w courant ALKMA ARSCHE k i--- 0ke,„ dl"UZTN'VrT* t^TZT - «»sti v.» ;,5,S. S h;/^i Aöt 1823. No, If, ben 5 m e i K ,iifarnLt?!inW!frZe?gen< roe"! U fdpermireerd o0k na rtn B plsats van op dltigsdagj njorF^rg *er vi^r fin» >eRpaciJting. V A N MAANDAG H rr Aï\ i Deze COUR4NT wordt voor Zet Cents Uigegeven. -vanKIPSH,AGFN, of bij zijn overlijden zijne Frfgensmeu, Wn°') gd' ziich ter hekdming van informatie wgen» c« i° hebbende gelden, te adresseerenl ter Secretarie dezer Stad. gen in HenegouwenMlt de W"W VÏD Ber' directeur vun een Arbeid n t rd" °^e'1 a» rifit of nog op'erigteo'j ti irf, reeds opge- Leeuwarden. S Benard b.U A H peis Warden en' Namende worden aaneej éid. z'ch darm» f 'eercen en IV a men, te veert-'f d,jg. .t^kb,6CÉ! 06 ew«ko^ w^en e.T 'r' <li#e kenr 'S v,n het fabriek' var 's Rijks des' Uil e" !r"*'oÉlre») van voorwerpen behoeve dei g7 7, 'éo m'! e' algemeen besriiur, sche'dpn«: d«P'riementen van «SLtZVSl'^L e !Pè4én *é'oe** Wn^eee'e rn.au wbeurigë en bijzonder van'der S-'Ï*X 'n' ijd* in zij tot he' farbie We.»V"m bST beir"k,fi« w""r Haarlem <afe« i M f 1823 He Staatsraad, Godver euf voornoemd. Van TüTS vin GOUORlAAN. KENNISGEVING. uM5ESTFRf;V. DEiR STAD ALK-MAAR, brengen bij dien; ke-n'"ev™ de Ingezetenen dezer Stad ei Jurisdictie van sr.H'f de 'T'f der inbondrmaren ("met uitzondering der maten voor *r*»e' *oon¥' erwt"> en dergelijks Gratters Jrénmitsgaders oor meel eB zout, als tvaar an de invoering volgens 7. M. besluir fan de v4, December tSai, 0p den Juljj va„ dit ja.' bepaald-sA V r^r "*e' h(" '"l"»' wa-rirt thans de Garen en Vl.smerkt in f' op Maand,g den ,a. Mei aan- J, OJ' <»e gewone ti'dej, en jonder de hep< 1 V;'"' het voormrig Administratief Bestuur dezer' •^;ivua' f' 'R"° "as'ges'eldin zoo verre dezelve'in ViL applies ie zul!e~! bf*"o ien xvotêen, fiürgerpeesreren der Stad Alkmaar. G. F. VERSCHUIR, vi. Ter Ordonnantie Derxelven G. de HEER, Secretaris. KENNIS G t V t N G. BURGEMEESTKRFN der STAÖ ALKMAAR brengen büd# 2en ter kennis van de iiei.rghebbendeD, dat san den V^e sefcipper dezer S'ad op Purmererde, ter meerdere bespoediging va 1 den ver- voer van goederen e» koofto-oichappen-, gedurende de werkzaam beden aan het G-m Noord- Hoil.J&h Ka^al^'usscben heide ge- ure. telBl,ge" blijven afvaren op Maandagdes namiddag» ten één ■/tik maar den sj APril i8»s. In kennisje van mij G, de HEER, Secretaris, irO-/\A,r\A- dererne.lMFF;!TFz!?F^ wR S7AD ALKMAAR, maken bij ter- id 11-e p ècivs on L 7"CJ,u' g Cer: 7e Mei 1823 de« middags méejibitd ,;tn zullen Verp -chten "de Vi?et 0PeBbaar aanden *iei lisc markt Mn en deze Stad 7 7 op dt' Zee en Ri' en ah e. .e eind'ee- 1-., 1 'uilJ """«taande Cwfntig. L en Junij chccïen honderd vier en De Conditiën van Verpachting zullen van Woensdag den 23a de- 1Lh Pz maand, tot den dag der Resteding dageRlks o'tgezoris t»r 7 d V0°r eemeder ter le2in« l'ggen op het Secret ar e de» tsd' van dej voormiddag! tien tot des namiddags twee ure. Alkmaar den 15e April 1823. Burgemeesteren voornoemd Ga F. V E R S C H U I R vt. Ter Ordonnantie van deztlven, G. de HEERi Secretaris. AANBESTEDING. j ?URGEV|EESTEREN der STAD ALKMAAR, m.ken door deze lekend, dat zij, onder approbatie van den RAAD dezer Stad* op Woensd-g de. 7 Mei 1823, des middags ten i2 ure, op de Stads Timmerwerf b'„nen gemelde Scad, bij inschrijving en opbod, asra den muist aam emendenzullen aanbesteden de navolgende werken, N». i. Het ver ieu ven van de Balans, en Dek op de Val van de Lflie^mg «ver de Turfmarkt «n het tweemaal Verwen van de Brians en Bint. it Het afb-ekêu eu vernieuwen van het V.,i van de Ophaalbrug ovë' het Vtffdroiiken-oord bij het Accijns, c< het leggen van een Dek op het VaJ van de Roede Tore' sbrug. SHet vernieuwen van het fii'tiggebint van de {jphatlbrug ^vtr de Laat bij de Zoutsteeg. 4. liet afbreien en vernieuwen van het Val vsu de Ophaa;brt.£ over de Ouue GraCht bij het Nieuwland. ji Het f breken en vernieuwen van een vaste Brnj en het r,a?fen der Stee-en Hoofden en Vleugels, op de Oude Gr«e t bil de l.urersche Kerk. Het afbreken eu vernieuwen van een-vaste Brug, en het na- Zien der S-eenen Hoofden, op de Heuler de f zmordeH. s 7i 7 ,ver"leuwten va" "e Houten Vleugels aart de vast- B-ur. aan de Rmgsloot van de Egmo der-meer, o"er de Wirnme- dë'voór^oemde6 Vaart.*16 Br"« W g Snél«efnVHi,?®'' VOerug e" h" vernieuwen,.,, de Leu- mngen in de Halvemaansbrug over de Hoomicbe «am, bui- ten de Stad Alkmaar, en bet veruieiiwen van a ellén di dui- Soh7»n'e| Wu Vïn fe:ïge vakk" f" de Steenen wal op d« bSs A°lkma"!Venj beg'"nende by de Wagemaltera Brug, i0' c7J7rnw7'e,n Va" 34el C'zovoetoud.AHtmaarschem-atV j- nr acht^r ViscHmarlccen o; ei r-A voft> oude drto maat) dito Muur over het Wljde t;! >p in -ez Fmdsen. b.nnert deze Stad, als rtede de Kistdammen voor Zullend, de BestekkenConditiën en Voorwaarden der bovenra noemde respective Werken veertien drgen voorde Bestedinr- a. gelijks (uitgezonderd des Zond-gs) voor een ieder rer le/i'g op de bovengenoemtie Stads T.mmërwerf v,n des voormiddagen 9 tot des middags ,a nren e" van des namiddags 2 tot s uur. iwaaï ook de provitioneele Imchriivings billeitenwe!se 7égH pZilr g-schreven. onderteekénden digt gelakt zullen nfoeïeh ÏMn Z,ri voor de Besteding om 4 ure dei namiddags inge'- verd moéten w <r den, terwijl de nood'ge aanwjizingen en informatie bilden St-'dé A'ch.tect op geroeide Stads Timmerwerf Woonachtig té békomért zijn! Alkmaar den 22= April 7823.' Burgemeestereii voornoemd G; F. VE R SCHüiR, Ter Ordonnantie van Dextlven G' de HEER, Secretaris. 1 BINNENLAND SCHE BERIGTEN. NEDERLANDEN. ONTWERP tot oprigting van een Nederlandseh Genoot schap ter zedelijke verbetering der gevangenendoor W. H. Suriugar, J. Li Nierstrasz juniorj en W, Hr Warn- sincküz. Landgenooten Gezegend >s het land, dat wij bewonen; want wtür toont méts Ons, op de wereldkaart, eene piek gronds van zoo kleine uitgebreid heid, alwaar zoo Vele weldadige instellingen bestaan, ten nutte vasa minvermogenden, minbeschaafderi, hoogbejaarden, gebrekkieen ëu ongelukkigen in Nederland? Rcu.eiwKigen eu. Zoo ergens, dan vindt men op onzen geboortegrond de onba.it- zuchtlgst? proeven van alles omvattende m-tnschenmin enhetzoö. de allezms de moeite waardig zijn, dat men, in korte doch juist»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1