den s j u n r. i f ALKMAAR SCHE COURANT Ac, 1823. Xjüüaiijiiiifi No. 23. K t a -•fit 1 VAN in A A N D A O Deze COURANT wordt voor Zes, Cents Uitgegeven. U R Op het Onderzoek en Gewigt der Kaas welke te Alkmaar, ter Markt wordt ebRagt, of Verkocht. •J G R G E M E E S T E REN dsr SIaD ALKMAAR, ?t> overweging gr s omen hebbendé, dat sedert eenige jaren, de instellingen en be- p-lnge» welke betrekking hebben tip 'de Kaasmarkt, binnen deze St ut en welke in vroegere tijden met de meeste naauivkeurigbeid wierden nagekomen en geobserveerd, worden veronachtzaamden n,ec zoo weinige nauwgezetheid oPg volgd, dat het te vrezen is, dm de ingesiopeue misbruiken, de nodeligsce invloed zullen hebben op het Crediec va» dezen handel in het algemeen en op dat van d< Markt dezer Stad, in let bijzonder, Dat voor een der voornaamste oorzakén van deze misbruiken moet worden aa geziendat eenige Lsrdliedendaartoe zekerlijk «a. gezocht door personen, we ke daarbij hun Voordeel vonden, Zich hebben aten overhalen, om de Kaas, welke zij binnen deze S.ad ter Markt brengen, niet meer aan de openlijke Waag dezer Stad te laten wegen, maar integendeel deze Markt voorin) te gaan. hunne Kaas aan de Pakhuizen van bijzondere Ingezetenen sfteaeven ep aldaar over het weegloon te »ccor leefen zelfs onder toelating dat eene grotere tarra aan hun word afgetrokken dan aan de openlij ke Waag zoude hehbeii mogen plaats hebben. Dat ondeitusschendé openlijke VV.ag van Alkmaar, eene instel- cm d* 8 «:l" ai'e" 200 veel Toem heeft gedegen, J ctroy daartoe aan de dapperheid harer vroegere V* sr,ken keeft' raet ëeei: 3"der oogmerk is ingericht, dan om Kooper V erkooper nuttig te zijn, zeg te draven, dat door behoorlijke surveiila, 5e op het soort, en op de nauwkeurig v«tn et gewigt, geen ogenblik twijfel kan overblijven over bet vertrouwen, liet welk deze handel verdient, terwijl daar voor zliten eene matige retributie word betaald, welke door het Gouver ven emei t zelve in alle Sceuer» van Noord Holland op eene géijj ke hoogte is gesteld, en waar voor bekwame en beproefde geëtii ploijeerden, zoo wel als kostbare Gebouwen, Schkletl én GeW'gten en zoo voort moeten worden onderhouden. raerking genomen hebbendé daj door het voorbijgaan der op ijke Waag. de Kaas mee allee" wordt onttrokken, aan alle sirve'll gj op net soortzoo We! alsop het gewigt, op eene wijze, wdke - et ai ders dan eenen zeer nadeeiige» invloed kan hebben op dezen t b van. handel, maar ook dat daar door eene ongelijkheid van prijzen ontstaatWaarbij de Kooplieden welke de openlijke Markten Peque teerenkunne worden geprseiudicieerder. waar door dezelve welligt zouden kunnen worden saiigezet, om de Markt geheel en re verlaten, gelijk zij dan ook daar over zich reeds meer dan eenmaal hebben belGa-gd. En zoo veel in hun is, willende zorge dragetidat niet alleen de Stedelijke Markten van Alkmaar, even als voorheen door de Landlieden van de?en oord worden rangezien als onafscheidelijk van hun bestaan, t-rwij! zij, niet de volkomenste zekerheid, op de zorg der Regeeringtegen alle mogelijke Willekeurige handling, staat kunnen maken, de voortbreng elen van hunne nijverheid tegen den hoogste» prijs van het ogenblik af te zetten Dat wel verdiend vertrouwen, alleen het gevolg kan zijn van on verandelijfce goede orde, eu dezelve altijd eindelijk de goedkeuring van ieder een verkrijgt, ook dan, wanneer eenige kwalijk hersdenen de zwakheid hebben, zch te laten overhalen door den schijn vah meerder voordeel voor bet ogenblik, door de zoodanige» welke hun van hunne oude en voorvaderlijke gewoonten zoeken aflteerig temaken, met geen mogelijk ander oogmerk, dan om daar mede hun eigen be ang te bevoordeelen. Hebben, na voorafgaande deliberatie van den RAAD dezer Stad, en,?]et d«?c""5 volkomene goedkeuringgekeurd en geordoneerd gelijk zij keurs» en ordoiweeren bij dezen: «r/\rt] o K!1ss" welke in de Stad Allernaar wofdbinnen ge'nrngc, marde apSe,adenof uit Vaartuigen gelost, zal reg dregt w h Vfl if moeten worden ge ragt, en wanneer oezelve op' pii 'vi°C a,dasr geïnspecteerd en gewogen op den gewonen KiL op P®"e van twintig Guldens, voor ieder stapel anndpr o evo"de" worden in Alkmaar verkocht te zijn, an e openlijke Waag te zijr. geïnspecteerd en gewogen. en^VrPHm^-f3"* ,hof:e "sgelljks worden betaald door Ingezetenen bPhhP WeUe Kaas' in Alkmaar binnen gebragt, zul- tewoi w lM t ZÜ^der dau de*elve °P de Stedelijke Waag, op de zich daar h'sf e? ëewogs"telken reize wanneer zij zien daar aan zuilen hebben schuldig gemaakt. Actum ter Kamer van Burgemeesteren der Stad Alkmaar den 20e Mei 1823, C. F. V E R S C H U1 Rf, vt, Ter Ordonnantie van deze/ven, G. de HEER, Seeretarisi KENNISGEVING. BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, maken bjj de ze aan de belanghebbende» bekend. Dat door H. E. G. A. de GeJeputeerde Staten van Noord-Hol land bij besluit van oen 26 Mei 1823 "°- 28, het kohier van omslag tot vinding der Contributien voor de kosten der Dienstdoende Scfint- terij dezer Stad over den jare 1822, is executoir verklaard, en dien volgens ten fine van invordering aan den Ontvanger der Direeta belastingen ter hand gesteld, Gelastende een ieder Contribuabeie zich daarna te gedragen.] Alkmaar den 31» Mei 1823. Burgemeestereu voornoemd, G. F. VERSCHUiR, G> de HEER, Secretaris. BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR presenteren op Eaturdag den 7e Junij 1823 oes avonds ten h ilf 5 ure bij inschrij ving en opbod aan den minst aannemende» aan te bestede»: jo. Het Uitdiepen van een gedeelte van de LANGE NIEUWE- SLOOT. t«. Het Uitdiepen van de TURFHAVEN. De Bestekken zullen voor een ieder ter lezing liggen dagelijks op de Stads Timmerwerf van des voormiddags 9tot des mit)d;:gs 11 ure en van des namiddags t tot 5 ure, terwijl ue provisioneels In- schri;vings~ billetterwelke op Zegel'papier geschreven, ondercee- ke d en digt gelast zullen inoetec zijn da gs nor de Besteding om 4 ure des namiddags aldaar moeten ingeleverd worden. NOTIFICATI Ei RURGÈMÉESTEREN der STAD ALKvIAAR, in ervaring gekomen zijnde: Dat zedert eei igen tijd de zoogenaamde 'Joi'gens, welke bij de Kaasmarkten de Landlieden ten dienste staan, bij het .-.(laden en plaatsen hunner Kaas en bij het inladen ju de Vaartuigen wanneer uezelve is verkocht, zich voorregten aanmatigen waartoe zij in genetï deele zijn geregt'gi, en daar door aanleiding geven tot mishandelin gen, tot wiilekeurige afpersingen van geld, en wat dies meer is, terwijl zij met ungehoor e stoutmoedigheid anderen feitelijk beletten aan deze opgedrongen diensten eenig deel te nemen. En alles wat in hun vermogen is willende aanwenden, om dier gelijke ongeregeldheden tegéu te gaan, en op de meest gestrenge wij ze te straffen Hebben, na dat zij daarover, mat den RAAD dezer Stad hebben gedelibereerd, en zich van deszells goedkeuring verzekerd, goed» gevonden en verstaan te bepalen: Art. 1. Niemand wie hij ook zij, zal zieh tot hulp der Landlie den welke Kaas ter Markt brengen mogen aanbieden of zich laten gebruiken om dezelve tot het afladen, stapelen of nadernaod inladen van Kaas in de Vaartuigen behulpzaam te zijn anders dan de zoo danige» welke daartoe expresse permissie van lieeren Burgemeeste ren hebben bekomen e» te» gevolge daar v.m op een Register zijit ingeschreven het welk ter Secretarie zal berusten, en waar van eetï afschrift in de Stads Waag onder bewaring van den Opzichter dei? Kaasdragers zal worden voorgehangen. Art. 2. Zij die in weerwil ran deze bepaling en alzoo orgereg- tigd den boven omschreven dienst zullen aanbieden of verrigtea zullen vervallen in eene boete van zeven Guldens telken reize, ea bij onvermogen met één gevangenis van twee dagen worden gestraft* Art. 3- De Dienaren der Politie zullen expresseiijk worden ge last zich ie!kens zoo veel mogelijk op de Markten te bevinden ets de Overtreders niet alleen te calangeeren, maar dadelijk, des noode met geweld, vs" de Markt té geleider! om naar omstandigheid vata zaken al of niet in het hnis van Poiicie te worden gebragt. Art. 4. Niemand van de alzoo geadmitteerde Markthelpèrs zal zich veroorloven meer dan tvveé Stuivers per Srapel Kaas van ceni* gen der Landlieden voor bij gebragte hulp aar.tenemen, op peen® van bij elke concravencie met het tien dubbele van het geen zij al zoo te 'veèl hébben oncvanggn ten voordeele van de Algemeene Ar men, te worden beboet. Art. 5. Dé Schippers, welke Kaas inladen znlleri die van iedef Landman op zijn beurt telkens wanneet hij zich aanbièd, mcetea ontvangen en inladen, zonder zich ook maar eénigzinti te moeeu storen aan zoogenaamde kaartjes of eenige andere voorregten wsaf door de een om de ander blijft achter staan, op poene van'tieu Git!» i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1