O, ALKMAARSCHE COURANT, •^maSm Aa 18*23, No. 16. ligi R. >jdt op' J.M ,on- dat eeld de- lout van- s le - bc en raar- :li p I o 11 nede :elve /iel» van T E egeti jling 3ER Kin- ideré e di- nnea 7 ziï Heer ?t hij ti tot van brii- walt- ^esle- -i I Ier), laar ovef i 6 te 'p Maandag den 28 Apr» aanstaande, des middags te twaalf urenaal door Heeren Geqnalificeerden loc de droogmaking van her- Bijlmertneer, ten overstaan van Z. den Heere Staatsraad, Gou verneur van Noord-Holland, in de Nieuwe Stads Herberg te Amsterdam, publiek worden aanbesteed: ,0' wtAxooeaa!?^rJonieuwe 4chtk»«e staande £CHE PR AD- WATLRiVlOLEl^Sea S°- %!i"ven VS" d* "00dl'ge TOGTSLOOTEN en BOE ZEMS, voor de Droogmaking van het Bijlmermeer. - - De Bestekken rullen na den 10 dezer, ter lezing liggen, te Ams terdam in de Nieuwe Stads-Herberg voornoemd, en in het Noord Hollar.dsehe Kcffijhuiste Haarlem, in de Toelastte Zaa-niam, in den Ofterte Wcesp, tn de Roskam: te Naaréén, in de Kroonte Abcoude, m d, Eendragt; te Purnierenö, Mqnnikeodam, fidaui er. Mune-. ir den Doelen; te Alkmaar, in alen Roode Leeuw; te Hoorn In het Ongemaakte Schip, en te Utrecht in de /Vitten Enge/. Zulle' de het Werk drie dage» vóór de aanbestcdiug worden af ftbakend; en voorts bij den Heer Hoofd-Ingenieur van den Water- "^00 1 Vld wonende 'e Haarlem ec den Opzichter He^nnrir C' VAN,DER VEGIITwonende te Abcoude, de noodige informatien te bekomen.2ljn. BUITENLAN DSC HE BERIGTEN. GRIEKENLAND en EGTPTE. Onder de verschijnselen, waardoor de beweging der zedeiyke we reld, men mag - zeggsu;, zelfs voor blinden zigtbaar wordt, verdie nen üe gebeurtenissen tn Griekenland eene .voorname plaats;, doch ook moeten de reekenen .van een nieuw leven in Egijpte daarop 011 ze opmerkzaamheid niet ontgaan. In Griekenland apordt eene magtdie men tot behoud van bet e venwigt in Europa i.oodig en iterk genoeg achtte, tot in hare grond vesten geschokt, door een volk, dat, seaert eeuwen aan slavernij gewoon, zorder wapenoefening, zonder geld, zor.der gevestigde instellingen, Onbekend met Európa, en door hetzelve gehoond, zich nogtaus gen vaderland bevechc, en door natuurlijke neiging, zich in de noodzakelijkheid brengt, om door beschaving zijn aan wezen te bevestigen. Dit wonder hebfe.en de Grieken niet gewrocht en nog minder de liberalen van Parijs, die zich zeiven niet bescher men kunnen; het is het werk der Voorzienigheidzonder wier toe luting geen droppel van den Hemel valt. Óf de menschen van dezen tild wijs genoeg zullen zijn, om met deze groote gebeurtenissen hun voordeel te doen, opdat voor de beschaving niéuwe en waar dige altaren gesticht worden-; of tl) de medewerkers der gebeurte rissen, dan «el hare slaven zullen worden; dit li.au twflfelach lig schijnendoch* onmogelijk is het, deze gebeurtenissen eu der- ze'ver gevolgen te vernietigen. Deze voorzien te hebnen, ware loffelijk geweest, doch haar thar.s tc miskennen ka» gevaarlijk, het vooruitzigt en de erkenning daarvan strafbaar te noemen ver. keerd zijn. Sedert den veldtogt der Franschen in Egijpte, heeft de handel van dit land zich nieuwe kanale geopend en de nijverheid eenige voort gang gemaakt; daardoor is de prijs der voortbrengselen van dezen vruchtbaren grond, wel is waar, nog niet aanmerkelijk gerezen maar het arbeidsloon is verhoogd geworden. Egijpte was en zal steeds blijvende korenschuur der landen aan de Midriellandsche Zee, en het bouwland kan nog uitgebreid, en het water door werk tuigen naar rc boogere streken geleid Worden. De birbaarsche en verwasr'ioozerde regeering oer turken heeft zelfs de oude kanalen laten vervallen. Bij den tegenwoordige toestand van Egijpte is veel te verbeteren veel te doen. Egijpte behoeft zich niet binnen dea zelfs tegenwoordige grenzen te bepaleu; onder het bestuur van earn; onie'i ke regering, R>n hetzelve zich langs den geheelen Nijlstrooru uitbre-ben dan zouden alle deszelfs rivieren maar eenen staat be- spoeicn, en de metalen, het hout en audere braudstoifeu tot aan de zee voerenom t,e bereden-straken daarmede te voorzien. De op ïigtirg van een groot rijk, op dit punt van Afrika, in verband met de magngste landen van Azie, kon Azie weder verheffen, en zelfs de Afrikaansche barbaarscbheidtot in hare laatste schuilhoeken bedwingen. Uit dit oogpunt beschouwd, verkrijgt .Egijpte eene nieuwe belangt jkhetd. Aan dit begunstigde land heeft de natuur ha re schatten verkwist; overal is de grond buitengemeen vruchtbaar; hier schittert een eeuwig helderen Heme!, daar wordt het land door overvloèdigcn regen vruchtbaar gemaakt, ginds bedekken verfris «jjhenüe bosschen de bergen, zuiveren de lucht, en voeden in de „Rilheid van de evennachts ïjo eene eeuwige lente. Handdsverbiuri- tenisS^? even 8enia!ike'Ök met Europa als met Oc-st-Indie zijn aan te knoopen, ett een, met de beschaving steeds toenemeud bin- nenlamisch vertier, zouden dit land eene voorname pla.its op den aardbodem doen bekleden.— De tnan, die tbans Egdpie 'ekeerscht, gevoelt het gewigt van dit land, zoo wel al» hij de voordeden der beschaving gevoelt en daartoe werkzaam is. Indien het eene Euro- pesche regering in bezit nam zouden de vorderingen r'eusachting zijn. Onze kinderen zullen het misschien beleve thans bestaat er een hef boomwaarmede de last des tijds fn beweging ge ragt wordt. Eene herschepping van Griekenland en A'gupte betreft de belangen van geheel Europa, en kan inzonderheid eet: uitweg voor onze te overvloedige beschaafde volksmenigte aaarsiel'en. Zoo werkt de natuur, zoo werkt de geschiedenis tn het grootnieuw gc- wigt wordt aan het raderwerk vastgemaakt, waartegen de vooroor delen en de onmagtige willekeur maar stof zijn, dat versiirft zoo dra het groote werktuig der ontwikkeling van het menscheiijke ge- slagt in beweging komt. CeimhCour.') B E IJ E R E N. Augsburg den 1 April. De AUgemeine Zeitung maakt eec' brief van Korfu van dan 6 maart, publiek, waarin gemeld wordt, dat, ainu dat Korintbe is gevallen, de val van Patras nabij is; dat de lans e buitenwerken reeds stormenderhand ingenomen zijn, dat er dagelijks 80 ii 90 men- schen van honger sterven, en dat het kasteel-van Lepante insgef ks .weldra zal vallen, zoo hetzelve niet reeds in de msgt der Grieken is. Ook deelt gezegd blad, heden, brieven van Semiin van den boen sisten füaart mede, waarin de aankomst van 'een' tweeden Tnrtaar te Belgrado gemeld wordt, die de reis var, Xonstnnrii. pei derwaarts in zes dsgen geuaan heeft en uie niec alleen de tijding van den brand bevestigt maar die zelfs zeer verghootzóö dit mé'n Tret aantal der verbrande huizen op 40,000, j* zeifs op 70,000 brengt. I'ot dus verre niakeu de'tijdingen van WeënéB-van dfétV brand geëh gewag; intusschen moeten de tjjdingen, die van Semlin herwaarts komen, door Weeneo passerenen men zou zekerlijk niet nagelateu hebben eene gebeurtenis van dat aanbelang aldaar te vermeVen. Men mag derhalve daaruit besluiten dat deze tijding zeer'vk'rgrööc j«gelijk alle, die langs dat kanaal komen, of welligtdat zij geheel en al valsch is. Wij zullen weldra tijdingen'van Koirstactinopel van 'rieti 1 oden maart bekomen, zoo dat wij binnen kort wéten zullen, wat wij deswege te geloven hebben. Nog leest men in opgenoemd dsgblad het volgend artikel: Van de ommestreken vsn Junina wordt, in 'dato den jden ma.fc gemeld, dar de Albanezen, die weigeren den nieuwen furkichen verj- neer Mehmed- picha te ondersteunen. Ana en Previa, Urvar 1 o ne landgenooten in bezetting lagen, san de Grieken hébben uverg*. ven. Mehmtd was, zoodra hij zijne hoop verijdeld z.g, na.-r e# omtrek van Salonika geweken de Grieken waren-, f,—isr> u-tee- zonderd meester'van geheel Thessalie, en Maurocordat» had zich, aan de vijf fontijnen, met Boztaris vereenigd." BINNENLANDSCHE BERIGTEN- 1 NEDERLANDEN. Middelburg, den 3 April, Een brief, onlangs bij eenen ingezeten dezer stad ontvangen, va» wegc P. J. Penningsbevorens geiuimenteerde van de algemeen® armen alhier, en thans geplaatst in eene der koloniën van de Maat schappij van Weldadigheid, behelst de meestvoldoende berigten om trent zijnen toesund aldaar. Met een levendig' gevoel van erkenta-» lijkheid, wegens het voorregt, hetwelk hij heeft mogen genieten oin in de kolonie te worden opgenomen, meldt hij, hoe hij, reedc dadelijk bij zijne aankomst van huisvesting en van de noodzakelijk ste behoeften is voorzien; hoe hij, aanvankelijk zich tot den veld arbeid begeven hebbende, als spoedig in staat is gesteld, om zijnt beroep van timmerman weder op te vatten, en daarmede bij aanhou dendheid zou veel werk heeft gehaddat hij zijne laud door ande ren beeft kunnen doen bearbeiden; hoe daaoenboven zijne vrouuk en kinderen van spin- en breiwerk zijn voorzienen hoe hij (die hier telken winter den onderstand van het armbestuur behoefde), gedurende de gestrenge koude, niet alleen van de eerste noodwen- digueden is voorzien geweest, maar zelfs een schaap en varken vooc zijn huisgezin heeft kunnen slagten. Mogten deze en dergelijke be rigten de minvermogende ingezetenen aanmoedigen, om meer alge meen gebruik te-maken van de gelegenheid, welke hun Wordt aan» gebóden, om hunneii hülpeloozen toestand met een beter lot te ver wisselen, en de meer gegoede bede daardoor genoopt vinden to& eene krachtdadige ondersteuning der cedelen pogingen van de Maat schappij van WdJadigkeid, in welker uitbreiding, door Z. M* oal zen geëerbiedigden Koning, een bijzonder belang wordt gesteld, Deze COURANT wordt voor Zes Cents Uitgegeven,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1