c o u R A n i; ALKMA ARSC HE Acw i (tea. No, 5*. kennisgeving. il. J. VONK, Secretaris.. Nederlanden, mengelwerk. 2362, 16034, 3,0414, 1038, ieder een prlj» Deze COURANT wordt veer eene Stuii>er en twee Penning* Uit,ge,geven. HUN EDEL GROOT ACHTBARE DE GEDEPUTEERDE STATEN van NOORD-HOLLAND Gezien de missieve van den Opper-Jageftrleesrer van Z. M. Op per-Houtvester in de Noordelijke Provinciën, van den 20 Novem ber i«2o, No. 'ff', daar bij de aandacht van Hun Ed. Gr. Acbtb vestigende op de sluiting der Jagt, en tevens in considerate geven de, dezelve eemgzms vroeger dan gewoonlijk te doen plaats heb. ben, uit hoofde der schaarsheid van het wild. Brengen ter kennisse van allen die het zoudé mogen aangaan dat de gewone Jagt in deze Provincie wordt gesloten, met den De cember 1820. I)e Gedeputeerde Staten voornoemd, Van TETS van GOUDRI AAN. Ter ordonnantie van dezelve, De Griffier der Staren van Holland, J. A. van ZUYLEN van NYEVELT" BURGEMEESfEtlEN der STAD ALKMAAR gezien de in structie betrekkelijk de uitgiften der Patenten, door den Heef Di recteur Géneraal der Directe Belastingen en Posterijenop den 4 October 1819 2D gearresteerd, houdende dat de Patenten en Afschrif ten door het Hoofd ofeen daartoe door hem behoorlijk gemagtigde, Lid des Gemeente-Bestuursgereekend, van hec Zegel der Gemeen te voorzien, en aan de Patentpljgtigen tegen intrekking van het re9U voor den Ontvang van het Billet van aangifte, afgegeven, Zullen worden uitgereikt t na dat dezelve behoorlijk genummerd en in het eerste gedeckc vm het daartoe aangelegde Register zullen zijtf Vagetc'ncevenals ook rat de Patenten, zoo wei de oorspronkelijke als de afschriften detzelvee, e» die welke op den naam van anderen worden omschreven behoorlijk door den wettigen houder moeten worden geteekend. Gezien het Staatsblad van het Koningri'k der Nederlanden No oj- inhoudende Besluit van Zijne Majesteit, de dato 17 October 1820,' mede geplaatst geweest in de Staats Courant van den 3e Novembef 1820 No. 261, houdende bepaling, met alleen ten opzichte der ie doene nitnoodiging tot het afhalen der Patenten, maar ook wat bij verzuim daar omcrend moer worden bewerkstelligd, en de boete did op het niet bunnen vertoonen van het Patent, bij de te doene aan vrsge volgens t van Artikel 32 der Wet van «1 Mei 1819 zal worden toegepast, Brengen dien tengevolge bij deze ter kennisje van de goede Bur gerij en ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie van dien en voorts alle die geer.en welke daarbij eenig belang mogten habben, en aan het regt van Patent onderworpen zijnom zich in persoon, voor zien van het door den Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze Stad van den Ontvang van het Billet van aangifte afgegeven refiten Voor zoo verre betreft de Kramers, Venters, etc. 111 de tabellen Nó. 7 en 8 van voorschreven Wet vermeld, we ke óuitan- lie moeten produeeeten van voormelden Ontvanger, dat het Patent regt over dezen Jare ten volle voldaan is, ter bekoming en ter tee kening van derzei ver Patent op de gewone Secretarie dezer Scd te vervoegenalwaar tot dat einde dagelijks van Maandag den"4e De cember 1820 tot Woensdag den see eharasnvolgende ingeslo ten, (uitgezonderd de Zondagen) van des voormiddags tien tot des namiddags twee ure, zal worden gevaceerd. Waarschuwende Burgemeester en tevens alle zoodanige Patentplig tigen welke mogten verzuimen aan de* hunte kennisgeving te voldoen, zij zich zeiven te w-iten ztil'en hebben de nadeelige ge volgen die daaruit door het niet komen afhalen en reekenen van derzelvar. Patenten, krachtens bet bovengeipeiden besluit v»~, Zijn* Ms:«steit de dato 17 October i8so en de Wet op de Patenten van den ït Mei 1819, zouden kunnen ontstaan. Actum ter Kamer van Heeren Rurgemeesteren voor noemd, den a8« November 1820. Cr van OOSTVEEN, v». Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren, H. J. VON K, Secretaris. Door vri)willigen gfstand van JAN BOL, is vacant hec beroen van BULLOOPER binnen de Stad Alkmaar en Juri dictie van'dien- die daartoe genegen raogc zijn, kan zich dsgeliiks (uitgezonderd des Zondags) aanmelden ter gewore Secretarie der gemelde Stad van den 4» der maand December tot en met den 14e daaraanvolgen de, van des Morgens cegen tot des Namiddags twee ute. Alkmaar den s December 1820. Ter Ordonnantie van Heeren Burgemeesterets der Stad Alkmaar.- BINNENLANDSCHE BERIGTEN. n Vervolg van Ne. 50.) -uaeVSS^,teit> met het iustiteWe2en belast, had in- den dader oc'll> e'1 mets nagelaten, om op het spoorvait dichten sIump! Ke?.te komreni maar de misdaad bleef öög met ee em die nq het vor. j eed WaS het vermoecen op den u. echt„ een te hl 'mic en b"'sgezin, op zond -g mor en ziin m.|,i, - S^bleven, aoor eenige omstandigheden ve sterkt, moeden v«ïï«,Vd Zlj" hesC «edaan' °P eelle lis'V wijs, dit ver trouwen 1 geven> zoodanig, dat hij niet alleen het vo,Ie ver- allMvJ, ^,en ™eescer had gewonnen, maar ook bij de institie tegendeel il'!1 ,Chu'd Tan 2,ch Verwijderd had; terwijl me in- 0|) her nn' zaak z,cb [op het onverwachts otitwikKe.tie0 moe e LT 5t0", de" kn.echc, waarop in de eerste plaats Het ver- de eeoronrihfftT e",üle' 200 a!s h,'èr boven gezegd iszetv© in ,,0r, njd dj ,rvan had moeten erkenuen, tot natter onderzoek, m verzekerde bewaring te nemén. d.r wii°,P, tr!"s tfan |,ec vervolg dezes verbaals, is het noodig, rrJ Zl u "n, 'J1 de geschiedenis der misdaden met betrekking vortVfs iof v,e'tlC dür?s terugdoe', in de maand October van hec vPi-Hi, Jnbu9 Wt*S er e.e;) unnmart» aldaar wocfaaehng, een zil- iri*n (^ro'°Sie' da' 111 -ene kamer aan eenen spijker had gefcan- ripn Hart .te braak, gestolen. Men had alle moeite gedaan om j er °P te sPoren, door in de nabjigeiegene plartsen onderzoek 9?£ h r maar a,Ies was vfucbteloos geweest. Du hor.ogie w-s, dachtpp fi' ge,ee' vergetende 'hail dien het óhtvr e md was, in de voorn e,tn'et-"!t'er aan' e" n" was het i"!st bestemd, om misdaad doorH, ZIJ z*ik LC"e grote rol te spelen, en'de ce.,e misdaad door den anuere aan den dag te brengen. toen^rL1'1 yeje"hd& bp Zondag, waren er nü vief dagen verioo- £ne Sai 'g^deB -I 'g was het het in de „a'u, L do-p g.- 1 fSd!g' De Tuinman die inde mnr.d Oc o er zoek nu J03"10'6" washad van .e-, zijner huren, 'ee-. ver- °'n 2IGh dl) zekere horlogiemaUer ie infur.: eer a naar eene huisklok die hij hem gebragt 0m in orde te .e e va ?ÏC01 T" W"1,ang ^WaCllt De tllinmah Th K 9 ntoop van nen horiog.emaker komende, valt zijnoogtoe^a I g'cp c v-or he-Ugfe daemift°/ ê-eb''' ZCgt dat'Öiuk daar hangt ht no legit, dat mtj het vorige jaar is ontstolenHit beSCh.i ft het zoo wel als het bandjefen daaraan hangèn caChét.r.asuwkzurig en d© horicgtemaker bevindt, bij het na te ziendat het ini- u tkom Nu vraagt de tü.nman vérder wie dat horlogiegebfirgt had* En wie smu KduZT daC dit gCWeéSt w; van den U A -.1 g "!Ct %i)" baas r'fUtr df stad was "eraan TTlBie en d»^VOeg \men l]Ch hij deil P'aatseüjhe komnrissaDs vaa V-,var voorSeva"enc in het bedoelde dorp ondcr- r gt, i emt dadelijk maatregelen, otn den smitsknecht, daar men meen het minste vermoeden op had, te doen arresteren en naar tie stad ove te brei gen. Eerst öötköndé hij volstrekt den Ttörloèieinskeé immer gezien te hebben, en ook niéts van het horlogie te we en ?"ertn,B«de b- w zen were het hem zoo heet gem-ak? Fik Le,m ehjT T°en be';ei' 01 de dadcr va"-den diefstal te zjjt Eik nadenkend lezer zal waarschijnlijk hier, bij zich zelve eene Waarom'h^ri^ ,d'e, wl-i met ee!l woord moeten aanwipjfve u" bad de knecht het bandje en het cachet niet van het iu.r- TenTewelr'V lmm,er3 200 gemakkelijk niet te ontdek- en ge wees, •-•dat was zeker van hem niet voorzigv'g gehnn- ïn'lTb7rr T u uerZUi!ne'1 Zijn bij de,! "''Sdsger niet vreemd, en heoben, onder het bestuur van eene hoogere nugtvoordevei- lighetd der maatsc.iappij eene weldadige strekking (-Vervolg en slot hierna Marktprijzen te Alkmaar, den 8 December 1820. De Kaas van 12 tot 16J gi. de 100 fff. Dan 9 December 1820. De Boter 14- a f l? de 40 KONINKLIJKE NEDERLANDSGHE LOTERIJ. Zesde Klasse. $7Ste Lijst, Jo. 37277, 5355- '"edér een prils van ftooo 58ste Lt.sc, No. 38, 37648, ieder een pri s 'van f ,000 59ste Lijst, No. 11366, 4066ieder ,een prijs van f iobo 60ste Ltjst, No. 36324, ,5746, 4l ieder een prjfsr^. No. 6H71 een premie van ƒ7500. y J 1 tftste Lijst, No. -18554 ,8si8, ie^r een prijs van ,oöo. N°. 1372, 5560, ieder een prijs van ƒ1000. No. 12893 een prijs van ƒ2500, 9936 een prijs van ƒ10.® 62ste Lijst 63ste Lijst, 64ste Lijst 65ste Lijst 66ste Lijst, 67sre Lijst van 100b. 68ste Lijst, 69ste Lilst, 70ste Lijst No. No. 12943, een prijs van ƒ,000. No. No. 2,080, 5692, ieder een prijs van ƒ,000 21380, een prijs van ƒ,000. r If0, ,86^> 20374, ieder een prijs van f 1000 71ste Lijst, No. 25421, eene premie van ,5000. Se Directeur der Koninklijke Neder,landsche Loterij. M. de Jonge van £lh«„zt. FAN MAANDAG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1