courant SS^S5n5rw,M-t ***-"°s - ALKMAARSCHE Ne. ij. ZWEDEN, Portugal. Vin Cr. j.,J jjxi.jijjj. j.jij. Vt" SPANJE. F R A N K R IJ VL. Ao. 1823, Deze COURANT wordt voor Zes Cents Uitgegeven. BUITENLAND SC [IE BERIGTEN. GROOT-BRITANNIE. Londen den 28 Maart. n een' brief van Maltha, van den sisten februarlj wordt bet volgend orgeval medegedeeldi Vasten-avond heeft hier een ijsseüjk ongeluk plaatsgehad, Wen is gewoon dien osg, als zijode de laatste dag van l.et Carna val, de arvne klefe jonge i. in processie, naar eene der kerken te doen optrekken, en brood onder hen uit te deelen. Vóórdat die uitdeelii g plaats had. bragt men hen allen, ten getale van omtrent 700, in ce. gsi g van een klooster, alwaar geen vensref was en sloot de deur achter I e toe. Weldra hoorde men van hilicen'het geschreeuw der arme k', deren, welke- verzochten, dat men de deur zou .penen; maar den_ man, die den sleutel mede genomen had, wss i.itt ie vinden, Eindelijk werd de deur opengebroken doch toen reeds waren een groot nartnl kinderen gestikt. De o stelteris, welke ie de stad beer?cnfet is niö* te beschriiveR. De lilken Werden raar een geneesheer en r,s,r het hospitaal ge.oagi, alwaar men <K jongens tusschen 0. 10 er ,4,are; dood zag lig.en. liet volk heeft Zich hevig tegen de priesters en monniken uitgelaten, aan wieti dit ongeluk werd toegeschreven, Öt| eene proclamatie van het gonver- Wtlke si rel, tom de gemoederen tot bedaren te brengeu, e getnI doode-. op 100 opgege-'ep doch men negfoot het- mJj»°iï 1.°l me" ^egl zelf' d8C het 'S3 beloopt. Het goüverne- Jneiu 2al allen moge'ijk onderzoek wegens deze zaak doen.'* Stockholm den 18 Maart. Sedert het voorgevallene met de verdachte brievenwaarin van een' op ai den zij ne kpmi.' gs - moord werd gewag gemaskr, zijn al hier een pair lieden gearresteerd» waarvan er echter reeds wederom een ontslagen is. De tltjks&teiidê1 hebbed, pelifk gezegd is, den isden dezer» een »d:,s a oen Koning en de kroonprins jangenode. waarin zii hinue vérontwaardig-ng over deze euveldaad, welke het oogmerk schijnt te ne-ben, om vv„ trouwen tusschen den Koning en ..e 1...tie te verwexkè be-bigen, Zie hiet het antwoord, hetwelk Z, M. daarop gegeven heef: s he vcront wkardjgingWelke dé "ijksstender, en alle klassen eer ii.wörers ee p.-rig hebben te kennén gegeven, bij bet e tste be ïigt van hét komp.ot» hetwelk de boosheid tegen mij en DUj.n hui' gerigt heeft, sle't ml! rijkelijk schadeloos voof den indruk» we.ken zulks op mil gemaakt had. Met genoegen zie ik, hoe de plaatshekleederj van een edel en getrtiiw volk zich aan mijne zijde scharen, niet dewijl ik mij in gevaar bevind, «ar Welks Wezenlijkheid 'k niet geloven kan, maar oewi i mi al.emeed gevoel, het zeker teenen an het plegrigste en scni gswaardig» e, Wat de vaderlandsliefde bezit, in de oogen der buiterlsnusche napc uw rept de duurzaamheid uwer constitutie en de vrije en eenparige keuze. Welke daaruit voortkwam, zal hei ligen, Het behoud der vrijheid vordert de a éreéniging van onzen wil en ne oo.tduri-g v». onze tnrgt. De Staten, Mwaar de vorst en het volk, uit overtuiging en belang, niet hand aan hand gaan, ma .sen zelden vordeiingen. De roem van den vorst valt op de natie, gelrk de Welvaart eer natie de zij-e wordt, Ik heb u reeds beweze dat miji; geluk ven 11 afhangt, da: ik alleen voor het volk leef en aoem ei ik ben overtu gt dat ik hetzel-e onaf bangelijk zal maken ce bu 'e landsche achting zal doeu verwerven, wanneer elk bur ger het met n ij eens is, Alle gefegteli ke vervolgingen worden voortgezeren ik hoon bet c'iuwelijk kompiot, hetwelk men wii aanleggen oorsprong niet ia hart van een' Zweed zal genomen hebueL." Lissabon den 13 Maart. grordwet vcorgeschre'venCform^hdtenWj' 'iet,we!k de> WJ de worden geschorst, iormal.te.tenvoor een' bepaalden tijd Vetscheïaer. personen, verdacht „<m 1- j wezen zijn, ten gevolge der si.!nL opstand betrokken te gevat. De generaals Sarratin en Sou Hond™ l!abea' Corpus, zendelingen, hebben bevel oritvaneeif, „i h'.Ve cbc auis vreen" e bied ie verlaten. De eereraal V/Jv portugesche grondge bmchop B,ig. Puycerda c den 21 Maart. Den 17 en i8den is er, op de geheeie linie der grenzen» van Col-, Malrem tot aan Ciern, eene verkenning 'gedaan. Deze beweging heeft onder de ingezetenen der fransche, asn Spmje gre zende dor pen, eenige oagerustheid gebaard, het gerucht heeft zelfs geloopen» dat het grondgebied verweldigd en de boerderijen gep underd waren. Het is intusschen zeker, dat er geene gebeurtenis van dien aard heeft plaats gehad* Minawelke zich, den nSdente Figueras bevond, had 2000 man zijner divisie, met vier veldstukken, te Camprcdon achtergela ten, eu men zou een kardon op de grenze.i gaan formeren. Deze beweging zou de garnizoenen van Oiot en van Rippoll aanmerk lijk. verzwakKen, De volksligtingen van Lampourdsu, en die» welke men in het overige gedeeue van katalonie aoet, zullen naarde provinc e Va lencia gerigt worden, terwijl de volks 1 igtgen uit die ommeitre- ken naar Katalonie zuilen worden opgezonden. Den t5dèn hebben de m:que!etten van ia |uiqner* eene srroop- partij op Saint - Liurent - de - la Muga gedaan, en zijn, nes ande ren daag», daaf binnen getrokken, na, gamden weg, twee konings gezinde inwoonders, die zij ontmo-et hadden» re hebben dood ge- schoten» Mina eu MilanS waren den izden van FigUeras vertrok - keu, en hadden den weg naar Petthus ingeslagen. Vijf duizend man waren hen naar la Junqnera voorafgeg a i. De helft dier troepen heeft, den i8Jen, voorwaarts dat dorp eene pos'tie genomen hei bende de andere beift Zich op Massai et gerigt» Ten elf lire des chtends is Mina, verteld van Milans en van verscheiden officie, ren van zijn siaf, op bet huis Espagna verschenen, onder de mu ren van Bellegarden en onmiddellijk aan de scheid' igs-linie der bei de koningrijke gelegen. Hij werd door 200 man g.ëskorteerd. B.iVonne, den 23 Maart D® 'aats.té tUdlngenwelké men alhier, met deri gewoneti pmt van Maorid, bekomen heeft, z()n van den sdeu. De post welke e depec. es van den ióden moest overbrengen, is door ie 'troepen vau Mertno aangehouden» De Trappist heeft zijné vereeniging mef den pastoor Gerest* ne.verkjtelligd, Deze beide koningsgezinde opperhoofde 1 bevinaeu <ith thans aan het hoofd van 2oou man. Het schijnt, dat men de aankomst van het geheeie leger ciec al afwachten, om zich in beweging te stellen en Sban,e binnen te trekken, Men heeft de ofEc:ë"é tijding ontvangen, dat t. K. H. de ertog van Angoléme, den 3rsce 11 maart, alhier zal aankomen. pERPiGNArfden 23 Maart 7" K' d,e bertog van Angoulême is, heden namiddag ten half vier ure, in dezestad aangekomen. De hertog werd ontvangen door den 1 3 rschalk M hccy, den luitenant - generaal graaf Curialden uitena.it-generaal baron de Damns, den prefkt, den maire en een» menigte opper-officieren* De prins heeft met regefingsmdgtCh en de generaale bet middagmaal gehouden; darrna zijn hem de voor na miste am-tenaren en opperhoofden van het besruur voorgesteld waarorder me den gewezen, fraudchen consul te Barcelona, en den lli!*h"dib"?enera u efnroles opmerkte; laatstgemelde heefc zich dikWii t met den prins onderhouden. De geheeie stad wss des avoiio. geïllumineerd. Morgen zal Z K. H. de groote rdvuen op vl* e v|an Ca"et, twee mijlen van deze stad gelegen, bijwonen- Het vertrek van den prins is tegen maandag bepaald. UINNENLANDSCIIE BERIGTEN. NEDERLANDEN. Steendeken, de» 14 Maart, Een zeldzaam geval yan vruchtbaarheid onder de koebeesten ziet men hier ter p'aatse, a waar, voor eenige dagen, bij den klompen- Albert Nieuwenhmseene lakenveldersche koe drie bill- of Zierikzee den 26 Maart. weVktdno5re/hMdd.de,zPleSrig' Ui'retkirg der zï,v"en medaille, welke door Z. M. den Koning aan ;f. Franse van Dcuten, sch/n-e? op het vissch.p de Hobp, is toegekend, ter heioor,ing van znneo moed en meujcheniiefde, m het redden vau vier Hitlaud'che vis-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1