courant ALKMAARSCME Binnenlandsche brrigtem. NO. 2Gk Deze COURANT wordt veer Zes Cents Uitgegeven, van K IPS HA GENof bij zijn overlijden zijne Erfgenamen» worden uitgenoodigdzich ter bekoming van informatie wegens ta goed hebbende gelden» te adresseerenl ter Secretarie dezer Stad. Tes Secretarie dezer Stad ligt voor de gegadjgdens ter lezing dé Conditiën en Voorwaarden waar op zal worden geconcessioneerd dé gei.eele onderneming eener nieuwe communicatie te water van Ber- gen hi Henegouwen naar de ScheldeV RUROEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, hengen bij Bezen ter kenniase van de Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie van dien Dat de Ijk der inhoudsmaten fmet uitzondering der maten voor granen, boonenerwten en dergelijks Grutterswarenmitsgaders voor meel en zout, ais waarvan de invoering volgens Z. M. besluir "an dep 2i December 1822op den i« Juli) van dit jaar bepaald is) sal geschieden in het lokaal waarin thans dé Garen en Vlasmarkt in de Doelenstraat gehouden wordt» op Maandag den 12e Mei 'aan- «taade cn volgende dagen op de gewone tijden en |order de bepa lingen tij de Keure van het voormalig Administratief Bestuur dezer Stad van den 28e Mei 1800 vastgesteld, In zoo verre dezelve in (dezen van applicatie zullen bevonden worden. Burgemeesteren der Stad Alkmaar, G. F. V R S C II U I R, vs, Ter Ordonnantie Derzelven G. de HEER» Secretaris. •BLRGEMEESTERFN drr STAD ALKMAAR, herinneren bil dezen alie Verlofgangers der Nationale Militie, welke zich bi apen deze Gemeente bevindendat, ingevolge de door den Heer Stiats raad Gouverneur van Noord - Hollandbij deszelfs besluit van den a6« October i8at geformeerde Staat, dooi den Heer Militie-Com missaris AN IV1CREHOORT CROMMELÏNde i nspectie over dé Verlofgangers op Donderdag deu twéé—en—twlncrgsten Mei aanstaan de der 's avonds ten zes ure zal gehouden worden, roepen mits dien bij dezen op alle Verlofgangers van de Nationale Militie, wel ke z/ch in deze Qemcente bevinden, ook daaronder begrepen die tot andere Gemeentensals ook dezulken, welke tot deze Provin cie met behoorendoch zich binnen deze Gemeente mogtén op houden, met uitzondering echter der zooda-nigen welke tot het ré; serve Battaiüons zijn behoorendeom zich t>t> Donderderdag den tweé-en-twintigsten Mei aanstaande des 's avonds ten zes ure pre cies voor het Raadhuis dezer Stad te laten vinden, ten einde door' voornoemde Heer Militie-Commissaris te kunnen worde" geïnspec teerd; wordende voorts ook nog gezegde Verlofgangers bij de-é herinnerd om de Kieeding en kleine Fqnipements-stukken Welke zij van hunne Korpsen hebben behouden, als ook hunne Livrets en Attesten Litr. H. H. door hun van het Gemeente Bestuur be komen, alwaar zij hunne Verlofpassen hebben gedeponeerd, medé te nemen. Burgemeesteren vertrouwen dat alle de belanghebbende de voor- welde oproeping seipteiijk zuilen nasrkomen, daar zij, die daarin nalatig mogten zi'r, zich zeiven te wijten zullen hebben de nadee lige gevolgenwelke daar door overeenkomstig Art. 183 der Wee van 8 Januarij 1817, wegens verzuim notoir moeten ontstaan. Alkmaar den 6« Mei 1823. Go F. VER SCHUI R,vt. Ter Ordonnantie van dezelven G. de HEER, Secretaris. BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, brengen bij Bezctv ter kennis van de belanghebbenden, dat aan den Veerschipper dezer Stad op Purmétende, ter meerdere bespoediging van-den ver veer van goederen en koopmanschappen, gedurende de werkzaam- heden aan het Groot Noord-flollandsch Kanaal tnsschci; beide ge- Welde Steden, tot wederzeggens toe, is gepermiteerd ook na den I J' u V3r °P dir,g,dag' morgens ten vier ure, éz-^ure" '°gen bleven afvaren op Maandag des namiddagsten Alkmaar den 25 APril 1823. In fcennissé van mij G. de USER, Secretaris, N E D E R L A N D E N„, Rotterdam den 5 Mei. De stoom-pakethoot ie Koning der Nederlanden fsdezen nicht» alhier van Londen aangekomen. Met dezelve heeft men brieven uit die hoofditad van den 3 dezer, waaruit blijkt, dat het Lagerhuis een adres aan den Koning heeft aangeboden, om aan Z. M. deszelfs genoegen te betuigen over de aangewende pogingen tot behoud van den vrede in Europa, en te vens te verzekerendat het gereed waiom Z. M. met a.le deszelfs tnagt te ondersteunen In alle maatregelen, oie Hoogstdezelve verder noodig mogt vinden tot handhaving der waardigheid van zijne kruoti eti der van het land. De Koning beeft aan het Huis zijne tevreden heid over dit adres te kennen doen geven. Vervolg» n Slot van ons vorige No. van het stuk ONTWERP tot oprigting van eert Nederlandsch Genoot», schap ter zedelijke verbetering d r gevangenen door W. H. Soringar, j. L. Nierstrasz junior, en W. H. W«ra« tiuck, Bz4 Landgenooten! Vree» voor volkomene mislukking honde dan niemand van het deel» genootschap tem;. Want wie durft hier de ondervinding vooruit- looper. Deze leert de gevangenen slechts van eene ongunstige zij de kennen, zoo lang de maatschappij zich hunner in het geheel niet aantrekt; maar zal het niet beter gaan, wanneer der» den afgedwaald den minzaam onder hare zorg neemt? En indien ooit in de beginne van honderd aangewende pogingen, slechts iine gelukte, is dit dan geene aanmoediging genoeg? Wie toch befeke- t de héilzame gevol gen, die uit de redding van tineu menich voortvloeien! Maar wat meer zegt, de ondervinding, dié in allen gevalle de beate leermeesteresse is, heeft reeds ten voordeel» beslist, en zoo wel de uitvoerbaar hdd als de Voortreffelijke gevolgen eaner zooda nige weldadige onden em.ing bewezen, Immers inde Revue Encyclopediijue van mei 1822, bevarend? een Cerslag over deu toestand der lagere scholen in F. ankrjk worst herige: Les ecoles placées dans les Prisonsont obie -tt des resu tates non moins sstisf'aisatii.. On r> pu l'olvserver P li ,4 maison centrale de Beaulieu h Faint Dénis p ia prison rrrïjrra 1- re de Montaigu, etc. Le premier de ces etihlissements doit be- -ucoup au zèle eclairé de M; le directeur de la miison ce-'trale» 8 Saint - DéniS144 jeu^es deténuj ont été admis P l'ecoleen i82[» 5.| sont sortis. sachant lireecrire et calculer» imhus de bon* nr;ncipes de morale; ils exerctnt des metiers* tu sont devenus petits mare hands (ï)d' Dit vermag men elders. Waarom zou man het hier niet vermo ge: Welaan, Landgenoten! Ééns van zin, ééns van doel willet! wij dsn aanmatigenonder nedrig- opzie 1 tot den hemelschen Vader, die rtiemand uitsluit van zijné alles omvattende liefde, en die zijne zon doet opgaan over boozen en goeden. HIJ zegene onze pogin genen neige de ha'te van allen, die iéts kunnen opofferen toe deelneming in eene zaak, waardoor njet alleen het geluk v«in vele afzonderlijke personen, maar ook de maatschappelijke veiligheid bevorderd en bevestigd wordt; Wanhopen wij niet aan den eindelijken goeden uitslag onzer po gingen! Wat heeft niet Howard, wat Elisabeth Freij kunnen doen! Landgf.npoten 1 Gij aanschouwt met verwondering deu arbeid dooP éénen mensch volbrsgt, en zoudt gij kttnnen twijfelen aan bergene» bil vasjen wil en wijs beleid, door een geheel volk kan daargesteld worden! Een volk aan welks hoofd een wijs en mensch lievend Vorst zich be" indtEen volk, dat roem mag dragen op mannen wier leven aan het heil des vaderlands'én der menschbeid' is gewjjd op mannen, die ook in dezen zich zeiven zullen gelijk bltjven en den roem van Nederland verhoogen door hel Nederlandsch Genootschap ter 3e_, delijke_ verbetering der gevangenen. W. H Suringar te Leeuwarden. J. L. NiERSTitAsg Jr., te Rotterdam W. H WarnsInck Bz. te Amsterdam (1) De, in de gevangenissenopgerigte scholen hebben geen min- der voldoende resultaten opgeleverd. Men heeft zulks kunne:: be speuren in he; gevangénhuis van Beaulieu, te Saint-Dénis, in d« militaire gevangenis te Montaigu, ecz. De eerste dezer inrigtin- gen is veel verschuldigd aan den verlichten JJver van den heer Di recteur van het geva> genhuis. Te Saint-Denis li(n in 1J21 14a jonge gevangenen tot den school toegelaten; waarvan 53 ?ijn ont slagen, kunnende lezen, schrijven en rekenen e vervuld met goeds zedelijke grondbeginselen. Zij oefenen handwerken Uitof zijn kleine kooplieden gCvvorderii (2) De correction le gevangenen, die 3 of 6 maanden moe-en zit ten Kan men zich althans na het verloten der gevangenismind»r annrrekken. Derzelrer getal is legio; ook kunnen zij veronderstel! worden, niet zoo slecht re wezen. In enkele gevallen Zoa mea eene uitzondering kunnen toelaten. VAN MAANDAG a - T 1 B E N 12 M E i.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1