I courant J 4 ALKMAARSCHE f t Aó. 1823. No. i. 31 c 4 Tie. -«n - 05 Cs. -^817; j\ IV PAN MAANDAG L i S f**' DEN 6 T A N U A R T, A i' él - H. 5*153 Jh* r afegftg I» f«iK Z)es<? COURANT wordt vtek Z e s Cents Uitgegeven, NOT I 1<5 L F I j irntn J «2 •Its 2 BO, 'r<r - - B- U SO K MEESTEREN der STAD ALKMAAR, Geiten de aansÉhrfjvhrgetï var) Hun'ÉtU Athtb: de Gedepnteer. de Staten van Noord - Holland van 8 Februari! tSaa, Nd, Qewber. 1822 No, 17, en 9 November" A. .Gezien de besluiten van den Ed: AcJub "ilatd dezer Stad, van och' 17 Apni en 24 November 1S22.betrekkelijk de Stedelijke be. laatingen, welke tnet tien te Januari] r&'af moeten worden geheven, Oude Reglementen en Ordonnantiën ved.r dsrzeltfer ophef, ™,°9utteü ''v VSI! z- vaa ?3 December 182», No, 104» waarbij de Taneven en Reg ementen voor de Stedelijke Belastingen bij voormelde nesjduett van den Ed: AcntJme Raad dezer Sud voorgedragen, wofdeu gearresteerd en gesapetionneerd. Gezien de aanschrijving va„ Hun EdV'Groot Achtb: de Gedepu- seerue'j>t?ceD van Noord »-Holland van si December 182'' N® 1 waarbij bovengemeld Koninklijk besluit ter kennis wordt gèbrae van de^|s.eg^enng de^e: Stad en de autorisatie tot het publiceeren van ce géarresteQrcic iarievan en Reglemencea van de Stedelijke Be iistirgen wordt verleend. Drengen bij dezen ter Itenni» van dè Ingezetenen ei allen, die daattuj belang hebben; i». Dit in het algemeen alle Stedelijke Belastingen welke toe dus verre zjjn geheven géworden en waarvan hieronder geen na deren bijzonder" gewag zal worden gemaaktVooreerst, en tot dat drardmtrent nadere bepalingen Zullen zijn gemaakt op den ouden voet zullen blijven voortduren terwyl de be staande Reglementen ten d'en opzigte naaiwkeurig zuilen worden naargekofflen en geobserveerd» I)at over het Jast 1823, én tot 200 lang zulks door eene n» dere bepaling niet wordt gealtereerd, ten behoeve der Stede lijke Kas zullen geheven worden Fijf additioncele Centen op de Grondlasten ên het Personeel door het Rijk binriea deze Stad geheven wofdendê. go. Dat da tègenwoordige Stedeiyké Excljns op de Wijnen en het Gedisteleerd met den, 1 Januarij 1S23zal worden vervangen door eeu Stedelijke additioneel op ue Rijks Excijnsen welke met betzelfde tijdstip zullen worden ingevoerd, en wel ten bedrage Van de 85 Opdenten van de Rps Eièijns op dén Wijn; Van Wijnen op Qessehen, van buiten het Rijk ingevoerd Wordende, van iedere gewone Wijnflesch 10 bents. Van de 75 Opcenten van de Rijks Excljns op het Bnitert- landsch Gedisteleerd en Likeuren, Idem op fltischen per gewone Wjjnflesch van bulten ift. gevoerd wordende, 15 Cents, Van '65 Opcenten van de Rijk* Ëxeljnsen op het Binnen- landsch Gcdis'eleerd. Idem cp flesschenvan buiten ingevoerd wordende, vin Iedere gewone Wijnflesch 10 Cents, grootere en kleiodere Kruiken naar advenant. Dat Deze Opcenten zullen worden geheven door den Ri(ks Önt- banger, ten zelve tijd bij en met de invordering der Rijks'Excilns en raar de daar voor vastgestelde Rijks verordeningen, Voorschrif ten en Formaliteiten, met Cumulatie of bijvoeging van het Stedelitir Zegelregtten bedrage van Fijf ten Honderd van het Stedelijk regt. Dat nogtans van de bereids bij bet Rijk verexcljnsde Sterke Dranken, die in kleine hoeveelheden zender gelei - billetten of in grootere hoeveelheid met vervoer-billetten deze Stad zullen worden ingevoerd, zal worden geheven de Stedelijke Excljns,, ten bedrage: Van 7 - 50 Cents per Vat Wijn* 8 - 30 Cents pet Vat Gedisteleerd, Dat de alzoo zonder gelei-billetten en met vervoer-billetten in en dtor gevoerd wordende Wijn en Sterke Dranken bij her binnenkomen Zullen mocte» wotden gedeclareerd aan het Kantoor vau den Ont vanger der Stedelijke indirecte middelen Hellingwerf. terwijl op de- Zen Invoer in alle det'en zal teepasseliik en verbindende zijn het gearresteerde en door t. M. goedgekeurde algemein Reglement. Dat van de bereids bij hst Rijk verexcljnsde Wijnen en Sterke Dranken, welke in Stedelijke Eutrepóts fictiefs zijn ingeslagen, en In dezelve op middernacht van 31 December aanstaande, inge volge de afsluiting der Rntrepót-rekening aanwezig moeten zijn, gelijk Stedelijk regt van f 7^50 Cents per Vat Wijn, en van 8-30 Cents per Vat Gedisteleerd zal zijn verschuldigd, en binnen een msand tijds zal moeten worden aangezuiverd en gelikwideerd. Dat het nogtans, tot gerijf van den handel a&n dé Eigenaars of Scheerders van in Stedelijke Eptrepóts fictifs ingeslagen Wijnen en Sterken Dranken zal worden vrligeUte* de Saldo's van hunne peil rekeningen op eane tfloopende Crediet-rekeuing te doen overdragen Dat, ten einde dit afloopend Crediet voor de SrédejljJté Excljn» op den aanwezigen voorraid te genieten, de bélarighebbé iden züllcn gehouden zjjnvóór middernacht,,van 31, December 1822 **n hez bovengemelde Kantoor van Stedelijke jExcJJ s intéleveren een» ^tiftsUJke aangifte Vin het Saldo hunner pé.il rekening "op dac tijdstip overeenkomstig hét diarvan bij den Stadi-ContrS.ehr ver krijgbaar Model, onder verbintenis, om dén Excijns der Wijnen of Dranken yóór den URslrg te zullen aanzuiveren en verrekenen op den voet eu Ingevolge ue algemeen» bepalingen voor het Entrepót ficcif, of doorlopend Stedelijk Excijnsan en Belastingen vastgesteld. 4*. Dm, met den t JanusrU 1823, en vervolgens, bij en met den Rijks Excyns 00 het Gemaal en Geslikt zal worde» geheven eeu Stedelijk Exc.jns ten bedrage als volgt: t sr Op het Gemaal, arwe of Spelt van iedere Müd f 3 45 Cs. ogge - 36 Oogeuuild Tarwemeel per 50 ned. pond, - 50 - G ebuild 1 11 3™* AS Roggemeel - 33 Tarwebrood en Koek 2 - Roggebrood Hard Tarwebrood en Beachuit Hatd Roggebrood 5t li 1» - !5 2 - 50 37 m Op het Geslacht 6-60 S - 4 c - 50 3 - 'O -1 73 Van Iedere Srer of Koe, Vaars, Kween of Pinkwe gerde vuil, levende 475 nederlandsche ponden of dsar beveden 1 f 6 - Cs. Daar boven 4 4 - Vin een Kilf wegende 50 nederlandsche ponden of uaar beueden i Daar boven 44... Vaa ieder Varken wegerde 100nederland sche ponden of daar beueden Daar boven ...4.4.4..: Van een Schaap of Lam ieder nederliKdsck pond verschge» zouten of gerookt Vleesch Worst» Tongen of Spek (waaronder de ge- alag'e Speenvarkens eo Zuiglemmeren worden begrepen) 4 ^,-30 Dat de Rliks en Stedelijke Perceptlen voor beide deze mid delen zal geschieden door de Stedelijke Ambtenaren, en ter behoorlijke invoefing van de Rijks Excijns op het Gemaal de aangifte zal moeten geschieden ten Kantore van het Ge- ihaal alhier, voor middernacht van 31 Decemoer 1822, en die voor het Geslagt san het Kantoor der Stedelijke indirect» middelen boven genoeaid. 5». D»t met den t fannsrij 1823, en tot zoo lang hieromtrent geene andere bepalingen zal Worden gerankt, ais Stedelijke eigen middelen zullen geheven worden: a. Ren Exciins cp de Turf cf Kluitenen wel op iedere Ton Turf zonder onderscheid van soort, het zli Spon of Bag ger gestoken of gegraven, korte Turf 15 Cents van iedere Ton. Lange Turf per Ton 6 Cents h. ten Excijns van alle soorten van Steenkolen#n zulltf tcu bedrage van 1 6 - vsn iedare Hoed, Buiten- o? Bih'néblandscbe Steenkolen, mitsgaders, van 25 (jenrs voor iedere Waag van 70 nedarlandsche ponden Grove of Schaal- kolen meerdere of mindere kwantiteiten naar advenant. e. Foor Zegel- en Expeditiegeldenals volgt: Voor kwi- tantlen van betaalde Excijnse en Zegelregt van ïecere gul- - 05 - - 05 - 05 - 05 - 03 d»n öf gédeelfen van dien Ieder afschrift van aangifte leder Consent-billet Het prolongeren van Consenten 4 Het aftekenen van Rillétten voor ieder Het afgeven Ven Renversalen Vragt- en Geleide-geidenvoor iedere wag ter voor de eerste 3 uren i - 20 Ieder uur meerder 4 4 30 Een dag of uscht 3 - B Dat ter behoorlijke overgang der Srelsels, en ter verzekering- der nieuwe Stedelijke middelen, ten dezen toegepast workev de bepalingen voorkomende in het besluit van Z. ML van r December 11. N®. 49, en mitsdien wordt vastgesteld sa hi? paald:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1