J.ï«ir sïs ALKMAARSCHE ITST.LS! "°rsm- -1,514 *tëï£ rh«-hi"" '«'«r'p <«h «i ti-aa- Na ii* T 5 ddoi de vr?iKer enfin 6* "PPOrC h" Wüürd te ™eren» b®<°°P'5 S,ir-f-lZor" "ITr™"1 Hun edel gpoot achtbare de gedeputeerde ft* 19 Deze COURANT wordt voor Zes Cents Uitgegtvtu. Dat de nalatigheid in de invulling binnen den bepaalden termijn', als ook onnauwkeurigheid of vaiscbbeid in >t zelve ten gevolge zullen hebben de toepassing der hoeten en poe i-aliceiteabtf art.tSjj en 64 mitsgaders are. 85 tot 88 der wet vastgesteld. Terwijl eindelijk, tot narigt der Ingezetenen, «er betrekking tot de bereekening van hUhnen aanslag in de deuren en venstersaan but wordt geadverteerd, dat de bevolking dezer Gemeénte bedraagt eeti aam al van 85,34 zielen. Wordende een iegelijk mits deze aangemaand, zidh ten stipstea naar de bovenstaande bepalingen te gedrsgen, ten einde zoo vtel hem betreft, de arde en naauwkeurigheid in de beschrijving van voormelde belasting te bevorderen, en zich voor schade te wachten. En op dat niemand hieromtrent onwetendheid voorwende, zal de ze worden afgekondigd en aangeplakt alomme waar zulks tt doe» gebruikelijk is. Terwijl een afschrift zal worden medegedeeld aas den Outranges- der directe belastingentot deszeis informatie. 1 Gedaan te Alkmaar, den 05 February 1813. G. F. VERSÖHtJI R, y«» Ter Ordonnantie van Deztlyenr G. de HEER» Secretaris. DUITENLANDSCHE B E R I;G TEN. j F R A N K R I] K. Pakys, den 1 Maart. tu de kamer der afgevaardigden is heden door den heer ie la Beur. do,n,aye'rapport UKgebragt wegens zlju in de bureaus onderzocht zem der 'kamer. V" de" bter Mat'uci uk deü ongewoon',^da't'lfe" VooSe'iSIev!^ V°nden °"betJme!i'k ea daetboïecJmmlsf.ede vThei r/t;4m *1 S dr°aeoenmvanr S W£re"' d°°r hew raPP"<"dS fa'st^op'te i a? j' naam, iet rapport uit te bre ge 1t-n -toel voowtl li rtfuT ^e-inen, dat, zij niet alleen eetrpsrigiijk dit voorstel, in desze/fs gebeele uitgestrektheid aannam; ma>r alle de benm e g 0edfeeu'rde T d'f, V'JOrstcl ontwikte,i^ Manuel'niet meer fn de fffierfon zltcinf hebben ^zoLdtr'inbreuk op hare waardigheid en aanzien te maken. «uier inbreuic Na eenlge discusslen ik besloten, dat dit ranoort met d. d,.» toe beirekkelijite uittreksels uit het pruces-verbaM der kamer zul.'eti worden gedrukt en rondgedeeld ztfnde de beraadslagen daar voor bepaald, tegen maandag den 3den dezer. Het getal der ledenwelke zich hebben doen inschrijven, ons Het overige dier zitting werd niet discussier! op r,pp0-ten over scheidt. te" d0°rgebragt Cn de v«gaderi„g ten haf 4 ure ge- J?rHZ^dffaiV°ndkKby' het e!nd!8"n der zitting van de kamer der afgew vaardigden hebben een aantal personen dén heer Manuel met eer bied gegroet,- hij gaf den arm san de-i heer Lafitteen werd Verzeid door den luitenant-generaal Gerard en verscheden van zij„- ££rdë Op het plein Louis XF aangekomen zijnde, sloegen d« sfWaar- d.gder den weg naar de Draaibrug in; wacht, efne onverwacht» 'Vf v^f -,n,g ~an b"r8ers ziende, oordeeM'e het noodig o"genblikke- hekkenHekken te^uiien^^plotselyE werden ook df befJe ander» De heer Manuel c haddenonder het geroep v,«n h m ij- e n]}s111 de sr-a-jc vreedzaam zijnen weg, zonde., ieve d/jL./T m' hem Sevo'S(i ie%e Manuel! Hierna ging een ieder daartoe vermaand te zijn geworden. Onder de adressen, bil de kamer. Constitution™!) van deu vrede ingediend, is het volga den Koning, tot behoud 'de der grondeigenaars ea STATEN van NOORD-HOLLAND, Ontvangen hebbende eene missive van den heer opperjagermeester van Z. M.opperhoutvester voor de noordelijke provinciën, van oen 22 dezer no. soS) betrekkelijk de sluiting dér visscherij. Brengen bij deze ter kennisje van alle daarbij belanghebbende» dat, rer conservatie van de visscherij,.dezelve zal gesloten zijn van den 15 maart aanstaanden tot en met den 15 mei daaraanvolgendemet uitzondering echter van alle zulke visscherijenher zij langs "de Stranden, het zij in de rivieren of binnen - waterensis bij vroeger niet geabrogeerde placaten mogtfcn z^jn vrijgesteld, en speciaal van de visscherij van Steur.; Eift en andere Vfoortvis'ch in de buiten- rivieren, alsmede van Aal en Paling in de rivieren en binnen-wa teren; terwijl ter vermijding van misbruiken ten aanzien van de laatstgeme de visscherij voor zoo veel de vlieten, wateringen en slootön aangaat, daartoe alleen van aalkorven gebruik ial mogen worden gemaakt. Eu ten einde niemand hiérvan eènigè onwetenheid Zoude kunnen L9°=rWJ;nfe" a dÊZe alonlme worden gepubliceerd en geaffigeerd, men m ceze Provincie gevyoon is publicatie enaffictietedoen. Haarlem den 27 Februarij 1823. De Gedepbteérde Staten voornoemd, Van TETS van GOUDRIAAN. jj Ter Ordonnantie Van Deze Ir en 1 de Griffier der Staten yan Holland, - ti J. A. VAN ZUYLEN VAN NYEVELT. i AFKONDIGING. - o'-. er v. v" BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, Gelet op afc. c- 51 en 52^der wet van 28 junij 1822, staatsblad No. 15, 0p bet Per- toneel^ houdende: r ^rt* 5'- BÜ de invoering dezer wet en vervolgens jaarlijks, U bereeken,nê van het bedrag der perï'oneele belasting, ee- ,V ne beschrijving geschieden aan de woningen der Ingezetenen! De- l& zelve zal voor de eerste reize plaats hebben or.middelijk nadat 0. deze wet verbindend zal zjjn, én vérvölgéns jaarlijks zoo vroe*- ti tijdig mogelijk, - J 0 ,e' Art. 5d. De hoofden der Gemeente-Bestuuren- zullenop aan- vrage der Ontvangers, bij openbare afkondiging aan de Ingezete- nenten minste acht dager, te voren bekend maken den tijd, A. wanheer d? beschrljvings-billecten zullen worden rondgebragt en afgehaald. a 6 i IT ia* Gezien de brief van den Ontvanger der directe belastingen dezer ie» Gemeente, van den 24 February 1823. höndénde zoodanige aanvrage Maken bij deze aan de Inwoners dezer Gemeente bekend: tri- Dat de. 0,uva"gsr der directe belastingen voornoemd, aan derzel- zet» Ver won'ngen van den zevenden Maart aanstaande en volgende da lil-. £e" L°ï. den '5 M«rt daaraanvolgende, zal doen bezorgen een h8- slseenVrilgS etn Tl inhoudf.' ""e «chets van de grond 'iet- s|>gen der voornoemde belasting, zijnde: rats 1°. De huurwaarde'. öo. De deuren en vensters, 3d- De haardsteden Tl tide 4°- IIet mobilair, en - nS» 5°- De dienstboden, 6°. De paarden'. 4. - bij welk billet, waarin desze jegeR! >,R1Jk' iC-hat' in betrekking tot de belastin a opgegeven aan.ederln- gtzeten, de noodige vragen t6r bea,uwoordi"g '«llen 5 zijn vastgesteldteneinde t elve; met de meeste naauwkeu- righeid invullé, Dst acht dagen na de uitM^i3 Van voörmfde b'l,ettfcr' Öéielve, van Ingevuld, van^ de woninge^ fpS"* t,0' uWCg£ deC Öntvanvpr Tuilen afgehaald, staande het echter aan een ie- doen onderteekenen dor 0ntvan£Cr of z'Jnen gemsgtigden. ■ckc d.gt» ,11 dm'i-j ,0[ S OP1"1"?«r rnterlij. op dpp oorf-A. -i 423- een billet ten kantore des ontvangers te doen iBBfMWUr

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1