Totaal f 4775 - Opgehouden 5#o - ter einde, bij de uitreiking diér schoone eerMijken, dit feest, san de eer der meuSchbeid en edelmoedige zelfsopoffcring toege wijd, met de "méést mogelijke plegtigheid te vieren, verzochten bestuur- deren vsn ons departement aan kerkmessteren bet voor dien dag vrije gebruik van bet nieuwe kerkgebouw der hervormde gemeente alhier, Let weiic linn goedguusciglljk verleend zijnde, de plegtigheid be paald werd op den zdeti dezer maarfd. Ter bijwoning derzelve wsrenvan wegaons departementuitgtr- noodigd geworaen de Gottverneur en eene commissie uit de Ed^. Groot iVcntb, lieeren Gedeputeerde Staten der provincie, hetplaafs «elijke bestuur oezer gemeente en de hoofde van de plaatselijke; besturen van Montfoort en Vreeswijk (alwaar de edele daden ■verrigt en de waardige redders woonrchtig zijn), alsmede eene com missie uit de naburige departementen van Utrecht en Vianen. En -«daar men, in het vorige jaar, de geschiktheid en tevens hartelijk genoegen heeit ondervonden, dat en de geredde en redder beide bij tc plegtigheid tegenwoordig zijn, zoo zijn ook daarbij genoodigd geworden de Veer Martinus Spinhoven, al? geredde persoon, ais ook leanis var. Qtstiimniet zijne vrouw en het van ben geredde vijfjarig zoontje, terwijl, ter voorziening in cie goede ordeeen genoegzamm getal van kaartjes ter toegang zouden worden uugere k». Op den bepaalden dag nam de plegtigheid, des morgens om iour?, eenen aanvang en, werden ter kerk ingeleideene commissie van E<j. Groot Achtb. heeren Gedeputeerde Staten (zijn. e .de Gouverneur der provincie door indispositie verhinderd geworden;; voorts een korpshet plaatselijk bestuur der gemeenten en de commissie» én leden der maatschappij, alles onder een fraai orgei-muzyi;, iac da: Ieder ee hem aangewezen plaats had bezet, terwijl meerdere hoove en aanzienlijke personen Vaii deze en andere plaatsen, ei. eene schare van inwoner van deze en naburige gemeenten zich, ter bijwoning tin dit aangename feestin- de kerk hadcen vervoegd. J Hierop beklom de welde!.' gestr. beer- L. -an Buma, vrede- Tcgtcr van het kanton Ijsselsi in, als voorzit;.-ud bestuurder aes oepartements; het spreekgestoelte, eb hieldi.-i ee. c k-.-.-te vooraf- spraak, waarin hij het begin, dop voortgang an dv» t;v»oordi«-.n i>ioeljencfens'faat der maatschappij Toe Aut 't-Al genteen fa s tellende thans circa tien duizend leden") schets e, eene korte alle- zmts toepasselijke recevoei ire over dealgetr.ee, t en bi, zander hoor- sc.tattmg van het menskhelijk leven en over'de geschiktlu id vU I het doel oer maatschappij, om het mtssscAe.lt jk leve;, te eerie, een en edel en genoe.gelijk te maken. 1 (Tu ss chert bet i»t? en e«ie gedeelte der redevoerirg stonden dn beide moedige tnenschenvriehden, beuevens de b. toreu- wn» s'aer'j e rr'' af G' !!t':rizen op en deed la r euoein- zir treffende en hartroerende aanspraak en verzocht aan M. Stmhoven, ovx ter vertoning der waarde van uit -.„c, aan ,aa1.- sls hc£ voorwerp zij er edele menschei liefde, me^eigen band, uit naam der maatschappij, als eereblijk de dub- woi't f eren medaille en ve.cereml getuigschrift ui: tereiken, liet- S», C W,flrd,Se t?;n' ooder cere hartelijke aanspraak aar. zijnen I te vergeter e redder, ten uitvoer bragtechter niet zonder de e nemen eiste en gevoeligste aandoening van zijn hart, bil zulk eene treffende gebeurtenis. Daarna deed de tweed» voorzitter eene zeer gemoedelijke aan spraak aan den braven Johannes liomijnders, en de goede moeder vrouw van teams van Oestrotrtdie baar geredde vijfjari" zoontiè top haar schoot Hield. De zilveren medaille, met bet vereerend e«- tu gsciirift der maatschappij, werd aan den waard<>en man t°r hard gesteld rc-rwjjj het een en ander dezer plegtigheid °zoodani* op de gemoederen der toehoorden werkte, dat menzeer veelen met%-ootste aandoeningen en gevoelige deelneming des harten zag vervuld, De/e plegtigheid werd vooraf^,»-:;,,, afgewisseld en besloten méi zeer toepasselijke gezangen, drar eendelijk vervaardig e met allen lof uitgevoerd worden.- l0or een twintigtal vangers' eu zangeressen u.t de naburige stad IJsselsrein, in mufiik gebrfgc, en gedirigeerd dcor den kundigen organist aldaar, den heer TA Marx welke allen, op het eerste aanzoek, geheel belangloos, 'tot' luister van dit feest, wel hebben willen medewerken. Zijnde het orgel be speeld geworden door den nieuw aangestelde» organist ter dezer ylastse, het eifjarig zoontje van den bovengemelden heer Marx. Tij allen, die dit plegt'g feest-uur hebben bi'gewoond za! no" Jange hetzelve in aangenaam aardenken blijven, terwiii het de deel neming, bloei en luister zsl helpen bevorderen eener maatschappij die ons tot het Uitreiken van zoodanige edelmoedige belooning heeft in staat gesteld, en die met ophoudt, hare zegenrijke uitwerkselen ju alle standen der maatschappij te verspreiden. De Directie van het Nederland,ch Bijbelgenootschap, afdeelin» Alkmaar, maakt bij deren bekend dat het f33 rlüksch <'ersl-g van de* Staat des Genootschap zal gtdtan worden op Donderdag den m October t3aodes avonds ten zes Ure, h de Kapel- Zif noodhc *ï«mvr"5 ue? v"!adtn God.sd;e"« '"'f - om deze voor het 'ChriiteS. dom zoo belangrijke plegtigheid bijtewonen. Alkmaar den ia Oetoier i8sa der KIN9FREN» Voorzitter. Marktprijzen tp Alkmaar, den 13 October i8ae. De Kaas van 11 tot f 16 gl. de 100 ft. *93 14 October 1820. De Boter \6 f 17 de 40 ff. Op Vrijdag den 13 en Zatnrdsg den 74 Ottofcer 182a, is t« huize van den Kastelein George Philip Blom in het Stads-Logement in de Langestrast wijk A. No. 535 te Alkmaar, geveild en verkegts N». 1. Een WINKELHUIS en ERVE, staande en gelegen bin- ren Alkmaar, op de Zij dam in wijk C. N*. 601. llrijkgeld Uitk de Wit f 825 - opgehouden op ƒ600. No. 2. Een HOUTZAAGMOLEN, genaamd De HOOP me; deszelfs Heercnhuizinge Knegtswoning Loodsen, vs'ste en losse gereedschappen enz:, als mede e?n stukje LAND, daarannex9 sl'es staande en gelegen even buiten de Vriessche Poort der st*d Alkmaar, wijk B. N°. 25. strijkgeld Jan Stro» ƒ2000 - niet verhoogd. N°. 3. Een stukje WEIDLAND, genaamd de Gasthuis-Weid, groot 2 Morgen, strijkgeld Simon Stikkelf^1275-niet verhoogd, Gecombineerd met de Molen. De Molen 2000 - Het Land Ü75 - f 3275 - strijkgeld J. Stroo 1500 - HUWJS L1JKS-PR.OCLAMATIEN gedaan binnen Alkmaar op Zondag den 15 Octtber 1820. SausTE G e b D. NieolaaWeiberen, jongman geboren en woonagtig alhieret Marijtje Blots, jongedoebter geboren re Velsen en alhier woon- sgtig. Tweede Gebod. Johann. Hendrik van Weeds, jongman gebores te Dergen en al hier vvoonagtig, en Jthanna Lelieveldjongedochtev geboren trs woopgtig alhier. Arnoldus van Krieke, weduwnaar geboran te Thiel en alfaier woonagpg, 'en Margrietje Faberweduwe geboren ta Hoorn «11 mede alhier vvoonagtig." Aa»gift»n ven Geboorte ta Alkmaar va* den 8 rot ilaa 14 October tüao. Antnnie PhWppiis, zoontje van Nicolaas Schauw en Catharins Wouters. Maria, dochtertje van jan Stuijfberge en GeertjiS Mul. Willem, zoontje van Hcrmsnus Winkel en Maria Praal- der. Geertruidadochtertje van Jan Oort en Aaltje Hake. Ca Atari nadochtertje v-n 'Fred rik Schouten en Adrian* van D*ijk. - Doodgeboren dochtertje van LsvievanEmde en Clara ITserman, Doodgeboren zo'omie Aaagiftes va* Overledenen te Alkmaar ét» 8 fot den 14 October 1I20. Dorothea oud 28 jaren. Simon'zoontje van T*. cot» de Blei'.ker en Amie Vaartjescud ruim 3 jaren. Helena lltndrlkadochtertje van johsines lleijt.cn Marretje Preijsr, oud 3 jaren en circa 9 maanden. Jacoba Meijtiders van den Ba« i-v-nElisabeth Marsare* huisvrouw van ouke Sskes, oud 71 Jaren tha de Visserosd 1 <5 jaren en circa 81 maanden. Publieke Verkoping op Dingsdag den 17e October 1820' des voormiddags on u Uuren, in de Herberg de Rustende Jager te HEIJLOO, ten overstaan van Mr. JACOB NU HO UT van dess VEEN, Openbaar Notaris te Alkmaar; Van eene I1UISMANS- WOMINGE met Staüinge voor ruim 15 stuks Rundvee en 2 Paar den, me: berging voor 20 Koe Hooi, en circa 27Morgens WEID HOOI-, ZAAD- en RIET-LANDS, staande en gelegen aan dè Westerzijde van Height, het Huis gemerkt met No. 42.a Alles bjf bil letten breder omschreven. De koper kan, des verkiezende. "L durende de drie eerstvolgende jaren, de helft der Koon pen niéten tegen vijf ten honderd op Iïijpotheelt behouden. Nadere Informati en zijn te bekomen bij oen beera J SMIT, Secretaris te Heij!oa en ten Kantore van bovengemelden Notaris, inde Lanrestraa' wi'u- B. No. is, binnen Alkmaar. ijL Ouders of Voogden, genegen zijnd» hunnen zoon of moi! tot de edele SC' 1TILDÉRKUNST benevens alle de Werenschapen tot dezelve vereischt wordende, opreleiden, worden daartoe on der zeer 9 armeen-ei bke voorwaarden uitgenodigd. doordinKTO'-r en PORTR ETSCM 1L DERB. C. van Rans,lijk. wonende teu Huize van J. la Chambre op het Dronkenoord bij d» Kapel. De ondergeteekende waakt bekend, dat ten zijnen h'wïz» in de Huigbrowwersteeg dagelijks gelegenheid is, om de Oude met Loden kragen gemonteerde gewigten te veranderen tot nieuwe Nedeibtidsche gewigten, recoinmandeerd zich in een ieders s- en beloofd een prompte en civiele bediening et jrtrkoopt Ni «uw Nederlandsch koper Gewigt. A. MULLER.. V ondergeteekende, wonende in het Groot Nienwltnd svi'k D. No. 30S. door heeren Burgemeesteren der Stad Alkmaar ste: 1 zijnde ah STADS-VILDERvindt zich verpügt zulks aan zljr.e Stadgetio»ten ter kennisse te moeten brengea met verzoek hem in gemelde kwaliteit wa:r zulks mogt noodig zijn, te emploü- eere'n Alkmaar den 14 Octtber 1820. WILLEM MOOIJ Ia Alkmaar bij de ERVEN T*u A. STïRCK in de A«C fïdaw, Wjjk C. N*. 589.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 2