m ALTCM A ARSCHE COURANT Ao. 1825. No. 2 5 PUBLICATIE. Het ongebuild Tarwebrood 2a| 7- J. f— «o. VAN MAANDAG DEN 16 J U N r. Deze COURANT worth year Ze 5 Cents Uitgegeven. DeSTAATSRAAD GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, Gezien de missive van Z. E.denheere minister van staalbelas: Hiel de generale directie der ontvangsten, van den 12 dezer no. I en deszelfs resolutie van dien dag, betrekkelijk de executie te ge wen aan de wet van den 6 April 1823, houdende wijzigingen en uitbreidingen van de wet op bet regt van patentvan deu 31 Mei 1819 (Staatsblad no. 34.) Gezien de resolutie van Z. E. den heere minister van financiën yan den 22 JuliJ 1819. Besluit Art. 1. De tijd van aangifte tot het bekomen van Patent voor Schippers, Schuitenvoerders en andere in de tabel no. 16 der wet ap het Patent voorkomende pligtschuldigen wordt voor dit jaar geopend op maandag den 2 Junij aanstaande, en gesloten den 10 daaraanvolgende. Art. 2. Met de beschrijving van de Patertpligtigen in de 15 eer ste tabellen bij de wet gevoegd, zal worden sa, gevai gen den 12 julij eerstkomende; terwijl de laatste dag der inzameling van de beschrij- vingsgbil-jetten wordt bepaald op den 22 unij wordrnde deze ter mijn voor de stad Amsrerdam alleen verlengd toylen 1 Juli) aanstaande. Art. 3. De registers zullen worden geiFMWr'op den 28 Junij, doch voor de stad Amsterdam op den 8 julij aanstaande. Art. 4. De heeren zetters zullen hunne werkzaamheden behooren volbragt te hebben, den 12 Julij aanstaande; wordenae aan heeren zetters der stad Amsterdam daartoe tijd verleend, tot den 22 Julij eerstkomende. Art. 5. Aan de heeren directeuren der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accïjnscn, in dedirectien Amstere»men Haarlem, benevens, aan de heeren burgemeesteren der steden en schouten der gemeenten van het pjatten landwordt de verdere executie van die 'besluit opgedragen. En op dat niemand! hiervan eenige onkunde zoude kunnen preten deren, zal déze worden gepubliceerd en geaffigeerd ter plaatse waar men in de provincie gewoon is publicatie eu afEctie te doen. Haarlem den ï6 ~Mei 1823. De Staatsraad Gouverneur voornd., VanTETS van GOUDRIAAN. De STAATSRAAD GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND. -Verwittigd de belsrghebbendendat op Zaturdag den 23 Junij 1823, aan het Bureau van de» Directeur van het Generaal Kantoor van het klein' zegel te s'Gravenhagezal plaats hebber, de Aanbe steding van de leverantie van 2480 RIEMEN PAPIER, voor's Rijks Klein Zegel, waarvan de conditiën met en benevens de monstervel- leti dsgelilks, uitgenomen de Zon-en Feestdagen aan zijne Bureaux ter visie liggen. Haarlem, den 30 Mei 1823. De Staatsraad, Gouverneur voornd., Van TETS van GOUDRIAAN. BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR gezien de Ken nisgeving van den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland, •van"den 2e Junij 1820 N°. houdende informatie dat over een- komstig de bepalingen van Zijner Majesteits Besluit van den i8« Mei 1820 N*>. tl, voortaan jaarlijks op den i8« Juni) eene plegtige Dank en Bcd'dag zal gehouden worden, mitsgaders de dispositie van Hun Edel Groot Acbtb. de gedeputeerde Staten van Noord-Holland, in dato 8 Junij 1820 No. 5, wegens het plegtig vieren van, en vermij den van alle Stoornis, op den Algemeent Dank- en Bededag op den ï8® lunij van elk jaar. Maken dien ten gevolge bij deze aan de goede Burgerij en Inge zetenen dezer Stad en Jurisdictie van dien bekend, dat op den i8« Junij aanstaande eene Algemeent Dank- en Bededag zii worden gehouden, en dat ten einde deze zoo plegtige en gedenkwaardige dag, -met de meest mogelijke Eerbied en Dankbaarheid aan het Opperwe zen, overeenkomstig de verpligting van ieder Ingezeten, en de be langrijkheid van den aard der zaak, waarroe dezelve bijzonder is in. gerigt, uitgeoefend zonde kunnen worden, dien geheele dag, tot des avonds ten zeven Ure toe, alle Neringen, Handwerken, Open bare Bedrijven en Vermakelijkheden -onder welke benaming die ook 2011de mogen zijn., zullen stilstaan, en alle Winkels ofKofirjhuizen en andere plaatsen van publieke bijeenkomsten gesloten blijven, terwijl door of van wegens de Politie alle-gedruisch en geschreeuw langs de Straten en Grachten, met allen ernst en gestrengheid zal worden te keer gegaanen tegen de overtreders van een of ander zonder eenige oogluiking volgens de bestaande Wetten zal worden geprocedeerd. En op dat niemand hiervan onkundig zij, zal deze van het Raad huis gepu Oiceefdter plaatse alhier gebruikelijk geaffigeerd, en in de Courant dezer Stad geplaatst worden. Alkmaar den 14* Junij 1823. G. F. VER S.C H tlTIt. Ter Ordonnantie van Deselven G. de HEER, Secretaris. BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR, brengen bij dezen ter kennis van daarbij belanghebbende patentpligtigen. Dat ten gevolge eener aanschrij ving van den Heer Staatsraad Gou- verneur van Noord-Holland vsn den io« dezer N°. 5530* aan A. kennelijk gemaakt bij missive van den Heer Controleurderdirec- te belastingen, in de Divisie Alkmaar van 12 Junij 1823 N». 601 de termijn van aangifte to: Patent voor Schippers, Schuitenvoer ders, enz., nog met zeven dagen, en alzoo tot en met den 17* de-, zer maand Junij ingeslotenis geprolongeerd. Alkmaar den I4e Junij 1823. G. F. V E R S C H U I R|, Ter Ordonnantie van Dezelven G. de HEER, Secretaris. AANBESTEDING. BURGEMEESTEREN der STAD ALKMAAR zullen op Woensdag den 25® Juni) 1823, des middags ten 12 nre op de Stads- Timmerwerfaan den minstaannemendenpresenteren te besteden: I®. Het Vernieuwen van bet voorste gedeelte van de groote PAARDENSTAL, op de korte Koningsweg bij de ingang' van de groote Kazerne, alsmede het Vernieuwen der ZOL DERS, DEUREN, DAKKOZIJNEN, RUIVEN en het doen van verdere Reparacien aan de gemelde Stal. 2°. Zestig tweemans geschotelde SLAAPKRIBBENvolgen? daar van op de Stads-Timmerwerf voorn, voorhanden en te. bezigtigen model. De Bestekken zullen ter lezing liggen bij Stads-Architect W. HA-* MER, op meergemelde Stads-Timmerwerf, alwaar ook nadere in formatie is te bekomen. RuRGEMEESTEREN der Stad ALKMAAR, bepalen bjf deze, dat, te rekenen van den dag van heden, de prijs zal zijn van Het fijn Wit Tarwebrood 30,3 Ct. per Nederl. Pond. Het grof Bolienbrood 19J - Het Roggebrood 9ï§ en dat mitsdien de prijzen en bet gewigt van het Brood binnen de ze Stad en jurisdictie zullen zjjn als volgt: Pond Fijn Wittebrood of regelsmoet wegen Fijne Witte Broodsbol Gebuild Tarwebrood Bollebrood Bollen, 8. voor 5. Cents Ongebuild Tarwebrood Roggebrood »i 1. n I. 6. Once 3* 1. d. '6. 8. 1» 2. 11 tooi .1 05» 5, 18. 24. 19Ï. ii °5- 22|. 11 59- I! 6. Zullende alles gaar gebakken, en niet boven noch beneden de zet ting verkocht, eenig brood, klein gebak, of iets anders toegege* ven mogen worden op de boeten daartoe staande. Alkmaar, den is. Junij 1823. P. de SONNAVILLE, v». Ter ordonnantie van dezelven G» de HEER, Secretaris. HUITENL ANDSCHE BERIGTEN. F R A N K R IJ K. Lyon, den 9 Junij. Giitehen «Vond Dfotrent 8 ure, Werd de serjant van de wacht aas de bïbg la Güillotièredoor een* marsckramer, te hulp geroepep, ten einde eenige lieden 1 welke zijne glazen gebroken hadden en zij nen Winkel ón ler den voet haaldenie keer té gaan. De gevraagde bijstand wet'd verleend en tivee dier lieden werdén gevat; doch ter- Will deze naar de waöht gebragc Werden, riepen zij het volk te hulp, hetwelk den serjant en db twee soldaten met stokken aanviel, wel ke niét dati diet de Uiterste moeite de twee gevangenen in de wacht kdnóe brengen de menigte nam daarop derfflaie toe, de bedreigin gen en slagcti vermeerderden zoodanig, dat de serjant, na herhaalde opéisehingen om uit een te gaan het geweer deed yellen. Een voor bijkomend detachement, het gevaar der wabhfc ziende, vervoegde zich bij dezelve, doch ook deze magt was ontoereikende, het wacht- doende piket van de douane, daarvan onderrigt, zond terstond der- tiB man voetvolk en een twintigtal jagers te paard; als wanneer het mogelijk werd de menigte van de wacht te verwijderen,. A

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1823 | | pagina 1