n -/f I li D. 4' :b.P m i' \h -\ V, t mm] ALKMAARSCHE C O U R. A 1 fill t l t - 11 ,i" Ns, ru"«%h"hee/indSeCin W0I'den ingeSdueien' ter ^aatse I In .1 A' ft Ja T Z AO. I £2 Rationale I -4 f '"c i lp r -rit IJl li J{ ffl I I .A; I' i::»! y A N WOENSDAG 9 E N 27 D E C E if ■Des* COURANT wordt voor tenè Stuiver en twee Penningen Uitgegeven. Door de invallende Nieuwjaars-dag, xal de Courant in plaats van Maandag ep Dingsdag daar aan volgende worden uitgtgev en. DEPARTEMENT FAN B FN NE NL AND S CUÉ ZAKEN EN WATERSTAAT. e MINISTER vaN RINNENI. ANDSCf IE ZAKEN en WA- TERSTAAT. zal op Woetudtig den i-deu Janliarij 1821, des mid dags t e twaalf ure, i eer der ve'treklen van het lokaal van het Departementin '1 Grneri>h t eorder deszélfs nadere approbatie* in het openbaar, aai den mins tin schrijvende doen aanbesteden A li Be leverantie van het benodigde Papier* voor dé algemelne lands druikèrij, gedurende het jaar 1821. AI de ge re welke daarin gsdi.g hebber.,worden b ijdezen uitgenoodigd om vódr den 15^» Jaapkrij aan het lonaal van he: gemeld Departe ment i' 's Gravenlmgebiljetten van inschrijving* franco intezetj- den, yo'pr de levr.acie vaii de volgende formaten en kwaliteiten papier, volgens de daarvan ter visie liggende monsters, op de plaatsen hieronder verin ed N». 1, Dukbe.ld Olifahts. (Eene kwaliteit) Ande huif Olifant s. (Re e kw.vliteit.) Basterd ArdctJtalj. Olifants. (Eene kwaliteit.) imperiaal. (dri,e kvvu 1 ei e Super Roi.aal. (V er kwaljte tea.) Roijaal (Zes kwa'iiteite i.) Groot Mediaan. (Twaalf kwaliteiten.) Idein Filtjri, Eèhe.kwaliteit.) Klein Mediaan. (Twaalf kwaliteiten.) /./.-va ;(Êenè kwaliteit.) Diuk M-'diaan. (Vier kwaliteiten.) Me didu. PostEet-e kwaliteit.) Or dit. a is :'--st. .(Twee kwaliteiten.) Kier Po". (Ee"e kw litéit.) Se.'-t ijf (Twaalf kwa'i te'ten.) Schtitf t e'ijn. ei e kwaliteit Wit OHjants. (Twee kwaliteiten.) ft lft/l UW K Blamtw Rnija>ri:\e. ei e kwaliteit.) BlaaUw Schrijf, (fc'e'g kwalitei'.) Acod Gcspikt. (Here kwaliteit. B, uin G"spi.kt. Ëe. e kwaliteit.) Gel Gespikt. lier e kwaliteit.) /'■fin Gekleurd Geglansd. (Eene kwaliteit.) Me'rmer Groot Formaat. (Eene kwalice t Marmer Klein Formaat. (Eene kw-liteit.) Kurds s (TWf - kwaliteiten /ank isordp. pier. (Eene kwaliteit-) Gra uw Bordpapier(Eene kwaliteit.) Na den ijden January 1821zullen geene inschrijving-biijetted meer worden aangenomen. De inschrijvings-biljetten hehooren op zegel geschreven te zijn, en verzegeld aan het lokaal van het Depafteme t van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat in s Gravenhage, geadresseerd te worden, De inschrijvings-biljetten zullen van bui:en met eene streuk voorzien zijn. De Inschrijvers zul en hunnen naam voornaam, hunne woonplaats, alsmede die van hun e borgen, in de biljetten naauw- leurig beschrijve De formaten e kwabteiten van het papierzullen in de inschrij- vings—bi!jettett doo otnmdrs en letters worden aangewezen zoo ais zulkin d-" copdit en en voorwaarcieu nader omschreven is. De prijzen zullen in dezelve vermeld worden in Nederlandsche guldens «ti cents, c »n schrijfletter' worden uitgedrukt. Deins: dj vers wel hu ne gemagtigrien kunnen op den dag van dear -.fste ieg 1 de.openi g van de iljetten tegenwoordig zijn. De iron v pap ie gge ter visie aan de lokalen van het De- pattemc t v,. B ..en s'OT;;e Zaken en Waterstaat, in 's Graven- Inge en te Brussel, ais ook aan dar van het Gouvernement te Anc- Wtmen er wil i de conditiën de- estwiii.g boven ei: behalve op de voorschreven plaatsen, ook ter lezing liggen aan de lokalen van de Gouvernementen in de respecti>e provinciën» De Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat DE C O N I N C K. 2. 3- 4- 4. 6. 7- 8. 9' 'o- v 1 I' 12. '3- I4. '5« 16. 17- 'S- v 19- 50. 51. 52. 53- 2b 25- 2<S. 29. PUBLICATIE N A J I O N A L E M 11. Iff E. burgemeester en dec vtad Alkmaar, gezien het Bes n'f van den Staatsraad t;n e? teuV var Noord-I o'la d de dato 29 November tf r. warin, ij -\t 1 Is ^eua ild d 1 de w erk-; aam'. ect 11 der Natio- '5 e Zitlitie, or den jare 1821. hin ev de Steden en Gemeenten de zer Provinciee t e aanvrng zullen nemen aitt dec t« Tanuarji aan- ttnrx'en. Roepen, ter voldoe-itg van Art. v et vin den 8 Januari/ hiip i\° t. omtrent de >r rïgting der Nationale' M'litie hij deze op, «Ie fllat.s, ersoueu hunne wettige woutiplaats, of domic,tie, binnen hun A»<ri^!f5diCtie he'jb4nde' we!ke °p del1 eersten Januari/ i:'~ n if u 'aTar Z^n IUSetreeclen nn mitsdien allé jonge- re" bet Jaar ,8°2' ten einde zich, ingevolge Art.'sjji 1 rff1!n daartoe gereed gemaakt Register, tot oe Lig- ting voor de Nationale Militie, te doen 'nsdhrijven. Dat ingevolge Ar:. 6 der wet van den 27 April 1820, alle Mans personen. die hun verblijf binnen dit Rijk komen te vestigen, ea as Ingezetenen moeten worden beschouwd, zich, voor zoo verré z jinog 1» de jaren1 der Militie vallen, insgelijks voor het reme'de tydstip, ter ïnschfijvng moetenwangeven, in dat Register waartoe zil volgens hutitien ouderdom bahoorét!» De Inschrijving zal beginnen met Woensdag den 3 Januari! eerst» a-nvolgenrie" Sïheel en al moete!' zUn afgeloopen een 20e daar- 1 ot dezelve zal worden gevaceerd in een der vertrekken op het !t„c n 3 4' 10 11 l7 ei iS Jannarij aanstaaude, des namiddags van 4 tot des avonds 7 ure. te" ein^e voortekómen dat niemand, in de termen dezer in» sc rtjving vallende, zich door onwetenheid am piigt verzuim schul» dig mkkehebben Burgemeesterën nodig geootdee dde Ingezete nen te moeten herinneren aan de navolgende, bij voormelde Wet, ge maakte bepalingen. ]"!e"{e aa?'Paak, op vrij stelling, iemand zoude vermeerea te bellen wegens gebreken of anderzints dezelve desnle'tegen- statudej gehouden is, zich te doen inschrijvengelijk mede daar onder begrepen zijn de genuwden en afwezendea. JJat Ouders, Voogden en Regenten verpligc zijn hunne Kinde- °£- in persoon, ot" door iemand daartoe door bun schriftelijk gemagtigdte doen inschrijven, en daarin nalatig blij venae, zullen zij vervallen in de boete 1 daartoe gesteld, en ingeval van volstrekt onvermogen, met Gevangenis worden ge straft, onverminderd dat zodanige Kinderen of Pupillen, evea a.s aile andere jongelingen, weike zich aan •de inschrijving heb ben onttrokken* indien zij geene redenen van vrijstelling kun nen aantoönen, dadelijk zui e;, worden ingelijfd en ingeval zif gegronde redenen van vrijstelling, kunnen bijbrengen in eene boeie en bij onvermogen tot Gevangenis worden verweezen toor deVeehuvv^VaIt beu1e"' dle van de" eerstgenoemden voogd voor de gehuwren de plaats alwaar gij hun bestaan hehh™ «Wijl die geerten weike geen OudersVoogde of eigen be^ ze^id6e,flSio°i0rnOe0!f' vern,d,,en a,Ie de Ingezetenen van de- ze .tad en Jurisdictie van dien, welke dit aangaat, om zoo veel Fvrraprnlfnm»S'«mr'ge i *,s' e'Ke" Persoon voorzien van e«a Doop Extract, eu een,nota van de wijk eu nummer tier woonplaats, docii den jtn ii n0Ölge x ndhcld door eer' hUüf.er uaast testasn- kenris te voldoen deze !u",ne '«pligting getrouweülk en naauw- yuld0en" e!' daard»or voortekome.., dat zi] mirt ais onwil- 1 gen worden aangezien en als zondanig gestrafthet geen zeker van hunne eigene nalatigheid* het ge.-olg zoude zijt:. Aldus gearresteerd hij Héeren Burgemeesteren der Stad Alk- »lrtKifn 1^a UeCi;m'1er i82o en den 23» dasrasnvolgend# gepubliceerd eu geaffigeerd. b c. VAN OOST VEEN, Vt. Ter Ordonnantie van Hun Edele zichtbaren 11. J. VONK, Secretaris, P U B L I C A T I E. M I L 1 T I E. Burgemeesteren der Stad Alkmaar, ingevolge Art. 30 der Wet van den 8 Januari/ 18(7 no. 1, verlangende het Contingent dezer Gemeente in de Nationale Militie voor den jare 1821 zoo veel mo- gelijk aantevullen met Vrijwilligerswelke 2 ch zullen aanbieden dezen dienst voorhunne mede Dgezetenen op zich te nemen. Brengen bij deze ter kennisse vsn altede Ingezetenen dezt'r Stad eti Jurisdictie van dien. welke dit maar eenigzins zoude mogen aangaan Dat ingevolge Art. 31 der voorsz: Wet als Vrijwilligers kunnen worden aangenomen, alle ingezetenen welke op den ic Januari/ 1821 ongehuwd zijn (1111119 Jaar ingetreden en bun 30 nog niet hebben vol- bragt, ten ware datzij reeds in dienst der Nederlandsche Arméeof NaiionaieMilitie hadden gescaati. injwelk geval,zij tot den out erdom vant 35 jaren, zullen worden toegelaten, en de nodige geschiktheid heb ben, welke voor den dienst bij de Wet wordt vereisebt, alsook* tea minsten gedütirende, dé laatste vijftien Maanden binnen deze Gemeen, te gewoond hebbende. En dat deaanbieding van de zoodartlgen zal kunnen.geschieden, ter gewone Secretariefdezer Stad, dagelijks (uit gezonderd de Zon en Kersdagen) van des maandags den i8« cezer ntaand van des voorraiddags tien, tot des namiddags twee Ure, tot en met den 30 dezer maand December ingesloten. Actum ter Kamer van Heeren Burgemeesteren voor noemd, den 12c December 1820. C i van O O S T V E E Nvt. Ter Ordonnantie van Hun Edele Achtbaren, EI. JVONK, Secretaris. W]t '.j .I-*" I y "itp Ijl 1' 'tv. A -V 1 J-' ■Kf

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1820 | | pagina 1