ALKMAARSCHE Ao. 18a®. kennisgefing. >rne- «ii d i An- j area W.'i van aren# ersren W[w. ?n no* wn* es he tzelve LC. 0, Meze COURANT werdt voor eene Stuiver en twee Penningen Uitgegeven. r A N M A A N A S BuRGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, brenge» bij deze ter kenmsse van de goede Burgerij en Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictiej dit bij Hun is ontvangen het Provlnciael Blad van Noord-Holland N». .54 van den volgenden inhoud: stTIlT^7V7EDELw?-,Il>n?.Tr,^CHTBARE DE GEDEPUTEERDE STATEN vak NOORD HOLLAND, de opgave betrekkelijk de «anwezige Maten en Gewigten, welke voor de eerste reize geverl ord en geijkt zullen moeten of kunnen worden, gevraazd bij H. E. G. A. dispositie van 13 Jullj 11. No. 58 (provinciaal blad No. 4t) ontvangen hebbendeten einde dien ten gevolge de werkzaamheden der Heeren Airondissements-ijkers buicen de hoofdplaats van het arrondissement te kunnen regelen, en bij die gelegenheid tevens door verschillende geme.ste-besturen onderschei de explicatien be idde regC Ve"Caud V,U H' E' Gl A* Publicatie gevraagd Hebben noodig geoordeeld ter kennijse van de respective re- meente-besturen te brengen. i». Dat de inwoners, welke van oude Maten en Gewigten zijn voorzien, zich van dezelve kunnen blijven bedienen, totdat het tijdstip, waarop dezelve door nieuwe zullen moeten zijn vervangennader bekend zal worden gemaakt. fl«. Dat de tijdsbepaling van drie maanden, in 6 der publicatie van 31 Julij 11. (provinciaal blad Np. 43) voorkomende, al leen ziet op autoriteiten, onder walker bestuur of tcezigt op publieke plaatsen, Gewigten of Lengtematen gebruikt worden, en op zoodanige particulieren, die hunne waren langs de straten of wegen uitventen. j». Dat dien onverminderd de ingezetenen behooren vermaand en aangespoord se worden, zich in tijds van nieuwe Maten en Gewigten te voorzien, ttn einde ziek bij de bepaling van bet tijdstip, waarop de oude Maten ea Gewigten door nieuwe zullen moeten vervangen zyn, in geene ongelegenheid te be vinden. 4*. Dat die ingezetenen, welke oude Sjzere Gewigten bezitten, en verlangen mogen dezelve door verzwaring van den looden kraag tot de vereische nieuwe zwaarte gebrsgt te zien, zich daartoe aan deskundigen zullen behooren te adresseerén, de wjjl het eeu erroneus begrip ft, waarin onrierscheide gemeen te-besturen schijnen te verserendat de Heeren Arrondisse- ments-pers deze verzwaring zelve zouden daarstelieh, aizoo de fuoctien d#r Heeren Arrondissements-ijkers zich alleen tot het ijken van nieuwe en verzwaarde Gewigten iepalenen zij in de betrekking van Arrondissements-ijkersgecre andere werkzaamheden betrekkelijk de Maten en Gewigten kunnen uitoefenen. 5». Dn de ivTsteti en Gewigten, welke geijkt moeten'worden niet aan de woonplaatsen van de Heeren Arrondissements ijkers moeten bezorgd worden, maar c.'st de Heereu Arrondis- sements-ijkers zich in de gemeentens zullen begevenwaar hunne tegenwoordigheid veieischt wordt, en dat de opgaven in de hoofdèn dezer vermeld juist strekken moeten om H. E. G. A. in staat te stellen de werkzaamheden t# regelen, gelijk zulks dan ook zoo spoedig mogelijk door H. E. G. A.'eere- geld zal worden, L Dat Ingezetenen, welke zieh dadelijk goedfcoopheidshalve de benoodigue nieuwe Maten en Gewigten willen aanschaffen, zich tot verkrijging derzelve aan de fabrijkamen in ie hoofd plaatsen der arrondissementen zullen kunnen «dresseren al waar reeds e«ne hoevealheid geijkte Maten en Gewigtmi voor- handen 15. 70. Dat de bepalingen betrekkelijk den Hieuwen ijk zich provisio neel alleen uitstrekkende tot de Lengtetnaten en Gewigtenen al zoo alles, ten aanzien der Inhoudsmaten, toe nadere dis'po- sitie op den ouden voet blijft bestaan. En zal deze, door middel van het provinciaal blad, worden ge- hrsgt ter kemiisse van Heeren Burgemeesteren der steden en Schou ten der gemeenten ten platten lande, om van deze explicatien hei roodige gebruik te maken, alsmede ter keunisse van de Heeaen Ar- teiulisseme»ts-ijkerstot informatie. Haarlem den 7 Octeber 1820. De Gedeputeerde Staten voornoemd, Vak TETS van GOUDRIAAN. éi II Ter ordonnantie van dezelven, De Griffier der Staten van Holland, J. A. tan ZUYLEN van NYEVELT. A*Utï'ueïSttr'ni v'rtr,ouwen d" de" van hetzelve zal wor. eenkornstig'zafgèdrsgen! beIïn«hebbe"de[1 dien, ovcr- Alkmaar, den at October 1820. Surgcmeesteren voornoemd, C». VAK OOSTVEEN, Tt. Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren, H. J. VONK, Secretaris. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. DUITSCHLAND. Kasïel, den 17 October. nafr' wr»/*" de bfIt0S vaa Cambridge is, gister#n, van' zijne reis naar Weenen, alhier terug gekomen. F R A N K R IJ K. Parts den 21 October. *r>Ü1 dï P'eSt'se addientie, Welke, op den i6d:a dezer, heeft plaat# a..?.eSave" zich de daarbij toegelaten ambassadeur» en vreemua 00 hir'' 1"' de hertogin van Berry, dewe'ke gezeten was zo Hin- ?-,a"fen slöel» onder het portret van den gemaal, welken dezent beweent. Zij hield haren zoon op oen schoot. Ia Dlnm.tfo! de p.iusselijke nuntius, r. a mens het korps di ke, waarvan hij de tolk Was, de volgende aanspraak: Mevrouw! ,blJm ecc,^ H. de grootste van alle vertroostingen uitmaakt Vhaar kind hetweik het geluk van Frani.rijk srei-r. S It" ve e C1-'"e" drooge is eene heloon/rg voor deuit '£ntl'deugten,',welke K. H. vereeren, en val der, wezen Ujken heldenmoed die u onderscheidt. Het corps-diplomatieke, van vreugde vervu'd, heeft de .H de hulde van deszelfs gelukwenschen aan dc doorlueht'ge mc,: brengen, en boezemt het vurigste verlangen uit v0or het belangen."nnSVÜ0,WcrP V8» veel hoop en va, De'doorluchtige prinses heeft, met even zoo vee! groot!,, Ziel als edelheid, geantwoord: j. Ik dank de Souv.reinen, wegens de gevoelens, die g komt te betuigen. Ik ben fier op den titel van Kind van Europa, welken gij aan „„jnen zoon hebt gegeven. Ontva.g ook m ne dankzeggingen voor het deel, dat gij in mijne rampen hebt geno- BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Èudet (prov. Noord-Braband), den hj Octöbcri Onlangs overleed alhier, in den hoogen onderdom van 105jareug zekere Casper Garloadie, in den jare 1748na, in dén d'ensc der Franschen, het be!eg_ van Bergen op Zoom bijgewoond té heb-' ben, tot justitie dienaar in deze gemeente was aangesteld geworden». feH welken post hij Onafgebroken tot in den jare 1811 heeft waarge nomen, wanneer hij een pensioen heeft bekomen. Groningen, den 21 October. ¥ier dagen voer de volle maan, des avonds tegen 6 ure, trok d«. irtaaii voorbij de planeet Jupiter, in het Zuid-Oosten, en bedekt» de planeet geheel voor ons oog, Kwartier na ure kwam déZelve weder tevoorschijn, op den west-bovenkant der maan, en stond eenigen tijd, met èèren schitterenden glans, onmiddelijk schuins boven het hoofd derzelve, een verschijnselhetwelk nog zeldza mer voorkomt dan eene zon- of nlaan-eclips. Arnhem, den 23 October. '|j Onze lezers zuüan zich het berigt herinneren, dat wij in onzg courant van den 10 Augustus, van éene bende bedrjegeis. diezicii 111 Duitschland ophield, gegeven hebben. Het schijnt, dst dezel ve thans reeds den voet op Ncderlandschen bodem gezet beeft; althans uit Berkelprovincie Noord-Braband. wordt ons het vol geilde gemeld: Een bouwman binnen déze gemeente, is op den 4 deze- maan$ het slagtoffer van zijn vertrouwen en de dupe eener verregaande b%»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1