«S8B»«SSSI5 ipïiïsssss B, ï««"S ™wrs-cc de °- ALKM A ARSCITE O U R A N n. van Boreest Van petten, duitschland, NEDERLANDEN, Aö. 1S23. N®. id* Deze COURANT won't voer 2 es Cents Uitgegeven. ►URGÉMRESTEREN der STAD ALKMAAR, gezien art. 13 van het Reglement op den Herijk der maten en gewigteo in Noord- Holland, gearresteerd den 31 januari; 1822. Gezien art. 2 der No- teficatie van H. E. G. A. de Gedeputeerde Staten van Noord-Hol land van d-ea 2o« February 1823 N°. 25 (prov. blad N». 24) Ge zien de missive san den Arrondissemenc - Ijker in dato 12 Maart I823 No. 4. Brengen bij deren rer kennisSe van de Ingezetenen dezer Stad en Jurisdict e van diens i°. Dat de Arrondistemei'ts-IJber J. CATENIUS, zal vaceerên tot den her-ijk der Lengtematen en gewigten binnen deze Stad, voor dit J«ar aanvang nemende den je April en geëin digd moetende zij-iop U! imo )ti;.y daaraanvolgende, de vier eerste d3gen der week des morgens van 9 tot 12 en des namid dags van 2 tot 5 uren» iü de Sc. Annaitraat in net locaal voorden Ijk binnen deze Stad bestemd, S°. Dat bij art, 14 van het Voorsz. Reglement het volgende is bepaald De Ingezetenen zijn Verpligt hunné maten 'en gewigtea op den bepaalden tijd bjj den Arrondisaementa of Adjunct- Ijker van het district ter her-ijking aantebieden." Indien zij hier aan in gebreken mogten blijven, znllén zij verpligt zijn,hunne m-uen en gewigteowelkeher-tjkt moe ten worden, op hunne eigene oStéti naar de wooapijats van den Arrondissements of Adjunct-ijker van bet distriet te doen transporteerenom aldaar her*-jjkt te woiüem*' Rn op dat niemand hiérvan onkundig zoude Zijn* zal 'deze Wor den gepublic-erd en geaffigeerd, mitsgaders in dezer S.ads Courant kvordeu geiiaseceerd. Actum ter Kataér van Burgerneesierén den li» Maart 1823 N. van FOREESt VAN PETTEN i Ter Ordonnantie van Deztlven G. pe IIEER, Secretariat BUP GE MEESTEREN die STAD ALKMAAR maken bi) 8e ien bekend, dat op de gewone VOO R f A A U S VIA RKT of KER MIS, jbinren deze Stadinvallende op Woensdag den a* April aanstaande, geen» KwakzdlversPlaneet- ©f fttrbskeopirékkers, Rij. felaars, LiterijkramersD-iCb dobbelspellen Zullen worden toege laten, en dit alle Bedelaars ten «reogsten geweerd, ëu «uders vol gens de Wet zullen worden behandeld; zullende voorts de Kramers allen van eer. behoorlek Patent moéten voorzien ztjh. Burgemeesteren der Stad Alkmaar, Ter Ordonnantie van detelven G. Dl HEER, Secretaris. HUITENLANDSCHE BERI.GTEN. Frane-fort, den 6 Maart. geS bïigten^"' EOpen' de Sriek,che «™*«!egMbededde vol- overal den grootst én onwil tegen den oorlog in Morea, ên weigeren den krijgsdienst, s^rgcen van Odessa, den is Pebrüarij, Wij hebben hier berigten uit Konstan- tinopel toe der 7 dezer. Et waren geene veranderingen voorgeval len de terugkomst van het overschot der turkscha vloot en de tij - dingen uit den Peloponnesus en van de eilanden, hebben als eèH tovetslag op de muzelmannen gewerkt. Zij xyn op dezen ©ogen blik mecschelijker 6n tam a'.s lammeren geworden. Hij, die heë karakter van deze barbaten kent, weet wat een zoodanig gedrag te beduiden heeft. Het is niets dan hopeloosheidvan de opstande lingen niet weder onder het juk te kunnen brengen. Hietuit ont staat misschien char.s een gewei van achting voorde Grieken, dia door de turkenvoor hunne onheilen, zot) diep veracht werden. Voor de in hoofdstad zich bevinde Grieken is dit iotusschen zeer gewenscht, en wij zullen ons zeer verheugen, wanneer, bij verde re gevolgen, de muzelmannen steeds menichelijker worden. De on matigheid van het curksche rijk, is inmiddels klaarblijkelijk, en in geval ook al de vermeende schatten van het serail voor de oogea van staatkundigen ten toon gejteld wierden, zoo zou toch niemand meer door de msgt en den rijkdom der hooge Port*beguieheld wor den, wauc de daadzaken spreken te luide. Triestden ao Fébrüarij. Napoli di Romania bevindt Zich iedere den 26 December inde msgt der Griekei. De türken hébbén aiia krijgsbehoeften en goederen aan de griekén moeten overuren. Dé pacha is in handen der griekén gebléveuen zal eerst, at betaling van een aanzienlijk losgeld op vr^e voeten gesteld worden. Uit Sctmgardc wordt gemeld, dat, volgent berigten uit Grie kenland, de generaal graaf Nermann te Missolungi aan eene kwaad aardige koorts is overleden, BINNENLANDSCHE berigten. Brussel, den 8 Maart Z. M. beeft den bregsdier Malempre en de rui'.ee» Fritest en Christophevan de k'o whkjijke m.recbsusséezi éten medailles toegestaan voor zelfsopofferiDg, weue zij Mj de overstroom! ig Her rivier de Houyouc, waardoor, op dé piet mei 1822 de snd HuiJ orde- water gezet werd hebben .aan dén dag gelegd. Opgenoemde rui ters redd den dien tijd; met gévaar van hun isv'entwee k1'deren, welke in een huis opgesloten waren. Waarin hét water reeos *üf voeten hoog gedrongen wssals ocsk een* persoon, die ree door het water weggesleept werd. Opgenoemde onder - officiers heeft al- ■r-edê bewijzen van zjjnen ijver vcbr de handhaving dér wetten ge geven, en is nog niet gebéei hersteld van een schot in He borst, dat hij, bij het vervolg, van eenen misdadiger, leeft bekomen. Ook de ruiter Debbelaervan hetzelfde Korpshééft dezelfde gunsc bekomen uit hoofde van den nioed en van dé tegenwoordigheid van geist, door bem betoond bij het redden, met gevaar van zijn eigéS leven, van een kind, dat op het punt was van te verdrinken. Antwerpen, den 9 Maart. Eén stoomschip the Yorkshiremtm moét heden van Huil, een® engelsche baven in het graafschap York, vertrokken zijn, om mor gen, zondag, alhier te Antwerpen san te komen en dingadng we derom af te varen. Dit vaartuig zal tot een geregeld beurtschip voor passagiers en goederen strekken; Men dënkt, dat da Övertogc 3d urèh duren zal; feoRSJELiN (prov; Zeeland), den 4 Maarts Heden verloste zeer voorspoedig van drie welgeschapen tonend Neeltje Martinlsse Timmermansehuisvrouw van Pieter Keole landman alhier, met de hulp van Pieter Gansel, heel-envroedmees- ter. mede alhier woonachtig; bevindende de kraamvrouw zichi naaf den tijd, zeer tvelVarcndé. Nijmegen, den 5 Maart, Heden L«, mét opene deuren, in de vergsderibg van den raid ea in het bi,zijn dor plaacsHijkö komrtiissic van geneeskundig toevoor*- zigt, opzettelijk tot dat einde Uitgenoodigddoor den heer voor-A zlttendeo burgemeester, met eene doelmatige aanspraak, de plëgtïv®1 uitreiking gedaan van de gouden medaille, bij Zr. Majeiteits besld£ van den 5den april 1822, onder anderen, ook toegelegd aan den Hëer C. van Eldik. doctor in de genees-, heel- en verloskunde en stade geneesheer alhier, wegens de belanglooze uitoefening van de koepok inenting san 842 minvermogenden, gedurende het jaar igac; welke aanspraak door des bekroonden op eene gepaste wijze beantwoordt werd. FAN MAANDAG DEN 17 MAART.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1