ALKMA ARSCÏIE ~r a n m a a y d a e ïftlET. skaten van noord-holland. as j S n - 8gs ten I; 'f binnen cgeld V!r. nte groote huize t)| 3uden nj KltitnJ en ernieet n voor (i er tets, vooruil, i men Alt SSCfJJl ber is» leuji, I Stair* AAR, c uit in i de Het. iS dezer t het ser- e Hooft. Gewigtea faciiite- in de Sr. ngsdaji, dsg« één e wigten, dat dair. >rdt over- men acht aars zal* g. At 34, de nde, ge le-'deimt w«ei L<sA.vcnhe« rnaaxtV 1rnomi [US. lerigten, om re- voorzien t Assor- r Daiuei l smaak, 'elogetrg 2de hui* R G, 'egunjci- •en, ou ;en bare zullen, heid ge- re mot- tccurate 'ERCK. rs. er voor 'ten vjj ejetigl, I 5*3 VTJSS, ai wit enels: tot zoo- ■an hare diening. erscbul' OR ST, of he- en Cin top alle Ie «oor- tt, als st, be- ICK. Deze COURANT wordt voor eene Stuiver en twee Penningen Uitgegeven. 't STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOL LAND, Gezien de Wetten van den 8 Januarij 1817 No. 1a8 November 1818 No. 41 en 27 April 1820 No. 11 omtrent de ir. riet ine ter Rationale Militie; Willende overgaan tot het daarstellen van dat alles, wat denge- regeldeu gangen afloop der werkzaamheden voor de ligting der Na tionale Militie van 1821 kan verzekeren, eneen ieder der belang hebbende vroegtijdig bekend maken, met de pligceri öf betrekkin- gQL» welke ten deze op hem rusten. Bepaalt: Art. 1. De werzaamheden der Nationale Militie zullen voor den jare 1821 binnen de Steden en Gemeenten dezer Provincie eetieu aan vang nemen met oen 1 Januarij aanstaande. Art. 2. Hoe zeer de afscheiding der Gemeenten binnen deze Pro. vincie in 1817 heeft plaats gehad, zoo blijft echter de Circumscrip- tie derzelven, met betrekking tot de Ligting voor 1821, op den bestaande voet. Art. 3- De regeling der Contingenzoo als dezelve voor ieder Gemeente, naar aanleiding van Art. 1 der Wet van 27 April 1820, N". li-, zal worden bepaald, zal door hem Staatsraad Gouverneur nader aan de GemeentenBestureu, en door dezen aan de Belangheb benden worden bekend gemaakt. Art. 4. De thans bij de Nationale MilitiedienendeManschappen welke in den loop van dit jaar, ten gevolge van Art. 21 der Wet van 8 Januarij 1S17 No. j redenen van vrijstelling verkregen heb ben, en verlangen uit den dienst ontslagen te worden, zullen zich tot dat einde voor den 5 Januarij aanstaande bij de Gemeencé-Be- scuren, waartoe zij behoorenmoeten vervoegen. Art. 5. De Gemeente-Besturen worden ten ernstigsten aangemaand, om geene aanvragen tot ontslag aantènemen. dan op de gronden bij Art91 en 94 der (Vet van 8 Januarij 1817 bepaalden gee ie h«- wijzen toeteiaten dan letterlijk gerigt naar de voo schriften der Wet. Zullende deze aanvragen door de Gemeente-Besturen aan hèrn Staatsraad Gouverneur moeten worden opgezonden voor den 15 jauu- *s\5* Art." V""'tS bin.ne'? dez<* Provincieingevolge Art. 2 van dit besluit, de Circumscripta der Gemeenten voor de Ligting van 1821 Wijlt op den bestaanden voet zoo zullen de hoofden der besturen, welker Gemeenten van andere zijn afgescheidenconform Art. 32 der Wet, zich met dezelve vereenigen en eenen Raad formeereii. om vervolgens op den eersten Maandag in December tè zamen te ko men, ten einde eenen Voorzitter enz. te verkiezen Art. 7 In alle de gevallen, waartoe de Wet de medewerking "an twee Leden Ces B,stuurs vefeischt, worden de Besturen geqiïalifi- ceerd daartoe twee Leden uit bun midden te commirteeren, onder gehoudenheid var, de Personen, welke daartoe zuilen werkzaam zijn binnen drie weken i.a den ontvangst van dit besluit aan ons oute geven, met ïnzendipg van derzelver na-mteekening fin triploh con form Art. j88 der Wet van 8 Januarij ,8.7. U P J Art. 8. De Gemeente-Besturen zullen zich bevlijtigen', om zoo veel mogelijk de Contingenten hunner Gemeente door vrijwillige Manschappen aantezuiveren, en voor den 5 Fcbruarij de Ll'st daar van, opgemaakt volgens Art. 39, aan ons inzenden; de pr.miénof nandgeloen welke ten deze zullen mogen worden besteed, zijn bil Z. M«. besluit van 6 Maart 1817 bepaald op 30-: lerwill de dag- voor het onderzoek der Vrijwilligersdoor ons nader aan de Besta' ren zal woraen kennelijk gemaakt. Art. 9. De Gemeente-Besturen dezer Provincie zuilen conform Art.60 in de eerste dagen der maand januari) van het volge. de jaar, alle ingezetenen welke op den i Januari) van dat laar hun 19de Jaar zuilen zijn ingetrijden bij Publicatie oproepenom zich voor den 20 rber maandtot de Loting te doen inschrijven en deze Re gisters aout luin conform Art. 9 der Wet, van 27 April 1820, op den.28 JsiiUkrj) finaal sluiten. r Art. 10. Ce Genreen te-Besturen ziillen bij de alzoo te doene Pu blicatie_de fcelangheobenden doen kennelijk zijn, de plaats alwaar de Inschrijving geschieden moet, en denzelven naauwkturig herin- gMteld™ SCr*ibepaIi'lgen biJ de Weaen Vü0r de nalatigen vast- Art. ir. De dagen der Loting in de respective Militie-Cantons dezer Province zullen een aanvang nemen met Donderd g den 22 Februari) en Donderdag den ,1 Maart aanstaarde, en derzelver loop, zoo wel als de Gemeenten, birnen welke dezelve zal plaatsheb- oen, nader door ons worden bekend gemankt. Art. 12. Naad aanleidirg van Art. 125 der Wet, zuilen de werk «amheden der Militie-Raden, overeenkomstig Arr. 40, ge, pe d: en vervolgd worden op zoodanige tijdstippen als door ons am, ,.e e ven, en door het Plaatselijk Bestuur aan de belanghebbende zul len worden kennelijk gemaakr. Arr. 13. Zoodra door Z. M. de Leden der Militie-Raden zuilen' gemaa'kt°e ZU ïau de belanghebbenden worden kennelijk ,oiSS-Jt,D* respe"ive ?esrurer dezer Provincie worden uitge- ïood'gd eni vermaand, zich met alle de voorschriften der Wetten ken tpflhv! op dezelve gegeven, meer en meerbekend te ma- Inee'zetenen I6 SP° °rde VferseZdd ga' en de belangen» der Art if t vastheid en regtvasrdlgbeid gehandhaafd blijven. ,5*1.1,ot voorkoming van alle verwarringen, welke n'it eene met letterlijke observantie der onderscheidene Mtalelschriftcubijde ze" astter nrnlï Zoudc ftunn«" zijn dezelve, opon- deze Sral Ho enJ V,n deJHeére" Enschedé en Zonen, binnen gesteld. vervaardigd, en voorde Besturen verkrijgbaar °n' bP5'",'tj a'omme binnen deze Provincie worden n ST" gee Waar znlks te doel1 gebruikelijk is. efl dam en HaVrhtm W°rdeB de Courailten der «eJenAmster- Haarlem den 29 November 1820. De Staatsraad, Gouverneur vborn.p Van TETS van GOUDRIAAN. HUN EDEL GROOT ACHTBARE. DE GEDEPUTEERDE „„PT? miïs'eve van den Opper-Jagermeester van Z. M. Óp per-Houtvester in de Noordelijke Provinciën,' van üon 20 Novem- ber }*2o, No. |a daar bij de aandacht van Hun Ed. Gr. A'chtb- e 'gende op de si uiting dor Jagt, en tevens in consideratie geven» hfl,', PlPn8 er,n'g,zuis vroeger dan gewoonlijk te doen plaats heb. ben, uit hoofde der schaarsheid van het wild.' Brengen ter kènnisse van allen die het zoude mogen aangaan, das kenfberTlia!^ ÜCZC Provintie wordt gesl°tenmet een 15 De- De Gedeputeerde Staten voornoemd, Van TETS van GOUDRIAAN. Ter ordonnantie van dezelve, De Griffier der Staten van Holland, j. A. van ZUYLEN tan NYEVELT. KENNISGEVING. BUTIGEMEESTSREN der STAD ALKMAAR gezien de In- struccie, betrekkelijk de uitgiften der Patenten, door den Heer Di recteur Generaal der Direc e Belastingen en Posterije 1op den 4 October 1819 1 D gearresteerd, houd«„aedat dé Patenten én Afschrif ten door het Hoofd of een daartoe door hem behoorlijk gémagtigde» Lid des Gemeente-Bestuursgeteekend, van het Zegel der Gemeen te voorzien, en aan de Pn.teotpiigtigen tegen iirrékki 2 van het refu voor den Ontvang van het Billet van aangifte, at ge-re ven zullen worden uitgereikt, nadat dezelve behoorlijk genummerd en in he" eerste gedeelte van het daartoe aangelegde Register zullen ziïn ingeschreven; als ook dat de Patenten, zoo wei de oorspro: kelijke als de afschriften derzelven, en die welke op den naam vY n anderen worden omschreven, behoorlijk door den wettigen houder nueten worden geteekend. Gezien het Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden o -.j inhoudende Besluit van Zijne Majestet, de dato 17 October ü'20; mede geplaatst geweest in de Staats Courant "an den 3e November 182- No. 261 houdende bepaling', niet alleen ten opzichte der doeie uitnoodiging tot het afhalen der Pate.iten nr?.''- onk vv-it ij verzuim daar omtrend moet worden bewerkstel!,gd, en ce* lv ere d e op het niet kunnen vertoouen van het l» tent, b.j de te doe e aan', vrage volgens r van Artikel 34 dei' Wet van 21 Met 18 o zal worden toegepast. Brengen dien tengevolge Ivi de?a ter kènnisre van de goede Bur- gerij en ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie van tü-n ei voorts aiie die geenen, welke daarbij èenïg belang mogren hebben, en aan het regt v*n Patent onderworpen zijn om zich in persoon, voor zien van het door den Ontvanger der Directe Belastingenbin. en deze Stad, van dei Ontvang van he: Billet van aangifte afgroeven fefti en voor zoo verre betreft de Kramers, Venters, etc in de tabellen No. 7 en 8 van voorschreven Wet vermeld, welke q iitin tte moeten produceeren van voormelden Ontvanger, dat het Pue c regt over dezen Jare t«n volle voldaan is, ter bekoming en ter tee- kenh g van derzelver Patent op de gewone Secretarie dezer Stad te vervoegen, alwaar tot dat èinde dagelijks van Maandag den 4» De- eember 1820 tot Woensdag den so« daaraanvolgend» ingeslo- ren (uitgezonderd de Zondagen) van des voormiddags tien tot des namiddags twee lire, zal worden gevaceerd. Waarschuwende fturgewcestrren tevens alle zoodanige Pafetitpfr»- tigtsi, welke mogten verzuimen aan deze hunre kennis'gevicr -e voldoen, zij zich zeiven te wijten zullen hebben de nadee ige ze- volgen die daaruit door het niet bomen afhalen cn teekenen van derzelver Patenten, krachtens het bovengcmelden besluit'van Zün« Majesteit de dato 17 October 1820 «n de Wet op d« Pat»i.ieii va*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1