!r iz- ™rr*",Ne ie 'T"""™ 'ssfaS iïiïgïlgiï?" d! P"»"" - 4 ZIT' LZotn'r'.VS. oTTf t ,!sï27ta f?°- ALKMAARSC Iï e nationale militie, kennisgeving. H^r"d f ProAc', Noóld. -Sd- H'f auldcui BUITEN LANDSC HE BERIGTEN. Ac. 1823 No. 8. Dete COURANT ver it veer Zes Cents Uitgegeven. XaURGEMEf.STERïN der STAD ALKMAAR hrenven bl) hebben ge"e"' We'*e dsirbij eeniS^n» belang mogtea ,8* S'il v\7d0Jf0oe;f,n« 3,n,Art- 74, der Wet op de N.tionale-Mi t Jer P.r.n AO de A'ph'betische Naam lijst.oer Personen, welk zich, ingevolge cezeede Wet in he-- doen h h^i V°°f e IlgtH's Vi,n het .iaar l8s3 hrtben op het R ,,Hhn' 'f T'So Tj11 de be'a*V'iebbeaden zil liggen; den i7e Fh -' in dr®. Po!der-Kamer alhier. van Maandag ten r Je 7«an "m D.":«,da« den 24 Februari) 1823 i. gei o «n rde Zondag alleen uitgezonderd) des morgens van tien tot ïoide aHn 'gi Ure' 'f ei"de 'en ied» va" ht," Ui staat nmstinHiU 'rge U° °P die L«st tril"«e Personen of omstandigheden mogren voorkomen, die op dezelve nog zou den ïegTelaten "T*" 82!i«eceek"d ofdazrvin moeten wor den weg «eisten, daarvan overeenkomstig Art. 76 der voorz- EnS. D tad.n£o"in^dr/f,7'C te funnen geven', x-nse.uat de Eo.ing der ingeschrevenen tot d. lifting der Na'io 1 11 vc 1 i'Cti ot-atsraaci CrO'iverneur vaf\ fVoord-Hollaiid van d6n *>7 Tanuirfï ¥5?«"» >».,i 11» od he' Risdhnï. ,11,;-, 7 J'.utriJ IS23 zal plaats hebben, op tie. Kisd.iuis alhier, op Dingsdag den Fe'-rnsni ,s„ des morgens ten pure, en dat mitsdien ,L ie e welke der de voormelde inaèhri'vina- h-hr,r>rr n Welke ot zegde plaats* dag en uur/zich zal moe,'en beï'üden?* °P g* Butgemeettetsn voornoemd, vermanen een fe^e!ifk welk#» dir aangaatomten aanzien va* het bijwonen der Loti'g wel daé «.g te zijn, «,cb op die plaats dag en uur, zoo als hïfr boven staat uitgedruktte aren vinden alsook om derze'ver bewijze,, térbe korning van Vrijatelltng mg.uolg. Art. der voort, wt, Ie «iterllik op de 2« Maart daaraanvolgende ter püatseu voormeld ve^ rwntèn' *Veï'ilhh,Ul!lVe"jfl"< m°s:e" hebben*'ch «V Alkmaar Jen 14e Fekruarij 1823. C. F. V E R S C H U I Rvt. Ter Ordonnantie van iexelvese G. bi HEER, Secretaris. BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, met tegenzin, gezien hebbende; 5 Dat hunne kennisgeving van den 21 Februari) II. ongenoegzaam Ia geweest, om de Ingetecehen de «toodzikelijkheid te doen gevoe len der daarbij voorg, schrevene Maatregelen tegen der. voo-gang der besmetting van de Kinderziekte. En zich alzeo, in weerwil ven zich zeiven in de verpligting°e- bragt ztende, cm het niet alleen bij vermaningen en wat «eb uwen «e laten, maar Straffen en Boeten te bepalen, daar gcene overrediug genoegzaam is. «»siicuiU# Hebben besloten cn hesluiren; De Kennisgeving van s, Februari)'ll.waarbij maatregelen tegen den voortgang der besmerttr.g van de Kinderziekte worde bepaald wordt bij deze in volle eraebt gehouden e-t zoo veel dei nLr'i geauld Dezelve wordt geamplieerd met de navolgende artikel Art. 1. Alle de Inwoners, 11, welkers Huizen de Kinder»;-»». pr ,Ti°g" bev"'den» «Men, op de buitenzijde van hunne Hnfte-' St a a r b e ze\vT\u'" Jee,b,,r P^atsen het woord Kinderziekte',' aai, hu, "een schriTcefij" DecUtHoR 'Hl heTbJn'gege'Jef'"dïeïué besmettu g in het Huis te vrezen is eege»cn, dat geene lotea moeten worden, en de Nering v.lbe d,de,i-ik fie gestaakt, tot tPd en willen dat hi.fi-' da.rin wordt gêdrweu waarvan hier voren Ak.1 I. «wï?»™, I? S?'^ Dec!sratoir cn tl zijn geweken 8 g ee!natlit» de besmetting geheel Art. g. Geet-e Personen, van w»lt« t.—- r c «en de Kinderziekte hebben gelaboreerdi./, °?kr",V'e Huizen, h«t zij'opde Straten, opentMlV. w Lhu ne al)mogen vertoonen, zonder van ej fi 'h.c|Sf,? ^"rhe' °ük wan in de twee vorige Artikels is ecwi/i.. Declafat.,1. a,s waar Art. 4. Hl), die deze bep.iip^ of ioorz!enie^n- ét Ktnnisgevii j yjan jj FeSruarif II h/pr k voor£Conft<? van in kracht gesteld, overreed r 'n °P n''eiivv nis, worden gebrsgt, en aldaar twee dagen verblijven; en, bil her- A z,ch daara,n schuldig makende, zal de Boete verdubbeld, "ae. Gevangenis op drie dagen worden bepaald; terwijl daarenb»- 11 ,c hliensrtn der Policie de st/kste ordre hebben ontvangen ona alle de zoodanige.,, welke zij op de Straten vinden, en waaraan zif de kenmerken der Kinderziekte ontdekken, zonder dat dezelve van een Dect.ratotr, hjer boven in Art. I, 2 en 3 zijn voorzien, by den arm naar hua Hui» t« geleiden. Art. 5. De Boeten zuilen, voor de helft, kotnen voor den Aan brenger, en, voor de wederhelft, voor de algemeene Armen. En zal deze geaffigeerd, gepubliceerd en in de Stads Courant ge plaatst worden. 8 Aldus gedaan ter Kamer van Heeren Burgemeestereo voornoemd, dco 20* JuttiJ 1818. G. F. V E R S C H U I R, Vt. Ter Ordonnantie van Hun Ei: Achtb H. J. V O N K, Secretaris. BURGEMËESTEREN der STAD ALKMAAR, alle Ingezete nen en Vreemdgin gen weike oaarblj belang kunnen hebben w/llepde waarjctinwea tegen de nadeden wetkeuiteene tegenstrijuige hande- zouden kunnen volden. Mazen hiermede voonocpig bekend: Dat het algemeen Reglement op den in, uit en doorvoer van alle de Stedelijken ltspost subiecte w.iren het weiae reeds t»Jj de Mot ficttie van den 29e December 182" is gehouden voor getnsere.rd en nee welk nog nader in zbn cene-ï «-orden gepubliceerd,» der anderen inhoud. J S Art. 1. Dist voortaan rlie zoodanige Stedelijke Imoost stihi-cr^ aTD««vVn°aeanede S"fei! f'"'en kuntlC[1 worden ingevoerd door aa «dn^cgeven jan dt volgende Poorten; Aan het Zegiis even buiten de Boompoort. Aan de Scher- COt welk kantoor ook de doorvaart var, bet groot Ks- wo dende d'J 8°edere i hetzetve'vervoerd wnrUrinn Bierkade cl elaers binnen de Stad mogte-n toor mede de'siuD'aTT YriescheP°™tot welk kan tot welk kantoor - ook ge-ekend^a"l"woï ;ïüi£kei,,;f,l!" Moortel nikecslu's Aan st ',7 z-l worde te behoren de Mun- Dat alle de invoer welke aan eene ander- ziid- Pom. of op «„lg! .nd.„ „j„ K geschieden, als fraude zal worden aangemerkt en »ic \a gevolge hei Reglement gestraft. aa' gunerkt' en alt *cod«,.ig in- Art. s. Dat aan alle de voorschreven Pnnrr-n u-. van dezelve, tot aan het Sluiten daarvan, zich een of twJe s lijke Cominieien zullen bevinden, aan welke de aangifte worden gedaaan en welke aan den invoerder ter hand zuHenTtelie" alle zoodanige billetten en papieren welke zij naar den verschiilcd® aV', nJRV°tr We,!koe 8e?chit-'d. «Men noodl* hebhe Art. 3. Dat geene geladen Wagens van het sluiten tot he one -a ■>r Poorten zuilen mogen binnen kornet?, zonder dasrroe sc*ri''te lijke permissie aan den Poonier te hebben vertoondwelke „ft- ACvpn tCr Kamor^?n Burgemeesreren den 4e Februari) v-3> cn gepub.iceerd den daaraanvolgende. O. F. VERSCHUIR.vi. Ier Ordonnantie van Deze/ven, G. de HEER, Secretaris. V E R E E N l G 1) E STATEN. New-York, den 1 Januarij. Gister ochtend ten it ure, bood de viland n„« r van ongeveer een kwartier uurs van hier, het eevecht t»n r*Uf zijnde twaalfhonderd man infanterie en honderd man ruiteri) "5 ondtf gedienden van de batiillons Bav'c» Mo- vrn, a contBSgnien v,n Carthagena. „p'ende' het itngen vervolgen; vielenjhunoejkolommen in m,sta dappcropdcon' ze «au, welke op mi. der dan 400 schreden ee-en ,„1VJ| me^ ce b«- j ot.etmet buitengewone dapperheid en geestdrift, inw.erwü v»n het vijandelijk vuur, ten u.tvoer br.gten. Hoezeer d. stank bloc dig cn de weerstand hevig waren, zijn de opstandeling omrin/d en voikoneu Tcrdiguu geworden l0»0 sew«r.u, g00 gcvang.r èa FAN MAANDAG I - - v

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1