alkmaarsche IMrri felt COURANT (V Pfl L a HI tl '4 Ao. i»;j. ft ilï J"* >v' H. .v gg?J; - No. io. Ir jt ■r.^rr&£??-.*i tT»N %"ds< V A N MAANDAG y3w !W fiv 1 !f ïTp 5 Ar 3 MAART Deze COURANT wordt voor Zes Cents Uitgegeven. -r# M» O T I F I C A T I E. UN EOrL CBOOT ACHTBARE de GEDEPUTEERDE STATEN vak NOORD-HOLLAND, l'n aanmerking genomen hebbende de consideratien bij H, E. Gi A. ontvirien, otncre.it de bepaling van den tijd, Watrop de her-ijlt, der geijkte lengtemrtcn en gewigten in deze provincie, volgens het Reglement op den her-ijk gearresteerd den 31 januari) 1822, moet piaats hebben en willende dsarsteüen alles wat ten deze volgens de ondervinding als meer wenscheiijk is voorgekomen. Hebben goedgevonden: Bij alteratie van art. 3 en 9 van het voornoémd reglement te be palen, g.'lijk geschied bi) deze: Act. 1 Ue her-ijk vas alle geijkte lengtematen en gewigten zal, lit de stad Amsterdam, voor dit jaar. eèn aanvang nemen op den I BfSsrte geëindigd moeten Z<)n op Ultimo junij daaraanvolgeoce terwijl voor het "erdo/g die he -ijk, binnen de stad Amsterdam een aanvang zsl emen op t janti rij vin elk jaar en geëindigd moeLen zijn op ultrmo april'dsats-mv gé-f Art 2. De her-ijk ?n 11e geijké 'engtemstén en gewigten ztl in alia de andere steden e gen tenten ecz«r provi c'e, een aanvang nemen de<! t sppl van d t eri v. Igendè jarea en geëindigd moeten zijn op uit inn juni) daaraanvolgende. Art. 3 De heereu mond sseme t- en ndjanct—ijkers zullen gehou den zijn, de standmts ter Ie gretnafC" «1 géwigiet van den derden rang, bij hen in gebruik zijnde, a»i>. H. E. G. A. intézendenvoor den tweeden maandag van «ie maand november van elk jair, teuein 'de op dien dag, tegen de stand? art's van den tweeden rang, onder berustendegeconfronteerd e gever fij-rd te worden. 11, vende yyiiders alle de bepan gen van bet Regiemenk op den her-ijk der ertten en gewigtén in Noord-Holland, gearresteerd den 31 januarij 1822, var, volle kracht. En op dat niemand hiervan eenige onwetenheid vo'orwendezal deze alomme worden gepubliceerd en gesfligeerd, alwaar men ge woon is publicatie en sffictie te doen. Iïaarllm den 20 Februarif 1823. De Gedeputeerde Staten voornoemd, Van TETS van G O U D R I A A N. 'Fir Ordonnantie van Dezslren de Griffie; der Sta'en van Holland, J. A. van ZUYLEN van NYEVi.LT. AFKONDIGING, BURGEMEESTER EN om STAD ALKMAAR, Gelet op art. en 5$ der we' van 28 jlrij 1822, staatibud i\o. 15, 0p het per 'toneel, houdende Art. 51. BIJ de i voering deter wet en vervolgens jaarlijks, zal er tot bercékeni' g va'tfhtt Pedr-.g der.pe'rioneelc belasting, ee- ,i ue beschrijving geschieden >«n de «rooi ge der Ingezetenen De zelve zal to r de e es r e re» re p'-at» hebben or.aiddeiijk nadat deze wet verbirdërd «al zij e vervolgens jaarlijks zoo vröegtjj dig mogelijk. Art, <2. De hoofden der Gemèente-Bestunrén zullen, op san vrage der tvi' .erabi', openbare afkondig r,g san de Ingezete- ,5 ren, ten minste acht tb-geb Ce voren békend roakeu den tijd, wanneer Ce besebti'v- -gs-biilcuen ztillen Worden rondgebraet en afgehaald." Gezien dé brief van den Ontvanger'der directe belastingen dezer Gemeente, van den 24 Februari) 823. hoiidende zoodanige aanvrage Maken bij deze aan de Irtwone-s dezer Gtmeerte bekend: Dat de Ontvanger der directe'^e'astingtn voornoemd, aan derzel- ver woniigen val; den ze'e tien Maart aai itaa: ut ea volgende da gen tot den 15 Maart daaraSnvo'gerde, zal doen bezorgen een be- schrij vings-bil ethet welk Inhoudt, eene korte schets van de gfond - Slagen der voornoemde belasting, zijnde: 10. De huurwaarde. 2». De deuren en vensters. 3°. De haardsteden. 4«. Het mobilair. 5». De diensthedentri 6°. De paarden-. bü welk b'l et, waarin deszelfs verpügting jegens 's Rijks schatkist; in hetieitki 2 'ft de belasting, aal worden opgegeven aaniederln gezeten, de nood,ge vrsgen dienaangaande lét wèantwoording zullen zijn vast stelri, ten einde hij het zelve; met de meeste naauwkeu Ufhe'd mvuBe. :,Cr ds8":' nfl dr "'trelking van voormelde bll'etten, dezelve, ingevuld, van e WO mgen des Ingezetenendoof of van wage dep Ontvanger, zt,l'e». wordfcn afgehaald, staande het echter aai: een ie der vrij de luvu.ii. g re doen verrigten en het billet zijnentwege te doei-, onuerteeks'en door den Ontvanger of zijnen gemzgtigden. p-tde Iigtzrte' n, welke bij de beschrijving geen billet zullen lebber, ontvangen, volgens art. 62 der wet n O Lr. r. niex,-, #;..J neme, ontvangen, v0,gens art. 62 der wet, verp gi zilu, binnen ac it dagen na den tijd.rot de ophaling [vastgesteld of uiterlijk op rü f" S'en Tl 3; eïM b,liet ten kantore de5 ontvangers tc doen afh ie en bel not,ijk ingevuld,tetmg te bïïö'gen Dh ee i;a!aiigh?id in rie inVulling binnen deu bepaalden termih s.s oos onattiUWkeurigheid of vslsckbeid in 't zelve ten gevolge zullen hebben, de toepassing der boeten en posnaliteitenbjj art.dj en 64 mitsgaders art. 85 tut 88 der wet vastgesteld. Te tvi;l eindelijk, tot narigt der Ingezetenen, met betrekking tot de bere«keniii| »an hunnen aanslsg in de deuren en vensters, aan huu wordt ge dverteerddat de bevolking dezer Gemeente bedraagt een aantal van 8534 zielen. Mordende een iegelijk mits deze aangemaand, zich ten stipstea naar de bovenstaande bepalingen te gedragen, teu einde zoo veel hem betreftde erde en naauwkeurigheid in de beschrijving vaa voormelde belasting te bevorderen, en zich voor schade te wachten. En op dat niemand hieromtrent onwetendheid voorwende, zal de ze worden afgekondigd en aangeplakt ilomme waar zulks 'ie doen gebruikelUk is. Terwijl een afschrift zal worden medegedeeld aan den Ontvanger 'der directe belastingen, tot deszeis informatie. Gedaan te Alkmaar, den 25 Februarij 1823. G. F. VERSCHUIR.vt, Ter Ordonnantie van Dezelven, G. de HEER, Secretaris. KENNISGEVING. BURGEMSE3TEREN der STAD ALKMAAR, brengen bij deze ter kennis van de Ingezeteden dezer Stad en Jurisdietis van dien, Dac door de Commissie te zsmengesteldirgevolge Art. 58 def Wet van den 28 Juni) 1822, ("Scaatsblad N». 15) houdende de belas ting op het Personeelzijn benoemd tot Schateers, en Bijschatterso geschikt om de noodige taxatiën, opnemingen en telllngeu te ver- Tigtea de navolgende Personen, als: Tot Scharters voor de huurwaarde, etc. HERMANUS van TELLINGEN, «ti HENDRIK PRAALDE R. Tot Bijschatters A' R T N van der K A A T, en GOkNELIS VERDOE V E N. Tot Schatters voor het mobilair,' ete. JACOBUS van der VALK, en MARIA COSTER, Wed Klaas Makkes. Tot BDscbatters D I R K R E G TER, en JOHANNA RE IN DE R S, hu ïsvrouw vas Jacob fVageméester Gelastende Burgemeesteren een iegelijk binnen te/.e Stad en Turis- dictie van dien woonachtig, bovengemelde Personen in die hoeda- nigheid te admitteren en te erkennen. Actum ter Kamer Van Burgemeesteren voornoemd., dan 18® Februari) 1823. G. F. V E R S C tl U I R. vt. Ter Ordonnantie van Dezelven G* de HEER, Secretaris. De Personen vsn A. van der Steen en II. Hofman, belangheb benden bij de 'Liquidatie van den Franschen achterstand, geiieve* zich te vervoegea ter Secretarie dezer Stad tot bekoming van In formatie. BUITENLANDSCfIE BERIjGTEN. F R A N IC R IJ K. Parys, den a Februarij. De Moniteur bevat heden bét navolgend artikel: De Corstitutionnel verhaalt, in deszelfs nommer van gisteren de bijzonderheden van eene rasskerade, wefke, den idden dezer ia de stsd Lyori heeft plaats gehad en die slecht» bespottelijk we'zeti zou, zoo zij niat door den geest van partijschap uitgevonden, mee oogmerk om de publieke rust te storen, teB uitvoer gebragt en vait vrij groote wanorden verteld ware geweest. Opgemeld dagblad schetst naauwbenriglijk de plompe plegtig- beid uitgevonden, sin de begrafenis van den koophandel te ver beelden »;ar zwijgt geheel en al dver de daadzaaken van rebellie, welke die verteld hebben. Hat wordt dtrhtlve uoodzakelpont ook deze te doen kennen. De lijkstatie vertok, om straeks vier ura, uit de voorstad des Brotteaux. verzeld van omtrentteen honderdtal jonge lieden, allen met rouw-teekenen voorzien, en gsande twee aan twee, achter cetia met zwart omhangen koets, waarop eene pop geplaatst was, die deu koophandel moest voorstellen. Na dc brug over de Rhone te zijn overgetrokken, werd de koets, op last der stedelijke regering, nabij de brug de la Gnülotiére, ahngehouden, Cn voor het «ogen blik op de binnenplaats van een naburig huis geplaatst Masr t»r- wijl men de bestand van -ene genoegzame g-wapenda niagt gi.,g ha len', rit krende jongeliedenwelke de lijkstatie hadden gevolgd, eti bij'welke zich nog omtrent 3 a 400 personen gevoegd hadden,' ié koets met geweld weder voorden dag, en voerde dezelve over bec plein Bellecuur en langs eene der kaden van de Saóne. Eenigo voet stappen verder werd de koets op nieuw aangehouden door den heer Thomas, luitenant der_gendarmerie van een' gendarme g^assisteer! De rustverstoorders, in plaats van naar de vertoogen vtn dien oüi- c:-«r te luisteren, vie'ea op hg» a*u; zija paard werd geweldig uus» haadsidz

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1