ALKMAARSCHE Ao. ifla§. No. 14, faÜRGÉMEEST REN der STAD ALKMAAR, gezien arc.Ï3 Heden heeftin de nabjjheid dezer Stidop het naburig Delde- mengelwerk. Deze COUR/INT wordt voer Zes Cents Uitgegeven. ÜN EDEL GROOT ACHTBARE de GEDEPUTEERDE STATEN van NOORD-HOLLAND. Gezien de missive van der- Heer Opperjagermeester van 7 Mi Opperhoutvester voor de Noordelijke provinciën van den 14 de er N©. 5ie daarbil in consid r»ue gevende om tot de s umng der Ja^r op Gf ï'ii, Eendvogels en Watersnippen overteg at. Bre; gen bij deze ter kenrisse van alle die zulks zoiide mogen j.i g.,,. dat d» fagt op Ganzen en Eendvogels met de ie Apri' ain.sc-a'dè binnen déze Provi cie zal zij gesloten, doch dat dé T.,gC ..,p Watersnippen za< moge worden uiigeoeiéadgedurende dé ge ee'e w..and Apri] op zoodanige 'plaatsen echter als dair'oé door et- es pec - e H deren Houtvesters ojj speciale Consent- ü'euèn 2u< e worden aangewezen en to.oVvau de jagtgeregHgden verpügt zulten v;t aan de opzieners der jsgt door de exhibitie der voor Schrev'e Consent - bilietten te doen co sterren, zullende dez* Jag* met Ultimo fpril eerstkomende definïiieveUjk worden gesloten-, blijvende wijders de Ltprlingen omtrend dezelve, vermeld id ti'é Publicatie van 5 December 1816 in voilé kragt. Haarlem den 20 Maart 1823. De Gedeputeerde Staten voornoemd, Van TETS van GOUDRIAAN. 'J ~S Ter Ordonnantie Derzeiven dé Griffier der Staten van Holland J. A. van ZUYLEN van NYEVELT. K E N N 1 S G F 1 N G. "van tic Utg emt;m op den Herijk der maten en gewigreo in Noord Hoilan v géai'resiée'rc dn, 31 januarij 1822. Gezien art. 2 der No tefica'tie va» H. E. G. A. de Gedeputeerde Staten van Noord-Hol- land v de'. ac« Februari) 1823 N0- 25 CProv' ^lad N°. 24) Ge zien de missive van den Arrondissement - Ij iter in dato 12 Maart *823 N'o. 4. Bre gen bil dezen ter kennisse van de ingèzeten'én dézer Stad èti jurisdictie vac dien: 10. Dat de Arrondi'ssemënts-Ijker j. CATENIUS, zal vaceeren tot oen her ijk det Lengtematen en gewigten binnen deze S'fti vo r dit jaar aanvang neme-de een 1« Apfil én geëin diiUm.eterde zij» dj* u! itno ito ij daaraanvolgende, de vier eerste 0 gfer. Üer weêk de-< mo-gens vsn 9 tot 12 en des namio: dags vu 2 iet 5 uré»in de Sc. A'nastraat in bet locaal voor den I jk binnen deze S'tad bestemd. 90. D.u bij art. 14 vsn bei voofsz. Reglement het volgende is bepa.ld De Ingezetenen zijn verpiigt hunne maten en geweren op den bepaalden tijd bi) den Arrondissement» of AdjunCt Ijker van bet district ter her-Hjkiug aantebieden." r—ind-en zllhier aan in gebreken mogten blilven, zullen zl' r-e-p'-'gt Zijn,hunne maten en gevri^en we'ke her-Ijkt moe ten worden, op hunne eigene l ostëu hiar de wöönpla'S var» den Arrondissement» of Adjunct-ijuer van het district té doen transporteeren om aldaar her-ijkt te worden." Én op dat niemand hiervan onkundig zóudé zlfn, za! deze wor den gepn'-l'C erd en get.ffigeerd, mitsgaderi in dezer Stads Courant hvotdeargeinsereerd. Arnim ter Kamer van Burgemeesteren den 1 ie Maart 1823, N. van foReest VAN PETTEN, let Ordonnantie van Dezelve» G. de HEER, Secretaris. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. NEDERLANDEN. Êelden, den 16 Maart. t.erb'roekeen voorval plaats gehadhetwelk een echt overblijfsel is uit de dim>te ijjoe dor duistere middel-eeuwen. Me heeft aid ar nsmetijk met eene vrouw van middelbare jaren 'en or espri kè v«n gedrag, doch van toverij verdacht, de zooge- ns*m -e w uerproef ge omen. Deze vn ii v gevoelig getroffen over de beschuldiging, dat zij hare huisvrouw, die, eenigen tijd -eleden in hpt kraambed had ge - le;en, en die niet we-ter tot verhaal kon komen, behekst had, bood Z'CB teo iewiizé van hare onschuld, volvaardig aan, om, ten o- verstaae an de naaste Moed erwamen de' wederzijdsche familien de zooge: aainde heksen - proef met water te ondergaan. Dit voo'Siel werd aangenomen, en de proef had plaats op den vollen middag, in de nabij g-iegen Schipvaart. Ten overstaan van een groot aantal toeschouw-rs die z!ch derwaarts bege-en hadden, werd beschuid'gdemet uitzondert g van eene broek, naak: uit gekleed. en met een dik touw onder de armen, in '-et water gela ten. Ztj 'onderging deze bepr lèving vól moed, en het zou overbo dig zyn te ixieinen dat zij er met gians afkwam. fylijn Heer de Redacteui f fail het leze van Uwe "fezins belangrijke Courant, van den 25 Fe -ruarij o, 24. kan ut niet 01. veiozi.», eat mij bii uitstek -- haagde, Uwe ta >merkingèo over de geneeskunst ten plat» lande, vermeld iu het Me -^elwerkmet mdat ik voor mt|n persoon, daarbij een dadeiilk bel-.rg heb, naar oindtt ik hei-as maar al te dikwerf groudigè aahmerki ige" ho r nir.-.»-' <>»er net ongelukkige >ot der liodbewotierswan-éer zij, door ekre overvaiie-, zich, no lens volensaan de genéeskündigé .e-i del' g vm zulke rzmpzalige geleerden moeten overgeven; welke U met de» zeer fl .terentien naalU van beunhazen gelieft te bestempelen. Onl-ngs mijr.e gewone voorjaars reia ai deerde, kwam ik té W.t.»., en hier hoorde ik eene ge ieesku»d gebena deling beschrij ven, wellte inderdaad, wel der m jeite wa-.rdig is, u-tzon UEd. zulks goedvindt, aan onze lastige»note 1 in het aigetnee», e aande gen esktind ge Commissien; in het bjjzonder, Worde bekend ge maakts Èen boern, onder Vfwerd ziek. liet, vo'gens de draf heersc,iende gewoonte jjore urit-e in t-e» fl-sjc doei, e zönodiar- tneue bare zoon naar e<.-ren voornamen urin-docct>r; Nadat deze ge leerde de Urine gezien herzien had, wist nu dadeljjk de ziekte, van A tot Z, te i-ësdhrijvén; Hij gaf daarop de noooige gerees- tniddeiën voor de pane- te mede. nest-iande iu poedé'e en een flesje »sc zoogenaamde olie; de s:g atuur was: viermaal daags een poe der met brandewijn te gebruiken» Daar rui dé doctor zoo ju'st u:t het water de ziekte gekend eu beschreven bad, ame'rie men geerzi s ons didelijk de medicamen ten te gehrtiiken; eb, dssr er »ij toeval nog ee fl.sje met brande wijn op dë kast stond; werd een poeoer met bra dewijn ver engd en der zieke toegédiéud. Dan welk ëe» gewaarwordingtoen de pstie te, die, zoo ziek nog niet zijnde oi'zij kon we1 brandewijn proeven, ontdekte, dar de zoon bij vergissing met her ée- sgelijken de fleSje met brandewijn naar dei doctor was geweest, en men poeder vermengd had met de pis, die, voor b-andewijn getiei zijnde op de kast was bit) ven staan. Het zal ói notodig zijn Üiid. 'e .eriekeren; dat de patience door de gdöde diagnoses van aeii doe tof, spödig in den grond genezen was. Van daair kwam ik te lien verrigte daar mijne Commfssien; Bij ee mijner kalante- zireode, zag ik daar een krom gedraaid heer in &l:er lil voorbij ioopen en. daar en zijne figuur en de daarbjj o 'gënasce drift mijne attentie tot zich trok» zoo vroeg ik san vo-r noemden kalar.t, wat dat toch voor éeri dr; ak was? en kreeg ten a w Woord: dat is onze doctorWaar heeft die trim gestüdëerd vroeg ik? en kreeg ten a-uwoord: d e man heeft nier g studeerd Wa r dan geëxamineerd? hij heeft ook geen eXatUen gedaanLaat mét» dan hier maar zoo toe, dat dè menseden aan de ra- shanuèiingea van zoo een kw-kzalver worden overgegeven; heers cl t h:er dan gee e policie, die zulke pesten voor het mensc dom zoekén uit te roetjenp Maar deze goede man zweeg op mijne vragen en haa de de schouders op. Ik vernam naderhand, bij venen tweeden kalint, dat deze pa- tasit ëgn tafelvriend van den schout was; dit gez-gde üeed mij da delijk een geheel ander denkbeeld van voornoemden heer doctor krijgen, daar ik veronderstellen moest, dat de schout, zelf een be studeerd pers on zijnde, zien wel overtuigd zoude houuen van de geneeskundige kennis van zijnen vriend. Verscheidene plaatsen passeerde ik, en overal waren alle schoeneti op dezelfde letil geschoeid; inzonderheid echter schijnt de provin cie Geide, land, zeer met dit onkruid vérgeven te zijn, zoo wel tc.ri aanzien van de reeds beschrevene, als ten aanzien van zu lten, dit* den eertitel van chirurgijn ten platte lande voerefrp-snder anderen is er een Van dit soort te H..... die zich niet schaamt niet alleen, om zich doctor te laten noemen, maar ook de boeren wijs maatr. dat hl) professor is. Nu deze naam verdient hij ook inderdaad, want hij geneest, zoo ik hoor, een patie t, die galkoorts he-Tc^ met zuivere kina en slangenwortel, of, too als zijn H. G. L. zu,ké j ftoemt radisch Serpent ishij meent weiligt radix serpentaria.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1