t ALKMA ARSCHE v\ r - Ac. 152®. kerkelijke staat. NEDERLANDEN. tS* Vi*. ran ion ^att '1: VAN M A A N 9 A EN «7 NOVEM/S&, Deze COURANT werdt voor eene Stuiver en twee F entingen Uitgegeven. BUITENL ANDSCHE BERIGTEN. Rome den 4 November. Eergisteren avond is de Kroonprins van Beljeren in deze hoofd- hebben dagbladen van Napels tot den 30ste" der verleden «!and locpende, ontvangen. Zie bier een uittreksel van dezelve: De gemeenschap me: Palermo Is volkomen hersteld. Deze eer- tlids zoo l'raaije stad is niet meer kenbaar.' De san dezelve toeg te schade is niet te berekenen. Geheel Sicilië geniet thans eene volkomen rust, zelfs de steden welke, voor korten tijd, de partij der veileide Palmeritanen gevolgd hebben. De vrlj-korpsen van Messina zijn, reeds den ipden occober, tot hunnent teruggekeer Den »9««» was het engelsch oorlogschip de Vengor, binnen neeen dagen, van Lissabon, te Napels aangekomen. De Üotille wordt alsnog in de haven alhier opgehouden. Au bestaat uit veertien vaartuigen, 3000 man onder bevel des generaal Collate, aan boord hébbende. Onder de droevige gebeurtenissen, welke, ten gevolge van den opstandte Palermo zijn voorgevallen, moet het sPring«u van hec kruidmagazijii, te Figürilla, zeven mijlen van Palermo gelegeniet vergeten worden. Omtrent 200 oproerigen hadden zich, op den 25 «ictaber il derwaarts begeven, om kruid te halen, 1 wee oezei woeste menschen krakeel hebbende gekregen, lostte de ee\'n.aPhT* schot op den ander. De bruidstooi' daardoor vlam gevac hebbende, werden 3o der oproerigen door de uitbarsting verplec. ben rijtuig, I Sop den afsl)d van eene halve mijl passeerde, werd verre weg fpslaien zoo dat het iizer van de wielen slechts is overg<-b even. In dstriïtute zat -n een pri estereen notaris en twee andere Heden. "ie iv ape's is eene etpccrypbe proclamatie uitgegevenonder a'' ,v,t\ van: De constitutie,, d»or ^en. generaal Btancht, n\ Ty: iol uftéWiidigcU Het gouvernement ven Napels Napels heelt deze bedriegerij gelogenstraft en gelast, dat men de schrijver daarvan zou opsporen, ten einde hem aan de regtbai ken te kum en overleveren. r,, Zie hier de lijst van de van Palermo aangekomen ammunitie: uo metalen stukkeü; 3700 gemonteerde snaphanen, en 3 a zooosnap- haan-loopenals ook 1200 vaten allerbest buskruid. Méh yerwacn t l og'dertig metalen stukken, 2000 snaphanen en 1200 vrijwilligers die net leger van Napels zullen komen versterken." T U R K IJ E. Konstantinopoken, den 14 October. Op den «vond van den 26"®" der vorïgen maand schoten drie, waarschijnlijk beschonken Jamaks (soldaten der aan den ingang van ce Zwarte zee liggende vestingen) hunne pistolen tegen dedeurvan bet paleis v<m den rnssischen gezant te Bujukdere at, en verschrik ten, door hun geschreeuw en bedreigingen, alle de inwoners van dat dorp. De gezant beval zijné Jaoitsaren, de verstoorders der publieke rust te vatten; hierop ontstond een gevecht, waarbij een Jauitsaar doodelijk gekwetst, en een Jamak gevangen gemaakt werd. De beide andere Jamaks ontkwamen door ue vlugt. De gevangen Juaak werd door de Janitsaren bewaard tot de aankomst van oen 'itommandant der naaste vesting, welke men dadelijk van het gebeur de kennis had gegeven. Alvorens deze echter aankwam, versche nen 50 gewapende Jamaks voor het paleis van den russiséhen gezant, en eischten dat men hunnen kameraad zou loslaten; doch daar de hm Stroganaf zulks weigerde dreigden zij alles te- zullen vernie len, wat hun in den weg stond en het geheele dorp te zullen ver- 1 branden. Zij maakten ook reeds toebereidselen, om hunne,bedrei- gingen ten uitvoer te brengen en openden zich met geweld eenen ingang in het paleis, toen juist de ter hulp geroepene agas toesnel- 'den. De gezant,leverde zijnen gevangene aan een' der agas uit, dien hij tevens verantwoordelijk voor dien persoon stelde doch de ze had den moct-niet, om de soldaten te weJerstaan e;-> stond hun toe, hunnen kameraad in triomf van daar te voeren. Eenige aldee- lingen Bosta.idgis herstelden hierop de rust en bivoacque.rden ver- icbeiden dagen en nachten voor het paleis des gezants. De volgenden morgenn eischtte de baron Stroganoff voldoening voor den hem aangedanen hoon. De kommandant van de Bostard- fis, maakt» dadel I k mondelinge verontschuldigingen, en de tosk der Porte schreefnamens den Reis-Effendieen' brief van verontschul diging; doch de baron StTOganeff verklaarde, dat hij met den brief van den tolk geen genoegen nam, en dat hij antwoord van den mi nister van den Grooten Heer verwachte, op eene door hem overge- gevene nota, en dat het de zaak der Porte was, dadelijk over de wllze van genoegdoening' te beslissen. Hierop schreef hem de Reis- Effendi zelf, hem kennis gevende, uat de noogste beambten der Por ie zich H.i hem zouden vervoegen, om verontschuldiging ce komeu haken. Nir ontstond er eene zwarigheid over den rang der beamb ten, daar de Port matuurli'k de vernederrïng, waarin zij zich voegén noest, zoo veel mogelijk4 vermijden wilde. Eindelijk moest zij toch toegeven, en, den 6^» dezer, vei scheen bij den rnssischen geiant te Tsehansch-bachi (grootmaancbalk des rijks), benevens «en der eerste beambten van den groot ceremoniemeester, de eerste, om, namens den Grooten Heer, en den andere, namens den minis ter, verontschuldigingen wegens het gebeurde, te maken, en over reikten tevens de gewone geschenken van vruchten, bloemen eü confituren. Dadelijk hierop werd de Nazir van Fatiaraki, ge- eraal* kommandant der vestingen, afgezet; hetzelfde lot trof vee aanzien lijke officieren der Jamaks, en ro gemeene Jamaks werden geworgd® F R A N K R IJ K. Fartj, den 6 November. In de Courier de Breitvan den isten dezer wordt het vo'gend® gemeld: Op den sasten October, omstreeks half een ure op den mid dag, be«ond de kunstlooper Ie SaintFrangoiischipper leF. ur.reau> zich tusschen de klippen van Roeland eu Tiviée, nabij Quiberon, en werd, door het tij en den 6tormnaar eene keten van rotsen® voorbij Tiviée gelegen, gedreven, waarop hij ongetwijfeld ;e bers ten stojten moest, toen een ijsselijke groote zeebaar het schip op nam en, een kwartier uurs van de kust, op zijde wierphet or,we der had toen deszelfs grootste hevigheid bereikt, en de schippér besloot, ten einde eenen gewissen dood te ontgaan, zijr.e sioep na zee te hees. Hij had eene dame met hare zesjarige dochter a.s pas sagiers tan boord; deze arme moeder verwachtte, met haar kind in de arüe geklemd, ieder oogenblik, dat oe dood haren angst zou bekortentoen zij meende te bespeuren, dat de zeelieden „ar.st,-l- ten maakten, om het vaartuig te verlaten; het gelukte baar, meE groote moeite, om hec hoofd door het luik ce stelten, om ce zien, wat er voorviel, toen de schipper haar koeltjes zeideMevrouw beveel uwe zie! aan God; gij en uw kind zijc onredbaar verloren. Met deze woorden verliet hij haar en voegde zich bij zijne ma trozen, welke, tevens met eenen anderen passagier, ziji.de_ een jonkman van 13 a 14 jaren, zich gereed maakten, om let schip ta verlaten, deze ongelukkiger, achterlatende, welke hare laatste hoop alzoo zagen verdwijnen, want de ongelukk'ge moeder had stee 's nog verwacht, dat iemand der zeelieden ten minste haar kind rédden zou. Aan land gekomen zijnde, werden de schipbreukelingen door eer» menivte personen, welke door dit voorval bijeen gelokt warenont vangen; men vroeg hlfn of iemand aan boord gcbleveD was en zij antwoordden, dat eene vrouw en een kindzich t,og aldaar bevonden- De verontwaardiging tegen de lafhartigenwelke slechts aan z.'ch zelve gedacht hadden, steeg ten top. Toen wierp eender aanschou- werszekere Kerkero, een zeeman van Kerosteiti op Quiberon, slechts zjjufn moed raadplegende, zich in zee, en geraakte, ra duizeude gevarende t» hebben geloopen aan hec vaartuig. Geef mi) spoedig uwe dochter," zeide deze dappere en edelmoedige zee man tot de arme vrouw, en wees verzekerd, dat. zoo het mij gelukken mag, haar te reddengij mij spoedig zult wederzien." Zijne pogingen werden mee goed gevolg bekroond; hec kind werd behouden aan land gebragtaar. Zijne beloften getrouw, doorwor stelde Kerhero op nieuw de schuimende baren, bereikte nogmaals het schip, bragt er de moeder af, en geraakte ook met deze aan land, alwaar de loftuitingen, die hij zich door zijne edele en ge vaarvolle pogingen zoo waardig had gemaakt, hem verbeidden. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Brussel, den 19 November. Een engelsehe kabinets-courierkomende van Weénen en zich naar Londen begevende, is heden door deze stad gekomen. Van Dikmuiden (iu West-Vlaanderen) wordt hec volgende ge meld: „Gisteren, zondag, heeft de lieer JVijllieburgemeester de zer stad, hetzelfde feest als in hst jongsverloopen jaar gegeven aan v'*er en twintig behoeftigen van beu<e kunne, de oudste uit te in- weners dezer stad zijnde. Dit feest bestond in eenen maaltijd, ge durende detnvelkeu de burgemeester in persoon de tafel bedienden. De vrolijkheid en betuigingen van- erkentenis dezer grijsaards lever den een 'der belangwekkendste schouwrooneelen op. De jaren der vier en twintig gasten bijeengenomen beliepen een getal vau 1829. Ij en 20 November. Z. Exc. dé ridder Ventolk van Soeienbuitengewoon gezant eti minister pienipocer.tiaris van Z. Meden Koning der Nederlanden bij Z. M. den Keizer van Rusland is, gisteren, komende van s Gra- v én ha gein deze stad gearriveerd. 's Hertogenbosch den 19 November. De dag van gisteren gedenkwaardig om Neerland» verlosiiug en tevens aia veriaaidag onzer geliefde Koninginalhier even ais in andere hoofdsteden yan ons Vaderland, zoo door de nurgerlljRC als militaire besturen luisterrijk gevierd zijnde, werd nog met eene ph: ticheld vermeerderd, door de uitrieeling van getuigschriften aan on derscheiden manschappen van het regement Zwitsers, uo. 09, alhier in garnizoen, en waarvan, tijdens den jongsten watersnpod, een detachement zich ce Grave bevond. De algertétne order, ingevolge waarvan deze plegtigheid plaats greep luidt els volgt Op speciale last des Konirgs, wordt bij deze ter kennis*, van het lever zebragtdat Z. M, deszelfs hoogste genoegen he*tt wil- Isu hebbea betuigd, niet aiisea aaa alle de iroep&a# aitaakeaae at*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1