courant ALKMAARSCHE Ao. 1823. nn'i»'. nm No. 31. .VA? li -A. - It - FAN D I N G S D A G A11L' BEN so MEL A «-* i2I i X COURANT wordt voor Zes Ce tits Uitgegeven. i\ PUBLICATIE. IT. E. G. A. de GEDEPUTEERDE STATEN van NOORD- holland. Gezien Z. M. besluit van den S4 april 1823 u». 122, waarbij met alteratie van Hoogstdeszelfi besluit van den 13 december 1822 n1*. 104, vermeld in de publicatie van H. E. G, A. van den 27 dier maand, een nader tarief voor den rijks accijns op het geslagt, binnen de daarbij vermelde steden dezer provincie gearresteerd wordt zijnde dat besluit van den navolgenden iuboud Wij WILLEM, bij de gratie GodsKoning der Nederlanden Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz. enz. en». Op de voordrage van onze minister Van staat, belast met de ge nerale directie der ontvangsten, dd. 14 dezer n®. 163. Hebben besloten en besluiten: r T ,f J} Art. 1. Het tarief dfcr waarde van bet slagtvee, waarnaar den ac cijns op het geslagt voor het r^jk, ingaande met den,i.mei aanstaan de zal geheven worden, in de steden AmsterdamHaarlemAlk maarHoornEnkhuizen, Edam, Monnikendam, Medemblik, fur enerend, ZaandamIKeesp en Naar den wordt met «iteratie van cns besluit, dd. 13 december 1822 no. X04, bepaald als volgt:, Runderen beneden de 300 n. p. f 69', van 300 tot 400 f 70i van 400 tot 500 ƒ8©; boven de 500 po. Kalveren beneden de 50 n.'p. f 15; boven de 50 ƒ20. Nuchtere Kalveren onbepaald per stuk 1 50. Schapen benedeu de 30 n. p. fj, 50; boven de 30 f 10. Zuiglammeren onbepaald per stuk 3. Varhens beneden de 50 o. p. f 10; van 50 tot 100 16; boven de ïoo 25. Speenvarkens onbepaald per stuk 4, Art. Bij merkbare verandering in de waarde van het slagtvee, is o*ze minister van staat voornd. getnagtigdom het voors. tarief op den voet der wet te veranderen. On2je minister van staat voornd. is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan een afschrift zal worden gezonden aar. onzen minister var. binnenlandscbo zaken en waterstaat. Gegeven te Brussel den 24 April des jaars 1223, het tiende van onze regering. ge teekendWILLEM. Van wege den Koning, geteekendJ. G. de MEY van STREEFKERK. Accordeert met deszelfs origineel, De Griffier ter «taats-secrecarie, cgeteekend) d' H A M E C O U T l.g. Voor kopij conform, De Secretaris bij de generale Directie der Ontvangsten geteekend) WEBBERS, Brengen hetzelve bfl deze ter kennisse van alle daarbij belangheb benden in voornoemde steden, met informatie tevens: J®. Dat als nu de voor het rjjk te beffene belasting, ten deze be draagt als volgt Van ieder stier, os, koe, vairs, kwee of pink, wegende vuil of levend beneden de 300 nederlandsche ponden f6:00; van 300 tot 40» ƒ7:00; van 400 tot 500/8:00; boven de 500/9:00. Van ieder kalf, wegende vuil of levend beneden de 50 nederlandsche ponden i:oo; boven de 50 nederlandsche ponden 00. Van ieder nuch ter kalf onbepaald per stuk o: 15. Van ieder Schaap, wegende vuil of levend bededen de 30 nederlandsche ponden ƒ0:75; boven de 30 ponden f 1 00. Var, ieder zuiglam onbepaald per stuk o-.30 Vsi, ieder varben, wegende vuil of levend beneden de so nederlandsche ponden o; 80; van 50 tot 100 /i:38; boven de 100 2-00van ieder speenvarken onbepaald per stuk 0-22 •0P nwnde-r d?Ze he,astinS niet begrepen de opcenten, welke bo ven het principale regt van rijks wege geheven worden. En ao. Dat het tarief voor de Stedelijke belasting op het geslaet op den bestaanden voet blijft voortduren. voor wenden"C zlli^ jliervan eenjge «"'«e^eld zoude kunnen voorwenden, zal deze alomtne worden gepubliceerd en geaffieeerd wcKd'e'n'zeDlaatst °in "f pub!ic,tie en affictie doen, en bovendien en Almaar couranten der steden Amsterdam, Haarlem Haarlem den 9 Mei 1823. Ds Gedeputeerde Staten voornoemd, Van TETS van GOUDRIAAN. Ter Ordonnantie van Dezelven de Griffier der Staten van Holland, J. A. van ZUYLEN van NYEVELT» NOTIFICATIE. ■WW SVS/VAA^- BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR een blijk wil. lende geven van hunne gezindheid, om allen, welke hunne Markten bezoeken, en daar door het vertier onder de Ingezetenen bevorde ren, zoo veel mogelijk alle gerijflijkheid voordeel en aangenaamheid te verzorgen, als maar eenigzin» met hunne verpligting is overéén- tebrengen. Hebben, met kennis en goedkeuring van den RAAD dezer Stad, vastgesteld en bepaald: Art. 1. De Rij- of Vaartuigenwelke aan de Stads Waag eenig® Kaas hebben aangebmgt, of, aldaar gewogen zijnde, ingeladen om te worden vervoerd, zullen bij het inkomen en uitgaan van de Stad# Poorten of Boomen met dc zoodanige, welke tot dezelve behooren, van alle Poortgeld zijn bevrijd; bij het uitgaan van ledige Rij- of Vaartuigen welke Kaas hebben aangebrsgt, zullen zij een billet door den Vader der Kaasdragers op bun verzoek gratis aftegevenverto nen, het weik de Poortiers dadelijk zullen hebben te respecteeren. Art. 2. De Vaartuigenwelke ten genoegen van Heeren Buige- meesteren, zullen bewijzeti dat zij, zoo niet geheel alleen, ten minsten grootendeels tot het aanvoereD van Kaas en Granen naar dé Alkmaarsche Markten, om aldasr re worden verlrocht, hei geheel® Jaar door, worden gebruikt, zullen van de betaling van Kauij- er» Diepgelden worden vrijgesteld en zal aan de schippers van dez® Vaartuigen een schriftelijk bewüs door Burgemeesteren worden ter hand gesteld, dat hunne Vaartuigen tot de hier boven bedoelde in de daad behooren, en alzoo van evengemelde belasting worden vrij gesteld. Actum ter Kamer van Burgemeesteren voornoemd den 15* Mei 1823. G. F. V E R S C H U I R, v«. Ter Ordonnantie van Dezelven G. de HEER, Secretaris. AFKONDIGING. BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, gezfendeaan- schrijving van den Heer Gouverneur dezer Proviucie, van den 7» Mei 1823 N». sfgj. Gezien artikel 95 der wet van 28 JunlJ 182a (staatsblad n*. 15)s Maakt bij deze aan alle ingezetenen dezer gemeente bekend, dac de kohieren der bij voorschre*e»e wet vastgestelde belasting op hec Personeelop den 2<lea Mei jorgstleden, door welgetnelden Heer Gouverneur zijn executoir-verklaard e:i ter invordering aan den One. vanger overgegeven zullende dus een iegelijkna bekomene kennis geving van zijnen aanslag, verpligt zijn uien, in voege als daarbij, in overeenkomst met artikel 96 der wet zal zijn opgegeven, te vol doen, op pcene van parite executie;jterwijl de zoodunigen, die hun aanslag-billet niet zullen hebben ontvangen, zich van een dubbeli van hetzelve kosteloos ten kantore des Ontvargers zuilen kunnen voorzien, en zijdie zouden mogen vermeenen, dat de aanslag niee overeenkomstig is met hunne opgave of met de plaats gehau heb bende taxatie, opneming en telling, zich deswegens schriftelijk op ongezegeld papier bij den Controleur der divisie zullen kunnen be kladen, binnen den tijd van ééne maand na de dsgteekeniug van huil aar.siag - biljet. En op dat.niemand hieromtrent onwetenheid voorwende, zal de ze worden afgekondigd en aangeplakt alomme waar zulks te doe® gebruikelijk is. Gedaan te Alkmaar den 15 Mei 1823. Burgemeesteren der Stad Alkmaar N. van FOREEST VAN PETTEN, Ter Ordonnantie van Dezelven G. de HEER, Secretaris. O P R O B P I N G VERLOFGANGERS. BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, herinnerenbfl dezen alle Verlofgangers der Nationale Militie, welke zich binnetï deze Gemeente bevinden, datingevolge de door den Heer Staats raad Gouverneur van Noord - Hollandbij deszelfs besluit van den 26® October 1821 geformeerde Staat, door den Heer Militie-Com missaris FAN IKICKEKOORT CROMMELINde inspectie over de Verlofgangers op Donderdag den twee-en-twintigsten Mei aanstaan dedes 's avonds ten zes ure zal gehouden worden, roepen mits- dien bij dezen op alle Verlofgangers van de Nationale Militie, wel de zich in deze Gemeente bevinden, ook daaronder begrepen dis

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1