ALKAJ A AKSCIiE Ao. 1823. kennisgeving. Dirk r e g t e Aen JOHANNA REIN f) E R Shuisvrouw van - Jaeeb H'agemeester fan maandag Deze COURANT wordt veer Zes Cents Uitgegeven NATIONALE MILITIE. -*VAA/Vs-s^ b«AVv A«— JJURGEMKeSTERRN der STAD ALKMAAR, brengen bij •fis ter kennisse vaa alle de Ingezetenen eczsr Stad en jurisdictie. lebben? d'e êeU""'We'ke ceol«2ifl* beling mogieu J°' 'efnv°,d0"l1D* "n.,Art- 7ldef CP Nationale-Mi i "dH 8e Januar,V *817 No,,, d3 Alphabacische l\Sam lijst der Perionen, welk zich, ingevolge gezegde H et, in het f^"sort».Prcv":c,e Noord-Holland, 27 Militie Kanton, GemeenteAlkmaar, voor de Itgtmg nn het jaar 1821 nebben doen inschrijven, ter visie vin d« belanghebbenden zal liggetu op het Raadhuis, in de Polder-Kamer alhier van IWaand»- den 17e February tot Dirgsdag den 24 FebruarlJ 1823 ïngeslo" ten (de Zondag ?lleen uit^ezo. derdces raorsren* van tien tot des namiddags lire, ten einde een ieder vaa hun in" staat zoude zijn, om, ingeval hun op d:e Lijst ee.iige Personen of omstandigheden töogten Voorkomen, die op deze've nt g zou den behooreu te Worden aangeteekendof daarvan moeten wor den vreg gelaten, diarvan overeenkomstig Art. 76 der voorzi Het ain den Heer Militie Cttntnissaris ken tin te kunnen zeven, *.na°. Dat de Loting der Ingeschrevenen tot de iigting der Natio nale-Militle voor dit loopende jaar 1823, Provi. cie Noord Holland, 27* Militie Kanton, Gemeente Alkmaar, rei sevol- ff f ^Jj'icitie van ce Heer Staatsraad Gouverneur van Noord-Hollandvan den 27 Jar.ü.rij 18.3 zal pi rats hebben, op het Raadhuis alhier, op Dfhgsdag den 25* Februari! 182a des morgens ten 9 ure, en dat mitsdien een ieder welke oV der de voormelde inschrijving behoort, in Persoon, 0p ee zegde plaats' dag en uur, zich zal moeten bevinde Burgemeesteren voornoemd, vermaren een iegelijk, welke dit aangas! om. ten aanzien van het bijwonen der Loti" g wei ifr dag tig te zijn, zich op die plaats dag en uur, zoO als hier boven staat uitgedrukt, te laten vinden, alsook om derzelver bewijzen ter be homing 'van Vrijstelling ingevolge Art, 77 der voor*: Wet, voor of uiterlijk op den 2e Maart daaraanvolgende ter plaatsen voormeld, fnteleverendsar zij. die zulks verzuimd mogten hebben, eich zei ve te wijten zullen hebben, de nadeelige gevolgen, die daar un voor hun zouden kunnen ontstaan. Alkmaar den 14e Februari'j i8:g. G, F, V E R S G H f R v»j Ter Ordonnantie ran deztlven G, de H EER, Secretaris En zich alzeo, In weerwil van zich zei ven in de verpligtingge» bragi ziende, om het n:ct alleen bij vermaningen en waarschuwen te uten, maar Straffen en Boeten te bepslea, daar geene overreding genoegzaam is. ruvben besloten en luiten De Kennisgeving van St Februari) II,, waAMJ maatregelen té«a den voortgang der besmetting v,„ de Kinderziekte worden bepaald wordt nil deze in volle kracht gehouden en, zoo veel des noods get'Q ii. Dezelve Wordt geatnpliesrd met de navolgende artikelen, Art, i. Alle de Inwoners, in welken Huizen de Kinderziekte zich mogt bevinden, zuilen, op de buitenzijde van hunne Huizen niet alleen eenmaal zeer leesbaar plaatsen het woord Kinderziekte" mm bet Zelve leesbaar honden, toe dat een der Medicin» Docter aan faun een schriftelijk Declaratoir zal hebben gegeven, dat geena besmetting in het Huis te vrezen ia Art. 2, Ieder Huis, waarin eenige Winkel of andere Nering wordt gedaan, «n Waarin zich de Kinderziekte openbaartzal dadelijk ge- aloten moeten worden, en de Nering, welke daarin wordt gedreven gestaakc, tot tijd en wijlen dat, blijkens een gelijk Declaratoir alt waarvan hier voren Art. 1 ia geWsg gemaaktde beimetting geheeï en al zijn geweken. Art. 3 Geene Personen, van welke Jaren of SeXe ook, welke Mn de Kirdvrziekte hebben gelaboreerd, zirllen zich buiten hunne Huizen, het zij op de Straten, opentlijke Plaatsen, of waar bet ook at)mogen vettoo'iert» zonder van een gelijk Declaratoir, als waar van ia de twee vorig - Arfkeis is gewag gemaakt, voorzien te zijn. Art. 4, Hl)die déze nepalir.gen of eenigejder voorschriften vaa Je Kennisgeving van 2, February il. hier boven gemelden op nieuw in kr-cht gesteld, overtreed, zal, voor de ecrstemaalverbeuren «ene Boete van vijf Guidem, en, bij onvermogen, in de Gevange nis, word si gebragten aldaar twee dagen verblijven; en, bij her- baliug, zich daaraan schuldig makende, zal de Boete verdubbeld, ei oe Gevangenis op drie dagen worden bepaald; terwijl daarenbo ven de Dieharen der Politie de Strikste ordre'hebben ontvangen, om a Ie de zoodanigénwelke zij op de Straten vinden, en waaraan zit de kenmerken üer Kinderziekte ontdekken, zonder 'dat dezelve vaa een Dechratoir, sis hier boven in Art. I, 2 en 3 zijn voorzien, bij den arm naar hu* Huis te geleiden, Art, 5, De Boeten zullen, «oor de helft, komen voorden Aan brenger, en, «oor de wederhelft, voor de algemeens Armen. fc.'.?*1 deie gegeerd, gepubliceerd en in "de StaJs Courant ga- Pjlllü l»w<don. Aldus gedaan ter Kamer van Heeren Burgemeesteren voornoemd, den 20e Junij 1818. Cu F, V R S C H U I R, Vt, Ter Ordonnantie van Hun EdAchtbs H j. V O N K, Secretaris. 6ÜR GEMSESTER EN der STAD ALKMAAR, brengen bij deze ter kennis van de Ingezetenen dezer Stad en jurisdicti» vsn dien Dat door de Commissie te zatrengesreidingevolge Art. 58 der "Wet van üen 28 Juni) 1822, (Staatsblad No, 15) houdende de belas ting op het Personeelzijn benoemd rot Schatters, en Rijschattcrs, geschikt om de no dige taxatie opnemingen en tellingen te ver ligteii de navolgende Personen, als j let Schatters voor de huurwaarde, etc. H E R M a A US ran TELLINGEN, »u HENDRIK P R A A L I) E R. Tot Bi'c sec - rs K R T N van der K A A Y* en CORNE LIS VERHOEVEN. fot Scbmers voor net mobilair, ete, J A C O R U S van der VALKen MARIA COSTER, Wed. K/aas Makken Tot Btjschatters Gelastende Burgemeesteren een iegelijk bimen deze Stad en Turié dictie vta dien woooscht'g, bovengemelde Personen in die hoeda Eigheid teadmitiere i en te erken, e* Actum ter Kamer van Burgemeesteren voornoemd, den i8« Februari) 1823 li. F, V ER S C H U 1 R, vt. Ter Ordonnantie van De-neJven li. de HEER, Secretaris. gezBKbtSeFfTEREN DER STAD AL[<MAAR, met tegenzin, Dat hunne kennisgeving van den 21 February 1). ong«- oevzaam len' dèr^Iarbu1" ,P*e'e,enen ce noodzakelijkheid «e doe gevc/e rgeschrevene Maatregelen tegen den vooitgaug der j ee KiQdcrziekti, j BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, alle Ir-rerere- nen en Vreemdelingen welke daarbij belang kunnen hebben willede waarschuwen tegen de nadeelen welke uit eens tegenstriluiee liarue. ling zonden kunnen volgen. Maken hiermede voorloopig bekend: Dat liet algemeen Reglemene op den in, uit en doorvoer van alle de Sledelijken Impost subject» waren het welke reeds bij de Notificatie van de» 29e December 182e is g-houden voor geinsereerd en bet welk nog nader in zijn ceoe I zal worden gepubliceerd, onder anderen inhoud. Art. 1. Dat voortaan alle zoodanige Stedeiyke Impost subject® waren e. goederen alleen zullen Itünnen worden ingevoerd door e# aangegeven aan de volgende Poorten; Aan het Zeglis even buiten de Boompoort. 1 Aan de Scher merpoort tot welk kantoor ook de doorvaart van het groot Ka naal behoort, bij aldien er goederen langs hetzelve vervoeri wordende, iö de Bierkade of elders binnen de Stad moeten» worden opgeslagen. Aan de Vrieschepoort, tot welk kan toor mede de Sluis aan de Kooltuin en ilokkesluia behoort e» rot welk kantoor ook gerekend zal worden te behoren de Mun- nikensluis. Aan de Kennemerpoort tot welk kantoor d« Géester of Bergerpoort, benevens de Lamoralesluis en bet Nieuwlanderhek mede behooren. Dat alle de invoer welke aan eene andere zijde, door een andere Poort of op eeuige andere w: ze hoe genaamd" binnen de Stad zal geschieden, als fraude zal worden aangemerkt, en als zoodanig in gevolge bet Reglement gestraft. Art 2. Dat aar slle de voorschreven Poorten, van het Onemm van dezelve, tot aan hec Sluiten daarvan, zich een of twee Stede- lifke Commirsen zullen bevinden, aan welke de aangifte zt\ m,,erc« worden gedaan en welke aan'den invoerder ter hand zullen stellet i'e zood n'ge billenen en popieren welke zij naar den verschillende aarl vsn den invoer welke geschied, zullen nbodig hebben. A't. 3 Dat geene geladen Wagens van het sluiten tot her openers der Poorten zullen moge» binnen bomen, zonder daartoe schrifte lijk» permissie aan den Poortier re hebben vertoond, welke uir- cruk'/edik wordt verboden zonder zoodanig schriftelijk Co senC van den Controleur, of een der Ontvangers der Stedeujks middelcn9

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1