ALKM A ARSCIIE COURANT E Ao. IÖ2J. No, 3® 4 - - - s*1 nationale militie. PUBLICATIE. groot-britamnie. FAN MAANDAG V- A MEN ij J A N U A RT. COURANT wok., voor Zes Cents Uitgegeven. V JURGEMEESTERÊN bfr STAD ALKMAAR gezien het be uit v*n tien Heer Staatsraad Gouverneur van Noord - Holland de dato 3b November 1822 waarin bij are. is bepaald, dat de Werk- zaa,olieden der Nation/tie Militie voor den jare 1823, binnen de Steden en Gemeenten dezer Provincieeenen aanvang zullen nemen met den 1 Jinu rij aanstaande. Roepen ter voldoening aan art. 60 der Wet van 8 Januari] tSif 1. omtrent de inrigting der Nationale Militie bij dezen op alle Manspersonen, hunne wettige Woonplaats, of domicilie binen deze Stad en Jurisdic is hebbende, wtlke ou den eersten Januarij 1823. bun Negentiende jaar zijn ingetreden, en mitsdien alle Jongelingen, geboren in net jaar 1804, ten einde zich ingevolge art. 59 dervoorsz: Wee in het daartoe gereed gemank' Register tot de lifting voor de Nationale Militie te doen inschrijven. Dat, ingevolge art. 6 van de Wot van a7 April 1820, alle Mans personen, die hun erbli f binnen die Rijk komen te vestigenen a's Ingezetenen moeten worden beschouwd, zich, voor zoo verre ei] tiog in tie Jaretrder Militie vallen, insgelijks voor het gemelde t^dst'p, ter inschrijving moeten aangeven, ia dat Register, waar- roe zij volge s hunnen ouderdom behooree, D» inschrijving aal beginnen met Donderdag den 2« Januari] eerst komende, en zal moeten zijn afge'oopen den 2o>ten daaraanvol*- jende. Tot dezelve zal worden gevaceerd in eene der Vertrekken op het Raadhui; alhier, den 2,8, 9, 15, en 16 JimuariJ aanstaande des namiddags vin 4 tot des avoods ten 7 ure. En ten einde voortekomen. dat niemand in de termen dezer !n- och rij ving vallende, zich door onwetepheid aar- pligtverzuim schul dig make, hebben Burgemeesteren noodig geoordeeld .de ïrgezete- ren te m.-eten herinneren aan de nav-olgende Dij voormelde Wet ge; jLa.aiite bepalingen. Dat, weike aanspraak op Vrijstelling, iemand zonde vermcetien te hebben wegens gebreken 6f anderzins., dezelve, des niet tegen staande gehouden is, zich te doen inschrijven, gelijk mede daar onder begrepen zijn, de gehuwden en afwezenden. Dit Ouders, Voogden en Regenten verpligt zijn h tl fine Kinderen of Pupillen in Persoon, of do.r iemand daartoe door hun schrifte lijk gemagtigd, ie doen inschrijven, en daarin nalatig blijvende 4 sullen zij vervallen in de boete daarop gesteld, en ingeval van volsrrckt bfuermogen, met Gevangenis worden gestraftonvermin derd dat zoodanige Kinderen of Pupillen, even „ais alle andere Jon gelingen, welke zich aan de inschrijving hebben onttrokken, indien 2 ij ge ene redenen van Vrijstelling kunnen bijbrengen, in eene boete «n bij onvermogen tot Gevangenis Worden verwezen» Dat de wettige Woonplaats voor de inschrijving wordt gehouden, voor hun die ongehuwd zijnde Woonplaats der Ouders, en bb' overlijden van beiden, die van den eerstgenoemde!) Voogd, voorde gehuwden, de plaats, alwaar zij hun bestaan hebben, terwijl die g eenen welke geene Ouders-Voogden of eigen bestaan hebben, moeten worden ingeschreven ter plaatse alwaar zij zich bevinden. Burgemersteren voornoemdvermanen alle de Ingezetenen van deze Srd en Jurisdictie van djen, welke dit aangaat, om zoo vee! maar eeirgzins mogelijk is, in eigen Persoon, voorziet van een DoopExtract, en eene Nota van Wijk en Nummer der Woonplaats doch bij volstrekt noodige afwezendbeid, dooreen hunner naastbe' «Minden of Voogden, aan dez'e hunne vefpligting getrouwelijk en ««niuvkeurig te voldoen, en daar door voortekomen dat zij niet als onwiltigen worden aangezien en gestraft, het geen zeker van hunne eigene nalatigheid het gevolg zoude zijn. Aldus gearresteerd bil Heeren Btirgemeeateretj der Stad Alk- ««ar den 24. December 1823 en den 30. daaraanvolgende gepubliceerd ea geaifigeerd. P. de SONNAVILLÈ, v«. Ter Ordonnantie fan Dezelven G. de HEÈR, Secretaris. AT E N N S G F I N G. De PRESIDENT BI RGEMEESTER dek STAD ALKMAAR, bre gt by deze ter benciise van alle de Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie vai, dien, en voorts van diegenenwél kén zulks ver- eer zoude mogen aangaan* f Bat bij uitdijks, desDingsdags, van des vooranddags inlj twaalf ure, tot namiddsg ten half een ure op het Raadhuis dezer Stad zijne gewone audiëntie zal honuen. Kullende men zich wijders, doch alleen in den meest^n spoed vereischende, en geen uitstel lijdende gevallen., aan, hem tenzjj tien woonhuize dagelijks, kunnen adresseeten. Alkmaar den 2« Januarij f823. G. F. V E R S C H U I Rv». KENNISGEFING. ■i BURGEMEESTREN des STAD ALKMAAR, brengen' bij de- tan ter kennisie van de houders der Obligation, ten laste dezec w[|C« Dat de Intressen verschenen 31 December 1822, dagelijks ter thesaurie woroen becaalc, wordenoe voorsz. Houders verzogt door «ene spoedige afbali :g van hunne te gued hebbende intressen de goede orde ia de Stedelijke administratie te helpen bevorderen. Dat de_ Leverancierswelke hunne rekeningen wegels gedane Leverantiën in de natste r s maanden van het afgelopen Jaar, 1 iet tijdig bij den Stads-Architect inzenden, aan zich zelve zul len te wijten hebben, wanneer zij niet met de overige Leveranciers worden voldaanterwijl voor zoo verre tegen verwachting nc<* eenige rekeningen voor het eerste half jaar 1822. mogteii zijn or." betaald gebleven, de Voorsz. Leveranciers worden uitgeuoodigd-om zich zonder uitstel tot betaling van dezelve te adreiseeren. Alkmaar den Januarij,1823. Burgemeestertn Voornoemd G. V. VERSCHUIR, vt. Ter Ordonnantie van dezelven G. dê IIEER, Secretaris. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. Londen den 3 Januarij. Van tien iiden december 1831 tot den ioden december i8j» Hf» te Londen: geddojst n,968 jóngens e. 11.40$ meisjesis 5<$» meeê van het mannelijk geslicht, en bedraagt te ttm r. 21.372 kaderen GedUrênd» dat tijdverloop zijn aldaar ter «rde besteld 0,481 vari het wiuneHJk en 9,382 van het vrouwelijk geslacht, zanjen 18 85« personen, waaronder 607 dood geborenen, én Is alzoo, in da- j'llr de bevolking met 4,508 personen vermeerderd, uietrege staande, i£ dit jaar. 414 menséhm meer dan in het vorig jast zijn overladen Onder de overledenen bevinden zich 4605 beneden de twee en 203Ê van 2 tot 5 jaren ouderdom. 1,224 zijn tusschen de 70*1180 iareit 680, tusschen Je 80 tot pö, en 104 tusschen de 90 en i00 jaren o' verleden; een beeft den ouderdom via 100, en een dien van tot ja ren bereikt. Aan de kinderziekte Zijn 604, aan krankzinnigheid 21% overleden. 23 hebben zich zeiven om het leven gebrsec4 vermoord, drie vergeven, iS verbrand, 7 insgelijks doorkokend water, en 113 zijn verdronken. Ia een' brief van Plymouth wordt gemeld dat de Briraania Van i2o stukken geschut, ais ook de Impregnable, cbaiis in die ha- Ven toe eene onverwijlde expeditie worden uitgerust; laatsteemeid schip, dat te veren 104 stukken voerde, zal er thanr maar 74 voe- tCn. De Wincrsof-Castle zal aanstaande week op de Werf gehaald worden. De wachtschepen de Superb, van 78 en ds Bülwark,, van 76 stukkenzullen geëquipeerd wordenom in hot Kanaal td dienen. De Bigtkon Croniclt meldt bet volgende: Eene vergissing had. dezer dagen, voor den hertog van Sussex, te Bognor, nood lottige gevolgen kunnen hebben. Hij heeft eénen drank ingenomen die te gisten gszec was. De dwaling werd op het oogenblik zelf ontdekt, en L. K. H- heeft eene groote hoeveelheid warm water gedronken, waardoor hij spoedig hec hem dreigend gevaar ontko men is." Op kertdig heeft erin de ftabljhrid Van Birmingham, rus- schea dne en vier ure des namiddags, een droevig- ongeluk plaars gehad t aene groote meiigce menschen, van allen ouderdomver maakten ziCh, met, op eene molen sloot, tegen over SöBö, schan sen te rijden, toen eensklaps het ijs bral? en ecu groot aantal de" zelve» In het water vielen; ongelukkiglijk zijn twee jonge de-Wi en vjjf jongelingen verdronksn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1