courant J f' tilt i 1 T H m ff ml w r ALKMAARSCHE ÜJ-" ]A. ;]v fl 'dj ;ij A o. 1821. No. 4, 1E STAATSRAAD GOUVERNEUR v^annoord-holland H*L?TA,ASRMD G'OUVi!;R-NEUR van NOORD-HOLLAND. LrAï "T WeM,e dat ,ydsn> >f »nd^ke accijnien door «rijks ambtenaren, ontvangen, gecontroleerd, gerechercheerd 9' - I nedePv landen. i si i 3J f u lil 'i n -I ui i ti 11 i\ .Hf r A N MAANDAG -1B?3- K WW %kv> 'V>-^ i ,i 4) !c ;-»S 1 5A' »fe* Ikt **J»U W- -J SEN 20 A N U A ET. Z>eze COURANT wordt voor Zei Cents Uitgegeven. Gelet op de nog vigerende wet op bet regt van patent, in dato Si mei 19. r Overwegende dat de algemeene beschrijving van hetzelve, zoo vroegtijdig mogelijk, in den aanvang van elk jaar, behoort plaats te hebber. r vermeend de ingezetenen dezer provincie, welke ten deze In de termen vallen, te moeten herinneren aan hunne vtrpligtisg, tot bet ooen ter oenoorlijke tijd van de aangifte in het patentregt, en zulks met betrekking tot die beroepen, voorkomende in de tab.l- len achter de wer gevoegd, n«. 7, ft en 15, mat name inlandse*e Kramers vreemde kramers en Kooplieden vreemde Schaar slijpers. Ketelboeten en dergeliiken Ondernemers, Directeurs en Kommissa- nsscn van Sp-len t er/oohsngen en Vermakelijkhedenalsmede van cat va,, Ih hrtant vah Loterijbriefjes welke aangifte volgens de ge it,. vei ge-cniecit-n moe.. Zijnde de plaatselijke besturei gemag- tiguge'ijv dezelve daartoe voor zoo veel des nood» gemagtigd wor- den bij deze, tot het afgeven van de rereischte patentbladenter- win oe regten, door gezegde pneotpügti'gen te voldoen, op dea voet der nog bestaande verordeningen berekend, en bij wijze van ïumptissementbi- de- oi-tv rger, gedeponeerd zullen moeten wor- «rnJ"- W' T' z"oa*"Af« wijzigingeu, als welke in die ■verordeningen zullen daargesteid worden. areu' Wo!uen dc voornoemde patentpbgtige ingezetenen mits deze feu rschuwd ons, door en e stipte inachtneming der bedoelde r»rv,n°T J,ng en et v?0rscbrift tot regeling,bif deze publicatie ge geven, zich voor schade en onaangenaamheden te wachten, Haarlem den 7 Januarij 182Ï. De Staatsraad, Gouverneur voornd., Van TETS van GOUDRIAAN. - .WqViB>» i/. j las?m« deVS-iT,?- E' den hetffe n,in,stffr vjn b" J dlrec".e der ontvangstenvan den so december L n, i'P, T?Ctur'S!,'e °P b,m Staatsraad Gouverneur, om nval! de heeren directeuren der directe belastingen, in do inrr Hn ,e reêtenuC'1 f'cciJ" "en1'e middelen daartestellenom de introduce.e van het nieuwe stc-lael van fi,ancien op de.; i»t«» jan mry ia, staande zoo veel mogelyk te bevorderen en te helpen tot Stand brengen. r Gehoord de conslddratien van voornoemde heereu directeuren omtrent-.1 het geen de introductie-van het'nieuwe stelsel van fiaaa» cien op oen i».«n januarij aanstaande betreft Heeft noodig g-oordeeid te bepalen, gelijk geschied bij deze: .rt- A,'e "edelijke en plaatselijke ambtenaren, welke tot den 21 december dezes jaar. belast zullen zijn hrei aeft ontvang», con- trole recherche en «surveillance van die eigene middelen, welke «teieA januarij aanstaande ophouden stedell'k of plaatselijk geheven en gesurveilleerd moeten worden, worden htj deze geautoriseerd en «quabficeerd en voor zoo veel dca tioods gelastom :er rtqimitie van de her-re directeuren der d'rectj belastingen» ln« en uitgaande rf,. ten en accijnsen in de drrecnen Amsterdam en Haarlem provisioneel er, tot nader orderde thans door hun respect. veBjk bekleede pos- ten re bljjven waarnemen, en hunnefunctlCn volgens de nieuw, wetten ten behoeve van het rijk uit'eoefenen. De heere i direct-uren voornoemd worden'verzogt zich ten deze inet de heeren burgetheei teren der steden en «Chout.u der g.meenten ten platien lande te concerteren. Art. 2, Provisioneel en tot nader order zullen alle rilks en nlast Kt .e.r\ianiCT"en' re,pe.etivel«k bevoegd en -gequalifkestd zijn tot rechercheren van alle de'ri'ks, stedelijke er. Kve?o- len' Zl"lendr,d«e Provisionele qualificati. aan eer five tot commissie verstrekken. ze vToTdeif4gVpubTicèerd'eBVreaffiffelrH'''n0r,DV^ Pr«e"d*^d* i« publicatie en afficue te doea P'"lsew"r»« «ewo°» tiaarlem den 18 December 1821. De Staatsraad Gouverneur voornoemd, Va» TETS van GOUDRIAAN. De onderstaande Personen, geboren te An-m... *lzoo vallende in de ligting der Nations,'.\r-r- -111 Jaar 1804en doch wier leven of verblijf tot dns verre onbekend';" V°or den ':rff ,823- werredezelve nog in leven, en elders'gedom^^i'j Ü°rdCn v00r 20li «lerzelver bloedverwanten; mitsgaders alle verd^r« o Sten Zijn, of achoon binnen deze Stad, niet .fbor"„ "%hit fff?" °U horen asr.temeidenbij dezen ope- oenén ^Utvinghaoden he- stoer hun onarneename gèvolgej zich oa.'.mhü" voorkoming van Secretarie deztr Stad, te 8dreaseeren ter Appeilo (Andrles) Admiraal (Hendrik) Bakker (Gerrit) Bos (Pieter van den) Brakel (Philippus) Bergen (Teunis) Bijwaar: (johannes) Dirkseti (Jobannei) Clermont (Wilhelmus) Dunkers (Wilhelmus) Duif (Maarten) Wijk (Maarten v»r) Domïncns (Antonie) Houvast (Anionie) Debets Wilhelmus) Fhijnbeen (Gerrit) Goester (Abraham) Geutjei (Kiaas) Gorter (Piet.-r) Henakes (Jan) Harmelink (Johannes) Keiler (Johannes Hendrik) Kieft (Sijtnen Lourens) 1 Keuuing (Corn.Iis) Alkmaar den i8* Januarij 1823. Kant (Pieter) K tzen (Petrus) Lammert» (Lammer:) Lieshout (Cornells) Molenbelt (Hermsnta) Mejj (Simon van der) Mooi] (Willem) Mulder (Jacobus) .Meijer (Cornelis d.) Moolj (jan) Oudewortel (Wessel) Olterfreiter (Wenzeslaua) Pettdr (Abranam Daniël) Rootjes (Gerrit) Rietkerk (Cornelia) Sin (Jau Hendrik de) Schoeman (Moze») Terdie (Matthijs); Tienhoven (Johannes) Times (Gërrtt) Tlliin (blaas)- Wsïhen (Johannes) Zor (Jan Hendrik) Zwerver (Joannes) - r\** - - f hTl ti'- k* v l- V ZETTING VAN HET BROOD over de Stad-ALKMAAR EN DERZtLVLR JURISDICTIE. liURGEMEESTEREN der Stad ALKMAAR, bepalen bJJ eat te rekenen -an de., dag van heden, de prijzen en het ga- Wlgt vail her Brood hinnon du™ C.-J _s len zijr W,gtzynnalsevoI!gtid bimien deW Swd ea ^Klv.mJunkie., ^L- Geveigt van het Brood. Namen van het Brood. moet wegen Brood fijne Witte Broodsbol °J Bóllen acht voor 5 C*. Gebuild Tarwenbrood UJu Gebuild TVT•-steluin Üngebuild Tarwenbrood Ongebuild Masceluin. Zuiver Roggenbrood k Bollebrood loot! V Prijs vai» bet Brood ba - |10i) ftfiU .iiile.ide alles gaar gebakken en nier bënfden de -Zetting verkogc worden, of in plaats van hetzelve eetiig BroodkleittJ<Gebak of iets anders toegegeven, oude Roeren cTa'nrtoe staande. »tctum Alkmaar, den 20 Januarij 1B23'. a ."-1 ■it' 30 sn >»>25 I nsb 1»»?' kl' WO - f. ISS ik fJOo .<C3ülon Burgem e'estereri voornoemd G. F. V E R'SC H U I R, v». Ter ordonnantie van dezeiveu, G, de HEER, Secretaris. B U I T E N L A N D S C H E BERIGTEN. S A K S E N. Dresden den 4 Januarij. j-L!»! 9an w'ter heeft bij ons gebrek aan meel t.n gevolge»1 •j ..e ac.it wind - molens dezer stsd, gedurende den jongsteni "g, vernield zijn geworden, en, ten gevolge dec belasting op> 3e"l8a °7za b3,(tl{ers» niet 'dm fn den uitersten nood, het ba. noodigde mee! van buiten mogen aoen komen. „n, n et Erzffebcrgte heeft het gebrek aan water groote ongele genheden re weeg gebragt. BINNEN LANDSCHE BERIGTEN. Rotterdam, \de» n Januarij. Sedert eenige dagen biedt de Maas voor deze stad een in zin soort eemg schouwspel nau. Het vrij stille weder, tijdens de n'vier zich vastzetteheelt veroorzaakt, dat hare oppervlakte eene veel eliener baan cUaratelde - dan zulks gewoonlijk geschiedt, e, r ve dan ook dubbe d geschikt werd voor allerlei Rsvermaken. D» i«r g« tL voor,^;Il>t b" '9ngS -hf greot3,e ^r Boomtje*. zeer gonstig voor ..et schaatsenryden zijnde, deed de liefhebbers van deze nationale uitspanning al spoedig aan dezelve de voork. geven boven de verder afgelegen plassen, zoo dat, vooral op^laatst leden zondag, hunne menigte ontelbaar was en men duizenden van allerlei jaren en standen hier door elkander zag zwaaijen, onder I -v 9. i il t ll ,i"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1