courant B ALKiMA ARSCHE Ao. 1823. s arssfe. i No. 5. VAN MAANDAG b N 3 FEBRUARF 'i Deze COURANT wordt voor Zes Cents Uitgegeven. BROOD-ZETTING. URGEMEESTEREN der Stad ALKMAAR, bepalen bij deze, dat, te rekenen van den dag van beden, de prijs zal zijn van Het fijn Wit Tarwebrood 3?§ Ct. per Nederl. Pond, Het grof "'Bol! enbrood 2 iA Het ongebti'ld Tarwebrood S3| Het Roggebrood 10. *n dat mitsdien de prijzen en bet gewigt van bet Brood binnen de ze Stad en jurisdictie zuilen zijn als volgt: Pond Orce Lood Flln Wittebrood of regelsmoet wegen fljre Witte Broodsbol Gebuild Tarwebrood Bollebrood Bollen, 8. voor 5. Cents Ongebuild Tarwebrood Roggebrood 1. I. 6. 3- 1. 4. 6. s. t. 10. 6. 05. '3- 26. 21 j- 4- 05. 23|. -*do. Zullende alles gaar gebakken, en met bovèn noch beneden de ret ting verkocht, eenig brood, klein gebak, of iets auders toegege Ven mogen worden, op de boeten daartoe staande. Alkmaar, den 1. Februari) 1823. Burgem testeren voerntemd, G. F. VERSCHUIR, vt. Ter ordonnantie van dezelven, G. de HEER, Secretaris. BINNENLANDSCHE BERIGTEN- NEDERLANDEN. MENGELWERK. ECHTE VADERLANDS-LIEFDÉ. Wanneer mende wereld rondz'e:, en de vreemde begrippen van sommig: barer bewoner» nagaat, kan men zich somti'ds niet weer houden, van otn dezelve te meesmuilen; maar somtijd» ook zijn Zij van den aard, dat Zij ons tot innig medelijden opwekken of on ze diepe verontwaardiging gaande mattes. Dit laatste wes ons geval, bij het lezen der gedachten over de viering van vorsteli;ke feertdagen, in F». 151 der Arnb. courant. Daarin wordt ons, ja; in een paar regels gelegddat het eerste ge voel van vreugde, over de vefjaring van vorsten moet zijn, dank- baarhe d ast, Godrnarr verder worden er meer d»n hotderd he fteed, om te betogen, d.u de zuivere blijdschap, over zu'ke heu ct elijkc gebeurtenissen en de echte vaderlandsliefde daarin bastaat, cm op gezette dagen, voor vaderland en vorst re dtnsenen hieruit wordt vervolgens het besluit getrokken, dat zy die dit niet doen, vijanden zijn vaD vaderland en vorst, tevens. Orge'ukkig Arnhem! hoofdplaats der provircie, maar ook tevens die van Nederlandscbe rebellie; wilt gij ze kannen, de hoofden dier factie? volg het genoemd vertoog ea het zal u daaruit blijken, dat het deze zijn i. Alle particulierendie voor hunne rekening geen bal willen geven, s. De am tenaren van rang. leden van regering. 3- 4 5- 7- 8. De De vermogende lieden. Allen, die door bezigheden in het dansen verhinderd worden. Allen, die niet van dansen houden- Allen wier betrekkingen naar geen bal verlangen. Allen die de les var. Paulus dit slapen wil, slape des nachts betrachten. Terwijl ware gehechtheid aan vaderland en vorst zich onder u al leen bepaalt, tot eenige subalterne officieren en ettelijke jonge lie den, die vermaak in het dansen hebben. Wonderlijke begrippen! wat verraden zij? onkunde of liefdeloos- heid? Wij hopen het eerste; en in dat vertrouwen willen wij den steller van dat vet toog ook onze gedachten meriedeéle'nmet den w«n»ch, dat zij hem taogeu dienen tot verlichting en verbetering. Ilij zegt, dat dankbaarheid aan God, voor de genootene weids; den, het eerste gevoel moet zijn, dat ons op vorstelijke feestdagen bezielt; dit stemmen wij hem volmondig toe. mits die dankbaarheid zich niet btootelijk kenmerke door het vroegtijdig uitsteken van vlag en wimpel, maar door hartelijke dankzeggingen en vurige ge beden tol de bron van alles goeds. Vervolgen» zeg: hij dat men zich onweerstaanbaar voelt aange spoordom die dagen in vreugie door te brengen: en dit zijn wij ooi: volkomen met hem eens, doch omtrent de wijze, hoe dis blijdschap aan den dag te leggen, versenden wij veel met hem. Hij zeg: alleen door dansen; wij zeggen daafemegei door het beton nen van opgeruimdheid, ee 1 iegelijk naar zij en aard, en sluiten door deze ruime bepaling niemand, vandïn straatzanger tot de dan sende klasse, daarvan uit: wij gunnen bet der laatste gaarne, dac rij nti en dan gelegenheid heeft om aan haren lust tor geoorloofde verma én te voldoen; wij benijden den heeren d'e, of zonder of dagelijks aan de 2ijde van deze.fde vrouw, moeten leven, het ge- n< c nie: o n nu en daueené jonge schoone, in wals en dansop een; kiisc ie wijze, te omarmen, noch aan de dames, om bekooritlkhe- den te laten schilt ren, die in den huisselijken kring, onder de kournmaac moeten verborgen blijven; doch, hoe wij het keeren of wenüenwij kunnen, noch in het eeunoch in het ander, eenig b»wijs van vaderlandsliefde vinden. Ii den frahschen tijd, was het geheel anders; toen waren wij in eene dansende natie ingelijfd; in ons hart baden wij, Hecre! verlos ons van den bonzen; kwnde 1 ons dengeheeledag over het ongeiuk, dat oiis trof, vu gingen des tvor.ds onze zinnen door een dansje verzetten; niet tot bewijs van onze gehechtheid aan den dwinge land, maar om ae niuizenesten uit 011s hoofd te verdrijven hierin was niets kwaads f.. M. wilde dat er gadansd werd, en moer me» voor dén duivel geen twee liChte i ontsteken En al was het ook dat de een of ander nh en dan een flikker te meer sloegom zijnen post te behoudenof eenéti hoogleren te verkrijgen 4 wie kon het uem kwalijk nemen? tiaar i 1 die - tijd toch naar geene'verdiensten gezien werd: maar e en min moete 1 wij het dan ook den ambtenaar u kwalijk nemen, die, op eere «d re wijze dm door dansen eeu vader anasch feest viert, wijl nij zici door verdiensten kan staande houden, en ónder o ;ze teghnwoordifae legering geen polichinel rat minister zal geroepen Worden, Niet ket dansen op ®s korings verjaardag, maar in tijd van nood voor hem te vechten, en geene opofferingen te groot te achten toe het behoud en t. t Weizijn van het vaderland, kenmerkt den waren Nederlanderveroordeeien wij dus hen nietdie op den verpardn-g van vorst of prins mét in de danszaal verschijnen; beschuldigen wij hen n'et, dat zij geen duit voor het vaderland b er hebben, wan neer zij op geen bal inteeke en; maar verg.-lüken wij die inteeiten- lijsten met die, welke van tijd tot tijd worden rondgezonden voor vadeflandscbe bijdrage en andere r.tniige instellingen enidatrnit z»! juister blijken wie echte vaderlanders zijn. Want het welzijn zij ner onderdanen ook dat der behoeftlgen, te bevorderen is het hoofd doel en dat tot dit laatste de meergegoeden medewerken, her ver Dngen van onzen goeden koning; en een roggebrood of een spi..i aardappelen aan den armen geschonken zal hem tne- r van den go* den geest zijner onderdanen getuigendan boopen colombij tjes e* ponden pepermunt, ter zijner vereering gegeteu. B POORTGELD te ARNHEM. Alles in de wereld schakelt zich toch aan elkander, en daar, waar men, bij den eersten opslag, de meest mogelijke verscheidenheid en afwijking meent te bespeuren, bestaat dikwijls, wanneer men da za'en van naderbij beschouwthet nïauws: verband. De lezing van het artikel vrije dieVets, in de Arnhemsche Courant van den 14, januari) 1823 no. 6 heeft mij op nieuw van deze waarheid overtuigd; toon fit hetzelve voor de eerste maal las, bewonderde ik des schrijvers vernuft; eene nadere lezing deed mij over zijne, wa»r- 1 ijk onze grootste fi anders Waardige, vinding verbaasd staan; doch eene dorde lezing deed een licht bij mij opgaan, waarvoor ite den schra deren schrijver ren hoogste verpligt ben daar mij zij» vernuft den eenigsc moge ijken weg geopend heeft, om mij en alien, die roet mij in hetzelfde geval verkceren, vaneenen last te ontslaan die sedert nieuwjaar op mij drukt. Immers daar men aan de die pe inzigten van Arnhems stedelijke regering geenzins twijfelen mag, of zy zullen dadelijk dezen voorgeslagen maatregel omhelzen, de wijl diegenendie deze patenten bekomen zullen, geene redenen zuilen hebben om zich ovef deze kort'ngop hunne gewone revenuen te beklagen, zoo mag- men dan tevens hopen, dst de ingevoerde ver booging in het t rief der poortgelden, welke zulke luide kiagre» veroorzaakt, weder ten spoedigsten zal worden inge'iokken; want meerdere belastingen van oe ingezetenen, al ware het dan zelfs: van de vrije houtdieven te vorderen dan de werkelijke Stedelijke behoeften vereisclien, dit zal toch wel in Gelderlands hoofdstad bet geval niet zijn de zoo billijke cóntrioutie voor de zoo veel di-nstdoende schutterij strekt ons daarvan ten veiligen waarborg. lVIsn zegge nu niet, dat deze nieuwe parenten zeer weinig op ztD'eil brengen, terwijl daarentegen de gemaakte bereken i-g ome "er ue rs beuren poortgelden eene aanmerkelijke sti/vii.g van de stads kas doet te gsmoec zieu; want benalveu, dat er nog al mitugeen zij»e eenre»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1