ALKMAARSCHE r n tt p a vt t» U U R A N S i-SSSSS 'eFZ'JïïSsiïfë iiïszrpet»' - vS.r^iïviïs SSÜS;i?H|s££ i-stassis'sïé:' ssssK?. r„ .rssss scfee dHv !"^tür"-Sc,!wfd"' kHz^k bhno'rKnevf"re/ hm.;,i„„«»i. „ij i«< gr.;„;ïïJastï'A Aök i Sa®. innnPn'™"rFRANJC"~ en ENGE^CH KOST-SCHOOL- HOÜÜtKToor Jonge Heeren, nu onlangs alhier is vervuld door iSSggS '"nzJ" hcbbe.deV™» ÏÏri/irit de natl,Hr der zak6n onoverkomelijk maakt. r J N M d d N A C C0UR^NT verdt v„r eene Stuiver tn twee Penningen Uitgegeven. j >ïfR<TEMSCSTKKEN *E* STAD ALKMAAR, adverteeren le" H"r G* J. GERSEN, voorheen in diezelve betrekking te NJJkerk op de Vel uwe- Zij gelooren de verdiensten van dien Heer gerustelflk te durven aanbevelen, gelijk dezelve dan ook reeds eemge Jonge Lieden van aanzien, herwéards heeft getrokken: terwijl Burgemeesteren daarbij de verzekering voegen, dat tot het geven J r ui t tessen J\tUes> wat tot de Opvoeding van Jon- f» a behoort, de beste gelegenheid is, en dat zif de longe ieo ond7r hnn°wt7 fCabIissilnell,: vsn Opvoeding worden g'ezon- onder hun bijzondere toezigt en bescherming nemen. Alkmaar, den 3 October 1820. Burgemeesteren voorn»etui, C«. tan OOSTVEEN, vt. Ter ördtr.nasitie van Hun Edele Achtbaren H. J. VONK, Secretaris. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. SPANJE. Madrid den a Oetoier. De cortes hebben het rapport gehoord van de commissie, welke benoemd was,'om maatregelen te beramen ten aanzien van de 60 de wetten behoord gevonnisd te worden auie.t>er> volgens «e^nd1gdC-\?cdsV""mdatWarf?LV'r der dn,kPers bijna merkt men' op tet zesde anikel w^blf" «W"}*' °"der d«s gemeld, vrijheid gerekend worden het'uitgevenTanlleTstenfSeJ6 welke strekking hebben tot het omverwerpen va! de GoSS van den Staat en van de constitutionele mo.archie, tot het verwek ken van opstand of tot het storen der aigemeene rust, tot Zt. noorzaamheid aan de wetten of aan cle wettige autoriteiten voons worden, in hetzelfde artikelals misdrijven' gerekend bet lieven van ontucht,ge geschriften, of die, welke strijden tegen de foede Ztnen, en het beledigen van personen in. schimpschriftenwaarbif hunne eer en goedé naam aangerand worden. waarbij l'L clfgblnd de Conner van dc Órémcovan den irdcn iunii hfcwe,k zegt de uitdrukking der gevöelens tmdssengvTw;-Snt T .over de staatltundige gebeur Her ware tew'«nV hC ^ie'.ierVien inhoud van hetzelve: ien 3, hc ooJAl k 'd-f r"" d,Ë v«*ndei,ykbeJen te zien ophou- ^7 /-* k J'roclamatien der gencsaals Ouiro^t <*n Acevedo te Cwicas zijn aangekomen. Doch de 'cneraaf%onlo wee^Ter r'erheteri^n ff" en dCn vijand 'e vervolgen. In weeiwit oer verbeteringen welke «en in de constitutie van i'io kan maken, zoo zuilen, volden, d* „„„j., ;uis van luia oeliH- ve-drs» d® i-p1™;»,, ö5' grondslagen van dat maatschap- ,ih, medegedeeld gewon!™'; f„WJbm'.TÏS'S" «emeeC'"™' Z°°''""e t"™ Hos volmaakt ook cen& rnficfif-Hia Te de dcor dien afstand veroorzaakte nmn raoge' 200 zou dfzel- •weg ruimen. Het regentschap wisc zeerS Zr Zï de" znerikanenmet onvoorschiliïehriri wel, dat voormaals de A- de gierigheid of door de domheid de'rlZZÏ sfstr.enghciddo°r <i«nj dezelfde rampen hebben mj»SeefflP!°lJeerden behandeld wer- •o»'der d.. e, de S.e loop wï 'lt1f°"ch,"f De bron van het kwaad was even zoo bestek vfermi',deren- kede koloniën van de hoofdstad scheidt r» de afstand, wel- .e»hoe ,,„h die oole S« e"°" ''""odiEh*» der Z«M-ïmSiS' Het eenig middelom aan eenen vernielenden oorlo- een .inj» SÏo;3s°I«ededefin!ïef Vred;S"rrakcaat z«" - waarvan de voornaam! W(7ffl7mi-,i h vol kom ene onafhankelijkheid van Zuid-Amerika mag rekenen stelt'het col" naauvreIijk/s zulk «netoegevendheid moM j I 8res' ee" ultimatum voor, bi) hetwelk- h Zu'd TmV 'l' °PPe.rste g«aS. door de constitutie erkend ynii té d men ka gevestigd mag worden. Het wetgevend lichaam zou 2nV ifene, andere p,lats' bijeenkomen en Spanje Ód dip 1 gezag van het algemeen gouvernement onderworpen zijn zweren." Wïa Z°Uden de Z^d-Amerikauen de constitPutie bJe. te~An!™«Mfr anteüVVtn denKeneraal Morillo zijn slechts tien dagen mamid dure». £ebieve" ea de waPet-stilstand zal niet langer daneene RUSLAND. Petersburg den t? September. Van de graniet-zuilen welke bij den bouw van de Isaacks-kerk: msmimms*- Narischkin Tee'f^, "blj ïaar tïLTt^eZ bels aan d. de Keizerin Maria staan, vemaakt Hp m.r ernung' vau en universeel erfgenaam van de overleden! h«ftIT™ee" "eaf positie van H. M. gesteld. over>s^> heelt deze som ter dis- Z W E D N N. Stockholm den 3 October,1 eid zilveren muiten, bijna t000 lood zwaar, gevonden heeft lat deze munten zulk eenen hoogen ouderdom hadden dat de ion ste ouder dezelve meer dan 5co i*ren telden. Als ee» s-ailt'e heeft hi? een twintigtal daarvan ingezonden, welke donr h. J maakt."3'J de p R U I S S E N. Berlijn, den 12 Qcïofrer, 2K. FT. dëKerco^Tan Cnmherland U ysp Des snu 7 D n Kcizcmjii or, Düron von Sc Koelervan taris en opper-president der hoofd-bank, Friese Sn van Wee» Z. M. heeft in eene wezenlijke behoeften van de westelift - provinciën des ptuissischen rijks voorzien door het 4£*en £J Denklooster in Kentrop, een kwartier an H l?Xn t" een instituut voet doorstommen te bes-emmen. De directetw v^ dat instituut doctor Ifeidnerheeft zich, in Berlijn, onder dar» he,r Crash»/m dat gewigtig beroep geoefend. H O N G A R IJ E N. Pesth, den 24 September Het v»!gende is het hoogstmarkwaardig antwoord van 7 WT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1