mmM courant «IV W i Wj i i 1 Hl 1 1 f' 1 1 I m kij 11> i ALKMAARSCHE Rationale militie as?M :s? ruiSffiïïjr ïJSi-ffi?- SS vi h iff J i 11 n ■m A „U A-r.' ff.TïïSTiÜ SS welke kichX*TorTfn"TS'l''ïlrtPLS T°°* sters van H k it u maana Aprilonder de vene» .Th'«T,Sp r i j.| "i'\1 W '"y A<x 183». r A N MAANDAG mmwia* N®. 47. provintie hebLrSedeóilófd mef?ö°£'\V,n Bfry ecn pak hnskruid fe zelve de He?rnS oogmerk om, door de uitbarsting van het- hsren'zwangerlÓró cene,sejlr'k aan re jagen, welke voor haar In gehad. Men herinnert"^e,nood!ottlSsce gevolgen zoude hebben op het verneirpn van dit 1 a'gemeene verontwaardiging, welke Ör» persoon van Gra, °pZet de Seheele hoofdstad vervulde; heeften hef't oor nemen v^^ra^fr^ennis^aaJde^^r SCMJnt zulks geweigerd. Op morgen zullen de'debatten voo?fe mengelwerk. rl I i -#!, I -* jii rim 'rt i j i# >^p J> -s» at ,3 NOVEMBER Dene COURANT wordt voor eene Stuiver en twee Penningen Uitgegeven. NOORD - H O L LAND AANBESTEDING. (")p Vrijdag dei 24. November des jaars 1820, des namiddags sen twee uren, zal, onder nadere approbatie van Z. Ezc. den Mi nister van Justitie, door den Staatsraad Gouverneur van Noord- Holland, ol bij desrtUs absentie door een der leden van Gedepu teerde Staten, aan het Locaal van het Provinciaal Gouvernement te Haarlem worden aanbesteed, alle behoeften voor de gevangenis sen1 in Noord-llolland over het jaar 1821en wel op drie verschil lende wijze, als: a. Voor alles wat tot de verpleging der Gezangenen behoort. Voor derzilver voeding ei kleding, alleen zonder Brand, licht enz c. Voorde benodigdheden van brand en licht enz: zonder voeding en k'eding. Deze Besteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. De conditiën dezer Leverantïen zullen van Dingsdag den 14 de zer ter lezing liggen aan het Lokaal vmn het Gouvernement van Noord'Holland, ter Secretarie der steden Amsterdam, Haarlem Alkmaar en Hoorn, en in de Logementen de Toelast en de Halve Maan te Haarlem, aan den Helder en te Alkmaar in den Roode Leeuw, te Hoorn in het Ongemaakte Schip, te Purmereude en te Muiden in den Doelen, te Amsterdam ia het Turfschip van Breda en de beide Nootdhollandsche Koffijhuizcn, en bij C. Rode in het i Gravelaniscbe Heerhuis. Haarlem den 7 November 1820. De Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland, Van TETS van GOUDR1AA»- PROE PING HERLOFGANGE R Si BURGEMEESTER™ der STAD ALKMAAR herinneren bil deze alle Verlofgangers der Nationale Militie, welke zich binnen deze Gemeente bevinden dat ingevolge de door den Heer S S- raad Gouverneur van Noord-Holland geformeerde Staat, de dato 25» October ifso, door tien Heer Militie Commissaris Hen FHir KEHOORT CROtVmUN, de inspectie over de V^aS voor deze maand November op Vrijdag den 24. dezer maand, des nademiddags /e» tó»«re, voor het 27e Kanton, Hoofdplaats Alk maar zal gehouden worden en roepen mitsdien bij deze op, alle Verlofgangers van oe Nationale Militie, welke zich in deze Gc' meente bevinden, ook daaronder begrepen die van andere Gemeen ten, als ook dezulke, welke tot deze Provincie niet behooren, doch zich binnen deze Gemeente mogten ophouden (met uitzon dering alleen der zoodanign welke tot de reserve Sat,„Hons en tot de ligt.ng van den jare 181Ó zijn behoorende als zijnde dezel ye van de Inspectiën verschoond en vrijgesteld om zich on Vrijdag den 24- dezer maand November, des nademiddags'ten één use pee,es, voor het Raadhuis dezer Stad te laten vinden ten Tfna°s0r'?meK e" Jieer MMirte Commissaris te kunnen worden gem.pec.eerd wordende voorts ook uog gezegde Verlofgangers bit deze hennnerd, om gekleed it. de Uniform, en voorziïn fan d! verdere KI edmg en eqüipements-stnkkendie bij vertrek van het Korps aan un ztjn gelaten, als ook van hunne Livrec s én Attè" X -a *11 hutifn VerMf Vk het Bestuur bekomen L 3 hunncVerlotPls hebben gedeponeerd, aldaar te verschij- belanghebbenden deze stip- •r.ders blootstellen aan de strMbon-r V"ZU.'m of »ïlat,gheid v»u den 8 januarij 1817, bepaald. 'n&en b'J Art* l83 der wec Actum Alkmaar den 7 November 1820. c«. VAN O O S T V E E N, vt. Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren H. j. VONK, Secretaris. BUR G EM LESTER P.N df.r STAD Ai KIVTaaP 1 ter bennisse van de Verlofgnnne-s w-oik» 'v brengen bij te bevinden', en kot de l!S <e?e Cemeen- dat zij it gevolge het door ifmn-»™ I', 1,11 behoorende, Te Provinciaal Blad van A oorc Hrdfi yoor!:oomd ontvange- No. 20, zijn vrilgesteld var 1- 1 Wovcmber 1820 missaris over de met Verlóf zV-v'-uV'.*?' we'ke de Militie Com- Actum ter kII ,Dde ve^Jtg, is te houden. -oemd, den7eNovemtot82t^WW^ V°°r' Cvan OOSTVEE N, vt. fr Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren J VONK, Secretaris, 'ffi BUITENLANDSCHE BERIGTEN. F R A N K R ij K. Parts den 28 October P^^hbelaSam"'dePSmrA.HeS bij het Geregtshof der dagen naar Bordeaux vertrokken"8te" eindTh^ d*0^"6" is c'eiler legie in die stad te presideren - DeFaÓ^e?^^31 C°U hij hef buskruid irJ' een §ewezen militair, is gevat terwijl barsting, waarvan' IteÏÏdeV enJvor?c beschuld gd van de eersteuit- ben bewerkt n« n 1 beSlune onbekend bleef, te beb- zijn Eontnn e Personen, welke met hem worden te rezc gesteld- geopenbaard. Hét openbaar Minii'Óór ''iet dö overheld heePt: aangeklaagden lie ooffmÓk hóf.l [ekent het bewezen, darde soldij w-aar men Vookte zmlL n ^06 U,t railita'"ren op halve de te bewaren pfeaidénten en &Z' men' om de kunde behandelde; dat liif I" J i6" 8'8Clle ltaït- zefschappen heeft gebragt. ■- Gravier'heeft v'!ier'd in deze ge- hij het eerste vuurwerk had heeft al verder erkend, dac in 't barna, te jagen, doch geenzYnf o n' de'n1^'In3ni"k!^ke ëarda ken. welker kamers hij ketu^dee et'të weten S'" g vherscbrik- dc vuurwerk heeft o-emaakr weten, cat hij het twee- hem had overgehaald om het hi! rh^'v bru'. pt, doch dat Leydec dat Leydet de^ifhtrege^en weli zoo^VitL^^ 'S ninklijk geslacht, en weli.e bii honnend waren voor het ko- digd en dat Leydet hém vèrze de rSI°i!' 1" wfd«nh»d vervaar- en 1 zoo aan ce gensdirmes geleveilheid °Vs®ïr':'c5 "ederleide Bouton erkent wel eeliolpe- re hv„A aadel^!< te vatteu. dCdoei merk, t welk men daarmede had. -- Le"end e Cef? d, i°-f" personen in zijn vNnhnis o, tvangen doch"óók mi k e'"e kennis te hebben gehad van hun oLmerk M^ë h c gt See"e gister, een ponjaard geteekend gevo^dfn M heïftïf °P gee e inlichtingen kunnen geven dan alleen' dat hl' Gravier dezelve geteekend bad. J m'-ende» dac Jn de zitting van heden heef, iG D.u.. 1 dat Leydet er&niet tege,móördi wf/ Zc2r beklaagd, tijk had verlaten, en dar zif, verkl H Scbee" ''""U structie afgelegd niet konden worden vó^gelë^M ^e^d'Ók'' van de beschuldigden hebben zeer aan^tnl,. dvokate'1 verklaringen, daar verscheidfene punten van bÓschfl zelve ontleend warendoch her Hof he t> c;|ï- NooölottIse gevolsen eener Zonderlinge Vcorzorg. Het Volgend, ons door eene crotchr/* v.™,, i i hebben wij gemeend, dat tot waar "cliuwi^tec^de sht gevolgen der dronkenschap zeer gevoegelijk eefp of.afe f 1JK6 gelwerk innemen kan. plaats in ons rnen- Op dgn 28 October was zeke-P |,„J™,„ nsdcrendVn '^£^3 doen: naar wensch hierin geslaagd zijnde nam hls p, middag, de terugreis weder aan. Hetzij'gewoonte' !e£e'?. etl vobhtig weder hiertoe aanleiding gegeven hao 7r,' J nCC vrouw, hadden, gedurende de reis van tijd 'tot tijd eëlfV gedronken, misschien ook, dat de verkoopers ofande're k-1 uit dankbaarheid, of blijdschap, hen op s er a', firónif h k.e.n"!seil haald; althans, toen zii, 0p de ten.ereL r'„! draRk 'jfdden one- in de nabijheid der stad W?..fgf.X'd wl herber« door den drenk, reeds eenigërmate bedw-imd ei™""? Vr°"w' dat men, naar de verderfelijke manier van deuieest-fuSSieÓ Tai f nr/y jé i'lil if W'.V i V km'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1