B, ALKMA ARSCIIE COURANT es s. 19b Den 5c'en dezerten drie ure nadenmiddag, is er, bij een' bakker, A o. 1823 Na 54. PEN 9 J N r. ier„ ca- ier. en 30> ien- ei lier res ndé 23 j i 1 - jjn- :re- a'-ik' 8. IHd- Sert na I a ii c ga. aat- ge dag te aar. mst teer jer- leer' y £e Deze COURANT wordt rear Zes Cents Uitgegeven ]L;eSTAATSRAAD GOUVERNEUR van NOOR D-HOLLAND, Gezien de missive van Z. E.denheere minister van staat, belas: W-t de g nerale directie der ontvangsten, van den 12 dezer no. 1, en dcszelis resolutie van dien dag, betrekkelijk de executie tc? ge* ven aan de wet van den 6 April f823, houdende wijzigingen en uitbreidingen van de wet op het regt van patent, van den at Mei 18.-9 (staatsblad no, 34.) Gezien de resolutie van Z. E, den beere minister van financien van den 22 JuliJ 1819. Besluit: Art. 1. De tijd van aangifte tot het bekomen van Patent voor üciitppers, Schuitenvoerders en andere inde tabel no. i<5 der wet op het Patent voorkomende pligtschuIdigen wordt voor dit jaar geopend op maandag den 2 Jubij aanstaande, en gesloten den xo daaraanvolgende. Art. 2. Met de beschrijving van de Patentpligtigen in de 15 eer ste tabeifen bit de wei gevoega, zal worden aar.gevangen den 12 lult] ee.r>tkomenceterwijl de laatste dag der it zamelinsr v^n de beschrij- vingsgbil-jetten wordt bepaald op den 22 jUnlj; wordende deze ter mijn voorde stad Aro«rerdam ai/een verlengd'tot tien 1 Juli) aanstaande. Art. 3. De registers zuilen worden gesloten op den 28 lutii. doQh voor de stad Amsterdam op den 8 julij aanstaande. Art. 4. De heeren zetters zullen hunne werkzaamheden behooren voloragt te hebben, den 12 [ullj aanstaande; wordende aan heeren zetters der stad Amsterdam daartoe tijd verleend, tot den 22 ïulij eerstkomende. Art. 5. Aan de heeren directeuren der directe belastingen, in- en uitgaande regeer en sccilnsen, in de d'rectien Amstereamen Haarlem, benevens aan re heeren bürgemeesteren der steden en schouten der gemeenten van bet platten land, wordt de verdere executie van dit besluit opgedrager hn op dat niemand hiervan ee' ige onkunde zonde kusnen preten deren, z-ai deze worden gepirhl-ceerd e geaffigeerd ter plaatse waar tnen t>. de provincie gewoon is publicatie en affictie te doen. Haarlem den 16 Mei 1823. De Staatsraad Gouverneur voornd., Van TETS van GOUDRIAAN. De STAATSRAAD GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, Gezien art. 2 en 3 dor wer van 8 november 1K15 110.35, houdende: Alle pre:e> tien ten 'ane var het rijk, zullen in het vervolg v altijd moeten worden ingediend binnen zes maanden, volgende op het jaar waarover rie/elve loopenén alle zoodanige pretensien wel e niet bi ren den termijn, hij het voorgaande artikel bepaald, zullen ziiii f gediend, zullen worden gehouden voor verjaard en vernietigd." Herinnert deZe verorder.i g aan alle stedelijke- en gemeente-bestu" ren, vérdere autoriteiten en belanghebbende personen die het zoude mogen aargaanmet invitatie, om alle nog onge'iquideerde preten sien o er den dienst van 1822, welke door zijne tusscbenkomsc aan de respective departementen van algemeen bestuur zijn of nog zou den behooren te worden opgezonden, uiterlijk vóór of op den 15e dezer bij hem Staatsraad Gouverneur fntedienen, het zij vandezelve ai of niet bereids de declsratien zijn ingeleverd; in het laatste geval met bijvoeging van dezelve in triplo, overeenkomstig de formen dasrbij in acht te nemen. Gevende hij Staatsraad Gouverneur aan alle autoriteiten of ambte naren d'e zulks zoude mogen aangaan te kennen, dat zjj personeel in hunne qitaliteiten aansprakelijk zijn voor hét niet ter bepaalder tijd inzenden van alle reclames, welke zij ambtshalve behooren te doen. of die hun ter verdere bezorging, door hunne geadminiscreer- den gesuppediceerd moeten worden. F.11 zal deze door middel van het provinciaal blad worden gebragc ter kennisje van -He stedelijke-en gemeente - besturen binnen deze provincie (met invitatie om daar aan de noodlge publiciteit te geven. Eu wiiders worden geplaatst in de AmsterdamscheHaarlertische' en M,:ms rsche Couranten, ten einde niemand eenlge onwetenheid hiervan zoude Vunnen voorwenden» Haarlem 3 Junij 1823. De Staatsraad Gouverneur voorn., Va« TETS van GOUDRIAAN* De STAATSRAAD GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND. Verwittigd de belanghebbenden, dat op Zaturdag, den 23 junij a3," et ,>llfe3U ;,a" de» Directeur van het Generaal Kantoor van het klein zegel te s Gravenhage, 2a) plants hebber, de Aanbe- Ptf»in 1 leverantie van 2480 RIEMEN PAPIER, voor's Rijks !p, j de conditiën met en benevens de monstervei- ter visie Hgg;nU ëen0nieU d' Z°Q" en Ffestd°Senaan zijne Bureaux Haarlem, den 30 Mei 1823. Da Staatsraad, Gouverneur voornd., Van TETS van GOUDRIAAN. Op Woensdag den 11 Junij aanstaande, des namiddags tetwee lire, zai ten overstaan van Z. E. den Heere Staatsraad Gouverneur van Noord-Hollandaan het Locaal van het Gouvernement te Haar lem, publiek worden aanbesteed: Door Kerkvoogden der Hervormde Waaliche Gemeente te Haar lem, herdoen vaneenige REPARATIEN en VERNIEUWINGEN aan de Kerk dier Gemeente. Door Kerkvoogden der Hervormde Gemeente te Warmenhuizen het doen van eenige REPARATIEN en VERNIEUWINGEN aan de KERK en TOREN aldaar. De aanbesteding zal geschieden bij Inschrijving en Opbod. De Bestekken zullen ter lezing liggen: Van de Waalsche Kerk te Haarlem, aan het Xostershuis en in het Logement de Toelast te Haarlem, an te Alkmaar m de kooden Leeuw. Van de Werken te Warmenhuizenop het Raadhuis dier Ge meente alsmede te Alkmaar in de Rooden Leeuw. En van beide de Werken aan het Locaal van het Gouveriieöienc te Haarlem, en aan het Bureau van Buitenlandsche Paspoorten, in de Staalstraac, te Amsterdam. KENNISGEVING. BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, maken bij de- ze aan de belanghebbenden bekend. Dat door H. E. G. A. de Ge-'eputeerde Staten van Noord-Hol land bij besluit van oen 26 Mei 1823 n°. 28, het kohier van omslag tot vinding der Contributien voor dg kósten der Dienstdoende Scdut terij dezer Stad over den jare 1822, is execucoir verkla.ru en d ei» volgens ten fine van invordering aan den Ontvanger der Direct» belastingen ter hand gesteld, t Gelastende een ieder Contribuabele zich daarna te gedragen. Alkmaar den 31e Mei 1823. Burgemeestercu voornoemd, G. h VKRSCHUIR, G- de HEER, Secretaris. lURGEMEESTEREN der Stad ALKMAAR, bepaien bij deze, dat, te rekenen van den dag van heden, de prijs zal zijn van Het fijn Wit Tarwebrood «9j Ct. per Nederl. Pond. Het grof Bolienbrood -. 19J Het ongebuiid Tarwebrood 22 Het Roggebrood xo. en dat mitsdien de prijzen en het gewigt van het Brood binnen ds« ze Stad en Jurisdictie zullen zijn als volgt: Fijn Wittebrood of regelsmoet wegen Fijne Witte Broodsbol Gebuild Tarwebrood Pond Once Lood 3> 4) /- 10. 99 1. 7- 99 05. Ï9 4. i» 99 12» 99 <5. 99 91 l8. 99 M 99 23§i i. 99 11 2. 6. 9» 1. 99 99 22. <5. 99 99 60. Bollebrood - Bollen8. voor 5. Cents - Ongebuiid Tarwel^ood Roggebrood Zullende alles gaar gebakken, en niet bov^n noch beneden de zet ting verkocht, benig bróód* klein gebak, of iets anders toëgêgêA ven mogen wordetf, op de boeten daartoe staande. Alkmaar, den 9. Junij 1823. P. De SONNAVILLE, v«. Ter ordonnantie van dezélven, G. de HEER, Secretaris.' BUITENLANDSCHE BERIGTEN. T U R K IJ E. Bucharest, den 10 Mei

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1