n,A'nuïïoK*".»» »s veen. BÜÏTENL ANÖ5CHE BERiGTïN. F R A N K R IJ K. W— 14°o - 0 87Ï {'„tiM ««f.™™ Feb'""« ,8;j,OI„ NUdour veen. verKooping te Bergen, Donderdag den 30® J»™»r« »-''ge.» om 10 uren m het Parys, den 12 Januarij. ïn een d«r ad^ertentieVbladenrdeEer Iroofdstad leest men tin. vol gend zonderling Éërigti ,J Lv.»« „Huwlijken. Men biedt aan i i». Drie juffroü w, Chen de 20 en 25 jaren, rnet i$öo franken huwelijksgift; 2 n, frouw n ,'tusseben de v8 en H i met 4000 franken 3. - juffrouwen, tüsscheu de 28 en 38 jaren, met 8000 fr*nketve - franken te w.-chtea hebbende; 4°. Twee juffrouwen, 77 en 18 jareh, aan welke men 60 en 80 ooö franken versekt-d ,5 Twoe iuffroüwen «HuSsChen de 18 en 19 jaren, met ao,ooo njnKe> 60 Twee weduwen tuskchen de rk 'en-50'jaren i™;' 54f liuwehjksgiFten en 3000 franken inkomen. Antes bil den heet fkein ris straat Feydeauno. 18. (Zijn bureau m-alleen des zon dags open). Tweede Gebod. f.eJcwijk Aaüatkerweduwe-aar geboren in jTesseneiMe! en al hier woonachtig, en Uielkjè Mooijmanjongedochter geboren êrt woonachtig alhier. Hendrik Lobaehjongman en Anna Ma^ir F anctsca Ltcvetidag, jo-gcdochter. beide alhier geboren en woonactitig. Franchius Connemanjongman geboren en woonachtig alhier» en Geertje Arnelsbeek* weduwe geboren te Hoorn en aih.er woon achtig. a Heel iot 3^ -ili> ,fHlf lpt; - 19: OO Kwart lot - 9- 5° A-ebts.te lot - 4' 75 jij Zestiende lot- 3^ 3 I f co -4 S: 50 - 1 75 i Aangiften van Geboorte te Alkmaar van den Sö tot den 26 Jantirri) 1823. JINNi NLANDSC11E BJtRlGTEN. NEDERLANDEN» Alkmaar. 55 Januarij. Na dat door jHeefeit Burgemaestercti dezer stad, reed» vroeger m 4lt .winters*izoon, .beschikking waarmaakt, tot better leen afge ven. van een zeer aanzienlijk getal Dekensaan zoodanige hehoef- tigen welke-zulks, tot meerdeie verwarming, zot den «er zetchikt geoordeeld wi.srden om daarvan éeubeho 'nlfkgenru k e ma ken is 11. mdiwege bij riesteeds toeneme. de strenge koudedm loop dezer.week, eeneibuiten gewone seer aanzie lijke u.tdee igv.n eueJfke honderden .Bomen Turf» aan alle behoeft,gen zonder ernig onderscheid gé-ban. met oogmerk too «ij wel .me,.en geïnformeerd te1 zllti om hij voortdurende buitengewone gesfetigheid van het •(lb*n. dezelve uitdeeting te herhalen.welke maatregelen der va denlijke Aie/otgdheid van de lie geer ing dezer «tod, wil verzekerd lt).ndat door alle de Ingezetenen van deze Stad en jurisdictie» «jackbasr zullén worden erkend cn daar van doonde ondersteunde behoef tigeneetigepas: gebruik gemarkt» Den 1? Januari]. In de .voorgaande week ontstond alhier drieman brand in Schoof- iteenen welke bij de.Z3 strengs koude, eri de uiteerste uioeiJeltfKreid war behandeling en werking der Brandspuiten de egrondste vieeze wo or de abelegate gevolge oplegde, doch wei^-lé «tow «poe» dig en met ijver aangebra&te hulp, geluk k-g z,y genu-cht, daar het ondertusschen niet te o tkennen iSdat in de omgevallen, ve oorzaak is toeteschri) ve geweestaan het in nu der o.' meerder grata „ie, iu acht nemen van die voorzorgen, w Ike ter voorkptpi- guaar van hadden kunnen Worden fn het werkgesteld.» het te wenache cat een ieder Ingebeten,, daar noot opmefkzs.-tn zal. zijn gemaakt cm alle omzichtigheid te dien aanzien in het werk te stellen ter till reeds in de vorige week op ordre Van Burgetneestere»door dn (Vandmeesteren verSche-dstie onderzoekingen in bijzondere Hui. «n tUn gedaan, en gelijk wij meenen nog verder er. nader met oe te strengste opie'tenheTd zullen geschiede., op cat de onverget-ffe- fiike achteloosheid van sommigen met de welvaard en het geiuk van %unne reedeburgeren in de waagschaal stel e. - l»8'te KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE LOTERIJ. Tweede Klasse. ,5te Ulsti No. <>55.1««e premie van ƒ1000. -de Lijst, No, 25141 s en brijs vsn 1000. Se l N®. 12335 - tT-8°» i'eder ein prils van tooo. ide LHstNo- 297S6, een prijs van tooo. «de I fist No. 228if, 9375 - 'dd'er een prits van 1000. In» iji»! N'o. 17*34, ee.i prl'S van 1000. 7de Lijst ï- N®. «1566, een prijs van 25 000. N®. 1431,9622, o ''l-der eén prils van f loo> 8?te* Llist r N®. 17759, 17577. iedereen prüs van/icoo. tode LU SN Noe'i2234, een prijs van tooo. M. 30217. een TmdeVUj/tfS^o. 35473. een prijs van 75000. No. 33773een t)\u van totSo. N'O. 23^00. een prrs V n ƒ,2500. y »o t (lat 'i\o, 36832. een «rils van 2>00. ,5de en UatSte Lijst, No. 32893, een prjjs van 1000. N». 32597, «ene premie van 5000. T art 9. van het reglement van 13 octobef ,812. en op- ^4 hislPlt van T. K. H 6 december 18,3- art. 6. dnör de- «ekweüficeerde Collecteur te Amsterdam, be- Koor» Maria Magdslen'a dochtertje van Dirk Jonker en Chrisiina T.'m- pe. Dirk, zoontje van Jacob Held en Aaltje Ver! a at. PA- ter zoontfe van Jacob ZvVaft en Ririshc Wijnstok, Ckristi- aan, zoontje van Arié Klem en Elisabeth Kelderman. Herrit* zoontje va 11 Rosief v*n Msarleveld C'i Aagjé SChcién. Trhntje dochtertje van Arie Sliiker en \ntie Dorregeest. ihndrik* zoontje van Jicob Koopmv en j.coba de Gra ff Cit'fa >ma dochtertje van Barend de Muü ik en Maria Struin. ,1a trianus zoontje van Arie de Raat en Anna Catharina Pork Aangiften van Overledenen te Alkmaar van oe» 20 tot den 26 JanUarlJ 1823 Anna Jacoba Catharina, dochtertje van Mr Matthijs Hendrffc Weidtlk en Pauline Ouirine Hoeufft,, oud i jaar en 5 maa 'en. -» Bernards, zoontje van Jacobus TheodorUs Koor e; Heten. Uteres, oUd ruim 5 maanden. Jan Hand 54 j ren. Maria van Groenweduwe van Francisciis Wil ha. öour, ->i>d 50 iareu. Johanna van den Bos, oud 40 jvren. Htf' f,verS huisvrouw van Jan Xlooster, oud 42 j»r« Gain, oud 48 jaren. - Cornetis Ververoud 66 p>en. P.eter de ost oud 46 jare:. Naatje, dochtertje -an Pieter Ko-xg en Jel e» tje Wier», oud 4 maanden. Triintje, dochtertje vae tVJuu* Klerk ert Neeltje Wiesoud 4 weken. 'hUWELIJK:S-P-ROCLAMATIEN, gedaan binnen Alkmaar op Zendag den 26 Januarij ï82$. 0 E E R S T R G E R o D' i CAE/r Jongman ffeboren te Voorst en Woonachtig te tf-r recht i e« "f^ijnanda Groot jasper jongedochter geboren te Ltrecht gehoren te Heil o en alhier woonsCh- ijffz Dorreman, Wegedochter geboren en woonachtig van''jongman en Marijtjé Veen, jongedochter, 'VT T 'Zn'w^Ue«.^7boren*te Ursem en alhier woonacb Maatje. Kern, weduwe geboren te Broek oP Langedijk .n ®ede slhiar woonachtig. •"*'Op den 31 itsn Tanuarij 1823- en volgende dag, zullen ri» Ma kelaars HOFDIIK en STRO O. dbó'r net Minister,e van den Nota- fis A". P de LANGE, presentaren te verkoopei; in net stad» Logement bij G. PBlom te Alkmaar» N». 1. Een Worsen Erve op 't Verdronkenoordwijk O tj472s 2. De Helft in een Hun en Erve a I d a rwijs i" 4,7'* 3 Een Huis en Erve even buiten de Vriesc cpoort.-u tea- wijk 11^. 14* 4. üen Leer looijerij met 12 Run ei 5 op o§ Oude Grient,, mate het ProvenhuK van Wilüeüian^ wijle D no. 6-. 5. Een Pakhuis in het Groot - Nieuwlandwijk D n*. 302. 6. En een Bakkerij met een Zaagsel-Schuur bij de voorn- poorc, wijk 110, 26 en 130. Nog zal men ten Zctvendageen plaatse als b- ren is gemeld.doot bovengemelde Makelaars en ten overstaan van der. Notaris Gb.K.- RIT-dr HEER. presenteren te verkoopéni N®. t» Eén Boeren - Woning Voorzien van Stal ing voor J5 ^oe- beesten en Berging voor 9 koe hooi n et een uoet en f.rf Staande even buiten het Nieuwlandefnek iu buitenwijk ,4, N°. 91® a. Vier IVoningen onder een dak 4. Stamde als voren, N® 92. 3. Een H.tis en Erve, stamde en gelegen 'i -nen Alsmaar, San de zuidzijde van rie Ouje Grachtwijk A-» N°. 31 Zijnde dit Huis belast voor de vrije uitgang, in c nu- nen banen met een jasrlijrSChe Recognitie van i 50. r -.f, 'l .4 De ondérgeteekenden .hebben de èer bekend te makenDat zil 'zijn mede Kommissarissen van het Onderling Weduwen-Ftuds, ongerief onder liet bestuür en de directie van den Htere CAbl Mf. HERMAN US HE1JE» te Amsterdam, Zij vertrouwen dat die Fonds, volgvns het; ttefwege bestaande Reglement, zóó .gunstig, voordeeligei min kostbaar voorden deelnemer is ingerigt^, en zoo i„ zij en aard. zijne strekking én middelen aan hei oogmerk vol doet, dat iedereenwiet, het lot zijner natélatene Echtgenoote ter harte gaat, (en wie zoude boven alles, voqr Haar met willen zor- '„pnvVmet serusthvid in dit Fonds deel kar. nemen» Het Rëflemenf ügt bij den tweeden oudegeteeker.den ten zijnet! hui« in de La ge rraat, in wijk B. No. 85, ter lezing, bij wiet» ook de lo'teeke .1' g ter deelneming kan ges CM ede»,- en-alle onder» D- Ortderaesclr...-» werio»»t ,ee, goeder», ytn welken e.rri ook,-op zijnen naam aftegeven zonder des ?e I: s egen h a nd 14e der - teekening fVetterbosckvan zwaar HAK HOU i Verkooning vatl 80 P-rken zwaar Eiken, Essen, Wilgen ea B-fken HtKHOÜT, al» mede het Snoeisel van LiRden Zoomen, 00 den Huize Ntjenbutg te Heilo op Maandag den derden FepruanJ 1823» i 'Op Dingsdagden 4® F-bruaYlj 1823, z»f IT. REGTER wa.tdertei zijnen biu-e verkooping houden van alderhanu RAAD en INBOEDEL. 3 'llTe ArrMAA»,M de ERVEN va. A. «T E R C K, ia Aftvda» w|jk C. N®. 5>.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 2