L KMAARSCfIE r j or u j j iv o a .waa^el^èven'rPen Z,J"' di!"1 heC V^de' ^or de a" C0UK/4NT "«•- itaiver en ^e, Uitgegeven. ■J E STAATSRAAD, GOUVERNEUR var NOORD-HOL LAND. Gezien de missive van den Heer Directeur der Directe Belastin gen in Noord-Holland, de dato 26 October li. No. 175, daarbij te kennen gever.de, dat alle voorbereidende werkzaamheden, wel se de taxatie van bet kanton Beverwijk moeten voorafgaan, zijn ten ein dt gebrsgt. Gezien art. 492 der methodieke verzameling van wetten &c., be trekkelijk het kadaster. Brengt bi; deze ter kennisse van een iegelijk, die zulks" zoude mogen aangaan, dat de kadastrale taxatie der landerijen, in het kan- tön Be' er wijk dadelfk eeuen aanvang zal nemen zuliendedit werk, voor zoo veel de gemeenten Beverwijk en Wijk-aan-Zee en Duin aangaat, worden verngt door den daartoe benoemden Taxateur Jan Graver, vergezeld door den Controleur der Directe Belastingen van de ie Klasse, jonkneer Jan Diderik Hoeuftterwül de taxatie van de gemeenten Crommenie en Crommeniedijk is opgedragen aan den benoemden Taxateu. Klaas hlaasz: Limmengeadsisteerd door den Controleur eer Directe Belastingen van de ie klass- Jonkheer Willem ReeII. J Noodigt wijders de belanghebbends [Jeeren Schouten uit om die II eer en zoo vee! mogelijk in hunne werkzaamheden behulpzaam te zijn, en de Eigenaars, Boekhouders, Pachters, 0f Zaakgelas tigden, om de klassificatie van hunne landerijen bij te wonen 'en om alle opgaven te doen, welke voor de klassificatie dienstig'zou den kunnen zijn. En zal deze worden gepubliceerd en geaffigeerdwaar zulks te doen gebruikelijk is, en wijders worden geplaatst in de Amsterdain- sche, Haarlemsche en Alkmaarsche Couranten, zullende een'af schrift dezer worden gezonden aan den Heer Directeur der Directe Aeiastingen, ten fine van verdere executie. Haarlem den 30 October 1P20. De Staatsraad, Gouverneur voorn., Va* TETS van GOUDRIAAN- DE SAATSRAAD GOUVERNEUR VAN NOORD- HOLLAND Gelet op de veelvuldige remonstranticn, bij herhaling door de belanghebbende van gestrande Schepen en goederen s«c"essive'ük ingekomen, ten einde zoo vee! mogelijk daarin buiten eererrelitke vervolgingen te doen voorzien. Overwegende, dat die remonstrantie!) of haren oorspron" daarin vinden, dat de belanghebbende niet genoegzaam met de AëniWn en verantwoordingen den fcpperstrandvondershebben kunnen V •na 2tjn, or ast in illen gevallt, de bescheiden tot dezelre beho .Unie niet vooraf behoorlijk hebben kunnen worden opgenomen. Overwegendedat even billijk ais alle vergoedingen zijn welke 'oor gevaarmoeite en zorg, door de opperstrandvonders en hun! •e onderhorigen bij strandingen aantewenden door wet five hem kagen zijn daargestcld he: even zeer regt vaardig is, dat dë EiU .Mén of gemagtigrien van Schepenen ladingen, welke onder het beheerder strandvonderij gekomen zijn, de meest sv-elijke kennis dr.gen van den aard en deugdelijkheid van alle kosten en uitgaven welke aan hem over het gestrande worden in rekening gebr—t Overwegende, dat het allezints nuttig en gepast 'voorkomt, dat co volledige viïje en kennis plaats hehbe, v<55r dat door hem Staats- raad Gouverneur der rekeningen en verantwoordingen met de-zelver bescheiden, aan den Heere Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat worden opgezondenten einde hij Staatsraad Gouverneur ,ch de gelegenheid gesreid zie, na bet b.komen en ex,mineeren der reflect .en door de belanghebbende daarop san hem Ut-zenden d;e allen voor zoo verre het niet zal gelukt zijn, dezelve uit deó weg te mimen met zijne Consideratie onder het oog van het Gou vernement te brengen. b nuuu' Gelet op het besluit van den Souvereinen Vorst van den ca Au Jüsnis 1814 en de onderscheidene ministerieele aanschrijvingen bii welke de executie der bepalingen op de strandvonder jn afn\Z cSen.?°UVen,eUr 0Verdit £C<iC'C!tS der Prov'ntlc Holland ij Art. 1. 'Mie rekeningen en verantwoordingen met derzelver bescheiden, oor de respective Heeren Opperstrandvonders in Noord-Holland aan hem Staatsraad Gouverneur intezenden; zullen gedurende veer- XZ Van hCC G.0llvernenient van Noord-Holland te Haar'emter visie en examina-tie liggen van da belarnrhehheBde of derzelver gematigdenmet vrijheid om "nïn S „V dó expiratie van voorz. tijdstip aan hem Stsstraad Gauvfrne.fre «VleTeh'oren. meni°rie VS" reflectien «1» zullen verb.ee- Art. den êbi7«ieeze 'ifitmT GPI,erstrar'dvonders in Noord-Holland wor- ven 1 L ,en voor 200 veel des noods aangeichre- gen aan hem \tiat lnl*ndïP* hnnner rtkeaingen en verantwoordin- ver'gemartftóen v r"nd Gou/erne?r d« belanghebbende ofderz.l, bll bunnr 'f e. te d°e"c inzending te prerenieeranett Zakerinc r» a ?fre1-miS"v® hem ScïatSMad Gouverneur de ver- save l?, LnVT St d,t werk«'*k door hem gedaan ismet op- ac k v wanneer en aan vrien. tive'Heïr?nenV"n dn bei'U,'C ZU,len worden gegeven aanderespec- zich HS,r»,9 °PPe"trindyonders in Noord-Holland mat last ora Haarlp n» -hf.r 'e f?' Sen rerwi)l hetzelve in de AmaterJamtche te'sfaëkpn etl.A'kmaaljsc!ïe Couranten zal wordeu geplaatst, om' te st.ikken tot informatie aan de belanghebbenden. Gedaan te Haarlem den 1 November i8ao. Da Staatiraad Gouverneur voornoemd, Van TETS van GOUDRIAAN. iinninlandsche SERIGTEN. NEDERLANDEN. Arnhem dev. 30 October. Ceïr S#ïg dCn Ó3 ,dezer' is biJ Heerd® CVeluwe) overleden honderd vf/rT' da«l°°cer .Yan beroep, die den ouderdom van bleven tor rnr H l bereikt. ZijHe verstandelijke vermogens tot aaVzBn S erfR H*tSten ?°Keublik van ïij» l«vfn ongekrent en nieten 7,." '710St !lIJ eene onafgebrokene gezondheid ge nen hóf feiveesr^ p°°h Z d°dd, is mj nog eenigen tijd in zij- deren nol Mn hp'r w' e 9, 0ctober 1!- heefc hij bij zijne kindskin- van zij li eaW() n i n<r v T S- eg' ."P, eene? aPstsnd van een half uur mandje etteren en" ge g'"g hi-' "He weken '««een uren in eenen'da» af li ff Sh W e fern a a r Zwo1' e" 'egde dus zes Uit hetzelve zib%erwekr iif n S ee" h,uwelijk aangegaan, leven zün d, m, 1 kinderen, van welke er nog vier in overleden Vonrr*'^ 'r l-"8 71 ',ren; de drie eerstgeborenen zijn ter kindskinderen. J t8 kindskinderen en 26 ach, IBi Ê'"rta"*e "'0rdc 'lec vo'gf nde geschreven iaar lpoX'ng^rrHer d',reCte bclastiDgfilJ a!hietiS, in dit vo.cr van d-> soor :,:udaPPe,zwaar eei1 en een half loodaf koms "fó waarvan u,c Gene in de nieuwspapieren eenige m 0ogebr» "'lichtffmaalCt|,; gebbe!,d® deze aard-'PPei bij de inoogsti.-/ K rtHdc ir StUk5' W'egende te zm vijftien pond en v i joa u, zijnde oe grootste zwaar eea en drie-vierde pond Dek-r betewortcl^ei2derz'l6'u.!EerliJk vee! overeenkomst met de r - e deëë Dfóvinr.! r2®!ve Z1in2eerj g0ed van smaak zóödat ze, ook in -ebfufk als vó "'u J' VCrdcre voortteelingzoo wel voor huisseliüt öebru k als voor het vee, groote voordeden kunnen annbrenge Troon 111 vè~- S 3l7'% YfJ' °0;;cenrijk werd den 19 of to dezer te IX ;w f' Z" M- dL' r eizer vaa island is den 18 dezer uit warscnouw derwaarts vertrokken, QArnh. Cour.') BELANGRIJKE UITVINDING. D e SCHOUT it n i>e MAAS. Voor.eenlge jaren bad, tusschen St. Pi •ter en Maeitriekt het volgende voorval nlaats. HA.n den oever vanjden Mans, d.edaa'r ter em ëx me" dezelve l'>»rwaden kon stond 'Chout. 1 1 zijne eenzaamheid zich beklsgeride dat hif even Sen'wzs W*5 'l-0'11 met e°" bPOtie' dac zo° eerst vón vval gesto! 7ulk7hoorend5 landman, in de nabitneid, iks ho.orendeijlt naar hem toe, tneenende dat de klager nog Als het u belieft, mijn vriend!" antwoordde de ex-schout, ~t„ hT..T des boers en deze ging met hem in de rivier. In deszelfs midden gekomen, zeide de boer tegen zii« gewaanden schout: „Nu hoop ik, mijnheer, dat gij mij, in vervolg van tHd. ook eens zult ontzien mer rijden, enz."Goede vriend! hernam zijne vracht, ik ben. geen schout meer." Dan wil ik u ook niet nseer dragen," antwoordde de boer, en.paf' daar lag de schout in de Maas. P ArnhConr.) Leiden den 3» October. De hoogleeraar te Waterdie cergister zijn Saste levensjaar eia- A'-ï»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1