O, ALKMAARSCHE COURANT Ac\ ifiög. van Maandag No, 18, pen a april. Deze COURANT wordt voor Zes Cents Uitgegeven. PR OVINCIË NOORD-HOLLAND. AANBESTEDING. 'P Woensdag den 30 April 1823, des namiddags ten twee ure» zal ten overstaan va» Z. E. den Heere Staatsraad Gouverneur van I»3oord-Hollandaan het lokaal van het Gouvernement te Haarlem, publiek worden aanbesteed! DoorKerk voogden bij de Hervormde Gemërnte" te Middelie, het «moveren van de H-rvormoe KERK en TOREN, en het weder opbouwen van eene nieuwe KERK en TOREN, aidaar. Door Kerkvoogden der Hervormdè Gemeente te Castricumhet doen vin eenige repsritien en vernieuwing aau de KERK e.i PAS TORIE der Hervormde Gemeente aldaar. Door Kerkvoogden der Hervormde Gemeente te Zuid-Scharwoude, bet doen van eeuige rep'rstien en vernieuwingen aan de PAST O R1E, der Hervormde Gemeente aiuasr. Deze Aanbestedingen zullen geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken zullen ter lezing liggen, van het werk te Middelie te Purmerende in den Doelen. en te Middelie op het Raadhuis, Van het werk té Castricumop hit Raadhuis in die Gemeente en te Alkmaar in den Roede Leeuw. En van het werk te Zuid-Scharwoudeaan het lokaal van het Gouvernement Van Voord-Holland te Haarlem, aan het bureau van JhuiterJar.dsche paspoorten in de Staaliirtac te Amsterdam, in het logement de koodtu Leeuw te Alkmaar, en op het Raadhuis te Zuiu Scharwouje, 9«. 4d- Óp Woensdag den 3Ö April 1Ö23, des namiddag» èea twee uren lal, onder nadere approbatie, door dei. StaatsraadGouverneur ■Van Noord-HbllS' dof bij oèszelfs absentie door een der Leden van de Gedepméetdè Staten, en in bijzijn van den Hoófd-Ir.geuieur van den Waters1 zatiats het Lokaal vau het Gouvernement derpro Vincie te Haarlem worden aanbeèteed; i°< Dé leverarcie vau 300 listeo'ztfarê NÖoRÖSCHii SÏÉÈÏif, tot onderbond der eh'crtche Zeewering. De levéfatcie vu éoo isSten grove BRIKSTEEN, tot on derhoud van He Heiocrschn Zeewéring, De nadèré BESIORTIVG van den VaL, in den voet der Stëenglooijing vad den Heidetsében Zeedijk, aoo eaeu bewes re" het LardshclG Het ütieis !g orHerhoud van bet RIJS- en sfEENNHOOPl' op het Strand te Petten er va dedaarachter üggenden Zanddfl. 5**. Het beplanten met HELM BERKHOUT en STROO, var de Dtvnen en Zanddijken langs de kusten der Noord - Ze van Wl'k-aat.-Zee af, tot er. met het eilanr Texel er am ex Eier'and. Deze Aanbesteding geschieden bij Inschrijving eh Opbod, De bestek'en u» deze Werken Zuilen ter lézing liggen, boven ei,: behilven ,an het Lekaa! van hét GotiVen ement van' Noord Hol land, in de voornaamste Logementen en Koffijhuizen als: te IDar lem in de Toelast, de Halve Maan en de Kt bonte Aldaar in den Rooden Leeuwte Hoofn irt het Ongemaakte. Schin f te Purmefe.ide en te Muiden in den Doelente Amsterdam in het Turfschip vat Breda, in het T- ooi dhollar.dsche Koffiehuisen bij C. Rodeiu hei *s{Graven!at dsche Veerhuiste Kaarden in dé Kroon, en te Weésp In den Roskam. Zullende acht dsgeri voor de Aanbesteding dé nood'ee aanwijzing borden gedaan en bijoüen lloofd-It)gerieur van den Wirers-aar p Metstzen den Ineenieur A. Ktmmert Pt, ié Haarlem, oe noodige Infotmatien te bekomen zijn. De Staatsraad. Gonvernenf vé" Noord-Holland. Van TETS van GÖUDRIAAIM. VERPACHTING «"S f\ A/V*-*-# AAJV yjvm— RURCFMEESTÊREN der STAD ALKMAAR, maken bij dezen bekend, dat zfj 0p Woensdag den 7» Mei 1823 des middags ten 12 ure precies, op het Raadbu s alhier in het openbaar aan den meestbiedenden zullen Verpachten de Vischbanken op He Zee en jli vier Pischmarbt binnen deze Stad, en zulk# voor de» tlid van één jaar, gerekend een aarveng te nemen me: den je Inlij aanstaande, en zi) lende eindigen met den laauten Juuy achttien honderd vier en twintig. De Conditiën van Verpachting zullen, van Woensdag den 23* de Eer oopei.demaand, tot den dag der Besteding dagelllKi n'tgezon- des Zondags) voor een ieder ter lezing liggen op het Secretarie de ler Stadvan des voiprmiddags tien tot dea namiddags twee ure. i Alkmaar den 19e April 1823. Èurgemeesteren voornoemd G. F. V E R S C H U 1 R, v«. Ter Ordonnantie van dezelven, G. de HEER, Secretaris. AANBESTEDING. BURGEMEESTeREN der STAD ALKMAAR, naken doof dezt bekend, dat zij, onder approbatie van den RAAD dezer Stad, op Woe.isdrg de» 7 Mei 1823 des tuiddsgi ten ra ure, op de Stads Timmerwerf binnëti gemélde Stadby inschrijving en opbod, aan den minst aaonemenden» zullen aanbestede;! de öavolgende werken, alsi Rt». i. Het vernieuwen van de Balans, en Dek op dé VaJ van de Lel'ebrug over de Turfmarkt en het tweemaal Verwen van de Balans en Bint, Het afbreken en vernieuwen van het Vat van de Ophaalbrug over het Verdronken-oord bil het Accijns, en hei leggen van een Dek op het Val van de Roode Torensbrug, 3. Het vernieuwen van het Bruggebint van de Ophaalbrug over de Laatby de Zoutsteeg. ê- Het afbreken en vernieuwen van het Val van de Ophaalbrug over de Oude Gracht by het Nieuwland. Het afbreken en vernieuwen van een vaste Brug en hetnazieu der Steenen Hoofden en Vleugels, op de Oude Gracht bjj de Guteraché Kerk, Het afbreken en vernieuwen van een vaste Brug j ets het na zien der Steenen Hoofden, op de Heul over de Lamoraleiluis, fi Het vernieuwen vati de HoUteri Vleugels aan de vaste Brug, aan de Ringsloot van de Egmonder-meerover de Wlrnme- nummervaan, en aan de vaate BrUg in de groeneweg over de voornoemde Vaart, Het iefgeii van een voering én het vernieuwen Van de Leu ningen In de H',1 vemaansbrug over de Hoornsche vaarrbui- ten de Stnd Alkmaar, en het vernieuwen van 4 ellen 51 dui men Nederlandsen aan de westelijke Vleugel vao de voor noemde Brug, 9. Het vernieuwen van eï«ig« vakken in de Steenen wal op de Sdeteldoek» Haven, beginnende by de Wagemakers Brug, biunen Alkmaar. ió, Het vernieuwen van 34 el (120 voet oude Alkmaarsche raast) Siee»en Waltnuur achter de Vischmarkt, en pj el £34 vo»t oude dito maat) dito Muuf over het Wijde G1 op "iu het F 'idsen binnen deze Stadals mede de Kistdammen voor dezelve» Zullende de Bestekken, Conditiën en Voorwaarden der bovenge-» noemde rt-ipeetive Werken veertien dagen voorde Bestedingda gelijks (uitgezonderd des Zondag») Voor een ieder ter lezing liggen op de bo ei genoemde Stads Timmerwerf van des voormiddag» ten 9 tot des middags >2 nren én van des namiddags a tot 5uur, alWaaf ■>ok de provisioneel* InschrijVlngs btllettinwelke op Zegel papier itaschré en, o-;derteekend eri digt gelakt zullen moeten zijn daaga .oor dé Besteding om 4 Uré des naniiddagi ingeleverd moeten wor de». rerwijl de noodige aanwijzingen en informatie bij den Stads Architect op gemalde, Stads Timmer werf woonachtig te bekomen zijn. Alkmaar den sa» April !Stj< Éurgemiestereu vsorntensJ, G. F. VERSCHUIË, Ter Ordonnantit Van Denelven G- be HEER, Secretaris, KENNISGEVING. BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, brengan hij deze t«p kannisse van de Ingezetenen dezar Stad en Jurisdictie van dien dat gedurende da tijd van acht dagen, te rekenen van den 28 April tot en met den 5 Mei 1823 (Zondag uitgezonderd) van des voormiddags 10 tot des namiddags a Ure, op het Raadhuis in de Dijlts- of Polderkamtr alhier, ter visie zal liggen, de door den Raad dezer Stad en derzelver Vergadering van den 17» dezer maand april gearresteerde ca door Hon Ed. Gr. Achtb. de Gedeputeerde

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1