de FAN MAANDAG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1