éit^ï-y courant m B E MINISTER VAN BtNNENLANDSCHE ZAKEN EN WATERSTAAT. zal op Doncerdsg den 20 Februari) 1823 dea k ALKMAARSCHE m\ uw r s&SKBc'S No. ■w» 1 II na 182*. 'W L ^.1 edxw ■f rJJ - 5° 100 200 aoo 100 100 100 600 - fcua it J !'o 3& - i w FAN MAANDAG V.-* gipHHIl|l| t s»» A&MuIuiik&iit ■*T 't Deze COUR A NT wordt vtor Zes Cents Uitgegeven. t MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN EN WATERSTAAT. AANBÊSTED1NG. tuiddags ten een tire, ia een der vertrekken van het lokaal van het Departement te Brussel ouder rfeszelfs nadere approbatie, in het o- peubasr» aan den minstinschryye'dei; of minstpiedi<;de.i doen aan besteden De leverantie van eenige Papiersoortenten behoeve der Alge- mcene Lands Drukkerij, gedurende het jaar 18:3. Al de ge-ene weike daarin gadtrg hajsben worden bij date uitge Eoodtjid, om aan i et lo'sa*! Van het gemeld Departement te drus StJ, tij oe anbes'ed: gbiljetten van i i'cbfyving overtegeven of door hunne gemagtig..eu te doen overgeen, voor de leverancie van de volge.de formaten en kw,,lit«itei p-piet volgens de ter visie lig gende monsters en hier na gespet, fi eerü. i\d i. basterd Anderhalf Oiifantseene kwaliteit, volgens <;en nieuw monster, 80 riem. 2. Imperiaal (twee kwaliteiten) A, idem idem B, idem idem 3. Super Roijaul (drie kwaliteiten) Aidem idem B, idem idem Cidem idem i* 4. Roijttal (vier kwaliteiten) Aj idem idem Bidem idem C, idem idem - Didem icem 3. Groet Mediaan (acht kwaliteiten) A, idem idem idem idem reen ioen idem idem idem idem idem idem idem Ideal idem idem Klein Mediaan (acht kwaliteiten) Aidem inern idem idem teem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem Dtuk A tdiaan (drie kwaliteiten) volgets é'en nieuw Monster. Aidem idem Bidem idem Cidem idem 5' .tC 6 B, C, D, t F, O H. B C, D, E, F, O H to loo 30 60 100 loo 300 loo 100 aoo loo 300 200 aoo loo 100 400 -.I, t. Ordinair Pest (eere kwaliteit) idem idem »50 30a 100 30 P?.'!'1 r. (iaïW [id •lil O i .Vfd AV lo. B, C, D, E, F, G, II, I, K, It; 10. 13' I4. >5- £21 Schrijf (lie,, kwaliteiten) A, id-sin idem idem idem i C.idem idem idem idem idem idem idem idem" idem idem idem idem idem idem id Am idem- 1 t Wit oiifants (eene kwaliteit) idem idem Blaauw Olifants (eene kWantfu?) Idem idem Blaatrw Roljaal Qeene kwaliteit) idem' idem Pot>tJ Gevpikt- (eene kwaliteit) iceni iü m bmin Gespikt (eene kwaliteit) idem idem CJf/ ^'spikt (t^ne kwaliteit) idem idem 10. /Silas Km-dees ,eene kwaliteit) idem idem "a' Kar dees fetre kwaliteit) idem idem 1». Kot.aai Kardeis (twee kwaliteiten) Aidem idem B, idem idem In' ¥f!tt £en? *Ws,ite'0 Worn Idem tar, otd (eene kwaliteir) idem idem tocoo potid. W^gSt^^,^iljetten behooren cP-"«el schreven en al^n 'de^Iauh^ï1""'0 woonplaats, ach rijven. ge"' ln de biljetten nauwkeurig be- -e js en centsen in schrijfleners Worden ungedruk 3co 300 400 400 400 400 300 500 <Co 300 20 10 10 20 20 20 10 10 j.n Ï0 40 6c Be 1 schrijvers en bünne borgen, of w»! de gemsgtigdéh van bei dt behooren op deo dig van de aanbesteding bij -de opening van de biiett.n :egMiwoorJtg tc zija, en voorzien van een certifikaat van net stece ijk of plaatselijk Üccuur hunner woonplaat* en van fr,'")rRen' houdende dat de sau emer en de norgén bi) bdn Ed. Achtö: beke d aynsuffi«ant ge oeg om de aanneming na tit komen. liet voorschr. ia een v«Atrekt veretschttom de akte van aanne-» nun^ dadelïu te kun-en opmvken e eete en. De mo atera p.pier, ligge ter v.ate ra 1 de lokalen van het Mi-' msterievan UmnenUndscbt Zaken eu Weerstaat, te 's Gravenhagej en te Brussel, e aan de lusalen van de gouvernementen te Aut- werpee eu te Luik. VVanneer de gegadig en verlangen mogten, monsters van het ce- asnbes'eden papier te hel ben, tot eere meer naauwkeurige vergellj-3 king met ue partijen, die tij zie voorstellen te leveren, is de Di:« recteur der Aigemeene I.ar.da Drukkerij gemagtigddezelve op daatï toe gedane aanwage, aan hun te zc.de' I)e Conditiën, der besteding ligge 1 bo»en en behalve op de voor schr. plaatsen, ook ter le/.ir g aan de lokaieti van de Gouvernemen ten in de respective providcien. De Ajinister van Binnenlandse he Zaken en Waterstaat DE C O N I N C K. 4 De onderstaande PerSo.-en geboren te Alkmaar i-n het js^r 1804er»* alzoo vallende i de lig 1 g der Natieral? Militie voor den jare 1823,' doch wier leven of verblijf tot dus - et re o. ekend is, word*n voor zoo» verre dezelve 'gin ieve», en elders gedomicilieerd éogien zi)nop der zei ver bioedver wa - mitsg dera alle verdere Personen welke o-C schoon bi-men deze Stad, i<- gehore .zie 1 r inschrijving hadden hofen santemelden bij deze-1 opgeroepe om ter voórkotnine vaia 'oor hun onaai.gename gevoigeu sich o verwii d te adresseeran lef Seemarf» det.r Siad. 1 A p peil o (A'drlei) Actmraai (He.dtu) Bak-ter lerri BoS (P.eter vi de Brake. (Pnilippns) 'iergeh feu s) IJl)wsart (lohsnnes) D"-ase.' (fuhannes) Cler wont CWilh huns) Dumkeri (VV.ihelmus) Düif (Mzarte i Wijk Maarten vsn) Domincns fA tonte} Hopvau Anionie) Debets Wilhelmus) F ijnbeen (Gerrit) Goester (Abrahsm) Geutjes (Klaas) Gorter (Pie: r) Harmelink (Johannes) Keller (johan es Hendrik) Kiefc (Sijmeii Lourens) Keuning Conelis) Ka ut (P e K 1. e (Pet.ui) Lammei s (Lammer:) I. esh ut (Cv r ei's) eij (Simon var. der) Vlulutr (jacobus) leder (Cornells -oe) VIOoij |v:l) Oude»ortel (W ssel) Petter (Abr.uain Da.t - A ootves err i) (kite'k v,.r 1) s u De 'dn r v -) benoem vlojtei) Terd e Vj tf ijs) Tiet,hoven han.e-) Times (v,«ir c Tuijn (KFrs) Wafher (jona i,es)' Zot (jHei drii,).' Zwer.er joanut») 1 chc jr t ii 'S *'i 6 -e/ S'!VV t f .M t .j Z.-J J- Alkmaar den i8« Januari) 1823. oco* J'li' T- 9 9',-! '1',' 39 5Ï. I ZETTING VAN HF.T BROOD ovr.R de-^xad ALKMAARq^ en DERZLLVER JURJSDiC fiE,r, de» Stad ALKM aR 4? bepalen' deze, dat te reitenen van den a»g van henen,-"de pritzieu eh het ge- wigt van het Brood binnen deze Stad en derkeiver jurisdictie zul len zy 11 ais volgt 1 Jti Gewigt van het Brood. Namen van her Broosi. 'O moet wegen Witte Brood Fijne Witte Broodsbol Agterl: of Bollen acht voor5 C». Gebuild Tnrwenbrood Gebuild Masteiuin Ongebuild Tarwenbrood Ougebuiid Masteiuin Zuiver Roggenbrood Boilebrood Prijs van bét Brood i». Sa v. 31 11 10 11 05 «5 X3j r*3 -20 11 I «1 13 60 11 22, wauKci' <c met nennicii uc Aemng verkomt Worden, cd inf plrsts van hetzelve eenig Btoticiklein Ge1>ak:>|$ iets anders toegegeven, op de boeten daartde staartde. "baai Actum Alkmaar, den 26 Januari) 1823. .Biirgemtjsitsxen voornoemd, G. F- VER SC IJ,UI R, Vc. Tér cfröonftslntie vsn (tezelveu, G. de IIEER, Secrecarii»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1