O p Maandag den s8 April aanstaande, des middags te twaalf «ren, zal door Heeren Geqaal'ficeerden loc de droogmaking van he! B'ilmertneer, ten overstaan van Z. E. den Heere Staatsraad, Gou verreur van Noord - Hollandin de Nieuwe Stads - Herberg, te Amsterdam, publiek worden aanbesteed: B COURANT ALKMAARSCHE janbesteding. 3. 3. f 4- 6. 8. rcj. 5. No. if. Ao. 1P23, Deze COURANT wordt voer Zei Cents Uitgegeven. PROVINCIE NOORD-HOLLAND. mtC- J 1 jo. Het maken van drie nieuwe-chtkante staande SCHEPRAD J WATËRMOLEAS, en io. Het graven van de noodige TOGTSLOOTF.N en BOE ZEMS, voorde Droogmaking van het Bijlmermeer. -i 1 ti J* - a De Bescekken zullen ns den io dezer, ter lezing liggen, te Ams terdsm in de Nieuwe Stads-Herberg vo< rnoemd en in het Noord Hollar.dsche Koffijhuiste Haarlem, in de Toelast', te Zaandam, in den Otter; te Weesp in de Roskam: ie Na arden, in de Ktoon; te Abcoude, in de Eendragtte Purmerend, Monnikendam, Edam en Muiten, i n den Doelente Alkmaar, in den Roode Leeuw; te Hoorn, Jn het Ongemaakte Schip, en te Utrecht :U de Hitten Engel Zullende bet Werk, drie dager vóór de aanbesteding worden af gebakend; en voorts bij den Heer Hoofd-Ingenieur van den Water «iaat in Noord - Holland wonende te Haanem en den Opzichter «ver de droogmaking C. van der VE'CHT, wonende te Abcoude, de noodige informatien te bekomen zijn. De Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland s Van TETS van GOUDRIAAN. Op Woensdag den 30 April 1823, des namiddags ten twee uren. fealoneer nadere approbatie, door den Staatsraad, Guuver cut van Noord - Holland of bij deizetff absentie door een der Ledei vair vie Gedeputeerde Staten, en in bijzijn van den Hoofd-Inge i 11 van den Waterstaat, »an het Lokaal van het Gouvernement der pro vincie te Haarlem worden aanbesteed: I». De leversrcie va 300 lasten zwtre NOO1* DSCHE ST EN tot onderhoud der Heldemcbe Zeewering. 9». De leverarcle van (Soa lasten grove BRIKSTEEN, tot on derhoud van de ileldersche Zeewering. 30. De nadere BESTORTING van den VAL, in den voet der SteeUglooijilig van den Helderschen Zeedijk, 200 elien bewes ten iet Lardshok. 4». Het driejsng onderbond van het RIJS- en STEENENHOOFD op het Strand te Petten en van dedaarac'nter liggel den Zanddijk 5«. H-t beplanten met HEEM, BERKHOUT en STROO, van de Duinen en Zanddijken langs de kusten der Noord-Zee, van Wyk-aan-Zee af, tot en met het eilauo Tcxei en aiiiex Eierlaud. Deze Aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken van deze Werken zullen ter lezing liggen, boven en bebalvt'o aan iet Lokaal ra" het Gouvernement van Noord- Hol land, in de yoori mmt f.ooementen en K offijhuizetials: te H iar lem in de Toelastd Halve Uantt en de Kroon; te Alk aar in den Roode- Leeuw; 'e Hoorn in het Ongemaakte Schin re Purmerend e te Miliden in den Doelen; te Amsterdam in het Turfschip van Breda, in hrt A 001 dholland'.che Koffis huis en bij C Rode, in hel 'rCravenlardsche Teerhuis; te Naarden in de Kroonen te Weesp in den Roskam. Zullende acht dagen voor de Aanbesteding de noodige aanwijzing worden gcd.san en I ij den Hoofd-lngeru'eur van den Waterstaat l). NI en tz .n <jen 'rgenieur A Kom,Kers Pt. ,e Haarlem, de noodige jnfüimatien te bekomen zijn. De Staatsraad, Gouverneur va-» Noord-Holland, Van TETS van GOUDRIAAN. VERPACHTING. BUR Cr MEF STEP T N per STaD ALKMAAR, maken bij cezf; L-t' u, 1 r,c zij op Woe sj*g ,e 7e Mei 1823 dea middags te- 12 the p ec is. p 'bet. R ladhuis ahrer in het openbaar aan den meestb'fdet zulleu Verpachtén de Kischbanktn op de Zee en Ri V" T" 1 ,iei' deze Stsd» e.5 zulks voorden t d v,n één jUt» e 'tkf 11 eè-j va..g te nemén met den je julij aanstaande, e e' e fcu,c ven a'et uetl iaautcn Ju 1,y achttienhonderd vier en twiaig. De Conditiën van Verpachting zullen van Woensdag den 23® d?" zer loopeude maand, tot den dag der Besteding dagelijks trtgezoa" des Zondags) voor een ieder ter lezing liggen op het Secretarie de" zer Stad, van des voormiddag* tien tot des namiddags twee ure. Alkmaar den 19e April 1823. Burgenteestertn vtorntemd G. F. V E R S C H U I Rv«. Ter Ordonnantie van dentIven G. de HEER, Secretaris. URGEMEESTEREN der Stad ALKMAAR, bepalen bf deze, dat, te rekenen van den dag van heden, de prijs zal zijn van H?t fijn Wit Tarwebrood 30! Ct. per Nederl. Pond. Het grof Bollenbrood aoi Het ongebuild Tarwebrood 22§ 1 Het Roggebrood 10.^- en dat mitsdien de prijzen en het gewigt van bet Brood binnen de» te Stad en jurisdictie zullen zijn als volgt: Pond Once Ltod Fijn Wittebrood of regelsmoet wegen Fijne Witte Broodsbol Gehuild Tarwebrood 1 9» IO. i. 6. 9 05. 99 99 •1 12. 99 li}. 9» 99 9* 24. 1. 9» 9» 99 99 3. 99 05. I. 9» 9» t 22J* 6. 99 99 99 64. ÖO'lebrood- Boilen, 8. voor 5. Cents Ongebuild Tarwebrood Roggebrood Zullende alles gaar gebakken, en met boven noch beneden de zet ing verkocht, eenig brood, klein gebak, of iets anders toegega» tn. gen worden, op de boeten daartoe staande. ivlruaar, den 21. April 1823. N. van FOREEST VAN PETTEN, Ter ordonntntie van dezelven G. de HEER, Secretaris. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. NEDERLANDEN. Haarlem, den 14 April. De regering dezer Stad heeft, op voordrage van de commissie benoemd tot het onderzoek naar het jaar, in hetwelk de geboorte van de uitvinding der boekdrukkunst moet gerekend worden te heb- 'en plaats gehad, en de wijze, waarop het eeuwfeest zoudebehoo- ren ie worden gevierd, besloten, dat het vierde eeuwfeest dezer uit vinding zal gevierd worden op donderdag dén 10 Julij van hec loopend jaar 1823 De beroemde hoogleeraar 'jff. van der Palm heefc zich wel willen belasten met het houden der redevoering. BJ] ge legenheid dezer feestviering, waarvan de bijzonderheden nader zul len worden beltend gemaakt, zal een gedenksteen, ter eere vaa Lauiens Janszoon Koster, welke in den Hout, op den zoogenaara» dett achthoek, zal werden geplaatst, plegtstatig worden ingewijd. Nijkerk den 10 April. Eene zeer Zonderlinge, fn deze ommestféken en welligt in ons vaderland, nooit gehoorde vruchtbaarheid van een schaap, heefc men dezer dagen hier ter stede ondervondenhel langstaartig schaap van den heer IV. van ÏVinkoopstaande met een tweede schaap, hetwelk vier weken te voren gelammerd had, an met geene anderen, in zijnen stal, brsgt op den <5 dezer, des Voormiddags twee, de s avonds van dien dag weder twee, en den volgenden morgeit, t0, zijne groote. verbazingnog twee lammeren ter'wereld, zljnd-e jrj_ rammen en drie ooijen vijf van dezelve waren voldrager doch het zesde was «enigzins kleiner; vijf zijn spoedig gesrorvên- htc overgeolevene is met het moederschaap volkomen gejond. vArnhCsar.) ÜIV ji APRIL.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1