ALKMAARSCHË 400 tot 500 80 boven de 500 f 90. ioo 25. Aö. 1^23. E. G. A. BE GEDEPUTEERDE STATEN van NOORD- HOLLAND. Gezien Z. M. besluie van den 14 april 1823 no. 122, waarbij'met alteratie van Hoogstdeszelfs beslui: van den 13 december 1822 n'L 104, vermeld in de publicatie van H. E. G. A. van den 27 diër maand, een nader tarief v,öor den rijks accijns op het geslagt, binnen de daarbij vermelde steden dezer provincie gearresteerd wordt; zijnde dat besluit van den aavolgenden inhoud: Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot - Hertog van Luxemburgenz. ens. ens. Op de voordragt van onze minister van staat, belast met de ge nerale directie der ontvangsten, dd. 14 dezer no. 163. Hebben besloten en besluiten: Art. 1. Het tarief der waarde van het slagt vee, waarnaar den ac cijns op het geslagt voor het rijk, ingaande met den 1 mei aanstaan de zal geheven worden, in de steden Amsterdam, Haarlem, Alk. maar, Hoorn, Enkhuizen, Edam, MonnikendamMedemblikPur- tnerend. Zaandam, Weesp en Naardenwordt met alteratie van «as besluit, dd. 13 december 1822 no, 104, bepaald als volgt: Runderen beneden de 300 n. p. do; van 300 tot 400 70; van Kalveren beneden de 50 n. p. f 15; boven de 50 f 20. Nuchtere Kalveren onbepaald per stuk 1, 50. Schapen bereden de 30 n. p. ƒ7, 50; boven de 30 10. Zuiglammeren onbepaald per stuk f 3; Varkens beneden de 50 n. d; f 10 van 50 tot 100 f 16boven de Speenvarkens onbepaald per stuk 4. Art. 2. Bij merkbare verandering in de waarde van het slagtvee. is o»ze minister van staat vdöfnd. gemagtigd, om het voors. tarief op den voet der wet te veranderen. Onze minister van staat voorrd. is belast rrtet de uitvoering van dit besluit, waarvan een afschrilt zal worden gezonden aan onzen minister van binner.lsndsche zaken en waterstaat. Gegeven te Brussel den 24 April de» jaars 1223 bet tiende vari onze regering. get eekendWILLEM. Van wege den Koning, geieekendJ. G. de MEY van STREEFKERK, Accordeert met deszelfs origineel; De Griffier ter »taats--ecretarie geteeiend) H A M E C O U T g. Voor kopij conform, De,Secretaris bij de generale Directie der Ontvangsten, O teekend) WEBBERS. Brengen hetzelve bij deze ter kennisse van alle daarbij belangheb'. benden in voornoemde stedenmet informatie tevens: 10. Dat als nu de voor het rijk te heffene belasting, ten deze be draagt als volgt Van ieder stier, os, koe, vaars; kwee'of pink; wegende vuil of levend beneden de 300 nederlandsche ponden f6: 00; van3oofot 409 700; van -400 tot 500 8 00bóven dé 500 ƒ900. Van ieder kalf, wegende vuil of levend beneden de 50 nederlandsche ponden ocboven de 50 nederlandsche ponden ƒ2 00. Van ieder nuch ter kalf onbepaald per stuk ƒ0:15. Van ieder Schaap, wegende vuil of levend bededen de 30 nederlandsche ponden ƒ0:75; boven de 30 ponden I 00. Van ieder zuiglam onbepaald, per stuk f 0:30. Van ieder varken, wegende vuil of levend benéden de 50 liederiindsche ponden ƒ0:80; van 50 tot 100 ƒ1:28; boven de Joo f 2-co; van ieder speenvarken onbepaald pef stuk o: 32. Zijnde onder deze belasting niet begrepen de opcenten, welke bo ven het principale regt van rijks wege geheven worden. E11 20. Dat het tarief voor de Stedelijke belasting op het geslagt, op den bestaanden voet blijft voortduren. En op dat niemand hiervan eenige onwetenheid zoude kunnen voorwenden, zal deze alontme wofden gepubliceerd en geaffigeerd, alwaar men gewoon is publicatie en afficcie te doen en bovendien worden geplaatst inde couranten der steden Amsterdam, Haarlem en Alkmaar. Haarlem den 9 Mei 1823. De Gedeputeerde Staten voornoemd, Van TETS van GöUDRIAAN. Ter Ordonnantie van Deselven de Griffier der Staten van Holland, 3- A. van ZUYLEN van NYEVELT, Op het Onderzoek en Gewiot der Kaas welke tk Alkmaar, ter Markt wordt Gebragt, of Verkocht. BURGEMEESTER EN der STAD ALKMAAR in overweging genomen hebbende, dat sedert eenige jaren, de instellingen en be palingen welke betrekking hebben op de Kaasmarktbinnen deze Stad, en welke in vroegere tijden met de meeste raamvbeurigheid wierden nagekomen en geobserveerd, Worden veronachtzaamd, en met zoo weinige naauwgezetheid opgevolgd, dat het te vrezen is, dat de iugeslopette misbruiken, de nadeligsce invloed zullen hebben op bet Crediec van dezen handel in het algemeen en ep dat van de Markt dezer Stad, in het bijzonder, Dat voor een der voornaamste oorzaken van dez^ misbruiken moet worden aangezien, dat eenige Landlieden, daartoe zekerlij't aangezocht door personen, welke daarbij hu.i voordeel vonden, zich hebben laten overhalen, om de Kaas, welke zij binnen deze S.ad ter Markt bréngen, niet meer aan de openlijke Waag dezer Stad te laten wegen, maar integendeel deze Markt voorbij te gaan, hunne Kaas aan de Pakhuizen van bijzondere Ingezetenen aftegeven en aldaar over het weegloon te accor.ieerenzelfs onder toelating dat eenë grotere tarra aan hun word afgetrokken dan aan de openlij ke Waag zoude hebben mogen plaats hebben. Dat ondertusschen de openlijke Waag van Alkmaar, eene instel ling, waarop ae Stad ten allen tilde zoó'vee! roem heef: gedragen, om dat zij het Octroi) daartoe aan de dapperheid harer vroegere burgers te danken heeft, met geen ander oogmerk is ingericht, dan om en Kooper en Veraooper rutcig te zijn, zorg te dragen, ds<t door benooriiike surveilla. 5e op het soort en op de naauwkeurig- heid van het gewigl; geen ogenblik twijfel kan overblijven over het vertrouwen; net welk deze handel verdient; terwili daarvoor alieen eene matige retributie word betaald, welke door het Gouver- vernement zelve in alle Steden van Noord - Hollandop eene galij - kd boogte is gesteld, en waar voor bekwame en beproefde geëm ployeerden, zoo wel als kostbare Gebouwen; Schalen en Gewigten en zoo voort moeten worden onderhouden. In aanmerking genomen hebbende doot hei voorbijgaan der openlijke Waag, de Kaas niet allee0 wordt om rokken, aan alia surveillanfe'op het soort, zoo welalsophet gevvigt op eene wijze, welke niet anders dan eenén zeer tjadeeijge invloed kan hebben op dezen tab van h»Ddel, maar ook e t d'aai doof eene ongelilkbeid van prijzen ontstaatwaarbij de Kooplieden welke de openlijke Mafkten frequenteerenkunnen worden ggR «'uuicteerden waar door dezelve welligr zouden kutmen worden aangezet, om de Markt geheel en ai te verlaten, gelijk zil dan ook daar over zich reed* meer dan eenmaal hebben beklaagd. Én zoo vee! in huu is, willende zorge dragen, dat niet alleen de Stedelijke Markten van Alkmaar, even als voorheen door de Landlieden van dezen oord worden rangezien als onafscheidelijk van hug, bestaan, terwijl zij, met de volkomenste zekerheid, op de zorg der Regeering, tegen alle mogelijke willekeurige handeling, staat kuuuen maken, de voortbrengselen van hiinne nijverheid tegen den hoogsten prijs van het ogenblik af te zetten Dat wel verdiend vertrouwen, alieen het gevolg kan zijn van on- verandeiijke goede orde, en dezelve altijd eindelijk de goedkeuring van ieder een verkrijgt, ook dan, wanneer eenige kwalijk beradenen de zwakheid hebben, zich te laten overhalen door den schijn van meerder voordeel voor het ogenblik, door de zoodanigen welke hun van htinne oude en voorvaderlijke gewoonten zogken afkeerig temaken, met geen mogelijk ander oogmerk, dan om daar mede hun eigen' belang te bevoordeeien. Hebben, na voorafgaande deliberatie van den RAAD dezer Stad, en met deszelfs volkomene goedkeuring, gebeurd en geordoneerd, gelijk zij keuren en ordonneeren bij dezen: Art. 1. De Kaas, welke in de Stad Alkmaar word binnen gebragt en van Rijtuigen afgeladen, of uit Vaartuigen gelost, zal regelregt naar de Stedelijke Waag moeten worden gebragt, en Wanneer dezelve word verkocht, aldaar geïnspecteerd en gewogen op den gewonen voet en wijze, op pcene van twintig Guldens, voor ieder stapel Kaas, welke bevonden zal worden in Alkmaar verkócht te zijn, zonder aan de openlijke Waag te zljr. geïnspecteerd en gewogen. Art 2. Deze boete zal insgelijks worden betaald door Ingezetene* en Vreemden, welke Kaa.;, alzoo in Alkmaar binnen gebragt, zul- bebben gekocht, zonder dat dezelve op de Stedelijke Waag, op de gewone wijze, is onderzocht en gewogen, telken reize wanneer zl] zich daar aan zullen hebben schuldig gemaakt. Actum ter Kamer van Burgemeesteren der Stad Alkmaar den 2c* Mei 1823. G. F. V ERSCHUl Rf, vt. Ter Ordonnantie van dezelven G. de HEER; SecrecariSé' -te/: Deze COURANT wordt voor Zes -"**/$ Uitgegeven. ij«ilWiHamun,M

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1