ALKMAARSCIIE ml, S. Ao, iP>i®i kennisgeving, PUBLICATIE. J Re- eran •37. der het gten iitc- St. igs, -één :s'i, laar- ver acht ilka A - ,- de heel den< vig- i en ze- t V URGE MEESTEREN der STAD ALKMAAR brengen bit deze ter kennisje van de goede Burgeiij en Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie-s dat bij Hun is ontvangen het Provinciaal Blad van Noora-Ilolland S'o. 35 van den volgenden inhoud: IIL'N EDEL GROOT ACHTBARE de GEDEPUTEERDE STATEN v/p) NOORD HOLLAND, gezien hebbende Z. M.be- sluit van den jd»" September 182c No. 60, hij het welk de door Hun Ed. Gr. Achtb. de Ueeien Staten van Holland, in het btj Konink lijke resolutie van den 18 November 1818, L« M 3 gearresteerd re glement op het brande- en de talra der hollandsche Botervaten, voorgedragen® alteratien worden goedgekeurd. Hebben goedgevonden i 1*. De oaar bi' belanghebbenden met de nieuwe bepalingen van bet bo' ongenoemde reglement, en tevens met dein hetzelve bij Koninklijk besluit gemaakte alteration bekend te maken, eu te dien eince te ariesteren oe navolgende Hun Edel Gioot Achtba-t de Gedeputeerde Staten van Noord-Hol- laud ezien hebbende Z- M. besluit van den 5<ieo September 1820 No 60 w a erbij in het, bij Koninklijke resolutie van den 18 No- vetnher 18 8, L« M», gearresteerd reglement op het branden en de tarra der hollandsche Botervaten, eenige voorgestelde verande- 11 He" 1 e n° 1 ood fg' gedord es I d aan de daarbij belanghebbenden het aleoo veranderde reglement in deszelfs geheel bekend te maken, luidende hetzei'e sis volgt: REGLEMENT op het branden en de tarra der Hollandse t Haterraten. Arr i rn de provintie Holland zal geen Botervnatwerk mogen „orden gebruikt, dan hetgeen gemaakt is van eiken, gewaterd, Tenes ofr.nhont gekloofd, goed, zuiver eu bekwaam, zonder li« de kwasten oi w rn gaten. Art e. beene hollahdsche Boter zal mogen worden, geleerd of ter wiag gebiagt in andere vaten, dan welke in eene der plaatsen binnen deze Provincie, alwaar men gewoon is re branden, behoor- Hik gebrand zijn door den plaatselijke 11 beëcdigden ambtenaar daar toe gesteld, op de boete van twaalf gulden», te betalen bi) den afleveraar. Art 3. De Botervaten zullen moeten worden gebrand, ieder jaar, met het'jaartal erbij, en niet langer mogen worden gebruikt of ge brand tot let i' leggen en afleveren van boter, dan g durende den tijd van vier achtereenvolgende jaren, op de boc.e van twaall gul dens te betalen bij den afleveraar. Art. 4. Van de hollandsche Boter, welke (kooper of verkooper zulks verkiezende) binnen deze Provintie ter waag gebragt wordt, zullen de waagmeésters niet mineer noch meerder voor tarra van het vat mogen aftrekken dan: Voor vaten welke get-rand zijn in eenige der plaatsen van het voormafg Zuid-Hollard, (en dus bij name Haarlem eu de .Bever wijk daaroi der gerekend) Nederlandsch gewigt. Amst. gewigt* pond, ons, lood, wigtje. pond. van een vierde 8, 9, 3. '8» achtste 4, 9» 4> 10 zesrehde 2, 4, 7, o, 5. Voor vaten welke gebrand zijn te Alkmaar, of eenige plaatsen van het voormalig Noord-Holland. Nederlaudsch gewigt. Amst. gewigt. van een vierde 6, 9, 1» 7- '4 Pond. achtste 3. 4. 5' 7 zestiende 2, 4, 7, o. 5 Art. 5. BIJ de branding van nieuwe Botervaten, zullende dezel ve niet zwaarder mogen wezen dan In Zuid-Holland. Neder!, gewigt. Amsterd. gewigt. e?n vierde 6, 9, 1, 7- '4 P°nd. achtste 3, 9, 5.2- 8 zestiende 19. 7. 6. 4 In Noord-Holland. Neder!, gewigt. Amsterd. gewigt. r een vierde 5, 9, 2, 9. 12 pond. aehtste 2, 9, 6, 4. 6 zestiende 1, 9, 7, 6. 4 Art. 6. De va'er, invoege voorzeid, behoorlijk gebrand zi'rde, zullen, cp alle plaatsenter markt en waag moeten worden toege laten, ofschoon dan ook op eene ar.deïe plaats gebrand zijnde. Art. 7. Abe pla rselbke keuren en verordeningen worden, voor zoo verre dezelve strijd g zijn met dit reglement, bij deze ingetrok ken en afgeschaft. Art. 8. De boeten welke hier boven vermeld zijn, zullen geno ten worden, de helft door den officier of ambtenaar die de bekeu ring doet, en re wederhelft door de algemeene armen der plaats, alwaar de bel eurii g gedaan wordt. Gespurt heem lij Koninklijke rcso'utie van den 18 November 1818, L M voor zoo vee! het reglement aai gaat, en wat t c> alteratie betreft, bij Zyuer Majesteit® besluit van den 3 September 1820 No. 60. En gelasten Heeren Gedeputeerde Staten voornoemd mitsdien een iegelijk, dien het zoude m^g^n aangaan, gich st'ptelijk over eenkomstig den inhoud van het voorschreven reglement te gedfagën. En op dat niemand hiervan eerige ignorantie zoude kunnen voor wenden, zal deze worden gepubliceerd e.i geeffigcerd. ter plaatse waar men in deze Provircie gewoon is pnblicatieen affictie te doei. Gedaan te Haarlem den 19 October 1820. De Gedeputeerde Staten voornoemd Van TETS van GOUDRIAAN. Ter ordonnantie van dezelven, De Griffier der Sra-en van Holland, j. A. van ZUYLEN van NTEVELT. Èurgemeesteren vertrouwen, dat den inhoud van hetzelve zal worden geobserveerd, en dat elk der belanghebbenden zich diea overeenkomstig zai gedragen. Alkmaar den 16 December 1820. O. van O O S T V E E N, v». Ter Ordonnantie van Hun l'.dele Achtiat en, H. J. VONK, Secretaris. Burgemeesteren der Stad Alkmaaringevolge Art. 30 der Wee van den 8 Januarii 1817 uo. 1, verlargeide bet Conti; gent de er Gemeente in de Nationale Militie voor 1 en jure 1821 zoo veel mo gelijk aantevüllen met Vrijwilligers, welke zich /.u, eu aandeden dezen dienst voorhunne mede Ingezetenen op zich te nemen. Brengen bij dezé ter kennisje van allé de lrgezetenen dez-r Stad en jurisdictie van dien. welkedic maar eenigzins zoude mogen a»»g«»n. Uat ingevolge Art. 31 der vöorszWet als Vrywiiligeri kunnen Worden aangenomen alle Ingeze-enen welke op den 1* Jaru,rij 1821 ongehuwd zijn hun 19 Jaar ingetreden en hüngonog niet nebben vol- bra"tten ware datzij reeds in dienst der Nederlandsche Armêeof NationaleMilitie haddea gestaan, injwtlgeval zij totden ouderdom van •je jaren zullen worden toegelaten, en oe nodige geschikt e d heb ben, welke voor den dienst bij de Wet wordt vere'schc, alsook ten minsten geduttrende de laatste vijftien Maanden binnen deze Gemeen, te gewoond hebbende En dat deaanb:eding van de zöodaöigen zal kunnen geschiede ter gewone Secretarie dezer Stad dage ijks (uit gezonderd de Zon en Kersdagen) van des maandags den iS" dezer maand van des voormiddags tien tot des namiddags twee Ute, tot en met den 30 dezer maand December ingesloten. Actum ter Kamer van Heeren Burgemeesteren voor noemd, den 12e Decemuer 1820. Cvan OOSTVEEN, vt. Ter Ordonnantie van HOM F,dele Achtbaren, II. J. VON K, Secretaris. KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE. Burgemeesteren der Stad Alkmaargezien Art. 21 der Wet op de Nationale Militie van den 8e jauuarij 1817 1°. 1, waar bij is bepaald, dat zich jaarlijks, voor de) vijfden Januarii aan het Plaatselijk Bestuur in geschrifte moeten adresseeren, de bij de Nationale Mi- lit-e. voor zich zeiven dienende Manschappendie in den loop van het laatst voorleden jaar, het zij door overlijden van eenen Vacer, ofwel moeder, weduwe zijnde, of door eene plaatsgehad hebbende re<Herlijke Separatie of Eahtscheiding der ouderen, ot eindelijk door overlijden van eenen Broeder of Breeders rog: op vrijstelling over- eerkomstig de bepalingen bij Art. 91 en 94 gemaakt, hebben ver kregen, en hun ontslag dienvolgens zullen terla'gen.— En gezien Art 4 van het Besluit van den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland, de dato 29 November 1820, wasrbjj voormelde 21 Artikel speciaal wordt aangehaald. Brengen dien volgens ter kennissc van de thans voor zien zi e bil de NationaleMilitie dienende Manschappen, welke na hunne in- Hiving. ten gevolge van Art. 21 der voornoemde Wet, redenen van Vrijstelling hebben, en verlangen uit den Dienst ontslagen te wor den, dat zij zich, tot dat einde voorden vijjden januart] aanstaan den. schriftelijk aan Heeren Burgemeesteren moeten adresseeren, en daar bij tevens overleggen de nodige bewijzen, ingerigt overeen komstig de voorschriften bij Art. 9' en 94 der bovengemelde Wet 1 gestattieerd, tot welke aanvragen om Ontslag, even zeer als de Manschappen zelve, ook der zeiver Ouderen, Voogden, Curators 8n gemaztigden bevoegd zijn. Actum ter Kamer van Heeren Burgemeesteren voornd- den iae December 1820. C. V A N O O S T V E E N v». Ter Ordonnantie van Hun Fidele Achtbaren, VONK, Secrataris. 1 11 1 1i«C- Deze COURANT wordt veer eene Sluiver en twee Penningen Uitgegeven. cv' Door de invallende Kersdagen, zal de Courant in plaats Man Maandag op Woensdag daar aan volgende worden uitgegeven. VAN MA AND AC

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1