c ALKMA ARSCIiE c O U R a N «rwsr zs. Ï3L3BJSS KtfJSyjSati'SS'J© <££ttëU?u'l2X,Z<t - - "rd '9?X"S ks h^z-rr ssn P£",-. TdS SÜSVJS. m> w=i verrch^r£7r,.ttf irhoeon' mac.n t\! ?f U IA- 1 i Ao. rikg. A' AT MAANDAG No. f, E N i« FEBRUAKt. oproeping kerlofgange binnenlandsche berigten. NEDERLANDEN. mengelwe R K. Wf il h M s Wa ■t, r vV Dese COURANT wordt vter Zes Cents Uitgegeven. Ill I* KENNIS GEDING, toTi VreemdE S T E R E N der STAD ALKMAAR, alle Ingezerê- ^a8rschnwe^'IBeHn "j d"rblJ belB"g kl,D"e" bebbe" wlller.de Jing zouden kimnen ïolgen. We'keuueene cegenstrüdige fh.nce- Ö.t 1« R.*,;™». waren het welke reeds bil de IVmifi?. StedeR'ke" I®P°« subjecte ïs gehouden v6?rgcT se"eerd Yn112%™ 29' December '8« Ml worden gepubliceerd j onder anYerTYiuhoüd."*^ Wi^n'en goed»™ Xe? !"n *oodanfge Spitfire Impost subjects kangegeven aan de volgende /oorteTr" W°rd#n ,Dgevoerd door ea nèrpoorftot1welk'k.ÏÏ''*" d® RoonlPoort- Aan de Scher n"l behoort M. *^oor tor de. doo™a«re van liet groot Ka- wordende io de Rilrifd" g.oedere" ljn2s hetzelve vervoerd worden%V,li« ~ktul Vh" X"6" d* S:'d toor mede de Slnii de KooJni uep°0rC' t0C ws!k k'"- nabil de Rokkeslui. dooltuin behoort. Op den Dijk de Munnikensliils 1 've'k kE,l!oor ook gekkend zal worden toor de Geester n Kennemerpoort tot welk kan het Nieuwhnderhek meferbSen!neV,aS Lsmoralejiui' én Poort of op Wnige"odere w»V 'h"8 8ndere ziJde, door een andere geschieden, als fraude 7,1 Zla Se"sar"d binnen de Stad zs' fievoigs het Reglement gestraft, aangemerkt' en als zoodanig iu va" dezelve ?totaL6bLd||tiftenRhr,eVèn Jp?0rten van ''«Openen lijke Com,niesen zullen u f?" d"rv,n' ,Vch, ee" «>F twee Stede worden gedaaan en welke aan d. aan aan«ifce 7-al moeten ■alle zoodanige bUletren eV !nvr>er<,« ter hand zuilen stollen aard van definvoe"welké o^r"fS.'de" "^hilleude invoer welke geschiedzullen noodig hebben. a^PoortenDzulfeRnm^indhn- W?gS"' van het s,uiten «ok heropenen Ujke permissie a»n den PnnX" «onder dsaf»öe schrifte drukkeljjk wordt v.rbndfr 811 vertoo',d' welke uit van den Controleur of «n fi^X. «h-fftelljk Co sent gedurende den «emelden ton d g"' dcr St«delijke middelen, Rijtuigen ce openen. ds Poorterl voor £e)ad" Wagens öf Actum ter Kamer van Burgertieestüren dén 4» februari1 «23, en gepubliceerd den p« daaraanvolgende, G. F. V E R S C II U i R yt) 7et Ordönxaniie van Deteiven t G. de HEER, Secretaris, A/>yv r\{*~- R S, BUR GE MEESTEREN der STa DAftfi\/i*an dezen alle Verlofgangers der N.rionale Mi li til'n herfnreren biJ aisze Gemeente be vinoen, dat.Ingevolge iéYXX u raad Gouverneur v.n Noord - Holland bi, beszeif, R V* C6« October Has geformeerde sta», door derZr M r *'n wissaris PAN U'lCKEVOORT CROMMEL! V Militie - Com Verlofgangers op Vrjidag den VeenieSf v"$peC:,e over ',e des namiddags ten één ure zal v.hnnrU *- ebrus*U *»"staaijde, bij dezen op alle Verlöfl.n»-. «nl ï°r-den' rpcPen "litsdirn Sich in deze Gemeente bevinden ooit di rn'-T'' Militie, Welke kndere Gemeenters, a|S ook dezulkenwelke tot'dez^?*0- d ''dl liehooreu, doch zich binnen de?» r.l,. e e "r°v" c.'eniet "l^ondering echter der zoodani-en wtlke torTmf" °phoKDden.' m« zijn behoorende, om zich op VriW« di ferve ö,t,sfllons lanstaande des n«midd»v te7é,r, n*/ den v««'« den FebnnriJ dezer Stad te laten vi,,den ten V°°r het Ra'dh>,i» Commissaris te kunren werden reintn£°i °or'?oen,lie Heer Miiitie- rog gezegde Verlofgangers bii ','Ph j, Wordende yoörts ook kleine Équipement s stukkes weikern #r,"nerd' om de K'eeding en houden, als ook. hunne*LlkTet. !nV'," bu,Mle.K°r,P"n hebbe.fbe ▼an het Gemeente bestuür bekomen J!ï™StCn door hnn bebben gedeponeerd, mede te nemen r bum:e Verlofpassen Burgemeesteren vertrouwen h., j Hietde oproeping stipteiijk zul'len n! u be,an2hebbenda de voor- ralstig mogten ztJn, z|ch zeiven t« In d2"'z". die daarin lige gevolgenwelke daar door *uUen bebben d« ""dee. van 8 JanliariJ 1817. wegens verzuim n^ S!ig Art' djr WtC Alkmtnr den 4. Februnrij 1823. m0'ten °n:5tal,n* G. I'. V E R S C 5? U I R vt. Ttt Ordonnantie van dczflvrn IJÊÜR, Secretins. hebben wy den schrijver Hst genoegen niet willen misgunnen züa om daarover on/e'ugenbedïnkTngénTn bCVmidde^bieag^* te kunde begaafd, ,s hij niet vrij te pleiten van trivialiteiten eti verwonderden om meer dsn eens dit yniL'A i«tr a «jnrdifheden uit den mond van een zoo vjrstandig min konde?kom°^ Wj achten hem ais iemand van kunde en verdiensten msar ziirê gebreken ontgaan daarom onze oplettenheid niet. - Dan «r «ke. lacneül'k d!tliïh^v W"rheid' d5t* W3n"e« <"en iets in een ba- aL t d,gllcbc **l stelle.imen daartoe altijd de gelegenheid vin ?uk v;,?n °°k dit ünder'°ndcn wij in de beoördeelfng vanTee echte' vadert Tr **rs"liike "rjasrdngendaar de schrijver van tötfd'i,e!hHen,lbefint ,raet'e d,t' w""e« men de wereld nigan! me* ^ch7"f{d« n*«Pw«rh7tode"kt? dlz^l""1 gaande maken. En hij vo«t er hn Z a'T verontwaardigi,;g bij het lezen der gedachten over de vi'erii» !a#tste ZV|; «evaI wsg dagen, Wij verzekeren den schrijver d«t de V9rjant' ces die zelfde gewaarwordingen deed'ondervlndin 'en dTt en echte vaderlandsliefde alleen da'fin°Vb" '^^"tnrnéa o gen danse, maar wij hebben enkel wi 6 °p g6Zetce dergelijk* feestdagen den echten be mi™,,? hennen geven, dac vreugue aaa.porfcn, en dat het ala een beWlls ^nn J"- VaderIar'd toc moet worden aangemerkt, wanneer mei eb fe""g geestürii'c bestemd om die heuchelijk* dage,, tï vïeW Wi' heVh" 0n:.trekt' het besluit getrokken, dat het nier Mi,., J. bebbe« nimmer Schap tegén vorst Vi)'^ - onregte hebben wij asngenoiuen. A„ „fn. d g !eg2"' waarmee - onregte hebben wij ssnceroraea ,,7 g !eg2en< maarniec nig geestdrift en bel.ïgréfiin® 'de d 1?'Mwi^' i" het menschelijk hart door^edringen en defzèlf, °m zen moer men de.1 ménsch naat ?[ie üi^rilfk?w»cht.r, te le gen beoordeel®!). Sn wanneer dan de did? en handeiin- "ig geestdrift voor vom ».derl.„d teïJon' e,eRen,mebjbh w«* inwendig een vurig beminnaar is v,n vors wT.'SlSJ0^' *J Iiiderdaad aandoenlijk is da aanspraak van den «rhriiu», ongeiukig Arnhem gerigc! In -enen „lnP/ y er' "«n het te besparen daar, dank zijner edele pogingen LI 6 ven im 0 s stuk behoefte te zoeken «L |J ni®m"l d 7>ch zel- vadeslandsliefde aanstonds ga,, ontdekken in' welke kl»,Y.'„'""f- welk nommer hjj béhoorc. «issse en on^sr Mén deelt zijne gedachten méde, om ons ié dienen rot verlïri. ting en verbetering. Dit denkbeeld was een der tulb, L n den schrf v#r hebben verraden, Er ziin zeknr! „r C °',S Wat de dankbaarheid aéh God betreft ?nn moede*dat men onse «telling zoude verklaren ?u'or u Td" -*U~ tooning van dc dankbaarheid aan God hadden verst»»? f ,°0r. f* Uitstelten van vlag en wimpel. Wanneer wij snrafe! j b". aJdï heid aan C.od meenden wij dat ieder re^A,darkl""ir- zoude begrijpen, welke kraclu in die 1.,.Ukjn, J c''. "s ,l<" neer de schrijver van ttH,e raderla^/diTt l I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1