T« Alkmüi Ulj ERYKN raa A. STER.CK in <U Ast er*««> Wijk C. N», jt>. "i f 4* T t - a „*i i»2 t A */i V .1 .li HüWELIJKS-PROCLAMATIEW gedaan binnen Alkmaar op Zondag don io December 1820;, Tweede; Gebod» gehannes Schutjongman geboren en Woonsgtig alhier, en Neet- tje Swattjongcdochcer ge.-oren te Hazerswouae en mede alhier Tvoonagtig. Adriaan de Ruijterlongman geboren te Zaandam en alhier woor.agtigen Gunrtj» Wit, jongedochter geboren te Barsmgerhorn «n alhier vvoonag.ig» Aangiften van Geboorte te Alkmaar, van den 3 tor den 9 December 1820. Isaac Jacobus Chrisfiaarizoontje van den Heer L. C. L. Thiens» »na en Vrouwe A. C. F. Dom:?1 He.r.d ik, zoontje van Frans Zegers en Hendericn Coops-. Willem christians*zoontje van Dirk de Wit en gV CX van der Burgh- Johanna Margaret ha, dochtertje van Jacob ce Groot en Maria- C*. var. N enes. Jo hanna li sa betc'octertje van Gerrit Dekker en Trijntje Oijevaar, Adrianus The oioruszoontje van Johannes P'anifekeet en Ange- nita Ja. Tentpelaar. Mariadochtertje van Klaas Stam en Dn- geitje Klok. Fredttk r Aangiften van Overledenen te Alkmaar van den 3 tot den 9 December 1820. Deeltje Bensmtr, oud 58 jaren. Alida Dekke, huisvrouw van Arie Banning, oud47 laren.Johannis, zoontje van Burenardus Ab- berii gen wij.e Alida Roitc oud circa 4 weken. Jo ianta l aitlexoek ("mill tairS oud ao jaren. Elisabethdochtertje van Pieter Rijkeen Elisabeth jV ie fop oud 4 weken. Jacobus zoontje van Arie Ti:voet en Cornelia Voiist, oud 5 maanden. Maria Fiene huisvrouw van Hendrik Baas, oud 30 jaren. Johannes, zoontje- van Thimotius Timmer en Maria Geels, oud 11 dagen. Men is vsn mening om op aanstaande Donderdag den 14' December 1820, des voo-middags ten 10 uur op de Binnc-plaats der Garnisoens Ziekenzaal alhierpubliek om gereed geld te ver- koopen. een groot aantal van eenmans BBD-KRIBBEN. Op Maandag den 78 December iSacd. zal DIRK REGTER Deurwaarder ten Vifue Huize Verkooping houden van a.lderband HUISRAAD en INBOEiEL, etc. etc. 1 J: de MAN, Mr. Bontwerker te Ley den, heeft tot Don derdagavond ten'huize van Mejnfvrouw de Wed: MAKKES op 't Luttik Oudorp uitgepakt: Goud- en ZilverpuntenDonze en andere Pellcrines en Palatines Zwart en Grijs Astracan, etc. etc. s t y» r\ tik de hand'te Koop of tC Huur. Een Welterneringjscaand» BROOD-BARK FR IJ meteen PAKHUIS, stnar.de cn gelegen bin nen deze Stad, te bevragen bij Mr. Jacob Nuhout van der reen, ih de Langjstraat te Alkmaar. Op Woensdag den 20 December i5?o.zal men in de BANK. VAN LeENI'NG Roelhuis houden vat) Alle PANDEN dje als dan verstaan zlm, doch Maandag den 11 December, de laatste Afdoï- ningsdagwordende naar dien dag geen Pandpn meer afgedaan. >5') Het Bestuur der ALGEMEENE URAND-WAARBORG- MAATSCHaPPIJ, opgerigc te Utrecht, maakt door deze aan de deelgeiiooten in dezelve bekend, dit het, ten gevolge der toene mende vermeerdering dezer Maatschappij besloten heeft de ad mi- uistratt-eftosten voortaan van op ,J percent te verminderen. Utrecht den 18 November 1820» Mr. A. van BEUSECHEM- Lid van do H. E. SCHUURMAN» Ged. Staten van Ütrecht. Directeur. Tn. K O-P-P EN. - - A N Ds. O O R T M A N. J. van D R E L. Commissarissen. Bij den ondergeteekenden, staat d gel ij ks de gelegenheid ope.-t, om deelgenoot ia gemelde Maatschappijte. kutme worden. Alkmaar den 8® December 1820. A. P. de LANGE. VF.kKOOPIÏÏG BT EXECUriE. Op Zaturdag den i6<!®« December 1820, des middags tea 12 ure voor het mus No. 84 van wijlt A aan de Oude-Gracht te Alkmaar, bewoond do-or.de Wuduwe HA'<KBNBRU3vao Krui deniers- en Winkel waf en Meubelen Huisraad cn Inboedel; sliet om kontsnc geld» tf-s' l—t »•««-.« V De ARRONDISSEMENTS-IjKER te ALKMAAR, Advertcerd, dat hij ter v oldoening aan het Extracht uit het Re- gi-ter der deliberatieu van hun Edol Groot Achtbaren de Heersn Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, van den 16 dezer N®-3/, gehouden en verpiigt is, zoo ras doenlijk, tot het verrichten der Uk te vaceren in dê geffiCentens, buiten de Hoofdplaats van het Arrondissement gelegen. Dat, ten einde de Introductie der Nieuwe .Maten en Gewigten binnen deze Stad, zoo veel mogelijk te bespoedigen en te faciiite- teren, aan het Kantoor van den Ijk, dat gehouden word in dc St, Anna Straat nabij let Dronkenoorddas MaandagsDingsdajs, Donderdags en Vrijdags, des morgeus van 10 tot des middags één uur, zal worden gevaceerd, om de Lengtematen en Gewigten, weilte ter Ijking worden aangeboden, aan te nemen, mits dat daar bij eene behoorlijke Notitie van de Maten en Gewigten wordt over gegeven met de Naam te -kenbg van den Eigenaar, dat binnen acht dage", na dn dezelve ter IJking zijn gebr.gt, de Eigenaars zullen worde -, opgeroepe-'om d e weder e komen afhalen. D.iar volgans de bovengeme den Aa« c rijving van H, E. G. A en ter voldoen; g aait M. Besluit van-den 8 dezer S«. 24 de werkzaamheden der I(k» vó5' den 0$ Decern ver aanstaande, geheel moeten zi'n afgeloopen, is het voor etken Belanghebbende gersdetij zich ten spoedigste van de nodige Nieuwe Lengtematen en. Gewij- re-i te voorz'en en zich te wachten voor de onaangenaamheden en het ongerijf. dat ui: verwij! in deze, andersihts aaverimjdeiyk ze ker volgen zal. Alkmaar den tlè ArrondissetHmts-fkcr 1'oórmemi, i 1 December 1820» J i C A T E K I U S. Men is van meenir» in het Stads Logement te Alkmaar, door bet Ministerie van den te A'kniaar residerentten Notaris ADR I ANUS PETRUS de LANGE, publiek te verkoopen, de navolgende perceien, alien staande en geiegen te of in de gemeente der stad Alkeaar 1®. Een Huis op de Laat wijk D. -Ne. 415. 2®. Een Huis t; he: Grootnieuwiand wijk 0. -Ne.-'309; 30. Een Huismans-Woning met Stalling voor 15 koebeesten en berging voor 9 koe Hooi, buiten het Nieuwlanderhek, bui-e;wijk D. N° 9'*. v 40. Een Huis e- Stalstaande als vorên buitenwijk D. N®.92, 50. Vier Woningen onder een dak, staande als voren, buiten wijk D. No. 93- 6®. a Een Eigengrondstuin gelegen als voren, buitenwijk D.No. 93 b. De opstal van Een Tuin geiegen naast de voorgaande, huiten- wnk D. ho. 9(5. deze twee tütüéh te zamèn in een koop. 7®. Twre aan een verhee-de stukken aiderbest Weiland, gelegen als voren in de Achtermeer, het eene groot 3 morgens 87 roeden en het andere groot ongeveer 1 morgen, go. Een stuk Land geiegen als voren groot circa ioco roeden, gedeeltelijk Weiland en gedeeltelijk als tuinen op Erfpacht uitgegeven. S®. Een vvel ter nering staand WinkelhuisWaarin eene Krui- deniers-affaire wordt geëxerceerdstaande aan de westzijde van de Mient, zijnde N?. 8 in wijk B. alies breder bij bil- letten omschreven. De bewijzen van eigendom en conditiën van verknop zullen acht dagen voor den verkoopdag ter lezing liggen ten Kantore van dei bovergenoemden notaris Adriaans Petrus de Langsbij wien na dere infortnatien te bekomen zijn. De veiling bij opbod zal plaats hebben op Vrijdag den zo* De cember 1820 en den afslag en finale verkoop op Zaturdag den 23» diefzelfde uiaand, beide des avonds ten vijf Ure. Op Vrijdag den 8 en Zatnrdn? den 9 December 1820, is tea huize van den kastelein George Philip Blom in het Strds-Logemect in de Langstraat Wijk A. N®. 535 te Alkmaar, geveild en verkogt: N®. I- Een Huismans-Wor.i:-ggenaamd Huigenbosch, met derzel- ver Stallingen... erf en Tuin, in de buitenwijk A. N®. 13. mirsg/ders 5: lborgen Wei- of Hooilandsgelegen bij gemel de Woifing gedelslteijfit i het Egnióndenneer cn gedeeltelik in de Bergermeer, ger. tegen 54 morgen, per morgen strijy- geld Pieter Besteman f 211-:- verhoogd door Klaas Konijn met a» :®- 2', Een HulstnattS'Woninggenaamd Hagenoij met derze^er StallingeTuinhuis, Erf en Tuin, gelegen in het Egtn on dermeer, onder de gemeente van de Binnen - Egmon'dên mitsgaders 42 morgen Wei- of Hooilandsgerek. tegen 44 tnrygenper -morgen- str.. It-geld. 'J- de Lange f 155 - verhoogd door Hendrik Helder met f I -- 3. Twee Huizen onder éétydak genaamd het Roode^ Hartmet derzelver erven etc- aan de Liifdegracht bin- en de Stao Alk maar in wijk A. N1®- 470. strijkgeld Wm. Kuipers) 900-:- verhöcgd door Klaas Konijn met 10 - x. Twee aan .een verbeelde stukken jHo-ir of Hooilandste za- rüe -groux mórgen, gehegeii in he: EgniondeHneeronder het .grondgebied deri-staö Alkmaar, pel morgen strijkgeld Pieter Ros.AM f 221-:- veïhoogd door Klaas Konijn met (frojt-r.w 5 Een stuk Wei of Hooilands, groot 4 morgen en 68 roeden, geieg'-n in het Egmomiermeergemeente der Binnen-Egmon- d .n, strijkgeld Jan Besièman f 1245 - - verhoogd door Gsri/t RietKehtdn met app - i <6. Een .si.u'k IV i of Hooilandsgroot 6 morgei, geiegen 111 bet Eriaonciermeeronder h t grondgebied ce' stad Alkmaar, per morgen strijkgeld Pieter Bont f 221-:- verhoogd door Jan Slroo met ƒ21-:- 7. Een stuk Wei of Hooilandsgroot 4 morgen gelegen in het Egmondermecrouder het grondgebied eer Stad Alkmaar, per morgen strijkgeld Pieter Roskam f 133 - - verhoogd door Klaas Konijn met/ 3-:- 8. .Een stuWei of Hooilands, groot 4 morgen gelegen in het Bergermeer. in de gemeente van Bergen, per morgen strijk geld0 Ditk de Lange f 226 - - verhoogd door den denzei ven met f 4 - 9. Een stuk WA of Hooilandsgroot 4 morgen, gelegen ln het Bergermeer, in d'e gemeente van Bergen, per morgen strijk geld Pieter Besteman f 226 - - verhoogd door Dirk de Lange met f 1 - - »o. Diie akkeis Zaadlands, groot te zamen 158 roeden, gelegen op Oos-dorp aan het L'.gpaii, onder de gemeente van Ber6eu, strijkgeld Pieter Melker t 30-:- niet verhoogd. 11. ZesJakkers Zaadlands, te zamen.groot 2ioroecert, gelegen op Oostd -rp aan het Jagpod, onder de ge.neente var, Bergen, .strijkgeld, Jan Besteman f 33 - - \trhoogd door Pieter b eiker niet f 1 - - 12. Een stuit.Rhcxlands, genaamd het Paardentandgroot 283 roeden, gelegen in den Oubufgerpoider, onder de gemeente van Bergen, strijkgeld Pieter Besteman f 350-: - verhoogd door Klaas Konijn met.5-:-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 2